Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 01, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PADU
i WgtKLV řfMTlON
RMTKKM
CMAMA N£B4 VE STftEOU ! PROSINCE I8W
řf4iM km % iň "
ZA
ř
HOVĚ IKtf VY DOflXCÍ
MONIKA UDÁLOSTÍ
V lijnii Bryiii
Z Washingtonu oznamováno v
úterý le prý mnozí členovi nn
rodního výkonného výboru lírn'
kritického zanátí zvlállntoi
plánem jeholto účelem býli mi
zajiliěnf nominace Hryana za pre
sidenta Úmyslem pint jest prý
ty v r 1900 odbývány byly stát
ni konvence demokratická a oce
tem svolení delegátů do konvence
národní jak obyčejně se to díje
Ječ konvence samotná v níž by
lístek presidentiký nominován a
platforma přijata byla by se vň
tec neodbývala Místo toho dá
00 bylo by právo svolenému vý
konnému v (boru vydatí jednoduše
provolání v kterémž by platforma
chicagská do posledního puntíku
byla schválena a Uryan za kandi
dáta presidentství byl by prohlá
len Zároveň dáno bylo by liry
noví právo společníka svého na
lístku totiž kandidáta místopresj
dentstvfsám si vybrati
Lřldol řítili
hlasů při poslední volbě v Iowě
odevzdaných skončeno bylo ve
Středu dle téhož odevzdáno pro
jednotlivé kandidáty guvernérstvf
hlasů následovně: Shaw řep
319814 a White pop 193548
Výsledek tento jest pouze jen po
loúřadní neboť sčítání hlaso pro
újady guvernéra a náměstka pří
smsí jen zákonodárstvu a sčltac
komise „sčítala pouze jen hlasy
odevzdané pro ostatní úřadníky
Utni Hlasů pro kandidáty pro
nejvyŠšího soudce odevzdáno ná
ledovně: Waterman rep 226
Í654 Kunc dem i886c8 Low
enberg pop 5658 Iiobb nár
dem 4469 Dunham proh 7771
a Reinflar soc 904
Požáry
V Baltimore zničena v pondělí
v noci požárem 5patrová budova
č 317 sev Howard ul při čemž
jeden Život lidský zmařen byl
Škoda spúsobená odhaduje se na
l35ooo z čehož pouze polovice
poiiStěním kryta jest Téhož dne
zničen v Streator 111 velký de
partmentní obchod Heyman & Co
a Skoda více jak 1250000 spáso
bena
Žlutá zimnice
O žluté zimnici podána byla v
pondělí vrchním lékařem námořn
naší nemocnice zpráva odboru po
kladnímu a dle téže onemocnělo
nákazou touto na našem jihu cel
kem 4289 oseb a událo se 446
úmrtí Z celkového počtu one
mocnění připadá 1847 na Louis
sianu 1265 na Mississippi 740
na Alabamu 52 naTennessee 16
na Texas 4 na Illinois 3 na Geor
gii po jednom z Floridy a Ken
tučky Co týče se jednotlivých
míst udál se největSÍ případ one
mocnění v New Orleans a sice
1837
SamovraŽdu
z lítosti nad hanbou kteráž otce
jeho stihla spáchal v úterý v Mil
waukee James Charnley Otec
sebevrahův byl předsedou výboru
presbyteriánských kolejí a minu
lého leta zmizel když dříve
na 1 60 000 různým ústavům ná
ležejících byl zpronevěřil Tento
poklesek otcův působil na syna
tak£e tlžkomyslným se stal a ko
nečně k sebevraždě se odhodlal
Po 21 letecH
rozhodnuta byla odborem pensij
ním žádost G Ellersicka z Mis
udělení výsluŽného a zpá-
sourt za
teční pen v ribtťiftii 115000 a
iee Žádost Mto odmfttřfia
ll tvrdil le následkem těíké
sltilby v r 164 oní neduh si
nvíl a láhy na to oslepnul úplní
Žádost odmrMěna následkem lo-
10 poněvadž ze zápisek voj-n
ských nebylo dokázáno že by v
čase lom nějaká oční nemoc ve
vojílj byla panovala mimo řehol
neprMlaíilo ar dtfli též dokáa
ti Že by oslepnutí skutečně ltil
on vojenskou pfivodéno bývalo
řiti sonát m
V Chicagu zahájen byl v úterý
vojenský soud kap Loveřingem
Z Fort Sheridan kterýž jak má
mo obviněn jest ze surového ztý
rání vojína Ch Harnmonda když
tento rozkazů mu daných upo
slechnout! nechtěl Veškeré svě
dectví proti Loveríngovi podané
bylo velíce závažným neijoť do
