Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1897, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
w '
Pokrok Západu
I
NFBRASKA
— I' rtn ř l M Mm f ly
illíí í 14 'l v itirÁtniUť tt
jWmI 1'iiinl 'l imíI v olniu v-
x fj-f otfth nýfnf v řfíj íMfj
utrpf'1 pří Unit tnf hi lak
til k e nriiíl v kr4tk'il nu ta
— N rrk I''"'' tomu J'
roknrooNresnf sMln okřikli Slm
bylo iU)fit t l'f jinl llill
l Vil! r ''fn-jU íd puMi n
folli ft mlavti olii ydíti k
príitímu novému roku xvliíinl
niterní flla
- - Tttf ni m im pi voll4 h
Utni nívUduí iup M aru lot
málo ly l'?f ku pídlnií
x1o!jkým Pokllník in Hatď-yM
lnu iMmíi l'tr pí fimn ml
li ň4 volby lí lný ňřiwk A proto
na tom rwáWÍ
— V ilumlmllt mf' l v Aivr
těk Marý oalník tamní "l'rn
Frank" l'Vrftuoii TfŽ nrrltt
r iHiři v í avtiL'4 CO N T 4
%yuřil ' ptirnp4ftv(a mři k tomu
pffatrujv plr ii rokft Mr5 V
okresu Kidiardson usalil m roku
I57-
— II N lrak City riat n vc
ttvrtik t rána tu trati Miouri
Tatifíc dráhy (no Camln smr
telně řanřný Týl vypovřilřl Žc
vstoupil na nákladní vlak na sta
nici St faul clitřjf! se do Ni
branka Cityt tlostati a kdy prý
brzdaíoví za sveJUnl mclitřl dáti
tolik co na nfm potulováno tu
prý byl nMfm do hlavy udí řen a z
jedoucího vlaku shozen
— Z Tikauuh oznamuje se
romantický sňatek C S Laugh
linase sl Alice Thompsonovou
Táž zastávala rtfad okresního
fckoldozorcc a v poslední volbž o
týž úřad na lístku stfíbrafskčm se
ucházela Proti ní na lístku re
publikánském břžel Laughlin kte
rýž také zvolen — za dva dny ale
po svém zvolení poj mul soupeřku
svou za ženu Zůstal tedy úřad
v rodinč
iMpcdidn m fiffiem nakoupení
rnnftli ťfedmílfli Union a kdyl
pozdně tam ídn m 6 u
m ft ~ v p4 k odpolln pak
ř4li ri v utavu VvMomrn n
rukou I nohou uvázán hlubo
kou ránou fi4 a lni řál! hlavy
vo dlřKi a 75 yardo od tuty n-
dabko UitnUtU M nalíiajífí
Obíhinlník 11 nhol mladík po
ibdn kupoval pamatuje ♦ Ip
plí mínění pnfí! dva podi-bl
wvlil!)fi(f í tnuli i-fílofiiní bvli a I1
mladíka náblovatí j vidřl
říí vydal po j' ji(Íi atopl
- - V Midland pntinktu a 11
mil rv řoápadnř od Sthtiybř
pkuil a" v noti na ílvrtik kra
lan lan Mo!oubk v návalu porna
trrtOHtí myl ozavrafdnf an?d
ky v nařtl ám ♦lx ivfta
trovodil Tíí meSkal vc atřidu
% manželkou ve Sthuylr-r nebylo
na ním íti la niřeho poorovati
rehim noci vstal a připravil i 2
líhu kořalku kolem pak 4 hodiny
ranní vrhl vtlkťm kuchyň
kvm nolttn v ruco na maní Iku
na lulku odpoíívajítl a niI této
nftž vvrvati se mu podařilo zasa
díl jí dvó rány t nichl jedna do
levé strany prsou zasazená smr
telnou bvti mnže 1'anllloloubko
vá aí silnfi krvácející břