Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i i
OD MAŠÍCH DOPISOVATELŮ
f ikl tilf é M t á
uiiHi ani i iffn r 'i
loh4 mne kofo kaídý1 drt do
piy j 4 W o y b t íl)ii VVah
intjlonu dopadl proto ibnilim
# pfljdll lífll tlh íílf ítífjf
ffWi vďk kdy J to I fnr htf pop
n I UM f'! i míl fcon7rs to
r
koj od toho mnohého paní a !
povfdinf ri tiifcffi'i4 ibpiy
Topít-l vlm o ff dy jak la i j
'o#ink Ju In r 1'he" Ji
bych }" díld na Iři IM ty rrvn
třída la j am4 htni f m tro
chu míchaní rVrnýii píkm
aml rovinu t Miií na ní mnf jin
l( nl ame r)! lak !l ]rfi fa r
vymítil i kdyl lo j-řlilrl p4H
tak rovna iiw Iri Vit f vy
fot druhý fk at p ( ! v í ú
dlouhá Ta m li i po Iři roky
nařl mfil oral ntř pab v
pak jtl hnijí Takový" pnMii k
rif potb buj' JJdný ďUť trn nik ly
nvyachne tn pr rodí kdyl j't
tnuto nT fcIy I i" mokro a -ď
na nhtt ví hno mimo itromfi
ly raďii mají pomiw k vyUÍ Ta
kový po m k " l f prod4vl po
#l al $iy Jo druh třídy po
íílátn poťtiirk klrrí jt řálí
ní rovný a čáť!ní jíl vršití
Tt n nrní s4m bou ípatný i n
le na lích vrchich jíl j tOk
dfívl a (14 lo více priew vjřUtit a
trvá lo dlouho m l pařezy %hm
joti Takový ? prodivi od f o
do I15 akr Do třetí třídy poil
llrn pozemky kttré ly l yly do
bré kdyby tak prJdo v Ulř jako
prsí v zimé neb kdyby lo zavoď
floval jinak na lom ntmůlc krom
jetele nic sklidit a i toho do%tan
jen jednu ul kde na druhých
seče třikrát za rok já míl iet
po ovse dva střevíce vysoký lak
le ním krmím posavad zeleným
neb iefctč posavad an toto píšu
(21 listopadu) jsme neměli žád
ný mráz a máme tak přknř jako
v lete tak že Člověk neví je-li
před vánoci aneb před velkonoci
je to tu pořád stejné Také jsem
jednou četl v Pokroku Západu že
zde byl jeden pán z Nebrasky a
ten praví že zde neuzrá pSenice
Možná dost že byl v Seattle a
tam bych se nehádal že by mezi
těma velkýma chalupama neuzrá
la neb tam je trochu na ni chlad
ale na venku uzrá tak dobře jako
v Nebrasce I ranná koma tu
dobře roste a uzrá také Pak
píše Pokrok Západu že se letos
ve státech urodilo málo brambo
rft Těch my tu však letos máme
jako vždy hojnost tak že jich mu
Že každý dost odprodat jen kdy
by byly dražší ale ty jsou laciné
pouze 50c sto liber Však přece
když počítá co dostane z akru za
brambory tedy je to více než co
strží z akru pšenice třeba dostal
dolar za buši Tady jeden vyko
pal a prodal brambory na místě
aby je nemusil nikam dovážet a
utržil za ně sto dolaru za akr
Podle mého náhledu by byla tady
ta nejlepší česká osada neb jest
tady dost dobrých pozemků na
prodej tak že by mohl koupit
třeba 2000 akru pohromadě Osa
da by mohla počít při samém zá
livu a mohla by jít nahoru podél
potoka k jezeru Ten potok jest
dvě a půl míle dlouhý a jezero tři
míle a tak by mohla být ta osada
míl Jetu posud tuze málo
osazeno tak že by si mohl koupit
pozemku co by kdo chtěl a po
zemky jsou veskrz dobré Proč je
to tak málo osazeno to se dá
snadno vysvětlit Dříve ty po
zemky drželi ve velké ceně jen
každý chtěl padesát dolarů za
akr ale to bylo trochu mnoho
Ale teď v minulých letech dostali
spekulanti za vyučenou tak že
celou polovičku slevili Iia jeden
prodává 60 akrů veskrz dobrého
pozemku u samého jezera pouze
za I20 akr a má k tomu 15 akrů
vyčištěno všechno zaseto travou
a seče všechno seno strojem
Chce jít na tři roky do Nového
Yorku neb má odtamtud manžel
ku řfialkl ji hn hnf lam Im4
pknoii farmu a j jíl aiará lak
pnf M pdf- aby ji pMli řiatClvil
Kdy!y prodal Mth (t akrů lak
by Ifi dal fmii kiipí na f é lla
nfval fatarniff flo natkal
na loot yi lun n a mJ lam
ttě Ut j tl íj ktiů dobytka
Jhi lu al MVá Ipjln p' fnky
Í by ani koti n-iivil na tťn
kfrrh a %(íhri' lo lidi řřt
I r I é 'ftť fotifrl tt ftni
li řHf fmt a jíl jioam a mají lo
tak na proď-j Co nou
tn i fík f kdy! tikový porrnrk
koupi' A Jtl lo do tab Jt
nkd ih fnít hojn p''Hikii
a I inný a takový obyřrjn njvl#
thyb' proklíná Voington a po
♦ y'14 j k 6 fli Jak i líot jf
vlď rii o A- kdyby lak v
jfifn rpflo lak by i nřou1!
J4dfý bpM rnNto plil v rrb!
AřiirřM f f říká kaMý Pokrok
Západu pí'" íf ¥ Nbřa{P f ul
iřiíh a my ti tnitn jako v Irtf
Pak píV jak j v t t hna dřahí v
I lahu a jak larn % ii i Uivt můlr
ty nlh To jí fnysíítn Ir j v
N attb? Mh U lt r b lo jd t
crlébo #4pa bi do K attl a laly
lo ví nakl4dij( na oIA a odváli
pryí Alakv do Číny a jinam
V Srattle plat! ptrnk tr liUř
I1J5 jímn to libtř iltR
ovtt sto bluf Hoc ' t0 fln al
lij luna braoďory jou 30c to
lilwr a jiou tak dobré jako byly
v Četbách a kdyby je lak vařil
jako ar vařt-jf lam irdy by t toho
mři kati v hrnci S no t ta jinačí
není než jetel a timotha a 1 N Im
braky neno by tu dobytek ne
vzal ani do tlamy Hovězí doby
tek platí 6 dolarů to lib r a tela
ta jou 8 dolarů sto liber tak
když ho nechá pěkně Šest neděl
na mléce utrží zařl tio až J12
Tucet slepic je $$ rnálo 25c až
30c libra vejce 35c tucet To je
jen blízko Seattle dále na západ
to prodávají mnohem laciněji neb
všechno jde do trhu v Seattle
Byl jsem 80 mil na západě od
Seattle a tam prodávali vejce 10
centů tucet a ještě měli až 40 mil
k vodě To jsem si pomyslil no
to je živobytí a sebral jsem se a
jel zpátky neb tam nechci být ani
po smrti Pozemky jsou tam do
bré a jnou obsazeny samými Něm
ci ale je tam ještě dost domovin
(homesteady) a dobrých Ale kdo
má rodinu pro toho to není neb
by musel mít hojně peněz aby to
mohl vydržet neb se musí vše do
vážet aŽ k moři protože tam žád
ná železnice nejde Až se to jed
nou osadí a budou tam cesty a
půjde tamtudy železnice bude
tam dost dobře Železnici tam
už měří na sedm roků a ještě ji
nestavějí Nás okres je jen 12
mil od Seattle a z Colby stojí to
do Seattle jen 25c a od tuny platí
se dolar tak to není zlé Však
ze západu stojí cesta do Seattle
$800 a vše se musí posýlat do
Seattle do trhu Také jsem četl
v Pokroku Západu Že cesták v
Nebrasce má $30 na rok To je
u nás jinačí kabrfiák tady má
Í125 a nic nedělá když spadne
strom do cesty tedy kdo nejdřív
jede musí si ho uklidit a za to
nic nedostane Když chtí mít
íarmeři cestu tak ji dá okres vy
měřit a pak si ji musí íarmeři udě
lat sami zadarmo neb by se jí ne
dočkali od okresu ani za sto let
neboť pořád nemají žádné peníze
Toť se rozumí distrikty jsou ma
lé a tolik cestáků ti jich vezmou
lostl Kdvbv sem chtěli někteří
Ceši jet tedy ať spěchají neb do
bré pozemky nebudou dlouho
trvat a prodají se všechny Ty
špatné žádnému neradím neb dřít
zadarmo to každý nerad Co se
týče toho co kupujeme myslím
Že neplatíme dráž než na východě
Cukru je dvacet liber za dolar
káva dva paklíky 25c mouka 50
iber Ir 10 a jiné zboží je asi tak
aciné jako u vás na východě
Proto radím každému kdo by sem
jel aby všechno prodal a hic sem
nabral rl dovozná přijd bní
draho — A Inf !M U% tt l
pohtkr Kdy! byla i alllf ř'
