Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
11
Čt4l V AMERICE
1 ťifíí Alois Kolář od bv4
tMho liťfli' kht kosir U svatého
Martini na Knry iil v ( Jeve
fando mi př i Svój fanatismus h4
krku liloioi ní odškodněnou
žalobkvní jei porodní babička pí
Afini Krámová jnl poJadij"
Ijoew náhrady i to Je v# dvou
případ h odepřef pojefinánl lrtí
f#j'IMm kteM v j jí společnosti
fMly k I IV rtvodn 1'áteř Krt
lil učinil In I ďWndnj ! Km'Io
á j 'fot#f4nk Mimo to hfU
polkoovsti j jí 4rn(ti inf tím
l# hořllVOSlt přO SVOU 44mOp4
sifeínoti vím t II prý" svym over
kám aby i ťratjr ku porodu Mim
katolickou - 1'iifř to popírá 4
viní naopak Krámovou le bledl
fpftsolíti nváry v jho obr i
Prohlásil víak I j lř jeho po
vinností dháli r to aby si Ir nov
jeho náboJenskd obcř hřáli kato
lickou bábu do fco-stela
-- Ai H mil od utut
Shineř Tes farma krajana KarÍ4
Tkhovkho 4Í4 # dne 15 li
stopadu j'viíiíni hrozného w
lll(f Paní Tíchovská kolem
poledne vrátiU s? olí jala se
rodélávati ohefl v kamnech Va
l k lomu učeli konev v nli bylo
asi 5 gallorió kerosínu Tento
vifUl vybuchnut plameny za
táhly ji a dvouleté dčcko jež
i vedle na z'tní hrálo 1 uhořelo
na Ikvarek NeSťastni žena utrpí
!a popálenin tak třžkých 2 v kf
rá pomoc lékařská byla marnou
V Chicagu uveden byl do
avaku Sesterské Podporující
Jednoty nový sbor Dčvín fis 20
V síni Ctiborovo" v Mílwankee
Wia odbývána slavnostní zábava
Členů Západní jednoty kteráž
byla dosti řetní navštívena a při
níl předseda Jednoty pan Trant
Nadcchovský poukazoval v Vcčí
své hlavnč na to aby žádní {le
nové a jiných jednot nebo
spolkft nebyli přemlouváni ku
přestoupení
í V noci s pondělka na literek
rhín týdne zmizel ze svého lůžka
p ťr Otradovec v Kcwaunee
Wis Nikdo toho nepozoroval
AŽ teprve za chvíli Zmizelý byl
odžn pouze v spodní odřv byl
bos a ničeho nemřl na hlavč
Teprve druhého dne ráno nalezen
byl témí-ř zmrzlý ve stodole pana
Houkala v jihozápadní části mě
sta Byl dopraven do svého do
mova a co nejdříve bude odvezen
do ústavu pro choromyslné Jest
stíhán utkvčlou mySlénkou že lidé
mu neznámí usilují připravit jej o
život
% Asi Šestnáctiletý syn krajana
Tomáše Mikulenky bydlícího ve
West Point Tex byl 25 listopa
du nešťastnou náhodou střelen do
nohy nad kolenem Lékařská
pomoc nebyla hned na místě a
když přišla uznáno za nutné nohu
odejmouti Nebylo to více nic
plátno neboť nešťastný mladík
následkem otravy krve v druhý
den skonal Příčinou neštěstí prý
bylo neopatrné zacházení s ruč
nicí % V Detroit pokusil se v ilterý
30 listopadu krajan W J Burian
o zavraždění manželky své načež
zbraň proti sobě obrátil a na
místě se usmrtil Kulka po man
želce vypálená urazila jí Špičku
palce u nadzvižené ruky dále jí
neublíživši Zuřivec na to střelil
se do hlavy tak že byl okamžitě
