Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -efcr- m-mm
12
V 1 is™9Í-HW
Pokrok ZApadu
Zccskýcli nilýnfi
in -mm srn tfr
Kousek ittti historie
Sed-li jsme "a lak jednou i
báni t I pkní pohromadě no
by na tnnfi jko pflvě jen po
jllmítových flOr( Mtilivi I"í
vo jak malval a liily hovoru jilm
vody Tor vít" kdy pak se jindy
Cech rohovn(7 A čem r mlu
Vilo? lnu o vtem tunlném Jak
! nimi bud dali přece #4
jdnou do kam n-jakých tMi
anebo dali ' al na do
rnřti buď-m jen jH ílobit i
vodou tpiUtnlt
Sírý pan otec Tnvora j-fi po
U vrt1 hlavou a dal n ví ří f
ho Tomát On le ul prý" li
oné dobroty na lom vt nedoč-
ki Kdy! prý jsme nechytli loso
a tenkrát roku osmaty Ikátho
ul prý ho aotva kdy lapnem
"A čím a to vlastnA stalo pa
ne otče -— Že jsme tenkrit ostrou
halí tak kolečka?" otáai se zví
davý mládek
"lim čím?" zabručel pan otec
"Pro hloupost Pražská mlynář-
tká chasa na starorněstskýth to
mi na vřdomí ta nim to tenkrát
zkazila všechno!"
"Cole?" vyskočili vííchni ho
dovníci "Pražská mlynářská
chasa? O té se přece vždy fiká
ta že se držela nejlíp!"
"Da právě až příliš až přidr
želal" pan otec zase na to a na
brav učenou tvář začal vykládat
jak prý už jsme to měli vSecko v
rychtiku Riegcr jak prý nám už
právě vezl ode dvora z Tyrol ce
lou svobodu v kapse všechno po
voleno a na štemplu jak jsme jen
chtěli ale než dojel do Čech už
se strhla v Praze ta nešťastná'
svatodušní mela: študenti Pod
skaláci a mlynářští se dali do Win
1 t S
cuscngraetzsjcycn granatyru a pro
hráli Majlont Ale ještě v po
slední chvíli bylo prý by se dalo
všechno zase sklížit a napravit
neboť z Vídně přijela komiss
chtěla to v dobrotě porovnat Však
ta mlynářská chasa na staroměst
ských zkazila všechno"
"Jak to?" ptá se zase dychtivě
celý stftl
"Inu jak!" pokračoval pan o
tec u své konvice "Vojsko stálo
na Malé straně a střílelo odtam
tud přes Vltavu na Staré město
Študenti zase stáli na nábřeží s
stříleli zpátky přes vodu na Ma
lou stranu Mezi tím se na Hrad
čanech vyjednávalo o mír Uza
vřelo se prozatím příměří na ně
kolik hodin Střelba utichla obě
strany si obvazovaly rány a už se
myslelo že bude dobře V tom
najednou padne ze staroměstské
vodárny rána a srazí na malo
Stránském břehu kanonýru klo
bouk s hlavy To dopálí kano
_ y 14 a
nyra on v razí nasaui doutnák na
dělo pnm! do Starého města
rámus začne znova Purkmistr
chvátá na Hradčany a zjedná za
se ticho Ale po nějaké hodině
zase to zapráší ze staroměstských
mlýnů zas má kanonýr na Malé
straně kulku v koleně a mela se
strhne da capo A tak to chodí
pořád Všechny domluvy nic
platný nikdo se nemůže dopátrat
1 -1 _ i _ _ I _ V V 11 1
kuo to viasme vysirew aie ze
staroměstských mlýnů to bylo a
sotva se k nim komise obrátí zá
dy už to zase bouchne až Win
dischgraetzovi pukla trpělivost a
on nařídil bombardování staro
městských mlýnů že za hodinu
hořely jako svíce"
"Nu a co dál?" vyzvídá mlá
dek "Co dál? Nic dál! Jak mlý
ny hořely dostali páni domácí po
celé Praze strach vystrčili šma
hem bílé prapory Praha kapitulo
vala a bylo po svobodě na věky
utrum" I
loitimí se J si nadali tu
historií tak snadno na nos poví
it f f jsm panu otc i připomínali
jak potom i" le nM sněmovali
skoro celý fok ve Vídni a V Kfo
mffli jak Kt Havlíek 1 lta
jílout adrM rkrltks? )nk jm
pohořeli od řiíMio dof l jinho
nrž rn tich laromtkých mlýnů
pražských Ale p4n otec nedal
ti avftj tvtnm tr4l řoá prý Ut od
j -dnoho tu# tiřeného pán a ktt
ryrn riunvii v nirarihf ieefl
l'rre ten prý íi vlrthno tfíi
pamatuje na hodinu
"Proto ale pf c j n r nevíkdo
to vlaitní atfllf [f ut ve m n4h!