ptibbkárioká apfáva lak plitdi
ďnnl IjJo m d r hodin tif
l demokrati poíld říkali lo ff "
málo r mi ďlat in onu ho
din ď-nn a kdyl oni lodoi vo
) budou platil f 150 M om
hodin IJd l'dy volil ďmofcfalr
Inyahl ti í bud řofl dobfc
Ah fhyba I4vky bylo hftf tub
jiih pttalili polovičku g tí(f
plalill Un ti tm ibnoA To lid
kbl a Irnakd Mhaly na ra líikí
aby dali mulini přírí ! darmo
Ti lítali }r republikán na lhli
mnoho dluhů lak Ir nmůmi nor
dlal Iid fikal vlak my m po-
můfffii A pomohli i t bláta do
loil- Zvoblí í populnty a to
m dali Tď tirdlajl nanlo ni-
a J nír á-ln ilir padají do
vo ly lak jíl lď í rniml kablý
ajíM al j mb 4 bloky ml
doatartr kr lioni a obfhodnfni ří-
kají Ir nrbudr 14 Iflá pmot h
lo jíl k lirvydrlrftí a muí í koir
pit vdulné lo-le prorazil díru do
Mfrch a lamtudy lítal A lo iioi
tt vinní r publikáni t b na l
lalí mnoho dluhů a li diul jith
nadlalí y M víc a nic a lo! Tak
trdy lid říká íe jii má tf h ttfan
dol a dolá novou tranu a la bud"
e jmenoval íarmrrská No tu
bude Irmo Já se jim smrjtj !
bude jelt bortí nrl jo i vl chny
nynřjlí V natrm prrcínktu jr
75 voličů a já jem sárri republi
kán a toť se ví ž si mne také
dobírají jak mí mnoho zlata pre
sidcnl ponýlá žc kc té strany tak
držím Já říkám: "Víc nl vám
nebo kdybych se % vánu vadil 1
prohrál tak bych to zaplatil l
vy jste se loni se rnnou sáeli o
celý váš majetek a to mně bylo
trochu mnoho neb nechci být n#
jednou tak bohatý tak jsem Vám
to udělal laciněji a vsadil se s vá
mí o tři soudky piva Že bude Mc
Kinley presidentem a vy jste sá
zeli že bude liryan a jste posud
dlužni a neplatíte Tak kdybyste
dostali officy tak byste také tak
dělali" No jářku můžete si vzít
příklad ze Seattle jak to tam
chodí za té slavné správy Tam
mohou děkovat pánu Bohu Že se
našlo v Alasce zlato a Že tam lidé
odjeli že nebylo povstání — Nu
a teď musím přestat neb již na
mne Čekají abych Sel na ryby
Každý podzim přitáhnou po poto
ce nahoru z moře a ty jsou velké
některá má až 25 liber Ty chy
táme tak: Vczmem podávky a
napíchneme je na ně a vyhodíme
z vody ven Těch si může na
chytat na celý rok a je nasolit
neb udit S ňctou
Josef Maíwald
WILIJEK Neb 4 pros '97
Ctěná redakce P Z Ten Váš
zpravodaj chicagský zná výtečně
latinu a nešetří ní ukazuje rád
čtenářům Pok Záp že má školy
a tedy 1 vzdělání ? Ano
vzdělánfjež jak samo sebou se roz
umí v devatenáctém století nabyl
— a proto jest také antisemitou-
studoval Alwarda a zapoměl při
tom přečisti sobě konstituci Spoj
Států Pán takový který ve svo
bodné zemi píše takové články
jako Váš zpravodaj měl by co
nejdříve se ukliditi zpět do staré
vlasti Tam to jde zase na židv
a tomu pisálkovi s křesťansko-
katolickým nosem jest to jedno
z Jali Žid jest uvědomělým Čechem
víc než snad on sám neb není —
žid jest žid a proto mažme ho!
