Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 01, 1897, WEEKLY EDITION, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iy před vámi svdHlvím f tlu
Iřafj
Jesl mým MrM nyní rozebrat)
J" aljř a alalo po právu sprave
dlnosti Neshledáte li opak toho
obžalovaný e nevinen shledá
Ip li opak loho ať ) potrestán a
n vás jest trest vvrnefiti " Pak
vykládal I usvědčili dftkazy
okolnosoifml není nic nového
čluvlk jhl m4 v srdci vraMu
nevraldí ta bílého dn ale vMy
vvhbd4vá noc Poii záchvatu
rozčilen' pil zloirt i bílého
ili" Cím vZtlí zio' in Km vM
louha tm ukrív4nf AháNlv
a loupe) nejsou pich4ny ve dne
a proto jesl nevyhnulrlno 4hnouli
h důkazům okolnoioím mídi
hýli (fří inr-c pntre(4n a jistota
společností a majetku zajilťna
Nyní vykládal porol en ) t vý
Znam slova á k 1 f I tiní třeba
dokazovali l' by se t I na nJj
hněval f I jeho úhlavním nepit
lelem že by jej fryl nenáviděl at I
V tomto případu jest tř ha dok4
zatí i na zločin myslil } k n'
mu Činil přípravy a pakli se dk4
le že zločin byl výsledkem plá
nu jesl vinen zločinu rikladnlio
Tak prý tornu právníci roxitraif
Nyní jat se probírali avčďctv
a k 1 - 1 1 1 i t níj závěrky N íh
budeme stručně závěrky Tobinovy
sledovat! upozorníme Čtenáře na
jednu vře:
Kdo sledoval svědectví obou
stran pozorní minci postřehnout
le všichni svědci vypověděli 4 po
přeno to nebylo že Novák nebu
doval Murraye nýbrž Murray
chodit za Novákem někdy fám
jindy s jinými Tobin však všude
líčí pravý opak Nyní Žádáme
čtenáře aby s námi sledoval hlav
ní body výkladu Tobinova
V malém městysi Walíordti ve
čer a února byli pohromadě Kd
Murray a Frank Novák To jest
dokázáno jest dokázáno 2c mezi
a a q hodinou večer pih spolu 2
neb 3 sklenice v salonu Martina
Lodra Asi v 9 hodin odešli z
toho salonu a šli západní k No
vákovu krámu Ed Murray Fr
Novák a Karel Žabokrtský Mur
ray řekl na odchodu Lodrovi:
"Dobrou noc Jdu domů" Jest
dokázáno že oba byli střízliví
Murray přijel do města s mezky a
půjčil je mladíkům kteří jeli na
zábavu Neměl je tam když
řekl že půjde domů ale bydlel
jen 1 % míle západně od Wal for
du Kde byl Fr Novákem zane
chán není jasno ale že s ním byl
později té noci není pochybnost
Jest jisto že asi o #8 Sel Novák
na nádraží obyčejně ustrojený a
s kloboukem na hlavě co tam či
nil o tom není též pochybnosti
Asi v 10:45 toho večera Novák
je ve své bance západně od krá
mu Karel Žabokrtský zhasil v
krámu všecka světla až na jedno
a zavřel krám Vzal asi $300 z
těch $85 ve stříbře a dal je na
balkon na jižní stranu postele
Zavřel pak krám a Sel do banky
kde Novák přehlížel listiny Ža
bokrtský svědčil že důležité listi
ny Hagge a Houser svědčili že
vyhlížely jako pojistky Novák
přehlížel důležité listiny jako by
se na něco připravoval Když
tam Žabokrtský vstoupil uklidil
N ty listiny a dal je do pokladny
a zavřel ji Asi v tu dobu vstou
pí tam Murray a ani slova není
řečeno přísahá že v tuto
