Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
Pokrok Západu
15
i)
I
NEBRASKA
— V Maditon vyloupla ne
mámýml lupiči ♦ 4 1 ír vřmrj po
kludna t tamní ftoM i i ín uhra
— V Arapaho nalezena v pří
bytku svém mrtvou paní Anna
Kalpárková Porotou fcoronefo
yt vyn4Vn rozauď-k !# mrt
iiífilnt vyoVýrn Mifíro
— V ÍVnďr pokusila e v t
'' t-k o Mmovfaldu politím dávky
4 kyseliny kalhotové I f li M J-
OVa Učinili tak Vf linuti ná
sledkem hádky matkou
— V Cretc odbýván ve řttřlk
I pntiťlů j-řtynkého dobytka ia
á jijt - í ti a
i fe vt h koní i n státu
— V ICurtrř jecNtíM ve ř(Vřl k
otravou krve pí T S Crookcro
?á Tál byla Vilikem rnodličkoo
i vlfil v lérV ní vírou a proto ta
ké kdy 2 phd rtkolika dny na
jrdnom z prstů vidlák ji udělal
odmítla pomoc lékařskou a ro
báněla ho modhníin Otrava krve
rychle následovala a pomoc kkaf -ká
komíně přec jt ti přivoláni
byla jíl marnou
— V Ttkamah uvěznění v pá
tek zámožní farmáři f I Ntal J
Wittcnmeyir na obžalobu z vlou
pání V neděli v noci vloupat!
prý se totil do sýpky souseda
Thos Connora i uzmoucc odtam
tud náklad ovsa prodali týž v
Oakland za $28 za kteréžto pení
ze pak se opili Důkazy proti
oběm jsou nevyvratitelné
— V York popálena v úterý
min týdne smrtelní pí M IC
Toddová Paní té udělalo se v
noci Spatně a vstala proto a lampu
rozsvítila chtíc si léku nějakého
vyhlcdati Sotva že do kuchyně
vstoupila slabostí omdlela a k ze
mi klesla při čem lampa na ní
se převrhla a ona v témž okamžiku
plameny zahalena byla Než při
spěchavším nočním hlídačem pla-
Ímeny udušeny utrpČla nešťastná
žena popálenin tak tčžkýcli že
při životě zachována býtt nemohla
— V Chadron oznámeno ve
středu z rána policii že místní
jednatel expressní společnosit Ed
Wildermeth oloupen byl v noci
neznámými lupiči o $95 a když
do úřadovny expressní se dostavi
la nalezla zásylky přeházené a
několik jich bylo otevřených po
jednateli však nenalezena ani pa
mátka Tcprvé po delším hledání
nalezen v nevěstinci jednom na
mol zpitý a následkem toho po
chybnost vznikla zda vůbec o
loupež se tu jedná
— U Geneva vypukl v sobotu
večer požár ve stavení íarmera
John Ilofía a to v době kdy pou
ze gleté děvčátko téhož s několi-
a mladšími bratry a sestrami ve
stavení se nalézalo Když děvče
požár spozorovalo nabyl požár
již takového stupně že děcko bylo
rádo když děti v nočních šatech
z hořící budovy vytáhnouti se jí
podařilo Noc byla neobyčejně
chladnou a že děcka nezmrzla
děkovati lze jen té okolnosti že
se zvláštní duchapřítomností nej
ttarší děvče děti do nedalekého
denníka děti zatáhlo a tam senem
je přikrylo
— Znalec knih Ilclbig o je
hožto požadavku proti vyšetřující
mu výboru sněmovnímu zprávu
' sme již přinesli podal v pátek
krajskému soudu žádost o vydání
ozkazu soudního jímž by euver-
t léru Holcombovi nařízeno bylo
schválit! účet jeho na I3J95-20
Va práci s prohlídkou kněh v úřa
dovně pokladníka státního spoje
nou Týž tvrdí že pracoval 187 x%
ne a počítá si I25 denně tak že
elkem I4 68750 dostati měl jeli
( kol pak všeho všudy prý jen
93750 dostal má prý ještě
375070 k dobírání mimo čehož
4570 k pohledáváni ještě má za
n
oboo kliřýl pomof niku nvlmu
V Níní kpy ph ii m vyplatit —
Slyí ní líďitj iintriovf nn jrt nt
14 Jfřiftí t
— A firant íland s# otn
tvutr t- kumpift tirnním cnkro
Vř'i iktiniM bílil'' k'd ni vifOf
ífí kffip4ft h vthit t tu fu j
úpMiijW tr v r h ďav'lní( h
p'víovít4 lýti tnhfa houffí
ták toho }' jíl př-! týlu m
j''t nnhmin lil r 1 íkri ťyhi vyrn
ni ViUUtt nT%V(hn roku kdy!