kázáno žo ilarnmonda když na
zem již poražen byl kopal a kor
dem bodal a Hammond árn uká
zat 6 jizev jež ranami těmi na růz
ných místech těla mu spúsobeny
SIB -vTILFRED
Přodsedu minfiteratva knnudskího Lauricr ktertf t minulech dnerh meSknl ve
Wstbingtonu vyjednárnje o venpolnou eelní smloiiru jakoí i o Tvrovniín'
otrtzky Íotu tufťnnfbo v Ilcringově moři a dolování ns rlato v Klondiku
Jest prvním KitnHďmiťm pnvodu franrouzkéťo kter kdy ns předRednlckm
křeslu miíitttcríitva zasedni Narodil ae roku 1811 studoval práva a jest
vyiniuvnym rernmem
Napráskali mu
y Elk Point S D zpráskán
byl v pondělí rozzuřeným občan
stvem Ed Stroud a iedině včas-
------ 1
nému zakročení úřadníků iest co
děkovati že ke všemu tomu ještě
i lynčován nebyl Stroud ač ot
cem četné rodiny utekl minulého
týdne se ičletou dívkou kteráž u
něho sloužila byl ale dopaden a
před soud postaven Přelíčení
mělo výsledek neočekávaný — byl
totiž pro nedostatek důkazů pro
puštěn To rozlobilo 'id tamní
tou měrou že ua Strouda sotva
že soudní síň opustil se vrhlo a
téměř do bezvědomí jej zmlátilo
Na lynčování byl již provaz při
praven a před osudem tím zachrá
nil jej pouze příchod úřadníků
Zas ni straží
Z Colíax a Kellogg Jasper Co
Ia dochází již zase zprávy že
prý tam viděna byla vzdušná loď
a jest dlouhá řada těch kteří vše
mi desíti prsty volnými jsou přísa
hati že nebyl to žádný přelud
nýbrž skutečná vzdušná loď Prv
ním kterýž tento div 19 století v
Kellogg spatřil byl telegrafista na
nádraží a ten celou řadu osob na
zjev onen upozornil "Lotr po
hybovala se směrem severozápad
ním a podobně pozorována byla i
v Colíax kdež zřízenci nádražní
ťlegrMÍiit ky na ní upozorněni by
li MnoÍ těch klofí Mo-r mí
nuM limy několikrát viděli j
nyní toho náhledu U prý vyná
leze pfe eo vyřlálel Svftj dr
km iloval nyní novou výkum
nou cestu nastoupnul
řollllckog llfi
založili si zřízenci Železniění a ú
čelem jejím býtí má domáhání se
zákonů zájmy dělnítlva na drá
hách zaměstnaného chránících
Založení ligy stalo se skutkem v
pondělí v Chicagu ve sjezdu na
nímž přes ioo delegátů t Illinois
Indiány lowy Kentucky Kan
sas Minnesoty Missouri New
Vorku 1'ensylvania a West Vir
gínie se podílelo
Chci otlanský list
V pozůstalostním soudě v Cín-
cinnati podána v úterý žádost o
vydání občanského listu J (i de
1'erottaovi kterýž přítomně v Ha
vaně na Kubě k smrti jsa odsou
zen se nalézá 1'erolta chycen
byl zároveů s několika povstalci
LAURIER
as před 3 týdny poblíže Havany
Soudruzi jeho byli bez dlouhých
okolků zastřeleni poprava jeho
odložena vSak do 3 prosince do
—
kteréhožto času dokáaati má tvr
zení své Že občanem americkým
jest a Že na Kubu jedině za tím
účelem přijel aby tam na vládě
náhradu za zničený majetek poža
doval Perolta vyzvednul si ob
čanský list v Cincinnati a ač do
tyčné listiny při požáru radnice
zpičeny byly jřec jest dostateč
noho svědectví aby odbor státní
na základě téhož v zájmu Perolto
vě zakroČiti mohl
Novák odsouzen
Ve Vinton la vynesla porota
v úterý o 11 h noční po poradě
11 hodin trvající rozsudek svůj
nad walíordským vrahem a pali
čem Fr A Novákem a sice uzna
la jej vinným vraždy druhého stup
ně a odporučila pro něho tré4 10
letého žaláře při těžké práci Roz
sudek přijat byl Novákem velice
chladně a týž řekl pouze "Musím
to vydržet — jsem ale nevinným
věcí za vinu mi kladených" Roz
sudek vynešený byl kompromis
ním Deset porotců bylo totiž
pro uznání obžalovaného vinným
vraždy prvého stupně dva pak
hlasovali pro nevinu a po delším
jednání dohodli se konečně na
rooku výte tiveď-tiérrt Zá-
tupet odsouenťho oznámil !'