_1
t nouia vymoieny h)n )aholy t
plrcháe NVpodiltt Ífw od
yUthitr ale i nedaleká: ocj ma
téhn krajinka j'nl pratoval ul
ní kolik ritíWiů a ní na pile a
byl takový divný pavouk-nariiotif
le nenadělat jakživ moc fří Tím
víc jme divili vliihni že nyní
rozvíal
"A vy to víti- hrtíno?"
"l!orjť yth nevítíl"abrou
kat ni a jaknua hrdostí "vldyť
ji"m ním kraj4nkoval tenkrát
na taroméukých u tana otce
Mlynáříka který je ul taky v Pá
nu Ilyli jmue polu jako jedna
dui? a jen já to vím proč to dě
Ul liyl to ládný chaník a ka
rnarád jakóho už jakživo nebude
Poslední kosili byl by dal i těla
Kíkah mu Podlesák Ale mři
malér v lásce Zamiloval ae do
mlynářovy dcery nikde u Uudejo-
vic a dali i lovo na dosmrti To
bylo ale právě jeho neštěstí Nebo
na milou UarČu která prý byla
jako cukr jako mák bral už od
nějakého času pan Pranc ze zám
ku a když se tohodomakal že mi
holka Podlesáka v srdci kujón
neuměl nic moudřejšího než dát
nocna oavesi na vojnu Víte co
to bylo tenkráte vojna? To bylo
12 let vymazaných z lejster živo
ta Má ho zabiiu! iá ho uškrtím!
zuřil nešťastný hoch Kozmluvil
jsem mu to Barča přísahala že
rnu ostane věrna a Podlesák Šel
na vojnu Tři léta to tam vydr
Žel Dopisoval Barče a ona je
mu ačkoliv ležel až někde hlubo
ko v Uhrách Pojednou ale pře
stávala milá BarČa odpovídat na
jeho psaní až dokonce umlkla
Místo od ní přišlo ale psaní od
pantáty Aby prý už holku
du-
stil ze slova aby jí nekazil Štěstí
že na něho nemůže čekat a zkrát
ka ze se s neděle Barča provdá
za nějakého wachtmistra od kano
nýrů s kterým si udělala v Budě
jovicích známost Můžete si my
slit jak Podlesákovi bylo Idu
jednoho večera z hospody po Pra
ze domů tu za mnou někdo volá
"Drtino!" Ohlédnu se a co vi
dim! Vyzáblého vandrovníka se
zavázanou levou rukou Byl to
rodlesák Jakživ bych ho nebyl
poznal Zavedl jsem ho k nám
do šalandy a tu mi vypravoval
všechno Plakal íako dítě V
první chvíli prý se chtěl zastřelit
lJak si ale umínil: "Ne musíš
se pomstit!" A co neudělal? Jak
stříleli do terče hrál si s nabitou
puškou v tom vyšla rána a Pod
lesák měl palec od levé ruky pryč
nir i j _ y-i
ian no cio spitaiu a pak ho pro
pustili Tak se vyšrouboval z
vojny "A co hodláš dělat?"
ptám se ho "Nějaký čas dobro
tu" on na to "až se trochu spra
vím v kříži ale pak se s nimi vy
rovnám se všemi!" A při tom ji
skřil očima až Šla z něho hrůza
Domlouval jsem mu aby nebyl
blázen pro jedno kvítí že slunce
nesvítí ale žádná pomoc nechtě
lo mu to z kotrby Našel u nás
práci hrával s námi karty ale já
mu to viděl na očích že má pořád
en něco za lubem
V tom bylo to jakorát na sva
todušní pondčlí roku 1848 strhla
se ta pražská mela Byli jsme
všichni jako u vyjevení " Podle
sák ale jak uslyšel že se to bije
popad čepicí a ten tam Teprv
po dvou dnech jsem ho zase spát-'
ni flintou na rameni patron-
Mik on a lalí jak e do řJ
"Kaot i ti lo řerthmanl neoul"
f4nuj "amid nechte!
kafkirn
hnfda vybírat?"
