Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1897, WEEKLY EDITION, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I K'
XQ
Pokrok ZApadu
KríithvIlíiííhÍHÍorio
M firr A M imrr
t irmířh Uniny mlot árhf nUt
!Mfi ftl fřímtu HifitM
J hniti obývajíce V tífíhfftd fo
vin pístují konopí n rnajřee o
lom ponclf jak vyhlílí len proto
Ie ho jakltelívf nvidíli luflř
#n pouíe v krajinách horna
tých I vypravilo ne kdyí dva
rtácl líanákn if vlu n zkale
nou Putovali Milovali al tfi
o bor kdel apatMi náhon
kvrtoiícílio lnu "To bude nej
píft modré moře" povídají
"muím ií třf iívt" Vihli
odhodlaně do moře i Šťastně do
lali ? na druhý fcMt "Jestli
pak žádný náa neutopil Mby
chorn ipočítaii jimc-Ii vlíthní
Počítají počítají — politi jdn
polítá drahý— ale pokaždé napo
lítají jedenáct poněvadž trn kte
rý počítal be připočtai zapom
nél "Uídaf jeden t ná se uto
pil- Musíme ho jít hledat" Tedy
rozstouptvfte c plovali nazpět
aby naili nciťaatného druha Z
tím lidé na poli vidouce co tse dl
je s jejich lnem přiběhli a ptali se
Hanáků co to dilaií Milí Ha
náci vypravovali jim svoji nehodu
a že hledají utopeného Tu je
den x přítomných lidí domácích
vystoupiv jal se je polítati a na
poletí jich dvanácte I mílí Ha
náci náramnou radost 2c našli u-
topeného druha a spokojeni ubí
rali se dále
Hanáci nebývali velikými milov
niky stromu ovocného Nejoblf
benéjším jejich stromem bývala
vrba od souseda hanáckou pal
mou zvaná kterouž jmenovité ná
vsí podél potoka a vlhká pastvi
ska vysazovali Huiror souseda
slováckých který v tžeh věcech
rád nadsazuje do hyperbolí lilii
víc tak jako by Hanáci ani ovoce
jakživ! neviděli znajíce jeho jmé
na a podobu jen dle doslechu
Spolknuv tedy kdysi hanácký klu
čina dle svého domnění 'trnku'
(švestku) o níž nevěděl nežli že
je černá a chtěje se jistoty dobra
ti byla-li to skutečně 'trnka' tá
zal se táty: "Tatičko majó trn
ke nohe?" — "A kde be trnke vza-
le nohe?" na to zkušenější táta
"To sem snědl bručála" odpliv
nul si chlapec
A když na té pozemské pouti
dosti se nalopotil zasteskne se
Hanákovi po odpočinku v králov
ství nebesském a na světě už ho
nic netěší Však jest krásné a
žádoucí to nebe hanácké a půvabné
že mohamedánský ráj se všemi
hurískami je proti němu pravou
poustkou A jakž by také nebyl
žebráckým výměnkem když Turci
v ráji nemají co jíst kdežto v ne
bi hanáckém jest o žaludek a
zvláště o pohodlí s dostatek po
staráno Neboť pro Hanáka ne
be nebylo by nebem kdyby si v
ném nemohl pohověli a beze vše
ho namáhání najísti se co hrdlo
ráčí
A hanácké to nebe vypisuie se
takto: Nalézá se tam velikánský
rýpnu ze samého podmáslí na
němž plovou habánské kusy másla
Čerstvého právě tlučeného nad
rybníkem strmí kopec tvarfižkový
tak že Hanák se jen na břicho
položí aby beze všeho namáhání
podmáslí se nalokal pak se obrá
tí na znak otevře ústa a s kopce
samy se mu kutálejí homolkv do
huby Hanák nestalí je poly
kat
Kdyby však dlouhým na břiše
nebo na zádech ležením nadělal
sobě mozolň rpflže si vybrati mi
požitek: na blízku stojí ohromná
káď mlékem do té se Hanák
postaví mléko mu sahá až po
bradu a on beze všeho namáhání
jen ústa pootevře — a mléko mu
aarao tele do hrdla NenMÍž to
svrchovaní blaženost?
