Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 01, 1897, WEEKLY EDITION, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iř-ftsif-flft Jr W
w 9 té
Pokrok Západu
Pokrok ZApadu
r i Wř d zíMftu rif tví
YjfJavii lUNikl DnJttvo
ftMMi Uf I ta H4 alka
Ni id rtjjktor
#f rf t n4 1
f" !f K ! 4 íi!ihit r"k Wí
etl-t Kt!h-n'- Amefl 1 t
p' iii( j" iHntn aa prémii
f ř'"tt i-1 m nt ii a na
filtnim Americko M
rhMk
ftrtn4 a 'r4 hnltf „rlr )en ai
} y o' i-Im # tl -„ I
irf I ( í lim Tlrnit tilr4 a
i ih tiii In ci jf 4nl mr( Jfiá fd
fini m if ptl t kM aJniii
MU1 kMr rni ií-l i')lnf tm
r J tr'li t ' n?l ( nf
i h ii4 'I imiiiI m m bota ri
24ltfcv Méi
)i fl )tíí f fcf rl koupi H polti
ellif-ii ' Money OM-r" Ml flám M
r- pudil tlinkmi ' na tunk hf ii
o ř i-r„iu tl i- r ti mmma latfl
lmn'l n kolekci e P ťxifil 'ftkii
llrM h Omanu i ii jo mfi Turu Na
fli ilfnfnfi k i-ti lliiřři tri
celoé kdkr V hit AHk nx hf lm
Pokrok Z4rdN
Omaha Meh
Omaha Neb t prosince 1897
It zcmé Mormonfl
V nfístím čísle počneme s uve
řcjriovánírn vt lice zajímavého po-
jftlnání o nomř rech v Utah kte
réž pro I 'A napsal pan Frank
Doležal Český právník kterýž se
tam koncem minulé zimy z Fre-
mont Nebr přesídlil Pan Do
ležal líčí pomčry tamnější a do
jmy a 7evrubnČ- popisuje knČ-žo-
vládu mormonskou a poddanství
v jakém církev ta drží své přívr
žence kteří ovšem tam včtŠinu
tvoří Víme že každého z čtená
řů bude pojednání to z pera muže
zkušeného a pozorovatele bystré'
ho velice zajímati a dočte se v
nžm mnoho nového Upozorňu
jem na pojednání to již předem
V Zájmu pravdy a Spravedlnosti
V polovici srpna dal jeden
omažský pobuda vytísknouti v ti
skárně Cedar Kapidského Svitu
anonymně maly leták v kterémž
obviňoval z rňzných zlopověst
ných činů některé vážené občany
omaŽské jako pp Antona Kmen
ta Jos Kavana F Bandhanera
a red t 1 Jana Rosického Tyto
letáky rozšiřoval nejen po Omaze
nýbrž jak jsme seznali též je ro-
zesylal po venkově Kdo by byl
ten hanopis obdržel a má týž i
obálku v němž jej dostal zacho
valé zavděčí se nám a přispěje ku
usvědčení a potrestání mrzkého
utrhače na cti když zašle hanopis
1 s obálkou na redakcí Pokroku
Západu
11 1 Pii li ti li d"r oMHHlnl vwlřlánl a
i'pi umový muv nu iprtft loni omanu
uumuťHM iif(r% i na e n u ní-mu proup
líIlMÍA 4il HUUf pomocník Poui
t úohrf dťlnm nechť na hláf
ixmr mwia a ihi mMn lx líi neb hlni
"OJJ leku (cufceho (mkufn í S418 Co JMh
I l i tu V KnuT Co _ Nh
a 1 mu nu i(iiiiiii im „i _J' 1 'r
nttlřiJi n dilré ftytlel teprvi ivbT drá
tčntf tilut v n liiiá #liá v —
Uki (" kny iMt„i( kíilciu ku-ířlmroot hojnost
HTil hn ilHvi Půda ni nlřinř re nalc7Mjici
Jímá linlnk lrcřl ch lcr ticřáií tu jako
iiniiiT r r nirmu vyiticrcna Imt dvakrái
iiha (lomila Vrrtlirn 7 II nU cního