mrtev Příčinou děsného &inu
byla prý žárlivost Burián -poslední
dobou oddal se silnému
pltí a v každém člověku který do
jejich krámu na Dix avenue vešel
spatřoval svůdce své manželky
Šílená tato žárlivost — o níž pří
sloví praví že jest jako strašidlo
kterého se bázlivec všude bojí ač
nikde není — učinila oběma man
želům život nesnesitelný
1 U Watson la spáchal min
lýdne samovraŽdu zastřelením
kf4j4!1 j tlltvál ítf Ktřřlll KM
brokovniří ďf Jatudktf 1'řínil
tj Mk v návalu ádumf i'ti
f -oftl pM I povodní Ht ih vm
rffodit á k ťimii tmh řfití j"M
p-díný yn lfť Hul pdk vodou
'p'M fi%t p'IÍ pl4vr-tin iti
ly tyf 'ťinkovaly n5 f4k l ti
ihttufhfm n tl kofi'fil k
MWfVf M4 " řdfiodÍ4l
tntry 'fcifnál a (Vf 1I1I
Vm 1Í pffilřií řtiMifMvM O'
(botníky v ('Itvrlandii t n"
ďli lH liviopadil (pokdn t
ih nlpenný" niid Jjiřh jp
hnf #yn Iřín4ft I-1 t4řý I'bi4r-f
yjl i kamářadírn ď kř4"
1'mI I k l(4fidjJ kU f'
h'Ui k návratu Aby byli
'lřlv doma vy(k4li (xljrfli ni
kUdnřlio vUku na nml thtf li
nvt iu rriít4 Kdyl vlak yjd
i nádr4f 14'hyldi ot4 holi
kob kár a Anl tli ďUI řiffi
nAtlhtr VtUl poitaviti thtli
Soudruhovi to pfKfafdo Kdu
ard a! upadl mm káry jithl
koU 11 pffjrU a okífnlit urnrti
la Zohavená mrtvota mladíkova
přivi-ťfna k večeru lo Clevdandu
Oba manželé nemající- o hroo
rnrti vébo prvoroence ani tule
ní účinkovali v představení "Viř
Ktuíti" a teprve? jk představení
lťl' no jím jaká rána j- zaáhl4
V 0hkoh VVi ukonal v
obolu ty lUtopadu náhle starý
osadník tamní Jakub Král TýŽ
pfiel k večeru do restaurace na
večeří a v několika minutách vrá
tivši e nalezl jej svfjetí se na pod
laze kde nemohl dechu popad
nout Smrt nastala dříve nežli se
lékař dostavil Myslilo e Že
příčinou smrti byla srdeční vada
avšak pytváním ukázalo se že
Král se zadávil Všechna ústrojí
i tČlo nalezeno ve zdraví úplném
jen v prňduŠnici vězel pevně veli
ký kus masa kterýmž zadušení
spftsobeno
V Chicagu udála sc ve středu
minulého týdne v Českých kruzích
opětně vražda a sice zastřelil Vojt
Dokjš manželku svou s níž po
nějaký již Čas nežil Manželský
život jejich netěšil se spokojenosti
Bylí oddáni spolu as před 4 lety
leč za dobu tu byli od sebe dva
kráte Nyní již spolu nežili přes
rok Když se brali byli oba o
vdovělí a oba měli stejný počet
dítek on 4 a ona také 41 Hned
brzy po svatbě nový ten svazek
nedělal dobrotu Dolejšová byla
zvyklá míti ve všem po svém jak
jí dovoloval nebožtík Schollar
Dolejš však hospodářství takové
mu nerozuměl a tudy ty různice
Rozešli se a po krátkém čase v
naději že se nějak srovnají žili
opět spolu Pokus ten se ne
osvědčil a museli se zase rozejiti
Každý dítky své pro sebe podržel
DolejŠová při výdělku svých tří
synů z nichž nejstarší je asi 17
letý utrávila jí majetek zanechaný
dřívějším mužem a z toho domku
který přičiněním dřívějšího muže
postaven byl musela se odstěho
vali Dolejš posledním časem byl
bez práce a pouze jeho dcera
Kliška as ióletá pomáhala mu
svým výdělkem z krejčoviny Za
posledních šest neděl nepřinášela
prý dosti a předevčírem otec jí to
vyčítal vyptávaje se kam peníze
dává Odpověď nemusela býti
uspokojující a proto ji potrestal
To si ale {dcera nechtěla nechat
líbit a otce svého opustila obrátiv
Ši se o útulek k maceše dřív tak
nenáviděné Poskytnut jí tu noc
leh a to má být příčinou vraždy té
i Smutná zvěsť dochází nás z
Elgin la z domova slovůtného
našeho rodáka p L J Paldy Jak
známo potkalo jej hned počátkem
leta děsné neštěstí — zlomil si no
hu ve stehně Celé kto a celý
podzim vázán byl na lůžko snáše
je strašná muka tělesná Koneč
ně min měsíc zhojila se rána tak
dalece že mohl sedčti a s pomocí
berly a někoho x domácích svět
nici přejiti Vždy činná a plodná
myl jlo fivleffi ani při ihh kriM
týrh muUh ll'nMi ricHhihM
a sotva in jfi rodní sedtí moM
4piiat úvahu u ff (íOřK"oví i
Jehii Iheoríi kť řou dop4 vfirbni
cVflj " #4hbou Doufali Jm I
konefn k'm'ill jeho moka fIf
ná a tu n jdív l bud opf
lití dřívějšímu áttlt avlak
doílj n4 nová práva Jobnvav
l íí" frd I í í "f 'J tři týdny 1
lim jako Ia4f na Iňlku Zprvu
mynhlí jme j# (o rvm4fimti
al j to netiř4l((i" a pofuí"not
nervové o tl4vy i anad m'ilu j"
čálefié tát hiír n Vyt4 jem
ukrutných bolalí domini trpím
mnoho Nemohu se takřka hnou
ti A Há Uvtt ftl? Nebude brké
praví Mafií" Vhnhf mul? Ubo
hý mučedník? Doveďme # před
tavili trýťefi jeho Č úpln ji so
tva Vyválilí dovedeme Kdyl
řed I I Iíel p(ed j bty po VÍre
n-l 3 mtkh nemocen 4 po vy M
Čení n4Iedkem toruUnf nervo
skoro po pul roku byl práce- ne
ithojien zdálo mu In zkouš i
trýeřl neneitenou Vlak to
bylo utřK-ní o sUťi tniikám jel
náleti muil 4 n4'í p Palda?
Co platná mu úlécha že hluboká
a vteoherni soulra%ť jej prováí
l'řejem si z hloubl srdce aby
thom brjsy hmlně bry mohli po
dati zprávu že tato ne jnovČjW rá
na koneční minula a Že ualeá se
tento mul srdce ílech1ného a ry
zého opčt na c tí k úplnému po
zdravení V neděli olpoledne odbývána
v Plzeftskčm Sokoli valná schůze
chicagského Čcšstva za účib in vy
slovení sympathií sc stanoviskem
kteréž bratři naši v Čechách v
nynější krisi zaujali a výsledkem
bylo nejen přijetí příslušné reso
Ince ale i zaslání následovního
telegramu na adresu purkmistra
pražského: "Shromáždění Češi
Slováci a Poláci dnes ve hromadné
schůzi v Plzeňském Sokole s nej
vřtším zájmem sledují odhodlaný
a spravedlivý boj veškerého če
ského lidu proti tisícletému nepří
teli Bojujte statečně! Cítíme s
vám II Větev amerických Čechů
podává vám ruky pomocné Sláva
Českému království a Slovanské
vzájemnosti!"