N'! í to konrenl mftle tUivtk
'' Ifpřlívjtfho- ornřM-líanák
)' '"" Ifpíív a khiů má
M-l kimhh nijakou i ifidriA tu
pomoc i milý Hanák ni U hn ri
bfltho trhtokráte t% pod prriif
kový kopre iM bradu do dlaní a
pwj př jí na lokty "A na ferit
kope o rdijó VimUM t v letka
fn ívéma andlama i majó tam
vi lky hromad! jol nadetanéch U
Uk a to velké rybník vrchovaté
másla A ti andeii nmUiá t
4k v Um rytmiko a íotMiiá
u li tého kopra ale % hodně o
řuotalp pí rníkem nrl ne 'náoiMo
kotJfjó do holM?" Amen
I'ra£vUMní míto %t Hiív (u
Ivaořic) neboř tam ani httti
mil Naval a kdyby se octly v ni
ktré jiné vesnici ivatovtl by
utopily Hoří-b lam rybník
nehaf ho voloti nýbrž dolky
HsIvoífNsjt Iratilkáft ničím
tak nedopálíí jako když si přilo
ží prst k nosu a zahuhňáš: AV-
fvaivf
Kiidikovskím na Velkomezíříc-
ku nelíbí se spojka 'h"šl' sousedň
IioiiovsKfcfi místo i uch Ulv (test
Si) i složili ti na toto hodovské
'hešr písničku:
Ileíl in t hrik itr)y
heH na né pudemi)
bell Jích na)rme
V Hoiwuvicích (rodišti 1'alac
kého) 'obalují' vyslovujíce u za
"Sestro miuá kúpiua sem za dva
erose mydua a za dva másua Há
daj co sem daua?" — "Štyry cro
še"~ "Zhodua si!" — A noněvadž
Hodslavjaaé místo 'kopeček' a
a
hrneček' říkají 'kopéčtk' a 'hrné
ček' posmívají se jim Valaši:
IIoíMtvjané oa k[xVku
lejá vodu do brnéřko
Za to vSak chlubí se Hodslav
jané a to vším právem: "Rád
bych viděu tú dědinu která bv sa
8 vy nu chuapy (chlapy) té naší vy
rovnaua a z které jích touik od
vedu"
Všecka království celého světa
patří Pánu bohu jediný HokXkov
(u Urna) mu nepatří Když zaii
sté jak čteme v písmě pán Ježíš
byl pokoušen od ďábla kterýž
jemu ukazoval všecka království
tohoto světa a v jeho moc je dá
val jestliže padna bude se mu
klaněli tehdᎠHorákova neviděli
protože leží v dolíku a tedy ani
ťánubohu nenáleží Proto jsou
tam mužští samci a ženské samice
jimž zajíci samí do kuchyně pada
jí když v zimě hledajíce potravu
zabloudí na zavátou sněhem cha
lupu a proboří se komínem
Podle jiného podání dostali Ho
rákovští příjmení samců když si
postavili nový kříž a při vysvěco
vání kdosi ze zástupu zvolal: "To
jest jinší samec nežli byl ten sta
rýl' A tak prý jim to zastalo
V HorkXch zase hněvají se žá
dá-li se na nich pivo Isou tam
totiž pouze 4 domky a povídá se
o nich že tam mají pivovar v
němž chrneluií nivo ehrouK
Když sobě někdo při opravování
svíčky neobratně počíná toho po
sýlají do Horek za kostelníka
Hranice jsou dle národního po
řekadla ve špatné pověsti neboť:
"kdo je z Hranic nestojí za nic"
Hrotovičtí chtěli se mermomo
cí poněmčit Už jako Němci ko
vaní pozdravovali se' kuimorn kut
ttamt atd Když však jednou ku
své hrůze poznali že nedovedou
po německu ani zaplakat ani se
zasmát nechali němčiny a smě
jou se i pláčou po lesku ale s
kutmorn a 'kutnamť se v Hroto
vicích nikdo nevytassice dostaneš
'špajscanť dříve než jsi pojedl
Obec Haihčice (ti Prostějova)
nemeia pred dávnými časy žádné
_ '
ho koryta na svých velikých past
viskách a sám pán Důh ví co bv
se bylo stalo s jejich kravamikdy
by nebylo se jich sželelo panu
baronu Otovi Minkucovi kanov
níku Olomuckému jenž užívaje
Niku llřiibiíkého viliké napi
jdIo řídili dal n Hhďlkklm da
rovni itfnt omrdé ťvřfflili
