Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
ZÁPADU
i íiřfKd AT íIM M Mr-cMM MTTa
ROČNÍK XXVII -ČÍSLO 10
AHA NEB VE STftEDU 8 PROSINCE 1897
POKRgt
NOVÉ ZPRÁVY DOMXCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
SouJ církevní tu ntpM
Newyrmkým soud m odvolacím
nařízeno v úterý nové pfc líčení v
případu kněze J S liasler di
ocetc brooklyrnké preti biskupu
0'Donnellovi v kterémž jedná se
o íaru a o $6650 zpátečního platu
žalobcova Případ tento zajíma
vým byl tím že biskup právomoc
nost soudů našich upíral a to na
tom základě an prý záU žitost ona
ji! před soudem církevním na
lézala a litu úplně vyřízena byla
Tyto námirky prohlášeny ovarii
neplatnými a rozhodnuto že sou
cly církevní rozhodovali si mohou
pouze jen o záležitostech čistě ná
boženských Že nižádným pádem
o osobních právech stran rozhodo
vatí nemohou a že rozhodnutí je
jich nikterak nezabranujc knězi
civilních práv svých před soudy
našimi se domáhati
Nevydal zákaz
Ve Philadelphii odmrštěna byla
v úterý soudem žádost Četných
předních občanů o vydání zákazu
soudního kterýmž by mayoru a
radí městské zakázáno bylo uza
vřítí smlouvu kterouž postupová
na býti má městská plynárna ná
kladem nckohka milionů zřízená
společnosti United Gas Improve-
ment Co na dobu 30 rokfi po
kteroužto dobu bude míti výhrad
ní právo k dodávání plynu jak
soukromníkům tak i městu k ú
čelům osvětlovacím Společnost
tato zavázala se vynaložili ve 30
letech $15000000 na zdokonale
ní závodu a položení dalších ply
novodů
Osudná pltka
Z Maplesville Ala oznámeno
v úterý že následkem požití smí
šeniny líhu mctylnatčho a laciné
kořalky několik osob tam již ze
mřelo a 17 že jich v nebezpečí Ži
vota se nalézá Líh tento kou
pen byl v Šelma a rozprodán by
mezi dělníky na kladení tratí drá
hy Mobile & Ohio zaměstnané a
ic počet obětí tak velkým se stal
zaviněno tím že delší dobu to
trvalo než lékaře dostati se poda
řilo Nádoba v níž líh se nalé
zal opatřena byla nápisem Že vý
hradně jen k rozdělávání barvy
používáno ho býti má to však
dělníkům nevadilo aby co nápoje
ho nepoužili
Dá $10000
Zemřevší mayor Ginter v Rich-
mond Va odkázal $10000 ku
zřízení průmyslové školy kteráž
bv jméno jeho nesla Náklad na
ústav onen rozpočten je na $100
000 a oznamuje se nyní že zná
mv železářský král Carnegie toz
hodnul se věnovati k účel i tomu
též $10000 a sice vyplaceny bu
dou peníze ony jakmile sbírky
$90000 dosáhnou
Vinen
V New Yorku uznán v úterý
vinním vraždy prvého stupně M
Thorn obžalovaný jak dříve jsme
tiž oznámili ze zavraždění Wm
Guldensuppa ve Woodside L I
dne as června a vynesení rozsud
ku smrti na přání obhajco odsou
zeného na pátek odročeno Thorn
hájil se tím že vražda spáchána
milenkou jeho porodní bábou
Nackovou a že on o tom zvědě
teprve pak když již Guldensuppe
zastřelen byl a když o odstraněn
mrtvoly požádán byl Této obrá
ni jeho však se strany poroty víry
nedáno a po tříhodinné poradě
rozsudek výše uvedený vynesen
Po dopravení do vězení doznal
Thorn že na stolici svědků lhal a
le on to byl kťrýž ostidfioi rá
nu vypálil
Vytuch
lařníbfi stroje udál se ve středu o
icilednách v strojovně uhloďdu
Irnwootl u De Moines la a to
době kdy e tam na 40 dělníka
nito Dva a nich byli na mí
té usmrceni a II IČŽcr jich zra
něno neb opařeno ostatní pak vy
vázli pohmožděninami menMml
(ludová byla úplně rozmetena a
kotel odhozen do vzdáleností víte
too yard (5
K Novákova soudu
Z Vinton la oznamuje se že
Žádost o povolení nového soudu v
případě walfordskébo vraha a žhá
ře F A Nováka projednávána
bude před soudcem Uurnhamem V
sobotu Není prý nejmenšl po
chyby že žádost ta bude odmrště
na a rozsudek ještě téhož dne pu
de vyneSen Soudce nebude prý
dbátí odporučení poroty a odsou
dí prý jej nejméně ku aoleté těž
ké prácí v káznici anatnoské
případě Greveho proti firmě No
vák & Jílek nařídil soudce porotě
vynesení rozsudku ve prospěch
MLLE NELLI15
Dámifka tuto tiyU zapletenn přod třemi
se před soud New Yortký ve
opět v Pařlzi a siee tvrdí New Yorský Worlil ze pry pouziva koeani kof:fho
Ope
llol
okaje hraběte Caatollane chot&Anny tiouldové
žalujícího čímž rozhodnuta zod
povědnost otce odsouzeného Jana
Nováka kterýž společníkem v ob
chodě synově byl za dluhy firmy
Rozhodnutím tímto přiveden ne
šťastný muž tento úplně na mizi
nu Travlčl
V Lanesburg Mích zatčeni
byli manželé Rammovi na obžalo
bu z otrávení sousedů J Hartma
na a jeho manželky Hartman
zemřel as před měsícem a manžel
ka jeho ve středu a pytvou zjiště
no že smrt spůsobena otrávením
Vyšetřováním zjištěno Že otráve
na byla vodou ze studně do kte
réž prý manželé Rammovi ze msty
jedu nějakého naházeli
Na dobu neuriltou
odsduzen byl ve středu v Chicagu
Ch V Spaulding bývalý předse
da úpadek učinivší Globe Savings
banky kterýž jak známo z pod
vodného úpadku obviněn byl a
proti němuž přes 30 žalob pro
rfczná zpronevěření a podvody by
lo vznešeno Při prohlášení roz
sudku prohlásil Spaulding že prý
jest úplně nevinným a to proto
poněvadž prý nikdy nezamýšlel
ze svěřených peněz ani jedinkého
centu zpronevěřiti Jest prý
hrdým na 33leté působení své ve
řejné a rád prý by viděl toho člo-
víku kterýž by fini osmělil ří
tí že něco rMhn spáf hal Právní
záítitpre j (i ohlásil odvolání k
nejvyUíniii soudu Mátnfmu
Ml tyt vnt Z(K
Mítký návladní newyorský
Scotl odporní il policejní komisi
opřlné! přijatí do služby bývalho
policejního kapitána J I htepli
rnsona kleřýŽ ř I j e alužby
nečestně propuštěn byl po tisvěd
čeiií že 01I jetlnoho obchodníka
úolatek v podobě koííkft broskví
přijmiit Kosudek l nto byl
minulých dnech nejvySsím sou
dem zvrácen a to právě jest příčí
mni oroc ooeme in en ieiij uj
m v š I" ř ! I 1
služby odporučováno jest Vyho
' ----- - m 1 9
vi li policejní komise odporučeni
tomuto bude Steplieíison íiejn
do dřívější hodnosti své dosazen
ale zííroveft i zpáteční služné
obnosu $ to 000 bude jemu muset
vyplaceno býti
Stav veřejného dluhu
Dle zpráv odboru pokladního
ohnášel národní náš dluh dne!