dobu oba muži byli střízliví Ž a
N opustili banku a šli asi 300
yardů k východu Ž jde na jih
do domu svého tchána a N k se
veru ku svému domovu 45 minut
na to je N zpět v bance a opět
prohlíží důležité listiny Že v ne
obyčejnou dobu % hodiny před
půlnocí člověk prohlíží důležité
Hstiny v bance na pultu a Murray
stojí u dveří
Bylo dokázáno svědectvím že
před tou dobou dva mladíci při
jeli do městečka k Lodrovu salo
nu naleznuvše jej zavřený jeli
kolem Novákovy krámu a banku
neviděli nikoho) Jel) k fodrovif
domu aťy Jej zavolali i vracejíce
byl N v baru a Murray ti
dvejf Tí mUlki llříf
llmiw Kli dři banky 11 ládali N
aby M dn kflfitii N lamkn
lttiiiy A pokladny 1 fliťbni jdou
do kfimu kdf mladíei koup
doutníky Ml4k 1 cukroví V tm
kdy! jdou ďi kř4řnil přijď íolř
vida MufMyi ved4 "líello
Kd inylil jfnt ) jf M domů
pfrd dvjfft h'dt04ma" M od
poví "jíl jvm mI jít a pojdi
břy" ( ofiní M j opilýř 'i
otři vénou korálku ř SvMe i dokl
lali í jm bbr# opřm o pult a
braj" i pm jnlnoduí M vAr
Hv'd r lví dokaiu) f finl opilý
v l i dofm t byl fíliv f v
in hol ní a N l VSichni
oď-jdou t krámu j#-n Novák a
Murray lítii řOtanou V toru
k rirmt v tu dobu j t Mnřřay na
polrdy vi n kfoio? pp4kn j-
bei řnitvoly kterou koronrova
pefot odrvdala dfuliíbo dn
t4řtot otři V malin toto inř-t-íkt
Walfiifdu jutedoft Iodř
j t 11 rij pfvní bo d tu nim jtou
o- Strrild a 1'red ťVyerabrnd
ro nají piameny n- %irciiyr
Svťdettvl n jiopřřatelní dokazuj''
1 plaitu ny d rou t jižnítb
oken jíby pro kot I Co j tam
hořlavino? Probné uhlí a kotle
To iiřinf tikové plarnnyř Sotva
Lodr jd k předním dveřím Ví
Ir N tarn p4vá XkouU j ni
rnůž otvlít vezmf íoínu
uď ří elo nich až sklo částečně
rožbíjí Dvéře jiou zaniknuty
Jde k východní střanř vidí h:
poklop vedoucí do klepa jest po-
otcíen ťotlivný Rtav včcí ne
obyčejný Kdo jc nechal otevře
ny? Nevím Vím že přední
byly zamknuty Pravím vám že
kdyby člověk opouStřl to hořící
stavení s myslí pomatenou nebyl
by mohl dveře zamknout a pakli
obžalovaný předními dveřmi vyšel
té noci je to nejzničující důkaz
proti němu Nikdo neprchá z ho
řící budovy aby zavíral dvéře
Žádný nevinný člověk neprchal
by z té budovy aby zamykal za
sebou dvéře věda že lidský tvor
tam se nalézá a bude spálen k ne
poznání Nevinný člověk nasadil
by vlastní život aby zachránil
jiného Člověka a kdyby to nemohl
učiniti svolal by jiné lidi a řekl
jim že v těch plamenech nalézá
se člověk a musí uhořet Lidé se
táží kde jest Novák? kde Mur
ray?
Pak zmínil se o koronerovž po
rotě která uznala mrtvolu za
Murrayho "Ale kde je Novák?"
Jest tu lidské tělo s rozbitou leb
kou v níž jest 11 uncí spečené
krve Rána ta mohla být způso
bena před smrtí Kde je Novák?
Prchl té noci prchl do Iowa City
odtud na tichomořské pobřeží a
odtud po moři do pustin? Proč
se přestrojoval? Proč byl Frank
Alfred v Omaze a J A Smith v
Klondiku? Bude se nevinný člo
věk skrývat pod nepravým jmé
nem za hranicemi civilisace?"