kampaft i pnínit %Viuhni
íilva týl latný tAnm cukru vy ro
l n byt Správmt nkrovaru o
kanipiifiítli ntiutilýfh vydin vý k4
n &%h ihivriíi llokii 11 vyroj no
pouzn 7j'f'tj Itluf cukru i 5'mmi
tun b py ia níž plar# ntj ÍMtum
rum jofMKi (loku vyro
beno i)(}tut biu r cukru ii
500 tun řepy ťA níl placeno Í4ř
íii r ft rrl #fr ' V řoeo i Hi
vyrob no cukru íiiohmi libef
cukru z Í30110 ttin řepy za nil
nmit Íatrn rftrn t$innn Kuku
iHyj vyrobme cukru iHj5omj
11000 tun f ty ia niž zaplaceno
farrmrftm ljt(oir Noku t%f
poltino dc Noríotk t$(sno tun
řepy a niž xaplac-no íarmerům
#70000 Hoku 1H05 vyrobeno
3000000 liber cukru ze 33000
tun řepy za niž zaplaceno íarns' -rňm
$130000 Roku 1 KyO vyro
beno 5ofocoo liber cukru w
35000 tun a farmeroíii vyplaceno
za řepu jt 175 000 Výroba letoš
ní odhadována jest na 6500000
liber a počítá se že zpracováno
bude celkem 45000 tun řepy
— Z llumboldt doSla zpráva
Že v sobotu večer zavraždil far
mer Josef Holeček as pět mil
jihozápadně od města bydlící
manželku svou načež o saniovra
Ždu se pokusil v čemž mu bylo
však zabráněno Holeček byl
ve dne v městě kdež silně popí
jel a když o 4 hodině ve stavu
podnapilém domů se vrátil po
vstala mezi manželi hádka ná
sledkem kteréž manželka z domu
ku bratru svému nedaleko bydlí
címu odejiti chtěla Sotva že ze
dveří vystoupla střelil po ní Ho
leček a když se jí chybil běžel za
ní a chytnuv ji za vlasy k zemí ji
strhnul a mezi tím co levou ru
kou při zemi ji držel pravou ru
kou do levé strany ji střelil Smrt
byla téměř okamžitou Po za
střelení své manželky obrátil Ho
leček zbraň" svou na čeledína kte
rýž svědkem vraždy byl a kterýž
paní Holečkové ku pomoci při
spěti chtěl leč rána mu selhala a
než podruhé vypáliti mohl byla
mu zbrafí z ruky vyrvána Na to
pokusil se Holeček o spáchání sa
movraždy skočením do vodní ná
držky z kteréž dobytek napájen
jest O zločinu uvědoměni ihned
úřadníci kteří Holečka do llum
boldt do vězení dopravili a byl
prý také nejvyšŠÍ již čas neboť
již o lynčování vraha mluvili se
poČlo Z počátku nejevil vrah
nad činem svým ňptně žádné líto
sti a teprve v neděli odpoledne se
zdálo že dosah zločinu svého v
plné míře poznává Holeček jest
52 roky stár jest zámožným far
merem a vlastní 400 akru dobrého
pozemku Hodina jeho sestává z
deseti dítek z nichž nej mladší
pouze dva roky staré jest a tvrdí
se že jiŽ po delší dobu s manžel
kou svou v neustálém sporu žil a
při každé příležitosti ji týral " Že
manželství šťastným nebylo se
znat! nejlépe Z toho že již před
dvěma roky na žádost manželky
Katarrh nc-mSie Itýti vyléčen
diKtiimmtl iillnwluhu Katiirrh Itwt Úrovní
nnbKuuKtavní ni-'lu nk yylHVní JvImi )►
tMtl Jnt h-kft vnitrních Ilalť Ktrh Cure
Hřivnu rnllrriř puMtui přímou k rtiT n huiih
A láw Hulí' Iťnturrh Cnnt limii ifkim
maMf kihikm Hyl phJiMá Jpinim ( p )
li píu h itiktrft v -Ui -nii p4t mnoho lt h Ji~I
dimiifi pravlili-lrift ph-lplxiván hkládá %o
m iill iii li níllv-k lei iHI nm tiímlu I
njh'píinl proMfwU v Viv fNiii-íml a fKUikii'
j pUino nit llatnat filény Ikikonali kónu I-
niu' Uvml tt-liUt priMiu pririiniii ia
táxranch CI-1ií4 v horlil katarrhu Za h
ta at o duííeui
V i Cti EN KY a CO majitel TOLEDO O
Na prodej u líkárníki enT5o
o řiřuVu din byl Ir pokoj jí
dl -~ V pondělí odhývlno t Ifo
břkem ¥ llumboldt phAMiné
hWmt i on bei xJíuky krajvk
mu loudu (xlk44n 1 bi!olkladnÍ
do ok r Mři (ho vJcní l'tU fit
dopřnvc'0
— t%Vf Hkěl t„ II BiM#
jnl oI min jjrn přikci tvou v
Sthuyleř provádí tílí e itll
vřtlí příní tiirti krajiny nejen ve
Schuyb r nýbrl i v vftkolí bydlí
čími tuto f Ukal oM pan
Sil4 vým lamlo ivajícím 10 j
duáníur 11 pfcnnoti poiornctí jíl
fcaldiiiu U adu jemu ivřlenému
tmi 1'Mrna jlto jak kaldý
ttmtt ví natiá v bločku Hol
manově ve Schuyb r
— Státní lelrznicnl komi? di
vila tomu Ic dráhy nečiní iáď
ných příprav aby uposlechly její
ho nafíení aby dnem 5 protince
vrátily e ku Karé erně dopravní
za tlobytek Konrřně jím vzello
vřtlo kdyl zástupců II & M
tlrihy jí upozornil l změna v
cenách dopravních nernflle jo zá
konu mezistátním býtí učiněna
dfíve nl v 10 km ch po ohláScní
a proto lelazniční komise jim po
volila nc 10 nýbrž 11 dalSích
dnň aby měli míru vrchovatou
— Nál státní návladní C K
Smyth plete záležitosti zpronevě
řilého státního pokladníka až toza
ííná být podezřelým Jak známo
byl týž odsouzen do káznice na
20 roka a k pokutě přes $400000
Zástupci jeho podali odvolání z
rozsudku k vrchnímu soudu a to
hned koncem července avšak od
té doby vrchní zástupce nepodal
posud repliku (brieí) Před mě
sícem dal mu vrchní soud naříze
ní aby nejdéle do 30 listopadu
repliku podal však listopad minul
a replika posud žádná Zástupci
Bartleyho podali minulou sobotu
žádost k soudu aby rozsudek
krajského soudu byl zvrácen a
Bartley na svobodu propuštěn z
té příčiny Jestli vrchní návladní
nemá v úmyslu dosíci toho by ná
sledkem jeho pronedbání Bartley
svobody nabyl tak aby mohli po
pulisté obviňovat republikány že
Bartly potrestání ušel pak nevíme
věru co má za lubem
— V sobotu dne 4 t m od
poledne nalezen byl krajan Josef
Klíma v kukuřičném poli as 40
rodů východně od městských hra
níc Milligan mrtev a mrtvola jeho
mrazem úplně stuhlá Klíma ode
šel z domova v úterý večer dne
23 listopadu a více se nevrátil
Jelikož bylo oznámeno že odešel
následkem nepohodnutí se v do
mácnosti nebylo s počátku při
kládánojjeho nepřítomnosti mnoho
pozornosti Až když se již tak
dlouhý čas nevracel počala se
manželka jeho po něm ptáti ano
došla v těch velkých sněhavých
závějích s nejstarším synem na
farmu p Motise as 2 míle od
města vzdálené kde on dříve obí
ráním kukuřice zaměstnán byl
tam však jí bylo sděleno že muž
její již dva dny tam nebyl a sice v
sobotu před tímneŽ odešel Dnes
kdy více zdejších občanů na lov
se odebralo náhodou nalezen byl
jedním honcem p J Lukšíkem na
onom místě většinou sněhem po
krytém Bylo telegrafováno pro
koronera a jelikož doma nebyl o
známeno to Šerifovi který se sem
v neděli ráno dostavil K večeru
počlo vyšetřování a porota uznala
že zemřel následkem neznámé pří
činy O věci té panují různé ná
hledy Buď Že byl zabit býkem
aneb ž byl někým zavražděn a
oloupen o peníze které u sebe
prý měl a sice o $195 které pak
u mrtvoly prý nebyly nalezeny a
konečně že se snad otrávil Kaž
dým pádem věc měla by býti řád
ně vyšetřena by příčina smrti na
jevo vyšla Josef Klíma narozen
byl v Třtici v Čechách a byl as 38
roků stár a zanechává vdovu se 4
dítky z nichž nejmladší jest I Jí
roku staré Zpravodaj
E3
o
o
nit foliu 111 n f Miur !