u vím i uranu r ř- M V M-to to Jřt
téměř aplř rpké a kraj n l-ln fchy rma
rcná vuli hnl nalca-ilÍM dobrých ponťrrrh
řai-iim lixli sc tl vfttn k liltlhrf nv
Ijoi vvii :) akr& Icííclch ladxiii
Nillkm rHlhnfch pomrk prodám farmu
vciml liu-in ncli vviiK-iiím ta xluítiý n atJk
mřl o uHoa-lí' tr Dnrad urinu roriku
rarmu pronajmu O l lili podrohnoaU T-
avéiienl (iliuUte hnt-d u
3 'mikpw a VLASÁK Dodio Neb
Fill II IV II -1 hPiwlal Mim
n uro-
raro v „kol' lifiKl a tl tn'na imhi
akr-h u Hralnard h 'rHlali a velmi
ÍTV! 'f3 IJ'1'nin"- l"Plw na F II
Kolda LI n anod et tdMf
Kdo to byl? 'L' ít-_?b2-
Ia neudal vak no l ra n prel V doDlaa
f"?- " ' " mimi najanau na
Wfíf mm m %)k%tni ím
Ityli fřif k# tnhtrtn Mil nu VI
nnt i No Kok
14 k (M Mřvfl )nl -tmy #14
íalí ťurttinl ti tfni thtt
(líkAvnf4ní mfIIitlou nyní k
hrí n-(irtlfiii hrou y miř
ný
SfMř(fc íinií y4fři' i#M'k
fala Mi tet n fomnolí-ní afm4
fy Nrfiylf} dy lp" toPfc io
mnoff-ním arriďty pokiiil f nu
l'rn 4 liry y rv4kiiy vřiy
fnila kntovaU a klavlly polév
arnv aiy ni niaiyncmrM
loi # továrny otvírají a pořízni
hltí ovH tnt # ilrt!jc a! ti
Itlrií proroci ponl Mímjí kiU
nulu
A íaxk jrirM zMitliRf R4SÍK í4
řníílrmi Kaíř Taylor banktj
ArKrntinm y Kantát CityKanol
Ěotutn na 4 roky lo kániď pro
10 Je přijímal vklady yřda Je
bank ncní nolvřntním Odporná
ale zdravé!
VřcHy SMiíixířVfív vr Sp btk-
těch spojily e za účrlrm udrloviní
ceny stříbra 1'roto vJak přece
neustane Uryan říkali le jet pro
ti trustům ač bude podporovat!
tento utříbrařský trut tak jako
podporuje kapitalisty jíml patří
ttříbrné doly
KTIRV Z ČTřNAftO NACÍCH CHOPÍ
častčji než jednou tídnŽ na poštu
maže zajistili si ČastčjŠía hojnější
zprávy když si předplatí dvoj
týdní Pokrok Západu který vy
chází vždy v úterý a v pátek a
stojí pouze Í250 i s prémií
ZLOPOVfcSTNÉ STftÍHRo! AČ v Mk-
xiku jest posud měnou výhradní
tahá hlavní taméjŠÍ plodinu kávu
dolů tak jako v Texasu bavlnu a
před 2 lety pšenici NenípamČt-
níka tak nízké ceny kávyjako prá
vŽ teď Rio káva nepražená pro
dává se v New Yorku ve velkém
za 6#c libra a pražená 9c 1b
TO JE TRUUST TENHLE VVNXlEZCE
vzdušné lodě! On přes letokdvŽ
je ve vzdušných výšinách krásně
chladnoií kdesi v neznámém kou-
té zdokonaluje a na zimu když
mráz kosti láme lítá se svou lodí
po všech peklích Patrně Že mu
nějaké kolečko přeskočilo aneb
těm kteří se domnívají že něja
kou takovou loď viděli
Během prvních 3 mesícO co byl
v platnosti nový zákon celní ob
nášel vývoz náš do ciziny o Í30-
000000 více nežli za tutéž dobu
loni A přece dle učenídemokra-
tického když ukládáme clo na
předměty zahraničné a nehodláme
z ciziny kupovati cizina nekupuje
od nás Však jak viděti theorie
demokratická se neshoduie s
praxí