Tím směrem pokračoval Tobin a
vyvozoval ze svědectví že jen vin
ník by tak jednal Podotknul
že mrtvola byla nalezena na ma-
draci a že nemohla spadnout 13
neb 14 stop a zůstat v stejném
položení jak byl člověk jenž by
na posteli spal a prohlásil že
mrtvola s madrací byla do sklepa
dána dříve než osudný oheň po
vstal V tobolu dne jo listopadu
Tobin pokračuje uvedl že o
#9 v noci byl Fr Novák oděn v
obyčejný svůj oděv obchodní a
měl klobouk neměl filcáky a v
nich kalhoty neměl kožešinovou
čepici neměl loveckou tašku a
když člověk jest oděn jako oby
čejně o #9 o 10:45 a 011:30
není vSe v pořádku když jest rá
no nalezen asi 10 neb 1a mil od
dějišti činu zcela přestrojený
Přestrojoval by se nikdo 1 oby
fjn)i íibleku def hnntt M kazaj
ky fdflkft řVpit kůttihnttué
kdyby thill ítl na pult apálř1 Mn
l ifkdřf přijít fvfdif I človík
prchající t bolícího itavení m4
t au lotři pfrairnjonl 11ínítl a Ivr
díf J byl popMn opttdlii
tavní # tpJc biř
rníni! m o avldf-cfvf tnalrn
ohlední pop#tfní flovka plynem
a proh!4íl tn 1 Mcmumnt4ln
íralku Pak Vykládal jak M ta
kovy jedovatý plyn f díeva vyto
fit moJw a íf jn littm i dnU
ním jak lo dj při p4b-nl dfV
vřnřMso uhlí pouk4al na avld-
ttví ! tihrň od po4tkn di konc-
byl velmi rychlý Kdyby byl flo
vík pomatený jedovatým plynem
mohl by i natáhnout filcáky dát
do kapty J bbry aýř a klekly?
ílral by i kdo j libry týrá k-lyi
by ll nkobk hojin honit? Kdy
by byl pomatený nel#y by mohl
jít do lu na Kbrii a viít Ijoo
l nichž 15 bylo atfíbřo t nřhoi
v budové ini ta dolar nálevno
nebylo Vlcky tyto věci mohly
t máti prYd ohněm
Pak probíral iivlď-clví jak po
vtal oheň a pM#l k závrce !
nemohl povfttat ani oJ kotlr ani
od přítroje oivřtlovacího ani m
vyhíívaeího Plameny vyrazily
ze sklepa pod galerií a proto ob
žalovaný nemohl kdyby byl orná
men plynem převléci e tak jít a
vzít peníze které byly za postelí
kde prý ležel Murray Když vzal
peníze nemohl odnést Murraye?
Uyv omámr-n mohl se tak píevlé
ci vzít peníze kořalku sýr kre
kesy pušku odemknout dveře
vyjít a zase je zamknout?
Pak mluvil o nálezu té známky
pojišťující společnosti a nůžkách
na mrtvole Hekl že nechce krt
tizovat svědectví matky obžalova
ného která svědčila Že nalezla u
postele kalhoty v jichž kapse ně
co chrastilo J J Novák že na
leznul ty nůžky Tu se pustil do
J J Nováka a nazval jej lhářem
Na to rozbíral svědectví ohledně
té bankovní knížky Upozorňo
val porotu na svědectví že v krá
mu musilo býti Í300 a nepošla
ných na bank Že bylo I500 takže
musel mít Novák $800 jež vzal s
sebou A proč že to učinil? Pro
peníze — pro $37000
Prohlásil že nikdo nebude tvr
dit že Murray nebyl udeřen když
byl ještě živ že smrt jeho nestala
se následkem napití se otrávené
kořalky morfiem ale ranou zasa
zenou tupým nástrojem a upále
ním Pak napomenul porotce
aby se nenechali omámiti dojem
nými argumenty obhájce a tím
dokončil
Novák jest obžalován z dvojí
ho: z vraždy a žhářství a soudce
rozhodl že předloží porotě návod
na oba body načež se soud odro
čil do a hodin odpoledne kdy za
čal mluvit sudí Ney pro obha-
obu
Probíral svědectví tak jako To
bin jen Že učinil o něm jiný vý
klad Kladl váhu na to že jedi
ný spor v svědectví měli svědci
pro obžalobu Šerif Metcalí od
poroval Perrinovi a dva velkopo
rotci byli obžalobou povolání aby
zvrhli svědectví dvou jiných svěd
ků Žabokrtského a šunky kteří
byli též svědky pro obžalobu
Svědectví vSech ostatních svědků
nebylo napadeno a ani slova z něj
nevyvráceno Poukázal na to že
budova se zařízením stála $3500
a pojištění na ní bylo jen J2000
Z toho dovozoval že Novák ne
měl žádnou příčinu zapálit proto
že tím jen ztrátu utrpěti musel
Ohledně pojištění dovozoval že
mladý člověk milující svou rodi