O dny určené k výletům pro
hledající domovy po M K Sc T
dráze jakož i podrobnosti týkají
cí se zařízení spacích vozů pro tu
risty dopište na G A McNutt
D P A 1044 Union ave Kan
sas City Mo tiok
velmi j)ULi:zm:
Hycbravé počaal a prudká zima přiná
řejl a 8cbou ksíi I a to starému atejnč ja
ko mladému Záleží nak na tom jaký
ppfisob )('-fení no zvolí aby kaSeí brzy
zmizel Některé léky pomohou někdy a
nikomu Jenom nlo Heverův Balsám pro
plteo pomůže vždycky a každému Dohře
pfAe p K Snindler ze Summit Minn: Se
verĎv Halmím pro plíce vždy pomůže
Tomu nevéřím protože no vždy osvěd
čil Uudo li každý užívali Severova Bal
samu pro plíce přeHne podle návodu hned
když kašel putně bude povolání nebes
peenřJSfch nemocí plíenleh léméř nemož
uým Cena 2ri a 60c
Kdo chce nastuzeniuu přemoci rychle
ten mři by mimo 8evcruv Bulnam pro
plíce užívati také Severových Tabletek
proti nantuzeninř úřlnek jest Jlatý
Cena 2Tic pošlou 27e
KdyŽ nastuzení vaAo Jest provázeno
prudkými holcatml v prsou nebo kdeko
II Jinde vřzte že není lepšího léku na
zahnání bolesti než SeverĎv Olej HvOot
harda Ten Jest vždy spolehlivý
T II Cena 50c
W F Severa (Ydar Kapld la
Cechové !
Jodete-ll do lUrf vlasti pfi nremon tspa
matujM mí ve tvém pnwpoliii la řká firma
Kareš & Stocký
29 Bahnhofstrasse 29
ntiNtari Vám nrjlua a nHvíhodnf JI vkor
Vata tálftluwM Jato výmf nu pcníi ptoplavnl
lUtky Vata tavaaadla a J
l Im iM-II koho aa wliou povolatl sdělte nim
alrru J' Mt duporulA Jej na ni alv nim
tlopnnl a my správní a ku spokojenosti noob-louiímo
l Mí j v ní ÚhÍMtii if Ctúo
flritrjké Jdnoty
'$Vt přijmtilýr h tU nh relpo
řfičertýfh "eksrífu Vř'linfm M k
ř'ff k přijmutí navrenýrlt ď
hntfi o[ H srpna do i pfttirif
l7
i
I
i
?1
ti ZX'
i i
i %
ri'fcý 1 t j
S' břáíkj I 7 U
Bílá llors H
IMItvík U
1'rokop Velký 7 J
iJohroalav it I
Karel IV ij 1 i
-nnif e 14 t U
Mladočff h 15 j
Nový Tábor í) j i
Mor Orlírej 1
Budouc not jí l
V Náprstek a 4 1
jan !íoítký ih 4
Kábí j 7
Záp Svornost jH 54 3
Vladislav I ty 4 1
Kat Mrčechujt
ťevnost Vlasti 35 I
Sev 1 f vř!ai 36 1
Denver 37 2 i
Záře Svobody 3H 1
Karlín 40 4 j
Oklahoma 46 3 1
Milwatikee 4H 3
Brod KrkonoLfo
rif
3
Úhrnem 1 10 4H
n
1'onXmka: V počtu píijmutých
nejsou zahrnuti členové neb ctlé
řády které pod podmínkami ve
sjezdu omížském učiněnými co
zakládající Členové Z Č B Jedn
byli přijmuti Alois Bláha
taj III úřadovny ZČBJ
Orgán Bratrstva Č S 1' S po
číná sobě jako hoch který jde v
noci lesem a aby zahnal nepří
jemné myšlénky hvízdá sobě
Kdyby bylo pravda co před
měsícem napsal že mnozí členo
vé Z Č B J jsou nespokojeni a
tak rádi by nazpět k Jednotě
Č S V S nepotřeboval by ce
lou stránkou na piano polemiso
vati nýbrž mohl by je jednoduše
vyjmenovati To jeho plané po
lem isování v němž red P Z je
vlastním cílem a terčem je samo
o sobě důkazem že co napsal
před měsícem bylo pouhým zbož
ným přáním Bylo by ovšem
zbytečno polemiku se slavným or
gánem zapřádati Chceme jen
na jednu věc upozorniti Orgán
praví: "Naše poznámka o tom
že mnozí odstouplí členové kroku
svého již nyní litují není lAdnou
itnytUtiŘou fiýfirž lirou pravdou o
níS se mule přfsvldlili kaidý kdo si
přťllr dopisy v tomto Ušle orgánu
— Však ejhle mezi dopisy není
ani jediný kterýž by potvrzoval
pravdu toho vyjádření na tak da
lece jak týče se Západní Česko-
Bratrské Jednoty A proto jen
ať hlásá na dále takové "pravdy"
orgán i jeho čtenáři Aspoň" ote
vřou se oči těm jimž jde přede
vším o pravdu!