OMAHA NtfttUSKA
Hlavni stan
svatého
Mikuláše!
Void li ráfky iliitn iicliiiťji a uinhfnriiy Jmhi
IIiiihI v rozbili I jIi kliHlitfh iiim-Iio Hzrmi
MiíiiM! loutky v cení'' od U do $100(1
NejpU#jU a nrjvdí sklad albumů obrázkových knížek bubnů
vldijakých ber dtikrho nádobí aní vozíků i vnb c ticho
co potBít může itaré i mladé
111I1Í polMMlIlillOVI
flitílka vánoiní
Krásné porcnlánové koflíky i talítkrm po 5c
Ozdobné vázy z benátského skla JC
Ozdobné a malované stínidla na lampy 59c
50 druhů jíď Iních úborů 100 kusů od I695 a výSe
Bílé talíře na polévku 5c a výše
Bílé umývadlo a džbán 24
Skleněné poháry I Hc
ZAOPAT&TE SE HA VÁNOCE !
lha zclrznifnl náklady ořrfhft a síro:
Nové vlašské a brazilské ořechy oříšky mandle atd libra za 7 J4c
Nové datle libra za I oc
Nové ííky libra za 1 2 xt 14a 1 6c
Dobré pomeranče tucet za 20c
Úplný výběr jablk hroznů a banánů
CUKROVINKY VŠEHO DRUHU K VÁNOCŮM I
íasy Zkuste naše ceny než objednáte
Neplaťte víc mftžete-li koupili v našem zvětšeném
oddělení groeerním
20 liber pískového cukru za JSioo
10 liber nejlepší pšeničné Graham mouky za 19c
Importované francouzské sardinky 9c
Nejlepší Minnesota patentní mouka pytel za y $125
Zhuštěné mléko krabice 7#c — 10 kusů nejl mýdla k praní 25c
OriíMle! Xiriiwle!! í JriiHle!!!
Právě jsme obdrželi 3000 párů bruslí Prodáme dobré ocelové
brusle s dvojitým šroubem a přispůsobeným spojením za 26c
J8ay Máme všechny druhy železných dřevěných i plechových hra
ček Pospěšte si dokud je výběr
Železné velocipédy $119 Železné vozíky 79c Houpáky 49c
Nejlepší obuv
jakou jste vldéll
Střevíce SI! pár
pro muže ženy dívky
a hochy
OUnv nových vxorkft — Cfllekožpných —
ví43Ch vulkoslí— uujlepftich továren
#10í) prtr
fiSS" Objednávky poštou se vyřizují
Náš pozdrav k vánocům !
Pokoj na zemi a dobrou kořalku všem mužům
Nikdo nebude postrádati tohoto obveselujícího
nápoje dokud tomu budeme moci předejiti
Letos jako po minulá léta obdrží každý zákazník jenž
u nás koupí od 5 prosince 1897 do 5 ledna 1898
pókný dárek:
užitečný v každé domácilosti Větší zákazníci obdrží
ovšem větší díl:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TJTIOVEVY
ZA POCTIVOU CENU A VELMI VLÍDNÉ OBSLOUŽENÍ
Přiiďte a navštivte nás neb Došlete obiednávku DOŠtou Kdvž
nás zkusíte iednou Dřiidete zas Nečekejte až na svátky očekáva
jíce že zakázku vaši obratem bude nám lze vyříditi nýbrž objednejte
hned v pravý čas
~ _ f Odvětví:
M wollstein & co
ImportH vin lihovin
a (liiiituiUů
522 již 13 ul Omaha
„- " '"Ttlfrm 1431
O
CHICAGO LIQUOR HOUSE
402 sev j6 ul Omaha
M WOLLSTEIN & COMP
36 TO iV So Omaha
Doutníky a lihoviny prodávány v malém za ceny velkoobchodní
il
i '
! í
i (
i
i i
i
1 t
I'
é'
I
S t
'i
11
4-
1
i I
i r-
' - Jř 'i
"l
Ir
1-
o
r f
j v !
m 7