Ale panáčku Vaše poltré!!! bylo
by Vaše neštěstí nos máte dlou
hý! Cvikr nosíte jako "einer von
unsere Leut" a mohl by se lid
neb žid mýliti!!! a bác — Sousedé
Pok Záp demopopské Dělnické
Listy chtějí-li vynadati redaktoru
Pok Záp musí míti žida Rose-
watra při tom a jméno Kotšild se
jim ve svatém jejich zápalu též
líbí Tím chtějí Čechy odstrašiti
z řad republikánských — inu chu-
dinkové — — - tak melou politiku
tttVttH lMnmiiiÍMfppkof --V4I
pf vndj t tor au ký vík d Mv4
"dtni ď r Itt lHnMtifh
alb a 1 in" O11 h nadiv I h b'im
dtHptipkým lnu (' mjf li lid
vlklho boha? Na b I
ru btifír republikány v j jo b H
d4'h j t lid lfo r p4ntiM
( v riiMi-u vtjk buř
Ir Mpubhklrty 4 tff-Jt "
Křau' ío řftí fa a Sabalha Ib
it% m řiť vfl" ikutk'ir1 a m
slibům- ( ' lid ř' publik m
dítl múit Jt pmilítl
ft-lrttjt wffin( ftirti n-iuttfUt
NíllH lul IMjl M I t# Jr{
#ff t J)i#i i-tp i iipfit thViVtt
tk 1'Hftfi n ut!ií )t j iíjifi
t4r-l4"ti barvťlía Ji-tJ fd jni v
Iftu nVřM - k líl Jmii vita ii?ff
tié m ifxiíf Mlv4 iMuťifi lyr lu
ttárlUk m4fi Vl k i!l n
ufťh 4 ktimfrh ťtlo f ikfi h l fl
látku o vyi fl a v yblífiiitli Na
!vfijlr t it o ((ixlníhu hj 4'i"
vnutil tíí f t!?tf'l n
nirtl tri (r# riílii nt f I tftjf na
tii at f# hlfUirU fratr jl il i#tá
lf trm niii4'n ni dít hi mtuhi
It4 fintnftn v llM ťtn4rtiwi!řf fi
Vlte o tom
U THE STATt rAPMrřřS
MUTUAL INSUHA1NCE CO
tt Si 111 Oviuiv Nn
pnjbil majt-h ví fnt ihni lt li u
VťhriJ fa ioa Jnllnhn IftrrfiU
j no a vrVMi( rt rtiřikíiuT
nt ti Hrna Jl na vairmn-m
'tm VyiMnl Híruím 'j n Jpt nr
thjfrnh nlk a ilioklfin ]mi mnU
rnámé ltmti a tir Jy sf pi (tvi!
Jil i rnl }rin!tl ii t4 hi vr vaifin
ok!( pfrjrtne 1 lm J'iiiiiho
I)'iiíi( ni o (KMlriiliiumtl
F Jí Ilotmao pf-[ )
Iar Novr nímnli k f Ho Omnii
J K Curii pokladník ( Neb
1J U Hmuffir tJ )
IhlTJiB
PENÍZE
fhc-lell itiku nt řiirmti kily JI chcete
Klf ji lilfli te upUtlO
MíiM' ji rpWtft kily mríď m iiíc lnb
kdy l kii na ij(ImmIÍ' f'ktc í iiiUKÍfc
Kdy llllílfl K-iilrt N( lií to Icljl mát
únnlii a dolijť k na proili-j {
Jk mtžt w ři i fa v jistý den s rkl
hdeť mil f O Htieb Í1'0 ih-Ik ťilik co
V pAjikt olr áí í ?