##
Z výkazu výše uvedeného vy
svítá Že během čtyř měsíců půso
bení Z č B Jednoty od srpna
do listopadu incl přijato bylo Jo
Jednoty 158 nepočítaje navržené
tedy skoro 40 každý měsíc To
jest dost hezký pokrok obnášející
13 procent Když bude tou mě
rou členů přibývati — a není pří
činy proč by ne — tedy v prvním
roce svého trvání dospěje počet
Členstva blíže 2000
Západní Česko-Bratrská Jed
nota trvá po 5 měsíců má přes
1200 členů a za dobu jejího trvá
ní udály sc v ní 4 úmrtí členů a 3
íífiiftf maiJelek Z úmrtí tUnfi
b)l4 jedu fii'ivřM# a 1 smrl
náhodou
1'odle Orjíárttt BfnífMv S
I' S v (jpidMt nikdo k Jeď
n'í ( II nepřidává VtW
rtředníha přijmutí byli 4 členovi
Mm přtjoti 4 M jirtjíťh ji lksřeru
vy 5 lf' no k přijmutí odporu-
Čeno
příjmu od n4sl' dujíi U h řidu jel
íshly ťifnrtní podporu na úmrtí
t po zemřelém bř In Kimli-
Stát N'ehřk JjJOOí
Stát Io 30000
St 5 1 Kttn1 400a
Ui I lník f it 300a
Záp Jednota Č Jo 35 0a
Zhtá Svol)fl4 l 47 1500
lir od KfkonoíČ 40 MfKf
" Ienver l 37 1 300
" Jan Kositký č th aooo
" Oklahoma Č 46 1500
Celkem 1 100000
Frank Veverka
pokl řádu Záře Svobody čís 3H
Ant Ht bbrant
tajemník
TBŽNl ZPRÁVY
( lili n( pfiwlnť
MtHfti Irli 1 nthl utálnnf a JVt patr
It1tn ínhynřín rour v ptnUlii prtrvlí u
1I U1 ilílm jxiiliiJl firiii náifdkm nlWé
lMknU'f Mf lri kutnh ťmiri 1'tanl
c líirsa tit prKlává holot p S5
ni vt e trolnny pru pnmin utaviraji w
w (H pro IM a a ptn k vtnn t ( rrveni
lil i !'! tm t t Cl C
KtiknM-' J-t i'njM lutlílrj-l a fiIJtli Zlirf
li miIob f%t n'' ni í trt) kvtn 3s4
j)Kt rriiy upita pvuří ÍUloí 1ÍH4
uufV3% a vi o
ívtutvn a'trváá stál vřen asi stejná S4
Žltojfxt teleny oi'lmlilr)ll iti
tuíiii xmann Iťl u II 06 al II 10
Iluvříi tloliyu-k Jnt nyni tnirhu rn slaMi
a fiAl n All )rl l'"l 1 lii'iii ZrliMí přkn
tnfii voli prtxUvali sc nyní po tftloal
Vkn II Í5 A 0 a primtímlfii WTft a M 15
Vidi krt-oni aíiru Jii poli ai a
krávy a Jaiovlr Wtw J llOu
Vepřoví liiliylk lhoin minulého t?dn v
cn íiiiaiiř k eniul a pnxlAvá m nyní vítíl
tiou po uil-lW ťlH p' kn pak po
tAM HVJ
Omsha fl pros
PHvíw! dobytka minulí říden byl pouta Jen
prtmtřťdnim rol finu-tnli lm přií intl stuiluné