pík ud-Moil omi třmílu vrlí
N41 řfMil pnit fiřifi
Mlnkvlr tlUi
lUl }t flVÍt knřjrlo třilo
f M řlpftf tH4 lřřf
a tn t ti hM iMttt ldtý
Ž e hrufi4ftl ťovlají do
CMMf-M (ii htnwtUfe) fitmrtii
y % vir tak známá Ie pouhá jm
zmínka dostačí
Velmi kratochvilné povlt} tllí
se na Moravě Uas(h r prolulé
inei Mbulníky svým vfbornOu
thftittm cíli Ipargli-rn mezi Inim
bal sivými tří mi korbt lí cxlkudž
doitaii nárv kthtllfi % mezi rr-
tf tilkaroi obzvláíf lítw rnýmí vy
řidilkami o nichž jje po okolí
po vint Ir Pánbůh stv řiv lidi dal
každému po j tínorri jazyku ale
anřákfim' prý dal po devíti
fVanřařkám' po půl třetím) Mí
ro to přezdíváno jim matdkú (hrn
c ifi) a wrltkhttipA (koiSníti)
O těch třik korbtllt h jež jsouce
ve znaku městském visí nyní na
špitále rozhlní rozličně výpravu
jí: Jedni říkají že Ivančičtí pivo
var propili a prázdné korbele i
nechali jiní zas povídají že prý
dali svňj pivovar panstvu Krnm
lovukému za městský znak % tře
mi prázdnými korUli načež od
povídají Ivančáci že ovšem zruŠi
li pivovar ale aby z něho udělali
špitál a konečně "veselí bratří
pod vichem" nestarajíce se o vf
klady historické drží se jen pří
tomnosti a říkají zkrátka že tré
jejich korbelů znamená: tf Vilo se
pije se a bude se fiiti'"
Tito veselí bratří pod vichem
(pod znakem vyvěšeným na domě
v némž dolar ně se nalévá domácí
víno) jsou příčinou nedobré po
věsti vína Ivančického jenž prý
má tu chybu že nedá se držeti
protože pokaždé se vypije mladé a
tudíž nemůže se státi starým
Buď jak buď tolik je jisto Že
v Ivančicích můžeš za krejcar u
Žiti trojího potěšení: koupíš si u
pekaře nř rohu žemilčku napi
ješ se z protější kašny vody a při
tom uslyšíš hlásného který kaž
dou hodinu ohlašuje troubením u
čtyř rohů na věžní chodbě zamří
žované Rodina tohoto hlásného
jest jedinou vysoce urozenou rodi
nou v Ivančicích — jen že znak jí
schází
Konečně ještě slovíčko o tom
proslulém Ivančickém Šparglu
Dva formani jezdívali spolu přes
Ivančice s nákladem a jak bývalo
za oněch lepších starých dob v
každé hospodě hodovali a popíje-
i Když přijeli do Ivanlic to se
ví že pokaždé si poručili dáti
Špargl a jídali kamarádsky z jed
noho talíře Ale divná věc: jed
nomu chutnalo jak náleží a druhé
mu nic i myslil si tento jaké to
mají páni gusto Že si takové jí
dlo pochvalují Kdyby si byl to
ho povšimnul jak falešný jeho
kamarád pokaždé šparcle vejpůl
přek rojil sobě vzal hlavilky a je
mu nechal dřevnaté košťály!
V jAMoucfcif (u M Krumlova)
jest dvojí národnost: od západní
strany začínají Ceši a na druhém
konci sedí hospoda s nápisem
lunkehrwirtshaus "
V Jarince (u Val Meziříče) da
ří se pláňata lip než cokoli jiné
ho pročež o posvícení zve kmotr
kmotra na tulené plané hruíiv
Když hosté se sešli zalezou se
všichni na půdu kdež st v bázni
boží pochutnávají na planých hru
škách tak dlouho až si své hole
stopkami od hrušek na dobro za
házejí a nemohou pak podpor
svých živou mocí nalézi Násled
kem toho musí ovšem při rozcho-
du nastati zmatek babylonský
když shání se každý po své holi a
za tou příčinou haldy stopek pře
hrabává nicméně to konečně
vždycky dobře dopadne
(Pokračování)
tF Předplácejte na "Knihov
nu Americkou" pouze Si ročné
[ Xorsoy
Simník
J ř'!!M drtili vlny Jhwii
'ř4 tk )řlB# jwti !'