Z Kansas se oznamuje že jedním
z předmětů jež stát ten chce na
omaŽské výstavě vystaviti bude
jedna tuna splacených Kansa-
ských mortgagú K tomu by ne
měli populisté kansaŠtí svolit ne
boť to bude přece dflkazem že
není pravda že musíme mít vol
nou a neobmezenou ražbu stříbra
abychom mohli poŽívati blahobyt
v zemi
HAVÍřCM v železných dolech v
okolí Iron Mountain Mich ozná
men byl přídavek mzdy 10 proc
1 prosince a sice vztahu ie se na
2000 havířli Skalákům ve vá
pencových dolech u Younizstown
O počtem 3000 oznámeno bylo
zvýšeni mzdy od 1 prosince o 20
proc Youngstown sice není příliš
daleko od Clevelandu ale Denni
ce o tom neví a nebude vědět pro
tože nechce vědět
A TEĎ PŘICHÁZÍ MlSSOLRI pACIFIC
dráha kteráž před čtvřmi letv
snížila mzdu vjem zaměstnancům
průměrem o 10 procent kdvž
jsme počali pociťovali tehdy ten
demokratický blahobyt a co dárek
ku di díknvfdlní fthlJkíl leMa
r4 mla obnovena " prvního
lilopdn Jkllif in! řlíř-nri
lloilřilliy Hon ní arl flenlřJ fa
IřSníth prorok A (fojUI řifbu
don yčřitl Je l%y foř4de jll
řlMcpM
yantlih'! vví lřovl imítv hor
rnan v iirtioijoiecu a aiiietui fo
- líta l t é á i
jM ylrobrcn fnirno p folii
♦ řUina majiteli nhloloIft vyplití
p'1'ikifcafni na tvnif acm ]!
přoli ikonu I# n'klfí poulívají
rirpoctivftfi ft a vih k lirbí
výth ďlfilkŮ a tm kkoro vtíchni
pronaiímají dělníkům e halíře k
přibývání xa fřny n-křnfankff'
Jf r itli také toirj
vrd k napraví níf
vystření po-
Ntjvfi tU'i nu Mmí Iinv ťb
koí!iní ilf nLnlL !rli
kýth bankovních zlodAjft totil
ne tJirí jenž pomorí paklíčů a po-
lobných puotA banky otupují
nybrí iiřadníci ktfří privy banků
vedli netvfilomilé a apfitobivle
jí jith rtpadrk připravili rnnohé
rlirh lilií lek hltíml mnnU
a
lidi o itvtm vydčtaný prní Ní-
kolik takových darrbákft bvlo
' aa a
minulých týdnech preaidentem
McKinleym omíloMnčno a io
mu nebude nikdo vděčným Pro
podobné okrádání není žádná
omluva a měl bv biti neivvšlí
trest
NoVVM SfCsOIHM HUvr BTáTKfCH
_! v
uramicicn cw iornycn oiazuti
t
zaměstnávání trestanců Hotoví
totž v tresmcích různé potřeby
r i oíy b: tc
tento spůsob zaměstnání vězřiň" dá
nejméně příležitosti oreanizaova
nému dělnictvu námitky proti za
městnávání vězftů Činili jelikož
výrobky vězftů nepřichází do trhu
soutěž s výrobky svobodného
u llliriltáin&l lllllll
ě n rtva Tr nvím I
VŠak na druht Mranř nlivln tím
v třmi rv t%A rr% t t uA !Xt A AJ
běratele tol! til a
v jvuili IUIUJ KUIIU'LVi nu
změně této hledí se ze všech stran
_
se značným
zájmem jak se asi
osvědčí
SfKRErXft odboru vAlfčneho
lili ss dává nám pěknou naději
všech pensistft jest 976014 kte
íž dostávají ročně $ 140000000
aie jestc pry jest žádostí o pense
200000 z nichž asi polovic bude
pUvucra ia ze v KraiKosu pense