v viníte nmolMi Ifiiiiiiire
kteří by byli xacbriinili nv5 farmy Jož ztratili za mnrkyě kdyby byli měli půjřky
tohoto druhu není lii prnvda? Tot se ví íe zrníte 1
The Union Central Life Insurance Co
dřlají ne na dcwtt mkft Urok platí no jednou za rok u ta vždy dne prvního
v kterémkoliv mWci vyjma prosinec a leden a kupony za úroky kolfktují
X místní banky tuk že dlužník dostáno avhj kupon niizpf t když peníze uloží a
nemuHÍ řekni dvn neb tři mřsíco na avfij iiupon luk o fa a to dřje v pHpadfi
Jiných pfijřck Podle mnb uvy urvřen: každý dlužník mftžu zaplatit Ja
koukoliv (Sulku v kterákoliv dubř jak vy Se uvedano Urok pfCHtaneu po
(táli na vAcehny pcníe zaplarcné ode dne kdy obdrženy byly apolcěnostf
Nedujte si namluvit od nj?ent& linýeh spoleřnontí že to není pravda
NavSlivte mi'bo jednatele nežli obnovíte avou ularou pnjřku aneb ufiníte
novou Naie podmínky půjčovní Jsou ty nejUpil jež ao nabízejí tt tíátu
JVebratka
Peníze dle avrrhu uvedených podmínek nelze ai vyniijeiti padni! ol po
řadí níÍ8l(Mliij(i(ch okreft Cedar V'ayn" Madiaon Plalte Polk Jlamilton
Clay a Nuekola
W 31 LKOXAHI) hlavní Jednatel"
tbi! nud Miller Jt 1'ayne'H CStli Si () Street IIX OLV !S'ERRAKKA
gtavební
dříví
Chceté 11 tupovali dřiví zašlete nám
Hernám a my vím udělíme cenu
Zašleme dříví na vaší stanici a
zaplatíme doprava
tfíTí za ceny íelíioticlioáiií
vnílii k láilnmd truntu neb konil l-
oacl iJnplíte anglicky na: 1 !
UXIOX LUMHKIt CO
WINONA MINN
i š rk
m4tr mllt f -t f ln hh4h
j
Kil )-! My vlpov4IÍfoi j
amřl nb
r nlrpT'C'
řim můl s
tak v!ak přiho
dili a Kl
díl "tH'tn
povállivýttt -KaU
jl vý
lrabot t Ir katarh iřa4hnil ku
li fuf dyi haf I Ifubiír řtf ll plífr
ano N'kky míl ovIm
katffh l i Irvairh rtib-dků Vr
viíiii případů jl lomu vlak n$
opak Nrvtíoi4n( i kallr j#
1'dooti t njv'tííth hyb ll
iu aamovraldo'1 Hf-fnptMtilr lnou
jsvlilí tiv'!ímri l alávi Mku
pni )'! v doaahtl kahUhn
}- r I nikdy n# iníon r íimkrm
I ro na vy!fí kaíl tllrrif ním
káláním kb fý j l jfjio půvo)
m ro
l W Iindf n ll Srotí Sl„
líitb" Kork Ark pííe: "Jy
ji ni utícri prudkým kaliem ai
po S míltň Ha lil jm ae
nfkohka Mkalí klfl tvrdili ie
pravi atrana mých plic alílena
j at roduhem Zkmíl Vm nřko
lik pífdpiin avtak hť (ilfvy a
robfll jutu tudíž ikuaílí IV-řM
na Jíl po vyttlitl prvých dvou
I4bví pocítil j'm Vflkou ťilevu a
proto tilíval jsem Idk nad 4b al
ju ni byl óplní tizlraven"
'IU te sí o n jnovřjU knihu dr
Hartmana ptnl nlzvrm 'Winter
Catarrh' pod adresou The l'e ru
na Mlg Co Cblumbiis O
Tožidí jte gvého lékirníka o Te
mna kalendář na rok 1898 zdar
ma
Pro farmáře!
Tmíjt ytt m-rj-pňjřUa Uk hIitU Diokli
tlačil kl)I míla iirwlu anb uobytek a
rot(f)f
Vyclluíie m t nlí tm k't mlH ojtiítlt
Jakoukoliv cáxtku v ktcrjkollv den n
) 11 k ! mdlelv (ta ti t jn fit 4t drn JUUš'0
roka
VytVntm Um kde Vil dmk pterUim nt
Cl bili ÍHHtku kleMiii ilutíi v n ůen kdy
JI XII ltíi
Vydlufta tm kde mfiírti upluttll Jak
mlkollv zAkonnltíml p-iriy nebadeU cv
rork)j"-iínl Zft Zlato
— n
NVJIf píím- miniem
k nakoupení dříví Jeat
UNION' LUMHERCO
w 1X05 A
iAj
t f
i ' 1
9 #
I
ti