Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1897, WEEKLY EDITION, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ť-OlťnOK' ŽAPAĎU
ProfiJileiovlní tuH i uloitní
mkého Hliíorřa
Kať lf ( fi U rol tf ťtiHfoí
fJjefJI pf At tl řtH'lIlk fllilrj
mtftff li tfM k j í V fdnlř í řKíM
l' řtb'' ' fit ty
k ! r 'íi"iiiiřnj nim stal f né
114 rmilanty v 17 sťibtí ktf
M lj OpfHtlSl dlIfťlV V tlífij (
bylo Irýinl pro víru plrplia
Vnlití za hydMtě cizinu rti y
bvli zapMl své t-ř li' 11Í v f i-
ři ftirJ tik řfiA 4
vrouc n' Ipfdi
Opttl!i 'I lt'v f ' pok)tÍ4
jim pfístrVÍÍ vlídně je přijala
tiový druhý (l'i'iMi jun puakyila
Clmf í vydali fi4 ( Mu hrá
tkl molna bia jun průvodčím
a bohatl fliic t rt Mi tito kar
ktrrnf proh-táři za svýf ifUrn
'lní víry ve vnu (o riM svatou
Wc 1 m na-W j iV útočiště
naleznou rf ff 1 r an v jimi !
jHan Jk kfbrt)' In likUl
t(4ť ťnuMt a ("ManoMi jf nvfij
Mr4I OjhiMiIi vt- V4I1 í Iíiu
jn hrť té lrlié í'i!y ilofii4(f
by jim (U i tu UM- m jky 4
umi(ky N4U žli tnhtuy jíl
lorn jim ptirio n-bviu viik
oIurtiřili o4m rriuniovali m
ÍSicninř al#' xilť y}uh tkvi
hluboko v tU t kjiJf)'lio ("! tli4
který tlovt-Jr jich Mat řni j (luiní
octniti
Kdo vyblctiA (Kunítky na tto
předky naíf m-ibstanv ri dojtnut
nad jejich osudem J dině pamá
tníky hřbitovft v lít rlínř a Kix
doríu kdiž titothrabM Iíoií lojo
vnfei po tí pouti vizdcjiť jíž
dávno vřčný spinek vyspali hlá
sají nám o jich bytí V nčkteré
rodinČ rixdorfské zachovala se jt
StS česká bible ntb Český kancio
nál ostatnč tub času zničil v5e
co bylo výslednicí jich práce jich
lití
Ty mal4 chudé domky českých
tkalců v Rixdorfč a IJerlínč museli
ustoupiti vše modtrnisiijícímu du
chu času a na místč tom pní se do
výše nádherné budovy Kixdorf
tato nejvČtŠí vesnice v Prusku
čítá dnes přes 20 tisíc obyvatelů a
je ve skutečnosti mč-stem rázu
moderního Z chudých tkalců
stali se v nynčjŠÍ pončmčilé gene
raci bohatí sedláci neb domaři
kteří své pozemky bohatř" byli
zpeněžili
V Berlíně v třídě Vilémově na
místech českých domků stojí nyní
též nádherné budovy
Zachovala se toliko dosud Ško
la č 7 a dům s kaplí č 136 ma
jetek to 'Českomoravské bratrské
církve" Fara č 29 byla před
dvěma roky zbořena a na místě
tom vy&tavena byla veliká budova
Hlavním nejtrvalejším památní
kem je český kostel v Mauer
strasse slouží oběma církvím
reformované i luteránské Ná
sledkem prodeje pozemku č 29
obě církve hmotně si pomohly
cena pozemku obnášela přes půl
mil marků Pod hořejším ohla
venfm přinesl 'Rixdorfský denník'
několik statí z nichž následující a
nejdůležitějŠÍ tuto podáváme Dů
ležitost jejich je zřejmá Pisatel
poukazuje na to že mučennická
smrt mistra J II usi č 141 5 nebyla
s to červánek volnějšího nábo
ženského žití zadržeti odvahu
přívrženců velikého mučenníka
pro čistotu víry zastrašiti
Plameny hranice staly se osvě
tlující září SI boji pro dosažení
ztracených duševních statků v
boji proti moci papežství a jezo
vitismu Smrť Husova co dílo
slepé nenávisti katolíků (má státi
hierarchie pozn red) vedla k
zostření v církvi panujících protiv
jinak k pevnějšímu sloučení přívr
ženců hrdinného kazatele Utla
čování husitského učení mělo za
následek zoufalý boj většiny pro
svobodu svědomí vyvolalo husit
ské války
