Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~ :W W „tifcw 44 vteřin t fc ífcrtíf
Pokrok Západu
13
Zi femi Mormonů
ftt flitth Mp't Hit M#II
M Mil lko VlH
Člověk který tni I jako já osob
nl iktilenost Jenom v pomřreeh
lowy i Ntbrasky kdyl ff íjl do
Utah tlt( i jaký v novém svitl
Vlethno jest nová a nepovlďsmé
tdizvlálté to týčt základu ho
spodářství i průmyslu — tich
ovládajících Iivlft nati vzděláno
ti Jm id od řetvence a do
brá příležitost tun byla poskyl
nula aeznámit se místem oko
Km a výhodami léto krajiny lu
posud al nemohu al učinit určitý
pojem 0 výhodárh a pf flel íto
tech: Jestli jest vzrost jře!!ný
rte b zpožděný jestli jt budouc
not akvciejll k očekáváni aneb
zdálí dospěli jsme na trn nejvylll
bod rozvoje který se může udržo
vat jen tím obyčejným pokrokem
jenž panuje v krajinách kteří
léta vzrůstu své mladosti til pře
čkaly Bude mně potěkWm
"prostřednictvím Valcho ctěného
listu mým známým v Netra c
sdělit jak a co tu viilíin a cítím
poznávám a shledávám
Historicky jest toto tnřsto zají
mavéj polohou zajímavá je okolí
kraj vůbec jiz vábný tím že
drahé kovy se tu dobývají z útrob
zemí Lákavé to povolání kte
rým v jednom dni ne může chuďas
atát velkým boháčem a velký bo
háč úplným chuďasem Jest ta
kových zde hojnost kteří ten zla
tý sen už okusili ale poměrně
málo těch kterým rozkol splnění
toho snu byla popřána naopak
mnoho ie těch kteří ten sen tak
dlouho sní že naděje jest obráce
na v zoufalství Obraty v té
ohromné hře života — lidské na
máhání štěstí a sklamání — jsou
živější a ostřejSÍ než v Ncbrasce
kde plody země pravidelně při
chází spíše jako zasloužená od mi
na za práci než jako šťastná ná
hoda v hledání toho čtverolístku
jetelového
Salt Lake bylo založeno dne
ia července r 1847 V ten den
Brigham Young mormonský pro
rok vystoupil z průsmyku Wa
satch hor a uzřel náhle před se
bou údolí Salt Lake Sel jsem
toutéž cestou a najednou se mi
objevila ta samá krajina Však do-
jista velký rozdíl mezi druhdy a
nyní Jest to pohled úchvatný
Rozkošné údolí obemykané po
hořím jež do nedozírné dálky
ustupuje: šírá hladina jezerní
kteréž se zrcadlí jak břehy tak
též i jas nebes a stíny mračen
vše působí zvláštní dojem tak že
člověk cítí se být na zvláštním
místě a na pokraji zvláštních tou
žebných zievů Každý kdo
0 + -
vstoupne v ta míst a když by
přejel planiny západní a Skalné
Pohoří lehko pochopí že vyvo
lení tohoto místa za osadu nevy
žadovalo žádnou moc prorockou
ani vnuknutí boží Leží tu před
vámi rovné údolí mající šířky as
20 mil od východu k západu a
délky as 45 mil od severu k jihu
Středem údolí vine se od jihu
řeka Jordán vlévajíc se do velké
ho Slaného jezera kteréž je tak
řka malým mořem neboť má vo
du slanější než moře a cítíte z ně
ho vzduch mořský Toto jezero
nemá žádný viditelný aneb zná
mý odtok a jím zakončuje se se
verní část tohoto údolí Na zá
padních březích jezera i celél j
údolí kupí se vrchy poho
Oquirrh mizíce na jihu v nedo
zírné dálce ližní konec údolí
— +
ohraničen jest nižším pásmem
táhnoucím se od západu na vý
chod až k pohoří Wasatch je
vroubí východní část údolí od jihu
na sever a jehož některé vrcholy
pokryty jsou sněhem po celý rok
K severní straně údolí toto pohoř
tvoří oblouk ustupujíc as 1 míle
1í zlnadu a v tomto oblouku v
— r
údolí stojí město Salt Lake City
vzdáleno as Šestnáct mil od jeze-
ra v líto f iit! údol! v kteréi
místo nalerá )! malá vytý
lenini v mísách ňfl poloha po-
ne Koupal k vytlím kopcům
na léto vyvýlenlň stojí trn po
věstný thrárn mormonský do ni-
ml nemá přístupu noha pohan-
lká
Vzduch jest zde tak fislý le
hký a íídký le poskytuj mno-
iftn Ifplf tothhtí n 1 jinde Z
oné výliny kdyl na ni hor vitou'
(m# pfchlédnoiiti t celé to
údolí jak pohoří taktél jezero a
Skalné mtrovy v nim NiM
kem čintoty 1 fídkost! vzduchu
cdl vlo býlí Millím rfedmlt
který bych podl vzduchu vý
chodní Nebraiky odhadoval za
vzdálený na pěl rníl jet zd dva
cel neb dvacet 't mil daleko Na
uto omylnou vzdálenost jm po
tud zde neuvyknul zdá se mi
nepřirozenou
Kdyl mormonskjf prorok před
adeáti lety vitoupit do tohoto
idolí viděl před lebou ovlern je-
linou liduprázdnou pustinu Vlak
nyní jest tu město čítající 60000
obyvateln s obchodními domy až
sedm poschodí vysokými dlažbou
ulicích elcktrrckými světly
elektrickými pouličními dráhami
ťdoucími do mnoha mil vzdále
nosti radnicí kteráž stála tři
čtvrtě milionu a jakou by v Neb-
rasce nepostavil ani za milion
nádhernými jinými stavbami obce
nými 1 soukromými a mezi tím
lojná stromořadí a četné sady
Vůbec Salt Lake City činí dojem
města úplně moderního kteréž
vzniklo na bývalé zdejší pustině
Není však také divu neboť toto
město jest střediskem veškerého
obchodu a veškeré dopravy celé
té Širé krajiny kteráž leží mezi
pacifickým pobřežím a východní
částí Spoj Států Mezi Denver
San Franciskcm vůbec není nic
co by svědčilo o civilisaci nežli
Salt Lake a jeho údolí
Jakkoli toto údolí se svým je
zerem svou řekou a nojnymi pří
toky z hor na první pohled spůso
bí dojem mohutný na člověka z
východu přece jen přinese mu
velké zklamání
a krásné rozloze
rozeně vše musí
V celé
neroste
té širé
nic při-
být zavodňová-
no Nepostačí rolníku aoy orai
sil a kopal nýbrž musí mít zříze
no ještě mimo to umělé zavodňo
vání musí mít svůj potok z ně
hož čerpá vláhu pro své plodiny
Ovšem že následkem toho může
se k rolničení pouŽívati jen půda
taková jež má přiměřenou k za
vodňování polohu Však mnohé
z takových rovinatých poloh neb
nížin kam by se voda zavésti
dala jsou příliš alkalickými tak
že žádná úroda na nich růsti ne
může Test tedy rozsah půdy ku
rolničení spůsobilé obmezen ne
jen poionou nybrz tez voaou a
alkalim Ovšem že jest tu posud
dost půd takových jež se k vzdě
lávání hodí a to hlavně takových
pro něž lze vody k zavodňování
nabýti zřízením nádržek vodních
v horách a jest zde teď několik
velkých podniků podobných jež
nádržky takové zřizují a pozemky
dosud neužitečné využitkovati
chtí Kde se zavodňuje roste
zde vše znamenitě vyjma kukuři
ce Ovoce jest tu hojnost jako
hrušky švestky rozličných druhů
broskve meruňky hrozny a jiné
Jak výnosné farmaření zde jest
nemohu sice zrovna říci ale ne
radil bych žádnému farmeru z vý
chodní Nebrasky aby sem jel far
mařit a to ze dvou příčin: Předně
ač jsem se dost pilně přeptával
nenalezl jsem tu posud nikoho
jenž by byl z farmaření zde aspofi
jen prostředně zbohatnul Ovšem
dlužno doznati že zde byli osa
motnělí a až do nedávná bez nált
žitých tržních příležitostí Aniž v
íarmářství zahrnují dobytkářství
Za druhé není zde kukuřice a Člo
věk nedovede ocenit výhodu a ce
nu kukuřice pokud nepřijde z k'
kuřičné krajiny do takové kde se
nedali Ani dobytek ani drftbel
nelz vykrmili hen kukuřífe leda
kdy! ai k lomu veim tolik cau
1 práce jako vyladnj vykrmeni
v četbách a to v Ameriee n
vyplatí Alfalla čili vojtílka ji
dobrá k výlivl dobytka §1 ku
kulice j"t chlév I lněné krmivo v
jednom a prác kterou krmeni
kukuřici vyžaduj jeat akoro ni
Um Tady proto také Žádný
dobytek nevykrmuj Chov do
bytka provádí se pouze pi do té
míry a do toho faiu kdy má
krmeni započít! a k tomu nejlép?
se hodí planiny a hory I ři ny
nějlíth cenách jel chov dobytka
velice výnottný Vlak v těch pla
ninách a horách vyžádá ku do
bytka několikráte tak velkou roz
lohu ku své výživě nežli potřebo
val by ve východní Neťraice
Hlinecká fjeeemonle v Rakousko
a dualismus
Vyfiaio s NfKlnfh LUtSi
člověk by ani nevěřil s jakou
bezohlednou upřímností politiko
vé němečtí a uhcrltí nyní tu a tam
vystupuji Zejména kdyl ae vnu
cuje otázka dallího trvání dosa
vadního dualiitické formy rakou-
sko-uherské říše! Lo dosud s o-
bou stran jaksi úzkostlivě se po
píralo — ač samozře jmo a obecně
známo bylo— to doznává se nyní
vůči hrozivým okolnostem s neo-
maleností která až zrovna v úžas
uvádí Jak s německé strany se
mluví ukázali jsme již velkou řa
dou křiklavých ukázek a nepřesta
neme dále ukazovati Dnes má
me zajímavý projev s druhé stra
ny
Uherský politik hrabě Mikuláš
Iiethlen přívrženec hr Apponya
hlásá v 'Budapester Tagblattu' o
právněnost hegemonie iscmcu v
Cislantanii ooněvadž prý ie tato
nadvláda základní podmínkou ny
' m w r
něišího dualismu iak mezi Deá-
kem a Beustem byl ujednán To
ie učení poněkud nové a zasluhu
je aby v širší známost bylo uve
deno Hrabě Mikuláš Bethlen
praví tedy ve článku jejž nade
psal 'Dualismus v nebezpečí!' do
slova takto:
"Všeho dobrého do třetice V
Rakousku učiněny tedy také tři
experimenty aby národové říše
byli šťastnými učiněni Dva osud
na dobro smetl kdežto třetí ča
sem z hrobu povstává a jakožto
strašidlo bázlivcúm strachy nahá
ní
První experiment: administra
tivní jednota říše systém Bachúv
vzal za své u Solíerina a sice
vázla tehda státní mašina v hodi
ně nebezpečí sama sebou jako lo
komotiva které došla pára
Druhému experimentu: reprae
sentativní jednotě říše systému
Schmerlingovu udělali konec
frankfurtský sjezd mocnářů a zlí
konservativci uherští Nyní do
Šla krise na třetí experiment: zří
diti federalistické Rakousko s ab
solutní hlavou tedy systém Bel-
crediův
Tento experiment rozbil se
vyhlídku na blízkou německo-fran
couzskou válku když totiž kon
cem r í866 kníže Metternich o
znamoval že bude lucemburská
otázka co nejdříve na denní pořá
dek uvedena a že chce Napoleon
III položiti požadavky jež Pru
sko odmítnouti musí a že je tedy
válka neodvratná (Metternich se
zklamal neboť Bismark výhově
tehda všemu čeho Napoleon III
si žádal) "Hodina odvetné vál
kv proti Prusku" — soudil tehda
Metternich — "Rakousku nade
šla"
Až do příchodu této zprávy se
držel Belcredi jako skála v moři
V srpnu 1866 s Uherskem zahá
jené vyjednávání bylo započato
jenom pro forma a Andrassy se
V nhn podílel proto aly MtvdČil
mocnářovi svoji loyalitii
Mlthodffři Mclterníthovy irprá
y a ilnat fměnila 11'ltredi
yl řz itrathti před maďarskou
elw lil nebi zradou} obilovin a
leul obdržel ioki aby vyrov
náni s Uhry za každou c nn pro
vedl
Iletut neměl O tihrřkých vě
cec
ří zejména o právní nepřetrži