š á ě - é A áěá
vncna iratrei - on na to w nt
říkej nikomu kdt jsem a přínea
mi lam honem tho jít a p(t I'a
A a i i i á i
um in ma' v a llní"
Přinesl jsem mu tedy ku u
niny a Ibánek klilovnítkého on
e k lomu posadil clo vikýM a fa
řal opři a jiskrnýma očima "Ví
in a a é a i ě
n lamino na ma ostranskfm tah
e to černá xa Ifmi laSínamíř To
jsou kanonýfi KoisurnUř Kdož
to ví není-lí meii nimi také on?
AI ať j nebo ne vlirkni ta jed
noho Jl nemohu kanonýra vi
dfi Hen pppi flintu a iac na
druhou stranu Na to zachvílí od
taa ▼ a ň a
tamtud hned krupobití v odpovlď
Ilahal"m4l divoce "vidíl
le to trefilo do živého!" Já ale
}ku' "Dej mí pokoj takovouhle
legrací to není nic pro mne" a
itrachám se g vři dolů Podle
ták ale c tam drlel al do druhé
ho dne do půlnoci kdyl ul mlýny
vůkol hořely Tu se kmitl okolo
mne stisk mi ruku a: " Bohem
bratře snad navždy!"
I skutečně od těch dob jsem
ho vícekrát nespatřil a co jsem ul
víta zpřechodil nikde e o ním
nemohu dovědět kam se poděl
Sylveslrovská ziUva
Mlejny stály ve mlejnici jak by
vymet a v fialandě jako po vymře
ní nikde živé duše: od pana otce
až do práška všechno v hospodě
Ale jaký div: vždyť bylo Sylvcst
ra a tóno mame jen jednou za
tokQ
V hospodě jak by nabil kouře
že by hůl mohla ostat stát a piva
že by jím moh kola hnát Do-
dám-li pak že se kmotr Bryndal z
božího dopuštění nebo že strachu
před trestem božím letos poslední
den v roce tak podivně polepšil
že měl pivo krom všeho očekává-
nijako křen: nepotřeboval bych
vám ani dokládat jaká tu pano -
vaia SDOrem naiaaa
ta
Syívestr a mlýnská chasa! Což
pak ale přijdouli k tomu ještě dva
takoví vybarvení zajíci jako byli
bamek a Smoulel
Není žid iako žid avšak Samek
x ' "7 ::
a žmoule byli svatě ze všech židů
ti nejvykutálenější Obě dvě me-
dicinské fakulty česká i německá
dohromady nebyly by byly mohly
v nich najít jedinou žilku o které
by se dalo jen z daleka poctivě
říci: tahle je dobrá Čtveráci od
kosti a šibalové maso všechno
munic ic uuuicuuac pan uu uva
obilní handlíři Jeden zrzavý a
druhy černý jako havran Jeden
_:i _ li i_t_ ii i
Fmviiy vysemy jko preclík
druhý zavalitý a červený jak pi-
vinKa 00a cen posedil do karet a
f a t 11 t
stateční pijáci ale jen když nčkdo
cizí platu
Tím douíám že jsem vám je
vypodobnil beze všeho aparátu a
cyankali že by toho ani Tomáš v
Praze lépe nedoved Však pro
sím neztraťte tyto dvž pčkné fo
tografie s očí pro veselou posta
vičku našeho pana otce Kořín
ka který byl na naše milé šibaly
pravým oškrtem a to špicovaným
Rozuměl žertu nepokazil nikdy
šprýmu k vůli rýmu ale jako si
dal sám mnoho líbit tak si musili
dát zase od nč-ho druzí
Obzvláště pan Šoule a Samek
Třm nezůstal nikdy ničeho dlužen
nýbrž vracel jim pokaždé plným
veršovém jen to sršelo "Než
dluh u Žida radš si strhnout ne
žida" říkával jim do očí Nicmé
ně ho měli ti filutové dost rádi
aspoň si ho ze všech nejraději do-
bírávali ať je spražil jak chtěl
Mohlo se věru říci: vtip Kořínkův
je dráždil jako plamen jepici
"Ale pane otče teď vám něco
ukážu zdali pak tohle dokážete?"
prisei pojeanou samete a veurym
w-v - et# li
papírovým kornoutem r truce Na'
to m poaadil jko milotp4rj i na-
hnuv m IkhLS t ad Mttfííl i
kornoul Itiikou do nitrnífe tak
i -
le stál tam kolmo jakoby Samko
vi vykvetla vesty koloklsie Ny
ní si položil na vfepmitý nos krej-
tŘt na čelo druhý a přihnuv ty
chh hlavu jakoby kýchnul smetl
oba krejfary do kornoutu
A lo mi být kumlt?" amll ne
pan otec
"Z lo nedokiletel" zvolal S
mek
'Ž nř To byth a podíval!"