K#ry Muk klM mutřt Ahh
yard asih ta II 73 Mnou! ofn
břV Iliilfr Mfi tli níhtl
ftrnpl IWxik A I) Jt fíifph K#rry fmií klrr rrUr4ni p
J luřřřn neb mtnUé pknA iíitM áuťtmt podlitkon Jm
AtjvhxlAljM koupi Jdhwi mil!f oUdrMI M4m Kry ilmaíky
po #in 4 V) ů n 7 V i m 9 71 af tHnJrlI rh fftl Vfhay
řořlřfUny dl# Jkotii Miky Hnuti fhrhodnM Btbfií i)a4 7 M sa
tf íeárt thl fifnl In vítk iKtlcb vinnu tttlti im knmiK ltr4 ta
Htr4 ruky My ktiujro ni
roh Faniam n
inUU- Miiriit# mnu íK t nll- $hi tinnu
C(})cicřrth(frt?
gT 1 i Č?C nutuxenl chra
puAuLLp°t 'r" n
n?t chřipku nemoci plic vyléčí
g 8ETERLT U1LSAM pro plíce
as5oct
p W V a dívky trpíc! nepra
jCLI 1 1 videlnoit] mřMrnf
DHotokem tlabottí obtížemi
vtZhotenttvL io norodu a v imS-
n? živou uznají za neilermí lék
SEVERČr begulítob
lemikýcli nemocí Sioo
Dobrým mřřítkem xdraví jest
IfffflT kjídlu- Kdo trPÍ
lll I nezáiÍTnoitÍiabo-
loetí toho UKdravi
neverovt zaindeal liofká
élsté byltený lék
50c a $ioo
ll ICVhuité jtmné
T LAkl I eki dodávají
oblířěii kráy Chcete-li ti ie ta
kovými uěinlti a udržett nalez
nete nejiepgím lékem
8ETEr£t SILITEL YLA8&
5oca$ioo
Severova Zlatá mul na oči
odstraní kuiéf xínřl ot-i 25c
g PT ZjIAAtaí léky n $100
1 i —
17 F SEVERA 1
iiiiiitiiuiiiiiiaiiiuuiííiaiiiiiiiiiiniiiiumii!!!'!
llambursho-Amcr
: Přeplavní eeny=
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h'
Po parolodích expresních
♦
pravidelných
Union linie
Haltiniorské linie
Baltické linie do
Ohledné přeplavu hlaste se u
HAHBTJItG - AMERICAN LINE
17 BlWwn j BnU"t UrMri I J w m IU4lik UNII UM
v J
m0
Wkteti vln roUvá po 4 libra
lil r 4roA tntUtní dmhf
$nM alitti tntttnU drtik i II t7
hmlnfr ro4lí nin]í IImIioU atnf f
ff tekuti i tlum Mi Htlnrm 23 aittm
ilinnfky přímo a Ikdrtivcfi - to J t#n
15 ulice Omaha
1
lOd''11 )ett základem ~
llKr V ravlVyřtíkyatá 3
llaw f ]ouunavenoloo- !2
lot aiabott pohlavní nemoci
NETERUT KRTEČIST1TEL §
$100
BOLESTI
známkou choroby ledvin Ob
tíže močeni páleni fezavku víe
chny choroby ledvin ft mře hýře
vyléčí
SeterflT SIHtfl leévla Jater
7SC a lias
Bolestné zoubkování horkost bo
PSOTHIHažS
pokoj odstraň
SEVERŮ? T1ÍITEL DÉTl
UtlSl uspí a vyléčí dltl
3f
IfCTnV zácpu nepraví- ZZ I
Vir I tf f delnoť stolice ZZ !
I feu I m I ibolestl kolem pa- ZZ
HEVEROYY PILULKY §
pro játra ZZ
aic 3
Severova Mat( proti svrabu a
vyraženinám vžd porn Ole 50c
poŠIete-it popis nemod ŽZ
OEOAR RAPIDO IOWA =
akciová paropl spol
Z New Yorku
do Hamburku:
Z Himtitirliit
do řirw Vorhut
132 00 $3880
taOOO 13650
IL700 13680
IÍÍ700
Štětina 13700 ze Štětina 13400
1
A
i r