li malíř M iinliri ani tio-
on
hll On byl docela nektiíný
velmi Ttliilny a Iřl4i j-mim
k na oko vl lijaké námitky Cel
ní diktoval mu ataří h-ák vy-
ovnánl tak jak j" míli iliťl
Kdvž rakotiltí Politikové Seu-
tovi dřlali výřifky l ťhrnm
řílil mnoho ťovolil odpověděl
¥ ¥
IW-int: "Já jwm nepovolil tlíc
Maďaři vzali í co thtli protože
nt-m byl obdržel rokaz abych
vyrovnáni ihned provedl Ostatně
mají kakuíané nejméně příčiny i
Ičžovat neboť vyrovnání zabrz
HÍujw jim úitavu a Němcnm v
{akoiikti nadvládu Maďafi za
učili nám že zůstane Rakousko
tátem německým a kdyby n lia
iónsko stalo státem ulovanakým
vyrovnání by se rozbilo Toť
fjlepM zárukou že Kakouako 1
a příHtě zůstane státem němec
ým a to rněli by Němci náU-žitě
ocenit)
O tomto líeustově prohláSení
se tenkráte mnoho mluvilo avSak
obsah jeho považoval se za věc
která se sama sebou rozumí a o
níž nikdo nemůže pochybovat
Maďarská hegemonie v Uhrách
a německá hegemonie v Rakousku
tvoří dle mého soudu základ dua
lismu a na dualismu založeného
vyrovnání
Podaíí-li se hr Badcnovi nebo
jinému rakouskému státníku utvo-
liti Rakousko federalistické tedy
stát slovanský bude vyrovnání z
r 1867 už jenom na papíře avšak
duch jeho ocitl se v mlžinách
V takovémto případě musilo by
se každým spůsobem poříditi vy
rovnání nové to jest musilo by se
nazpět sáhnouti k východisku ny
nějšího vyrovnání — k pragmatické
sankci — a zjednati odtud nové zá
ruky pro příslušnost obou států k
sobě a říši
Uhersko musilo by novým vy
rovnáním dostati záruky že nové
federalistické Rakousko nebude
ani přímo ani nepřímo působiti
povzbuzujícím spůsobem na tužby
Slovanů uherských a že uherská
'státní myšlenka' novým uprave
ním Rakouska nikterak nebude 0-
hrožena
Dále musily by vynalezeny být
nové formy pro projednávání spo
léčných záležitostí jehožto slo
vanské Rakousko pro Uhersko
značí nebezpečí již proto že by
společný ministr zahraničních zá
ležitostí slovanským Rakouskem
tlačen byl k dalšímu provádění o
kupační politiky na Balkánském
poloostrově což se uherským zá
jmům rozhodně příčí Jak z těch
to poznámek vidno jde za trvají
cích-stále hrozivějších politických
poměrů v Rakousku také o zájmy
uherské a že bylo by tedy již na
ase propustiti v tuto kritickou
chvíli talmové státníky našeho po
lítírtfího ieviště a novolati v U-
bersku ku vládě nejnřednějŠÍ ka
pacity maďarské aby životní zá
jmyzemě v rozhodnou cnvlii oyiy
-
uhájeny"
Tak zní doslova článek hraběte
Rethlena Fouká z něho chlad i
žár Kdežto se při čtení prvn
části zdá že pisatel za německou
hegemonii oštěp láme vysvítá ze
druhé části a zejména ze závěreč
né věty článku že by si hrabě
Bethlen vlastně přál aby došlo
nafederativní upravení Rakouska
ježto by pak epigóni Deakovcft od
vlády ustoupiti musili aby učinili
místo "nepřednějším kapacitám"
Uherska Appenyovi Bethlenovi
a soudruhům kteříž by pak při
rozeným potnpm o nové garan
cie pro maďarikou hegemonii