Ji? f mo iMlo v t4r lni
vzpouře 1 pánů radnííhhylo
tadiiU i ar fifi
Jak hrůzným dá t 1 1 toto
l'4if HMtlfi zrcadle kteaťan
M lišky jmi jen! cizím byl
jmimI pomaly odplaty dl ut ní
bdvaít hljili ío! hrAzn fyto
finy I ilhhr stanovisku
(Mlduviti 4 odpustili fíímskotl
proklatí Itvanf nniíml a
pronáší dováni cltopdi fníM
(tulit ♦ zai hivlnf 11 podrohojh v
i 1 % A I J 1 : 1 _ í
v vyvol! kr-v VntťUf
jmu yapovMahi V)fcofí V)-oít4
vy rnnm
I 'roto mt muloví ktt!íton
v)ltjtrlnýtři t1třl(4rh 4muk íb
ha popravili byli vf ni 1 lovřka
v %} Mpíralt odpcMiMřli a na
fiiíM' odplaty modlitbou a tvl
nniihb' srnft lMr upili jiou
jé v I i t ť vnSfií a obdivuhodní
Martin V vjřkl had lltnity ttlr
tni ii Ma a vi Minf byly proti
mru popumy kaldntu kdo Cr
(ba kacílc tkolíi ol(itky tbbo
viny '' oufalMví náhlí ku xbani
' nmb fitké vilky Mjla e poli
tifki Z)U v -dl lln-íity k vítěz
Mvím Malí poMrar b ni a bičem
fiíiiHíkýth tmi Hrůzněji nelli
H nepřittli zachielí litou
kt ří jíi nějaký čai mílí velkou
převahu
NiMedkern roepří Malo se roz
dvojení utvořily se dvě strany
kahšníkň (pod obojí) a táboritň
TálMirité zavrhovali všecky obřa
íiností uctívání svatých zpověď
očistec kališníci přidrželi se kom
paktát Táborité zasazovali se o
prvotní apoštolskou prostotu o
kázeň církevní pořádek poslu
šnost dle příkladu první obce
Kristovy o čistotu zbožnost
vroucnost laskavost a bratrskost
začeŽ jim bylo mnoho pronásledo
vání přetrpěti Nazývali se mezi
sebou bratfími a odtud povstalo
později označení Českomoravští
bratří
Za krále Vladislava kvetly jich
obce v r 1500 stávalo jich v Če
chách a na Moravě na 200 Když
r 1526 s Ferdinandem I Habs
burkové nastoupili vládu v Č
obnovila se pronásledování
iosieiy a statky byty jim po-
brány bratři byli vypovězeni neb dřichu Vilému I se žádostí o při
odpraveni Jich učitelé byli žalá- jetí do země
řováni neboť když reformace
první světelné paprsky v noc ka
tolicismu vrhla a Luther jako
olbřím povstal aby německý ná
rod z duševního a papežského
zajetí osvobodil obrátila se přiro
zeně také zášť katolíků proti bra
třím před bojovníkům reformace
Luther sám nazval jích učení
evangelickým s některými názory
o křesťanství nemohl souhlasit! né na cestu do IJerlína Ubožáci
Z jich křesťanského stanoviska měli jenom dva vozy a 48 trakařů
považovali to bratří za nekřesťan- aby převezli děti nemocné a chu
ské v Šmalkaldské válce proti jich dičký svůj majetek Hylo jich na
bratřím-evanjelíkňm bojovati pro- 700 chudých žalostný obraz sky-
čež byli opětně pronásledováni
Ferdinand zemřel r 1564 za jeho
nástupců Maximiliana II a Ru
dolfa II v pronásledování jich se
ustálo Učení velikého reformá-
tora nalezlo v Cechách mnoho
přívrženců a nežli půl století uply-
nulo obrátila se zášť katolíků
vůči bratřím na novo Ferdinand
I jezovity vychován choval ne
smiřitelnou zášť vůči protestanti
smu V Loretě před oltářem
matky BoŽÍ učinil slavný slib že
kacířství vyhladí a katolictví ve
svých státech co jedině vládnou-
čímu náboženství moc zjedná je
utvrdí íeho zášť stouDla tím
více když Cechové většinou k
novému učení drželi Ferdinanda
co nepřítele svobody svědomí a za
zbavena trůnu ho prohlásili a kur-
firsta falckého Bedřicha V na trůn
povolali Hrůzná byla pomsta