prosince po odražení hotovosti
pokladně $1000226466 což je
o $1 L33H 125 méně pcž obnáše
I
i
NECSTRATTER
lety ve Skandální biMorku kteráž dostala
spnsobě rozvodu TeiF budl pozornost
dluh po závěrce knih dne 30 říj
na' Snížení toto spúsobeno bylo
prvou splátkou na kupní cenu U
1' dráhy a nebýti toho bývala by
se hotovost pokladní jevila o
$7771450 menší než před měsí
cem Celý dluh národní bez od
ražení hotovosti obnášel $1229
890025 z čehož připadalo $847
365629 na dluh zúročitelný $1
331280 na dluh z něhož úroky
se již platit přestaly a $381193
125 na dluh nezúroČitelný
Příjmy a vydání
Dle zprávy odboru pokladního
obnášely příjmy vládní za měsíc
listopad celkem $43363605 z če
hož $18193618 bylo prvou splát
kou na koupi U I dráhy Vy
dání obnášely celkem $37810838
z čehož $4549368 byla hotovost
v umořovacím íondu U P dráhy
kterážto částka do pokladny ode
vzdána byla jakožto část částky
kupní Dit toho když by nepo
čítala se prvá splátka na účet re
organizačního výboru U P dráhy
jevil by se' v ' příjmech vládních
schodek $8092483 Tříjem cel
ní obnášel dle téhož výkazu $9
830025 což jest as o $100000
méně než v listopadu roku minu
lého Vnitnm-mních daní vybrá
no bylo celkem $13530649 což
jtst o $430000 více než před městcem
DruM IflJtkl
Odborem pokladním přijata by
a ci
Iřuhá splátka na účet kupní ce
m a ě a
ny u v cirany v oimosu 10100
000 tak le doposud ku placeni
feorganizačníinii výboru $34 MJ
605 zbývá Čistka tato splacena
ýti musí ve 4 lhůtách t nichl
ofthdní C ledna příltího roku
složena býti musí
Zljf Imyil mrI iloZlncm
V Portland Ore rozhodnuto
ve čtvruk krajským soudern ipol
kovým le úmysl spáchat! zločin
trestu nepodléhá Rozhodnutí
toto učiněno v případě žaloby
proti jistému Wm Sliterovi kto
rýŽ maršálem spolkovým zatčen
byl pro zamýšlený vývoz kořalky
do Alasky a jemuž 30 beden ko
řalky co 'catsup označené zaba
veno bylo Soudce prohlásil Že
o úmyslu spáchali zločin nemůže
býti ani nejmenší pochybnosti
vzdor tomu ale prý zatčený trestu
ne(odléhá an zákon ukládá trest
iedině tam kde skutečně zločin
spáchán byl A to v případu
tomto se nestalo neboť lihoviny
zabaveny v přístavišti a chtěl
maršál proti Sliterovi zakročit!
počkali prý měl až by bedničky
na loď dopraveny bývaly Slitcr
bvl z obžaloby propuštěn a zaba
vené lihoviny mu vráceny
Zemětřesení
Ve čtvrtek z rána pocítěno bylo
zemětřesení na různých místech v
Kansas a dle zpráv posledních po
cítěno i v severní Oklahomě Ve
IWichita pocítěn otřas ve 12:23
Irinn V Praít a Kíncrman nocí'
těny otřasy v 12:58 a sice byly
tak silnými Že nádobí rachotilo
hodiny se zastavily V Blufí City
bylo zemětřesení nejprudší ne
boť tam i domy se chvěly tak že
lidé poděšehi ven vybíhali Po
dobné zprávy došly i zArkansas
City a Conway Springs
Pěkný pořádek
panovati doposud musel ve vodá
renské úřadovně v Chicagu Jak
před Časem jsme oznámili obvi
a w
něna byla správa odboru toho
dalekosáhlých podvodů a nespráv
ností následkem čehož jmenová
výbor kterýž knihy prohlédnout!