tnu Hiř!ii Kaídím týdnum Jtwt nyní p -to-rovuil
úliytok při vosu dobytka t ranťí sa to
veak srAstá přivox doltytka krmeného ťny
Jm !habloJí"il a nlíml nežil byly před
lidném Krmn voli pnxlávaji se p 'lsft
n 60 krávy a Jalovice llíft alíOO volt k
Siru i M aJHIO
Vepřoví dohytek lltem tfdne minulého v
run opadnul vAnk tonUi tídtrn pofíná nadiij
m" Ji aspoň oSrnntS víta neíll Jak prtxlával
m v wlioin 1'řlriASÍ t-IM až AW vélAlnou
SI 'i a t'l ')
Vpjre wila řenttvť dcwUiupily cny 18 c
Máslo (iorniici Jest omy nwmřiířné a nej
l'li stolili spíta ilfHÍíi kdfžto % máaloven
J(t o níeo lvnfjiii) Prodává se obyícjnó
Ultil II ennto p kné sUdni U ai 17 o t mislo
venaii Irúleí uldtáprcKláváseJuk ninlcduje: ale
plcufta Hc„ Iiiikv kachny 1 c Krocani
liemaji odbytu vainňlio a Jhoii po 7 a 8 c
Heno prodává s iiejlepíi i vf 'in ta MW g
nUlnsaftU)
llrmniHiry Jsou ceny noztnřnřiií domácí 40
ut fifteenttt
Jablka maji letos cenu dobrou 1375 as 1300
Kftío JfMi ceny pevná syrové al 7 C sole
ni 7!iaiÍ8lí tloc Dai 10 c
St Louis S proa
rSenlce Jiwt ceny oeliab'eJi červená řia í
Klmfti hotové nf 7V pro proslnao U7 pro
kvílen VVi Tvrdá 1 1 HA a£ 85 V
Kukuřu u Jet ceny ochablé na SM C
KUPTE SI
přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U
za nAslfdujÍcí ckny:
Z Chicaga do Bodenbachu $4430
" " Čáslavi 4545
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 4420
" Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" " Litomyšle 4575
" " Nepomuku 4475
" " Pardubic 4530
" " Plzní 4470
" Písku 4520
' " Prahy 4495
" " Tábora 4580
" Domažlic 4520
41 " Teplic 4455
Adresujte: J J HAVELKA
Luke Hhor Mlchlguo Houthrrn
PrHt ChlrsKO II'
Té! olwtarává poJlíUnl ta neJnUK ceny
v t H4 V~ Van Uuren Ht Koom 34
K Stupka Jemu Jsme saalall ířet
nilO JO do Keni Neb ku-rí nám vlak byl
poStou vrácen co nedixUtolní Kdo by o Ji
lin ximw vřdi'1 tavd cl ae nám kdyl nám JI
UMi Vyd 1'oklUp
Farmy nu prodej "UT
farem okol1 Unwond a til Jednoo l1l
akrech u llralnard Neb Prodali m volml
levně a na volné ix-lminky Itopiiw na Knll
Polda LínwsKÍ Neb td&tr
r
1 t
1
i
i i
l
r!
- ř
V' "
í ?T :
[
t '' -
fr v '
r
t
r
1 - -
e