nad evanjelickými Cechy po ví
tězství F na Bílé Hoře nelze
všecka ta ukrutenství jež na nich
se páchala sčítali Byli týráni
mučeni jezovité pracovali k tomu
aby ke katolictví je navrátili Dne Jako bludař a podněcovatel k vy
21 Června 1621 viděla Praha 'stěhování se byl L do Waldheim-
♦ řalilAřtí jetiMil nní rovno j ho
iikfutfiJjtího aní tteMivi
i Heihlhýth nilllnv fifjpřf
ilfi#jíh v nířfid řnnMfl anittí
ruiiřeniiiíkou Myli lttv }t A
denl y alM viírtil ne)htUn'j
tm ipno m miirenl aby U
kitotiiví yrliili Víi hni t(
Mu pevní řadoMní Xli riifli
vMříf i miHlIfrf a avé rt-f 4f ly
l línajíce plijali tito hf línovi
'dřt po druhďirt hfoznou tt)tf
KaMi novA vraMi vznítili lana-
lír krm t4ť katolík A Ibithovni
byli 1 C vylinini koMíly jezoví
tftm odevzdiny Hrůzným způ
'ir tu byli f vanjelfti týráni lak
Je mnozí t nic b v jích dtiSrvnl
trýzni ku kalzlidví e op5ln na
vrátili
Vtím vyttpla vrka muka
konečná odhrnllala ne k vyMbo
vání Komenký zakladatel nové
(aeda((oiky zůMal kryt v dotud
vinř aby vé tírkvi v Iřikýt h l' li
iioiacii íiKtimii iriti
Když konečně víecka Črk4
šbrlita t-vanjrličtí knčží a mnoho
tixíc lidu vlaM oimiMiIu mutel i
Komenský tak učínítí a ob bral e
lo iv iriti Mal se Marsíiu
0
Jednoty Ilratrnké
První vyMřhovalci uradili m v
roku 1670 v Drážďanech a Žitavě
V r 1709 několik tisíc jich přiby
lo V r I72J usadili v lhrtl-
orfu v Hutberku na Matcích hr
Zinzetidoría 17 června poražen
byl jrvní strom k prvnímu domku
v Ochranově novému ftídlu če
skomoravské bratmké církve Jiní
již obrátili se před tím do Míšně
velkého Hrnnersdoríu flerlachs-
heirnu (iebhardsdorfu a j Jakkfjj
v jednotlivých místech s láskou
byli přijati nemohl! přec v ma
lých nezámožných obcích zůstati
Pokládali to za ih)bré znamení že
SalcburŠtí vyhnanci byli v Perlině
přijati a sem obrátili se naši kra
jané v naději Že i jim bude po
přáno v II sr usaditi a pod ochra
nou rodu Hohenzollerů bezpečnost
11 vykonávání víry otcův svých
nalézti '
aděje jejich ovšem ne bez
mnoiiých překážek se konečně
vyplnily
Z Velkého Hennersdoríu vy
pravena byla deputace 12 mužů s
kazatelem Liberdou ke králi Ue-
Kazatel Liberda se vší výmlu
vností přesvědčoval krále o nu
tnosti přijetí českých exulantů až
konečně král svolil Na kolenou
děkovali králi a líbali ieho šat
Nechť přijdou chci jim dáti
obydlí" Přijavše od důvěrníků
radostnou tu zprávu o slibu krá
lovském že do Pruska obrátiti se
smějí vydali se ihned naši kraja-
tajících ubožákův Zpráva již
králem vyslaný plukovník z Der
schau o nich podal přiměla krále
k zákazu příchodu Nepřátelé je
jich obvinili je u krále příčina
zákazu bvla však hlavně iich chu-
doba V žalosti a bídě vydáni i
zimě bloudili po hranicích Saska
nevzdávajíce se naděje že v Ber
líně budou přijati Vyslali opět
důvěrníky ke králi a na jich
probu král konečně příchod jim
povolil
Nesmělo se to však státi spole
čně jako u Salcburských nvbrž
jednotlivě aby se předešlo obdivu
Přišlo jich na 500 a nežli nalezli
obydlí tábořili v Hasenheidě Jich
milovaného kazatele potkala však
nehoda přišli bez něho: vraceje
se s ostatními důvěrníky od slvše-
ní u krále byl kazatel L zatčen
do žaláře vržen a soudu v Budiší-
ně a Drážďanech odevzdán pro
tože proti vůli vrchnosti panství