I usedá a mtfkiii i! kornout
pořádně fa veslu do náprsnífeH'
mek mu niiij krejcary na nos a
a a a a a
na čelo — v o:n vyskočil nál Ko
línek jakoby do něho střelil zač
ne si třepal vestou a klej" fa smí
chu celé hospody: "Nenbedové
tatkářil" al okna řinčí
Co s mu stalo? Inu rol Jak
měl lak bradu noa i oči vzhůru
obrácené některý t těch lidů
nalít mu do kornoutu piva a kor
nout měl díru ve lpičcel
ftěstí jeltř íe bylo v lenkovně
jako v tázni al pro jinou koHíli
musil sí pan otec přec jen po!at
nebo tu svou mohl Ždímat Než
jak se převlík ul byl zas při hu
moru
j ed uojoc rada na vas po
at a i a m
hrozil Samkovi a Soulcti "Za
tuhle lázefl musíte nám dnes o
Sylvestru zahrát Kopeckého ko
medii
Židé že to neumějí ale pan o
tec že je to naučí A vypůjčiv st
od hospodského klubko špagátu
udělal Samkovi i Souloví tento
návrh: "Poslyšte vy zůstanete
zde sedět pěkně za stolem jak tu
sedíte v jedné ruce dýmku v dru
hé sklenicí Já vás pak přivážu
jen docela volně za petlice u lím
ců tuhle tím špagátem na věšáky
nad vašimi hlavami Nikdo se k
vám nesmí přiblížit nikdo po vás
nesmí házet ani
štouchat jen já
začnu opodál hvízdat a vy uhlídá
te jak to do vás vjede jak vás
rozveselím a roztancuju na tom
špagátě jako tatrmany"
- v
Samek koukl ra Snnla řon c
I — ~ — — — 1 " "
na něho tím pohledem íortclným
v kterémž vězela otázka: "Máme
se vsadit?
Kořínek Dak snědl vtinn Vař
od íakživa více než dost abv bvl
r "mr ~
' ' '
ponieau tomu mžikem neporozu-
měl "Nevěříte že to možné?
Vsaďme se o pět sklenic punče!
začal "proti desíti které platím
vám když prohraju Ale jedna
podmínka:musíte si každý tu svou
sklenici k ruce přivázat abyste ji
stále drželi"
rei prou (jesui nm to se da o
Sylvestru slyšet "Platí!" spustil
Samek "ale jaká je lhůta?"
"Ten řtvrt hod nv " nnuřnval
oan otec Dřivazuie každím"dn 1
vé dlaně dýmky do pravé skleni
ci s pivem
'Jestli vámi ve Čtvrt hodině
mojj pískání nehne platím 10
sklenic punčoviny!"
ceia nospoaa v jednom napnu
1 # 1 1
tí Dýmky 1 sklenice byly neod
lučrě k dlaním připoutány teď
jal e Kořínek své živé loutky je
ště navazovat jen za petlice jich
límcilv na špagát a na hřebíky klo
bou ové A když byli zcela dle
slibi přivázáni na tak dlouhou
šfiůiu že se mohli docela volně
pohybovat — kázal celé společno
stí od nich poodstoupit i
zapově-
děl jřísnř aby se jich nikdo ani
dos málo netknul Asi minutu
bylo ticho ale nic déle Neboť
pojenou se Samek divně ošije
hned za ním Šoule jakoby je ně
kdo za krkem byl zašimral Pan
otec vytahuje z kapsy hodinky a
začíná pohvizdovat svou zamilo
vanou: "Když jsme se tak sešli
kamarádi z mokré čtvrti když
jsme se tak sešli pospolu" VŠak
více už nemoh vyhvízdat
=josiFpaigf
smích kterým se
nospoaa rneoor na Samka a
a sa
Šoule byla podívaná: oba dva byli I
Vykor íll lavice vrtli a llohall
hou jako poiedlí jederi pfe
druhého namihal abv i mohli
i -
polkrábal na fádecli al 1'lko
poškrábal s poftiilánkou a j
Itě hftf idnou aklenlcí
"Kýho řerta lo tropíte?" amál
polesný al ta bok chytal
Místo odoovMí vlak oba punč
(htíví handlfřl cďrátili s k soM
1 4ly a počali a jeden o druhého
Ifíti oba při tom poskakujíce a
rukama lermujft jako učinění la
Irmanl V pďti minutách ul křl
čeli o pomoc 1 lu talčívosl na
nevydrží le jím tam Ko
línek
nřeo nasypal jako blechy
mravence nebo kterého
nebo
Čerchmana
Al Kořínek dopřál jím jeítl 3
mi -ut ta veselé eymnastihv a lenr
Vfc kdyl ul celou h ospalu vlech
no od smíchii bolelo ímik Irnik
uřízl židy ol Ipagátu a poručil na
jejich útraty 5 a na svoje laké j
sklenic punčovíny
Jáfku lo bylo přece jeliě ep
II nel ten vál kornout co?"