odvolá t rondkt k ftejvyMírtnl
soudu
řUpnlAflIo M to
Z PubliU Tes onářtieno ve
slíedu toho odpoledn uěiněn
as j míl západně pokus na ofou-
en expresního vUku dráhy H10
ifíiide a }t jen oie dichpfí
lomnosti tojiiěn j sl ro děkovali
le pokus onen ňspětheni s? ne
setkal KdyŽ tolíí vlak do přti l-
kézaláěkvak mNtii kdež trať
hlubokým průsekem vede dospěl
uviděl itrojvedoutí le třat znač
ně vysokým náspem kamenným
zatarasena jest a proto ovsem I--odkladně
brzdy zatáhnul a páru
iMtiěnl pustil Sotva á ryihloot
vlaku menlití se polla vystoupili
zakuklení lutuČi ktefí s rillí v
ruce strojvedoucího ku vdání
příměti chtěli bč týž se zvláštní
duchojdftomnostf parou zjátefnf
zttřt ujížděli počal Lupiči v ma
lomocném vzteku jali se do budky
pálíti aniž by jej však byli zasá
hli Úíadníci vydali se po stopě
lupičů a jest naděje na jejich
polapení
Ctitf do Mexik
V konvenci civilizovaného kme
ne indiánského Choctaw kteráž v
těchto dnech v Antlers I T za
sedala přijato pozvání Mexičan
Land společnosti na vyslání Šesti
Členné delegace ku prozkoumán
pozemků jež společností onou
Indiánům k zakoupení nabízeny
jsou a delegace dotyčná Iwzod
kladně do Mexika se odebéře
Sezná-li delegace pozemky být
vhodnými a budou-li podmínky
příznivými tu prý celý kmen onen
tam se vvstěhuie Indiáni ti ne
jsou totiž spokojeni se zamýšle
nou změnou v kmenovém zřízení
jejich kteráž senátní komisí Da
wesovou odporučována jest a než
by změně té se podrobili raděj
prý ze Sp Států se vystěhují
Pojedou
V loděnici brooklynské připra
ven jest spolkový křižák "New
port" k okamžitému vyplutí po
obdržení náležitých rozkazů
Členy komise nicaraguanského j)H
stavu do Greytown kdež tato za
mýšlený podnik kanálu dotyčného
důkladně prozkoumati má Ko
mise tato jest pouze trojčlenou
vezme však sebou as 50 měřičů a
znalců neboť úkolem jejím jest
podati nejenom zprávu zda pro
vedení kanálu nicaraguanského
možným jest ale zároveň i podati
zprávu má tak velkého nákladu
a '
by as provedení téhož vyžado
a s jak velkým vydáním vydr
vání jeho spojeno by bylo Ko
mise zůstane v Nicaragua až do
konce března
Z Washingtonu
Kongresu podána bude zprá
va zvláštního výboru jenjuŽ ulo
ženo bylo vyšetřiti zda vyplatilo
by se Sp Státům zřízení vlastních
oceláren ku výrobě pancéřů pro
naše loďstvo válečné a sice bude
stavba závodu podobného odpo
ručena Náklad na zřízení oce
lámy rozpočtěn jest na $3000
00c a vyrobiti by se v ní mohlo
ročně 6000 tun pancéřů což jest
as tolik mnoholi přítomně obě o
celárny jež výrobou tou se zaná
ší dohromady ročně dodati mo
hou
I I-rancouzský vyslanec ve
Washingtonu Patenotre o jehož
to odvolání zprávu jsme již přine
sli vyzván byl ve středu vládou
francouzskou aby odjezd svůj u
rychlil a následkem toho již v so
botu zpáteční cestu nastoupí Pří-
PODZIMNÍ počasí
Sjnijesi IiImIoIiÍ kdy lřrd s