sváděl k přesídlení do Berlína
Považovalo se totiž za veliký zlo
čin vábiti a vyváděti lidi ze země
b k4ni( ndaouzfrt Mařhí
přimlouval křil I viiUnrr pru
ký l dvota MkhO t jhooVO
lzfřil
jxlKnřnl
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
DflNf Okl — Dne ll I1M0
pádu byl Vyvolili soud paftf lluf
lov (tfitl díMfíktofiil oiidrřit 1
( handbr Okla která byla fdvi
fz n z závraMnl vho manle
la Frantíka Burdy diic 29 rp
na 197 a od 15 ziíí byla v okr
vřzení v fliandhf O T Po vy
lec hnuti aviMer tví a návodu rmt
tť a rn právníků porota byla po
iana 00 poraim ruiMnoMi a po
H liodii) I a ni pfjiě nw
rhina avtak na rozsudku ne
fohodla nd 9 porotců bylo pro
vinu vraMy prvního Mupuř a
Hifotti pro přopuítění tak Ž
o(čt rnuí být pom-diina v okr
vězeií neb jí není moíná apa
Iřiti obe záruku S iu tou
F U Vlasák
PHRKY Okla — Vi redaken
'opfrjte laskavě tnÍMo zprávám
eké koloriHační společností P#n
' I lejny nalézá se teď 93 nil
rotí R10 drande V dojusKli
ern do IVrry zaslanýrh udává v ke
uspokojiví' jiozemky jsou tam bo-
laté více neb Méně lesem Jmj-
rostlé tak le vymýlění vyžádá vý-
ohu Od 3doiodol Též podo
týká Že čistění lesní půdy je tam
mnoho snadnější než v Soustátí
es se potěká a nechá se pak
uschnout jest to druh stromů
který v roce se rozjadne a pařezy
též v tom čase shnijí pak se to
zapálí a pozemek je připravený
buď k setí neb sázení čehokoliv
Kukuřici lze vypěstovat třikrát do
roka a podobně $ jinýma jarníma
plodinarna Udává Že je to kraj
věčného jara Tu nemá co úrodu
zkazit každý kdo seje je jistý Že
bude klidit
Měsíčník Bureau of American
Kejxiblics za měsíc listopad přiná
ší následující zprávu: — "Úřadov
na obdržela od p M J Clancey
ho konsulárního jednatele Spoj
Států v Bluefields překlad nedáv
ného výnosu poskytujícího de
partmentu Zelrya tytéž výhody
při pěstování hlavních plodin ja
ké se poskytovaly dosud v jiných
departmentech republiky Prémie
čili bounty ustanovena jest na do
bu pět roků a sice jak následuje:
Na každý hektar (2471 akru)
pastviny s lesem Í300 bez lesa
$200 Na každý hektar osázený
brambory kukuřicí neb fazolemi
$200 rýží tabákem neb pšenicí
I300 cukrovkou $400 Pan
Clancey zasýlaje výnos podává
následující vysvětlení toho co
znamená "pastvina bez lesa":
"Všechny pozemky v Nicaragui
jsou jediným Širým lesem vyjma
tu neb tam místy nějaké "savan
nah" Když se les porazí vyjma
stromů potřebných pro útulek do
bytka tvoří tak zvanou pastvinu
bezlesou" — Účelem výnosu jest
povzbuzení Žádoucného přistěho
valstva ze všech zemí" — Tolik
píše onen měsíčník Snad Vás
též bude zajímati obsah přípisu
který jsme obdrželi od hlavního
pozemkového inspektora v Blue
fields My totiž požádali vládu
Nicaraguanskou o úděl okrsku
jehož rozloha obnáší bezmála
2000000 akrů Je 45x78 mílích
a počíná 30 mil od moře od řeky
Rio Grande až ku řece Tey Li
stina jest od gen F Reyes a zní
následovně:
"Stvrzuji příjem sdělení Vašeho
ze dne 10 srpna s přiloženým
opisem žádosti ku presidentu to
hoto státu aby poskytnul Vám
podmínečný úděl pozemků v tom
to departmentu pro rolnické a
osadní účely Přečta lndlivě žá
dost Vaší k nasí vládě a uváživ
Vaše návrhy předložené naší úřa
dovně mohu Vám zděliti že bude
mí potěšením podporovali Vás v