měl Znalec výborem zjednaný
dokončil práci svou ve čtvrtek
dle zprávy jeho sníženy od
května 1895 do 30 dubna 1897
poplatky vydárenské úplně neo
právněně celkem o $454985
kteroužto částku tudíž pokladna
městská připravena Zároveň
Doukázáno ve zprávě znalcově na
to že v Chicagu průměrem X25
gallonfl vody na jednu osobu při
padá kdežto v jiných velkých
městech průměr tento nanejvýš'
30 gallonů obnáší
Z Washingtonu
X Z Washingtonu oznamuje se
že nástupcem generálního návlad
ního J McKenny kterýž z úřadu
onoho ve čtvrtek odstoupne aby
nástupcem do výslužby jdoucího
přísedícího nejvyššího soudu spo
kového Fielda se stal stane se
soudce W R Day dosavadní př
ručí sekretáře státního Týž bý
val by prý raději se stal sekretá
řem státním jelikož však Sher
man k poděkování se nemá tu
prý s návladnictvím také vezme
za vděk
X V úterním zasedání presiden
tova kabinetu jednáno bylo o na
bídce obchodní bursy z Portland
Ore kteráž věnovati chce potřeb
né potraviny pro hladovící zlato
kopce v Klondike když by vláda
naše o dodání týchž se postarala
Výsledkem porady bylo že zále'
žitost ta ponechána až do sejiti se
kongrMtl Ulftfl O povoleni pc
nit na krytí vydání a výpravou
ý pomocnou spojených požádán
b'jde
t Přísedící nejvyUího soudit
polkového IVldi vstoupil do vý
služby ve středu po službě témf
3 4 le té a dle zákona brátt tni! do
smrti své výslužné v plném obno
su nynéjlího jeho služného Ob
vyklá změna míst přísedících nej
vylsího soudu provedena bude te
prve V pondělí kdy jak se doulá
residentem jmenovaný nástupce
jtho místo své zaujme Změna
míst sestávatl bude v tom le
soudce llarlan jakožto nejstarší
člen zrnění místo své kteréž po
cvíci nejvylšího soudce spolkové
ho so nalézalo za místo na pra
vící a dosavadní místo jeho zau
jmu t o bude přísedícím Grahamem
Ostatní soudcové pak poposednou
o jedno místo a nově jmenovaný
soudce zaujme místo poslední
t Tajemník kubánské junty
IJerkely Dalch měl ve čtvrtek
zvláštní audienci u presidenta za
účelem odevzdání mu pamětního
spisu v němž vyloženy jsou příči
ny pro kteréž by Spojené Státy v
zájmu povstalců kubánských za
kročit! měly
DROBNÉ ZPRÁVY
V Montaně odhadnut letos
veškerý majetek dani podléhající
na $i3°7574i-55-
Vybírání porotců v případě
Luetgertově v Chicagu pokračuje
velice zvolna ku předu neboť ve
středu veře po třídenním vybírá
ní obžaloba i obhajoba pouze na 4
porotcích shodnuty byly
V Bostonu znovunavržen v
úterý demokratickou konvencí ma
yor Josiah Quincy Návrh na
schválení platformy chicagské a
kandidatury Bryanovy přijat ne
byl Kentuckští vinopalníci uzav
řeli ve schůzi 1 prosince v Louis
ville odbývané trust za účelem
obmezení výroby kořalky a sice
snížena bude táž ze 40 milionů
galonú ročně na 15 neb nanejvýš
2a milionů galonú ročně
V Baltimore zatčen v úterý
gen F Agnus vydavatel časopi
su 'American' pro kriminální u
ráŽku cti tiskem Žaloba vzneše
ná senátorem Wellingtonem kte
rýž v listu onom obviněn byl že
pomocí patronáže spolkové zno
vuzvolení své v zákonodárstvu si
zjednati chce
Z Muskogee I T oznáme
no v úterý že Indiáné kmenů
Cboctaw a Chickasaw usnesli se
vystěhovati do Mexika a že vyvo
lili si dosavadního jednatele indi
ánského Wisdoma za Mojžíšckte
rýž do nové oné zaslíbené země
dovésti je má
V SheffieldIaspúsobena by
la sensace zatčením nejzámožnější
ho obchodníka tamního Ableyho
o němž zjištěno že v obchodě
svém téměř výhradně jen kradené
zboží prodával
V Canton O raněna byla
mrtvicí v noci na čtvrtek pí Nan
cy Allison McKinleyová matka
presidentova a stav její stal se tak
povážlivým že president ve čtvr
tek večer k lůžku jejímu odejel
Sekretář války není prý spo
kojen s rozsudkem vojenského
soudu v případě kapitána Lowe
ringa jemuž pouze důtka udělena
a proto prý učiní důtku tu neoby
čejně ostrou a tato vztahovati prý
se bude zároveň i na všechny dů
stojníky kteří surové zacházení
Loweringa s vojínem Hammond
em schvalovali