toMarali Rozumíme dobře pane
irabi ř
s vystiviiií
íitivrfnř So 1'akoUký Lee
oznámil v minulých dnech íidílel
utvti ví tavnírnii ž? jmenoval ko
mín! kteráž o náležité zastoupení
itátii toho na výtfavě zammu
líppíM provalí má a že thovi ly
nejlepll nadj" í! podali do
brovolnými sbírkami aHinatí do
ni peněz na krytí vydání jel
Kiifojným ohelánfnt výttavy spo-
i no btMie
Z 1'aříŽe oznamuj" ne le jwi
ty njleplí vyhlídky na úfadní o-
linf výttavy zammmippské
vládou francouzskou Zájem pa
[foVé obchodní btiriy vyvolán byl
totiž do té míry že požádán byl
lireiiident o uspořádáni výstavky
vládní jrst prý ta nejlepll na
duje le žádosti té bude vyho
věno
Ve vládni budově výstavní roz
vrženo bylo výstavní místo mezi
jednotlivé odbory vládní spůso
bem následovním: Odboru ho
spodářskému přirčeno 3Hz j Člvcr
stop odboru pokladnímu 3580
čtver stop odboru státnímu 945
čtver stop odboru poštovnímu
217587 čtver stop odboru ná
mořnímu 330363 čtver stop
odboru vnitra 400637 čtver
stop odboru války 330363 Čtver
stop rybářské komisi 502775
čtver stop národnímu museu a
ústavu Šmithsonian 340637
čtver stop a poštovní stanici 315
ítver stop Na upravení výstav
ky jednotlivých odborů vykázány
Částky následovní: Odboru stát
nímu $a 500 pokladnímu $17000
válečnému $11000 námořnímu
$13000 poštovnímu $8000 vnitra
$18000 hospodářskému $15000
spravedlnosti $3000 národnímu
museu $20500 komisi rybářské
$20000 a na krytí vydání společ
ného vyhraženo $20000
Z Washingtonu oznamuje se
že prý nejspíše vydány budou od
borem poštoním na památku vý
stavy zamississippské zvláštní
známky poštovní podobně jako
to při výstavě kolumbické učiněno
bylo s tou jedinkou výminkou
že nebudou to známky všech
možných denominací nýbrž pou
ze známky dvoucentové a pěti
centové #
E Rosewater přednosta odbo
ru pro Síření známostí o výstavě
meškající přítomně v zájmu výsta
vy na východě oznámil v úterý
že podařilo se mu zajistiti pro vý
stavu výstavku Edisonových nej
novějších vynálezů kteráž zajisté
k sobě všeobecnou pozornost pou
tati bude
Jak známo bylo město naše na
posledním pjezdu národního vy
chovatelského spolku v Milwaukee
odbývaném odporučeno převáž
nou většinou hlasů k odbývání
příštího sjezdu v období výstavním
a jak minule již jsme oznámili
odporučení toho nedbáno a výkon
ným výborem ktomu Washington
vyvolen Rozhodnutí toto vyvo
lalo mezi učitelstvem ve státech
západních značnou nevoli a vý
sledkem bude že sjezd vychova
telů přec jen v roce výstavním v
městě našem odbýván bude Roz
hodnuto totiž svolati do města na
šeho zvláštní sjezd vychovatelů ze
států zamississippských a není
prý nejmenší pochyby že téhož
zúčastní se větší počet osob než
národního sjezdu ve Washingtonu
Dosti malé zanedbání stojí mnohdy
mnoho peněz Zanedbaný revma
tismus můfe nás zmrzačit) kdežto je
diná láhev Oleje Sv Jakuba každý
případ revmatismu v krátké době
vyléčí