nu a jsa od ní milován nemohl
by ~ býtí tak spozdilý aby pro
$14000 vrhnul se po celý život
do vyhnanstvi a ukázal svěde
ctvím že $aaooo pojiStění bylo
tined od počátku ve jméně jeho
ženy a že by z nich po celý život
nemohl ani centu užitku mít i ne
boť g n?sm Ql H ct?í mi ku
Mm nikdy Idásiii Poukla
na lo U není níkdi ani ta mák
dAka11 J y byl Murray rdřlo
val al jou vlečky důfcaiy l
Murray im # tam povaloval
anil by udal pfflínu proč tak ti
ní Podotknul I Murray nemob
bftl tou koíalkoít otráven alf
rnoM býtí omámen a N jj da
p4t Vyvoloval l stav jJo
ntbyl lak nbp#řný y ly
polekán a ahánll lkafo Pak
probíral íiroe Mav Novákův
kdyl # probudil a shledal h
kdyby byl N f htřl oíidil pojilťu
jící Upolečnoslí mohl koupit
mrtvolu ia % 5 a nepotřeboval vra
Mít Murrayř jen! mu neublííd
Po celou hodinu krok a kro
kem iledoval avM"tlvf vyvrace
vývcwly Tobínovy Upozornil na
imílnost l by v takovém edmi
kd lilo ji p4bno k nepoznán
nepatrná tkanička třeba byla zva
ná tkanicí iv Josefa přestála by
len lár a byla by zachována v lak
dobrém stavu Mluvil al akoro
do 5 hodin- Pak e aoud odroČi
na ráno kdy Mílner měl pokračo
vali
V fndf i 3 Hitťftd
V 10 hodin ráno počal mluvili
pro obhájobti zástupce Novákův
Miíner Pravil Že nebude? porotě
maloval krásné obrázky ale le
bude rozbírali pouhou chladnou
skutečnost Pravil že Tobin
učinil hned z počátku překvapu
jící výrok omlouvaje se že v pří
pauu tomto koná jen svoji povin
not co návladní okresní a omlou
val se Jako fjfadníka jest jeho
povinností konati povinnost To
bin praví že Novák vzal $too z
krámu a odešel té osudné noci
Nikde v celé řadě svědectví není
ani slova že by byl vzal ty ptnf
ze Tobin viní N z vraždy
žhářství a chce jej tímto viniti i z
loupeže že uloupil $100 náleže
jících firmě? Žabokrtský počítal
peníze v neděli a bvlv tam tmn
za dva dny na to odhaduje Ž že
se mohlo stržiti $100 Z těch
j j - —
prý bylo asi $80 ve stříbře Kdo
svědčí že u Nováka viděl více
peněz než tv které měnil na no-
' — m -
ště? Ze tam bvlo tolik rvněz
praví jen Žabokrtský ale co o
~
tom svědku praví Tobin a ti dva
velkoporotci? Že nemluvil pra-
vdu Byl to svědek pro stát a
stát praví že nemluví pravdu
Druhý svědek pro stát Šunka
také nemluví pravdu to praví ti
dva porotci Proč museli zástupci
Žaloby vzíti tyto dva porotce do
kouta a říci jim: "Pro nebesa
pamatujte se nač tito dva lidé
přísahali" Proč nevzali jejich
svědectví přímo? í I Novák
byl také jeden z hlavních svědků
pro žalobce a Tobin o něm praví
že patřičné místo pro něj bylo by
hráti si v pekle Tací jsou svědci
proti obžalovanému jež stát po
volal Pak probíral otázku kde
povstal ohefl
Pak probral ostatní bodv svě
dectví stejným spůsobem Doka
zoval Že ona péra na nichž
mrtvola ležela byla z pohovky a
ne z postele Probíral vSe po
drobně a upozorňoval ku konci
porotu na to že zákon žádá íbv
corota vybrala ze svědectví vše
do jest proti němu a pak rozhodo
vala Milner skončil o 4 hodině a
Hoies počal závěreční řeč a pokra
čoval do půl šesté načež soud se
odročil do 9 hodin ráno
V sobotu v noci došel do Vin-
ton telegram ze Seattle Wash
oznamující žo jistý Woods tam
mluvil a Ed Murrayem den před
tím ale že se mu opět ztratil To
spůsobilo v pondělí odložení líče
ní na půl hodiny ale pak pokra
čováno dále Má se vScobecně
za to že dnes k večeru neb zítra
ráno bude předána porotě
Právník pro obžalobu Boics
započal svoji závěreční řeč v úte
rý odpoledne a zakončil ji ve stře
du o pfil jedenáctý před polednem
fceí Jho byla nlí4 Probíral
avádeelví i Ith edíhajců podrobní
anald dokázali vinu rdalo
váného Sudí Uurnham hned pak
pfcdílal porotl dlouhý návod ob
aahujíeí JJ bodů DesH minut
před polednem byly vlečky listiny
odevd4ny porot f laln poslána!