'Aby vás čerti vzali jeltí le
los" prskali židé a jeden druhé
mu počal se koukat za límec koií
lé v týl mysle le tam uhlídá celé
mraveniMě
Oba ale zatím kde nic tu nic
jen kůle červená a psotně svrbící
jako to už jinak není po špetce
koňského prachu který nemohli
odtud Samek a Soule prý ani cí
tili SoToreení dar ohlálea
Rmmrná popularita Httttmvy lala-
(telil liolk virt-UU po vh- nnfll tMIna
sloleli Jako v minuli bud pMťhJ(el
notf rob avrdtn objorrnlm m nového kalná
dáfn JmiiI iniwirflujlcibo l-tnmtl uliváoi
apAiHiljenl Uihoto iku (intnámlho Jíněna
Htojl upMl4nl Cplnf fih-no Ktronorak-ka
puiororAul v kslendáM torot badoa Jitko dH
rt rksrmktrrUtlckon atrtnknu kdrlto (lucl
Utka ilhraujo v miM UHtlk'bumor a vir
obven pokyny provácent píkn pravednof"
ml llluitrareml Kalondif Ion to vjrdin }rmt
tltkahikra odborem The ItiMitotter Oompany
s Plttnburvu a tUtřn Joat r h-ťlt h anglicka
némwka frnrouik vlatukl Dorviak
lT4dkbolUndk M a ipanUk4 VII
cbol lékárnici venkovUI obchodnici dali
vim kalendář (darmá
ZLONDTZE
d vašeho vlastního krbu
Nemusíte Jezdili do Alwky k vůli zlatu
Kupujte avá someoa u
Shugart & Ouren
a sklizen z nich získaní přinese
v m hojní peníz
Zahradní
Polní
HH taataMaaa
Semena
5rJIop5í
I Jakost
I neJniiSÍ
Květ!- i
DOToi MiminHiinHiniMNiimif
NejTřtíí zánoby
DtplAt6 hI o katalog a ceny
z
ceny
Zásoby drůbežnické
ITontrwlnk k hntanl emnllkft k ivJHenl
noHnoatl vajoc léky k dr6lM'inlrtvl mleti
koitl atd v hojné Uaobft liopíite al o clr
kuláře a neinam ainob drftbuinlckfcb
Shugart A Ourn
tMrn antnenári Cocucii Huvrn Iowa
uíV MAŠEVDA
nejstaril ieský Ukirnlk v Nebrasce
mi lékárnu v Frague Neb
Je vždy čerstvě zásoben všemi do
mácíul hojivými prostředky Byliny
kvě kořínky kapky olejíčlcy íťá
vlík' prášky mastě pro rflzné bolesti
jako podlom (fellon) mast pro otravu
krve začínající v končetinách) mastě
pro V otisk é boláky léky pro koňskou
koliku různá mazání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vše připravuji dle
dloul oletých osvědčených rkuSeností
rroB retiny aicoro okamžité účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolení hlavy mast
proti kuřím okám užívání pro játra
a led finy Elexir pro tměnu života u
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba Hků vzrostla
tak Že mohu vyplnit každý recept aC
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává
je se Vaší přízně doufám že v čas
potřeby navHlvíte vldv
A MaVAirt ITJ
11 KK pojllťujicl na
DolMIUMlU v
tl prďaUty lowu a Nebrán ku Hlaau a
V tur lf ti Jáwln
Sl(0pw
Íoe ř PALtK
orrt BaaLHb