obíhali re t irirtlNmii
W Milí Ir til jřMlá'fjiVf
mU'llf
kuUnit ftnt S Chttf til-
ItovtiMt ifn fUl4 ělm dílu tito
líru a mmimIíiw tY h nu atjtitl
itiiikt Inkovi ttálfťntl ď tiiMt
liM (Mh v (li?# 'Avá " I ff o eierii
Chluddě l # ě#l tie(iiivl k
tnfiiii JetM Jo f"'lijf ♦ ďtrliH nfteb
fii JÍHif finil t4 iíittteiUk toteítitý
fnvo Httíi ll Jriltu fitt (eU liiípMdAtií
Jrl 14 liih(l 1 ély I Mjitif
ůitrotf Jrl iiffloliriM I řliiíemi h
rtviitattMiio íetH (iť"N(l xvýáerd
Oi lťiiH liliem tiiiiiili!li" HJi
HiA'ly Iťěenl ne prát ttk o
v)iiHleno prmlfíilku jfii ly vy
rovrisl )fiífwliilé(iiu I ku (onMlítinj
M K Cli-w-iri tli Mu itiíit jiit iicin
(i A H t Wnltliitm Mi pán tm
Jenl atarýiii vojínr in tliiiéí sedindesát
roků stár i lyt ňpbiř ireří vysílen
ehronlck Jut revtiiallsineui t nediifteui
Jtiter srdce Nátttedkrm stálělio
cliuravřul diK-llil if) svěi ense Stav
JhIio lirSil se tmi měrou íe íivot svůj
povníovm tíměř ríi skmnVfiý Vfiěl
tomu puužil vaHk r-filhmy vyinlek
KVMiiý I(iiie-ftv (Vltrv Cťiiiiound
jenJ Jiik se siím vyalovil '111I11II pro
ume divy tnkíe se cftím Jako znovu
zrozeným "
Pan ěiní vSe mnhé aby tuto
poteanjleí zprávo o zázračných úěin
clcli zioíoenélio (! Kiipf iiiidii v přípa
de li revinmlKmti netiríit(íie h nervos
lilcli nedulift rozšířil Dettet jeho
přátel již lék tento užívá s dobrým
výsledkem a tvrdí h vyltěf každého
Kdy Jediiodueltý lék jako tento jest
znám a ukázal hh býlí po!ehlivým(
není třeba nikomu niy dloubu trpěl
slušné listiny odvolací předloženy
byly vyslancem presidentu dnes
ve zvláštní audienci Patenotre
jmenován byl vtlevyslancem jro
Madrid a cesta jeho do Paříže u
spíšena byla tím že vláda fran
couzská nabyti chce tím času tak
aby týž s vyslancem nově jmeno
vaným o předléhajících otázkách
franko-amerických poradili a ná
hledy své o nich sděliti mohl
DROBNÉ ZPRÁVY
V Topeka Kan zatčen byl
pondělí rev A E Morrison z
Panhandle Tex na něhož obža
loba pro otrávení manželky vzne
šená byla
V New Yorku zatčena byla v
úterý 62letá pí E II Ruddová
vdova po admirálu našeho loďstva
na obvinění ze sprosté krádeže
Dokázáno jí že ukradla totiž z
kufru paničky u kteréž po něko
lik dnů návštěvou byla několik
klenotů a jeden z ukradených
prstenů byl na ruce její také na
lezen Z Terre Ilaute Ind ozná
meno ve středu že přes 500 hor
níků zaměstnaných v dolech v
Hymers Star City a Carbon za
stavilo práci a to následkem toho
an společnost horníky 'neumové
zaměstnává
Soudce PatchcKb r ze Sarato
ga N Y kterýž jmenován byl
presidentem za člena mezinárod
ního soudu v Egyptě odpluj-do
Kahýry dne 11 piosince
V přístavu newyorském zni
čen byl ve středu požárem Škotský
plachetník 'Port Patrick a Škoda
as Jt6ooooo obnášející spftsobená
Loď naložena byla hlavně olejem
a petrolejem a vyplouti mela 5
prosince do přístavů australských
-'
li'