aby studila
Porota zasedala II bodm i V
in hodin 47 min večeř # doho
dla Sudí a 4tupci Čekali v
hotelu íífřáJníkoví bylo uloJeno
til on4míií audímu a šerifovi
kdy # porota dohodo To stalo
a sudí ostatními hned od
brali s do soudní ln a aoud byl
otevřen Pak přivedena by' po
fola i obžalovaný a n4lez poroty
tnf:
"My porota nale4mt obžalo
vaného vinným vraldy druhého
stupni a stanovím jeho ireat na
ď-set roků pří těžké prácí v Ža
láři "
Sudí onámil porolf ! rosu
dek j jí není v pravidelné íorml a
poslal ji apět V půl hodině vrá
tila sf porota a přinesla následu
jící rozsudek:
"My porota nalézáme obžalo
vaného vinným vraždy druhého
stupně J T Ileath foreman"
K tomu bylo přiloženo:
"My porota odporiičiijemp
aby trest obžalovaného byl deset
roků v žaláři při těžké prácí-
J T Ileath íereman
Frank A Novák byl tím uznán
vinným zavraždění Kd Murraye
Po přečtení toho klesl zpět na se
dacdo a smrtelná bledost zahalila
jeho tvář a drže se křečovitě sto
lu sklopil oči k zemi
Zpravodaji Gazetty řekl později
Fr Novák:
"Soudím Že jest zbytečno do-
koušeti se o pochybování o roz
sudku pomoc nyní není Žádná
pravím ale jak jsem stále říkal
že jsem se nedopustil toho zloči
nu který jest mi přičítán Isou
některé věci které nemohu vy-
svctliti a nikdy nebudu moci tnu-
sím-li spokojiti se s rozsudkem
porotv musím trnití za ně™ t
ho jsem se nedopustil Čas uká
že světu Že mám pravdu"
Zástupce Milner udal hned po
přečtení rozsudku že se odvolá
k nejvyŠšímu soudu státnímu na
základě chyb v zápisech Milner
tez prohlásil že do večera podá
soudu listiny o nový soud pro
Nováka
Nejnižší trest na rozsudek vra
ždy druhého stupně jest Žalář lo
roků a nejvyšší na doživotí Soud-
ce nemusí říditi se odporučením
poroty ale obyčejně se to Činí
budí Burnham posud neozná
mil kdy vynese ortel ale očekává
se že se to stane v áterý příštího
týdne
Šerif Metcaf sdělil zpravodaii
Že Novák jistě očekával že bude
uznán nevinným a Že když po
přečteni rozsudku byl zaveden do
vězení téměř zmalomyslněl
10 jest zakončení prvního sou
du s Novákem Bude mu povo
len soud nový? Touto otázkou
zabývají se nyní právníci
Jest dosti zima k nacMaraní 11
bychom neměli zanodbávatl Fouiljt
Dr Aujrusta Koeniga lísmbiiraké
prsní thé Jei Mi na dmou t mínit a
nachlazení v brrku odstraní
ZDIRUI
CrWr£ Abychom n
M t'0
doutníky
rlámn vlarms knMima
Mo houni ie BUlrh
KKf wfe-T doutník!
ta Smijto tkn4 M h
pwliwetii vVIry kryté
hodinky MfidatuU
wl r (Mimováni op
irrnm iKirmt Monenfni
tmJWfin inrufonfm na
rW6 Vjrmvnaji m
ai "eeni i 11 fco
TMU m nim l-m-no ru a my vtm uira
af 7"
t4bbi M lutf CHlOAoTiW