durílení přfznlvťho a iupokojiv'
hlt Výsledku Vili lidostl"— Atflf
fikán tf dii" 9 liM přináší tlopía
od jakéhosi Jo Waise % labb"f
Marathort Co Wif tttwi činí
se zlomyslný nájezd na tVský ko
lonisačnl pob k v OklaliomJ Jak
poďohi j" pan Wai vlastní
Wí-m Id řiti buď ] mylně In
biřmován anb nemá loho nj-
íneMího portltí o ziklaď ih pol
ku lohojo Tento ukládá akorf
vesma ze stařýili írskýtll pioné
rů ttihodnýth i zkušených lidí
Účel jeho jesl pracovat v fijmu
České csisti #( vvmoci uznáni
nalemii zájmu tA aneb kďkolí
vřk toho potřeba ťfadnír i upol-
ku jsou mužové poctiví a achopní
První odstavce Manov zní: Kald#
úfalník Če Kol Spolku vyko
nává povinné práce bezplatní
pokud by jinak ustanoveno rirby
o Útraty tpolkové kryjí ne t
dobrovolných příspěvků To snad
panu Waisovi Ich-WrisťNiclilovi
prozatím postačí
J N Ilormty předseda
J i: Dohial taj
COtTOS SVbf — Ct redl
Kojím nadějí I mí dopře jel
místa ve Valem ct listu Chci
učinit zmínku o naší minulé volbí
Den byt velice pěkný Též jsme
míli navrceného krajana Adama
Sthimka pro úřad assessora vlak
el že byl poražen a to nctečností
krajanů Chyběly mu do větíiny
dva hlasy kteréž mohli dáti naši
krajané kdyby se byli dostavili
ku volbě Proč nepřišli posud
nevíme Občané jiných národno
stí drží k sobě ale našinci nao-
ak Tak ku př Žádný Irčan ne
chce volit pro A-P-A-áka třeba se
hlásil k jeho straně ale Čechové
kteří mnohokráte potřebují tlu
močníka při volbě jej ani nechtí
znát a raději volí třebas koho ne
znají Také je dosti takových
Že si neumí lístek sami vyplnit
ale o výpomoc požádat se stydí a
ak jejich hlas dopadne smutně
třeba naopak než jak hlasovati
chtěli Volební lístky do lofiska
byly na dlouho jako když měří
plátno teď ale jsou zase na širo
ko jako přikrývky na postele a
to jest asi vina že někteří nevolili
ak chtěli Tak na př mnozí do-
ří katolíci hlasovali pro A-P-A-
áka jehož třeba neznali ač jiný
který zná jejich smýšlení s nimi
souhlasí a bral by na ně vidy
ohled není APA a spoléhal se
na jejich sliby ale byl 6klamán
V Colton prec je 22 českých vo
ičů z nichž ale 3 k volbě se ne
dostavili V úctfi
V 1 Kučera
Namohl bnotttt ruko Chleaim
dne 8 května '97 I)r Petr Fahrnev
City Ct pivně: Má žena trpěl 61
let dnou účinkovalo to na nl tak
Je nemohla hnoutl rukoma Užívala
velmi mnoho druhů léků aniž by JI
nřco bylv pomohly Rothodnul lnem
se konečně užiti vašeho Dra Petra
íohoka a léčivého oleie a no důklad
né zkoušce mohu Brněle říci že Jsou
to ty nejlepší prostředky kterých lorna
kdy použili jsou zrovna takové Jak
mé je v ave m čanopise 'Světlo' vy
Učil Véda čeho vaše léky dokáží
přál bych sl státi se jejich jednatelem
V úctě Vái František Rempa 4817
Wood ulice
Dra Petra Hohoko léčí dnu oro
taiň vtměAulA kvunlinn mnAivnn
těla Častokráte bylo prozkoumáno
Neádeitfl o ně lékárníka: on ho nemá
a nemůže ho dostat Pr jdává m nou
ze lidem přímo od vyrábí tele Dra Pe
tr Kahrneye 112—114 80 Hoyne
Av ChicHjro lila
NAVŠTÍVÍTE 03IAIIU?
Jeolll ano nrrfom flt iwtartll rr tknwť
ti tmtitroém hmtlnrl bolela
T OIVOJR ÁČKA
vřísl !S3áJlíní 1S allre
Mimo fUZn4 lihorlnv m doataikt oUUu i
rlkrr4 K)hll[ jin ktUém rll pni Vh
dy JUU fřlprarnTiiia }wa dl wpUnbn Ckk
imiviiM iiooiOQ vačková naja M
a Jdfcna" Bcnajdoa aikd