i_ _-
dOStOUpí I60000000 rOČně
Každoročně se slibuje že už a už
"uc uoyvai avsaK ony
_ _ X v
ještě každým rokem stoupají V
uče muu vypiauio se na pense
Ulic nn nnn v mra id-iA 4iQ 1
- - J v„ uu v ij-1
250000 v roce 1886 16450000
v roce 1896 ti38 250000 tedy
každém desítiletí se pense více
než zdvojnásobily Teď ale by
tomu už mělo být brzy konec sice
se niť trpělivosti přetrhne
JE-LI PRAVDA VSE CO SK NVNÍ O
katu havanském Weylerovi píše
pak bv ovšem zasluhoval onrá
ř Lr 11 Ivri-ll ca ta nKX
' 1 —
v wx tt IIVSVMCI3
totiž opevněné čáry proti povstal-
cům stály pouze $250000 kdežto
f m m i
účtováno bylo za ně $2000000
'odřízení Weylerovi následovali
pilně příkladu svého velitele
i
Ilavní štábní důstojník nežli
opustil ostrov dal si přenésti do
banku Madridského vklad $127-
400 ačkoliv byl na Kubě pouze
rok Iinv dústotnik icst nvřnřn
na obžalobu že nahrabal si $200
j m
000 objednávkami zásob léků pro
ě mru _
armádu 1'tes 200 dňstoiníků
vidouce že lench oříležitost k na-
1
' 1
plftování si kapes minula podali
s jrS
žádost ku generálu Blanco aby
přesazeni Dyli do bpanělska kte-
réžto žádosti však ceneral nevv
hověl a mnohé z nich dal pod 00-
a m la
icejnt dohlídku lo není pak
ivu ze potlačeni na Kuhř stoií
W a
Španělsko tak veliké sumy
' ' I
f oňA JofaJavorkíhii4i„TB oiazK povzouzeni našeho piave
1"? V! ífrrťin" J1í'r"u n'h ctví zavedením diferenciálního cla
v um j-ii 11 mio- v 1 lauanioui n i
NMh liuli l A „laj 11 L-I
„ _ _ r ( " ' I
o nich fde nel) tnal Ja ladám bv u ne la-1
a oiniii jiik'ij hledám airanud-
tri Adreaall: Mra Joaafa Javorakl
iuo x laniaunít iow city lowa iu '
Ptit%ki Mty koneres
Poutkem fříSlího lýilii" taín
Čm Pfaviďln 'dlní padrti'
tho vitého kontjrMH Jílikol
V lit íMlbýylftfi livlo 14(ií
zvMMnf pfi tiftul pfovedna ve
lkera t)t%tntt obou anlmoven
bude motl koruřiM dra ftrfttahu
I l m
přikroíill hn pratfm polř!ním a
jft pravdí po-lobným le nemaří
Mýdny fdidvínoční jak obyčejní
1 iMvJ
Ačkoliv ji-ilna i řirif AlJf iiřilítli
OtÍJtrk ktrfil prrldrnlilOi voj
lou před rokem f obodnula byla
ji koníre#-m tímto ve zvlillním
iardinl vyfí-a tolil otika
trlní n-Unl proto chybti kon-
1 _ '
Wt na dftkliMm jdnirií ímt
nn-nřbným 1- otlzk4 m#ny
I'd příčinou dlouhfch drbat
ii%to Í"M' lp pnwUlW
vem cxiponiri nfkier# mněny a
opravy nal#-ho y!érnu tnřny tak
by tato potavrna byla na půdu
J1'? Ia° fmU
tieFn#jU ab
k 0af" ')
by n#-byly příčiny
Ilftlika #n Ba Ia m 1
"""( 'T 'r HMIIHH lll'IJ
Vi co u° r wy prf-idenla
M-iv lafeta le totiž obroiena byla
I IlInriMtřINnul a itnai #al V
"'""' ' " """" "
nř'mo loi''n -ongreii jet vlak
velice pochybným zdali v olizre té
čehokoliv učiněno bud Dá se
očekávali že včtíína republikán
ftká ve sněmovně poalanecké pří
1Krt I
vvii j - yx Kiwill 1
í r eí v
vif iiaaiiaav tflllMUU IlJIlllt
ui ~ i:
o fřřnf prfide„tem navrhovaná
tií-arhvílí
Jiná důležitá otázka kteráž bu
de předmětem úvah v kongresu
bude otázka kubánská Senát ve
svém zvláštním zasedání přijal jak
znAm0 uneení kterýmž uznává
' '
"i lou povstalci za moc valCící a
sněmovny poslanecké lest velice
pravdě podobno že sněmovna po
slanecká schválení usnesení senátu
odt'píe proti ob'Ct'j' zachová se
li : m? i
nuunci vawvneji nczn senai co
ohledně Kubv
učiněno bude zá
visí ovšem na tom jak se poměry
na ostrově onom utváří Bude-li
vyhlídka Že dojde tam buď k mír
nému narovnání aneb skončení
války nepochybně že kongres
zdrží se veškerého zasahání v zá
leiitosti Kiihánslí KK-h mt„
však potrvati poměry takové ja
kéž hvlv lam 7 mínnU ftua rrtL
nepochybně Že konerres bud do-
" ' "
hnán veřejným míněním ke kro
kům jež by vedly k uznání neod
vislosti Kuby
„ v t
j iii ni uuhaiiiii ji fumciem o
"e unan° U(le k?nreu
b"de připojení Ilawaska Ač ještě
„V ___ S£ ___ t 1 a
I nAl nul 1 1 n ~ 1 x
lovu iicunr utni Buciuvmu se ite
většina dvou třetin senátu pro při
pojení jest zajištěnou nelze proto
přece ještě 8 úplnou bezpečností
míti za to že skutečně tak se sta
ne I o souditi již možno z toho
že senátoři Pettigreew z Jižní Da
koty a Du IJois z Idaho kteříž
oba až do nedávná bvli nro nřino
é - t ' ~ i
jení Hawaiska však během leta
toto navštívili a poměry tamnější
seznali nyní po svém návratu do-
sněli k íintfm náhledům ihlr-dav£o
C f J - T
tam zcela jiné poměry než jak až
posud od přívrženců annekcelíče
ny byly
Mimo těchto bude dojista v kon-
cresu lednáno bedhvA o návrhu
— - "
vrchního DOŠtmistra abv zřírnu
byly poštovní spořitelny Ač tento
I#a tm au
návrh nalézá valné Dřízně v nei-
širších vrstvách lidu Dřece ni-chv
r j
bí též na podstatných námitkách
m 0
proti němu z nich jedna jest ta
ze Dy zřízeni vudnich spořitelen
podmiňovalo trvali dluh národní
neboť peníze spořitelnám svěřené
Dy nemohly lezeti ladem a vláda
la a m a a au
Platní na vkladv úrokv lest iž
J I
by peněz těch sama nějak nepou
žívala Bude tu též nepochvbně
I e
l_Jf_t___ a W 1 a
A_X Jai
" u juw VAKJ lil 11 1 ď I UUllil
losu mezi nimiž doiista bude DO-
i m j u t i
kut o dalií obmezení phitěhova-
Irtiva Mílí rdi míli vyhldlkti
Irrilokfilr' řia uoliiiťřnřřií
Ilmbt Ititv íiitíiiim Indi loti
11 a prán r mftle bli h Htnf
t 'řřdmřtů o klrfjííM i jfdnlll
budf rií lnul" povalífvin M tik
[vflifí tfU)tf% hy k Voli řťftiti
fiťmovní adiní pfodbuJV no
hht mroii neobvčcinoti Prolo
' ----- f 9
pí t fr kivali ) fdinř
llrtotřil bnl" f 1 k y pouc jr-n ffl
mírni
V fid kllo rakoukr mini"
trtvo lladrniho hrmohouf t!4
odolali bouřím ii i pnoilj
Nčmri v říUké n b'- ktrříl cílili
ohřoírní a na výa IUh ivýth
Jřkřicini 14ykovťni nalíčením
jíml tnlo pf doatiií čáttičné ro
vnoprávnosti Ccihům Němci
Každý čtenářů do hta lro
val a napj tlm právy Vídnf
bouíídi kravabcii ba uličnictví v
ífilch nnčmovních nikdy neída
néni a ni tlýchaném jl každým
Inptn doc hi ly Kaldý doiiit
táal f f be nám kam lo vnti
rniakťrakto ukončí Nul jíl
to skončilo a jak e zdá dočaným
a prozatímním vítčtivím Němců
Nftnti bouřili tak dlouho a! do
hnali pfed dnktvf aněmovny k
nejlorUmn k zakročení policej
nímu a k zatčení jednoho t po
slanců pověstného neurvalre
Wolfa kterýž j st jedním ze zá
stupců vídenských To spůsobí-
lo srocování se lidu ve Vídni a
vzbudilo obavy ministra Itadeniho
Že může dojiti k revoluci neboť
ani povolané vojsko nedostačova
lo k upokojení sroceného a roz
vášněného lidu Jak telegrafické
zprávy sdělují vida Badeni tento
stav věcí minulou neděli naléhal
na císaře by přijal jeho resignaci
a předešel horším věcím a císař
kterýž až posud odpíral z dráhy
nastoupené uhnouti dal si ko
nečně říci Nástupcem Badeniho
jmenovat dosavadního ministra
vyučování Gautsche
Každý ví co tato změna zname
ná Jest to ustoupení od politiky
kterou Badeni nakročil jest to u-
stoupením od těch opatření jež
státi se měly v zájmu rovnoprá
vnosti Čechů a vracením se na ce
stu starou vyšlapanou po kteréž
vlády rakouské až do Badeniho
kráčely Tím snad pro tu chvíli
a na okamžik docíleno bude upo
kojení totiž upokojení Němců
Však trvale mír tím nezjednán
neboť nebude učiněno po právu a
spravedlnosti nebude vyhověno
požadavkům českým nebude na
pravena křivda kteráž od nepa-1
mětna páchána byla na národu na- '
šem všemi vládami rakouskými
Následkem této proměny ocitne
se ovšem svobodomyslná strana
mladočeská opět v opposici ku
vládě Se stanoviska politického
může být Že obrat tento vítaným
bude vůdcům a zástupcům strany
tnladočeské Byliť v posledních
dobách proto že tvořili část stra
ny vládní od radikálních živlů a
radikálních Časopisů často a z
většiny bez příčiny podezříváni a
kaceřováni obviňováni jsouce
Že prý strana svobodomyslná zce
la přešla do tábora Staročechů
jdouc krok za krokem ve Šlépě
jích této lidem Českým odsouzené
strany Ze výčitky a obviňování
tato postrádaly podstaty mohlo
být i jasno každému kdo jen po
někud pozoroval a porovnával po
stavení jež zaujímala strana mla
dočeská nyní s postavením jež
zaujímala strana staročeská dru
hdy Staročeši co Část strany
vládní šli s odvěkými nepřátely
národa našeho ruku v ruce a smlu
vili se o punktacích jimiž by nad
vláda německá v Čechách navedu
bývala pojištěna Jinou ovšem
byla politika MladoČechů co stra
ny vládní nebo k vůli té Říhnuli
nepřátelé naší v říšské radě l n-i
I krajnější obstrukci spůsobivše
výltupy a výjevy jaké neittly ie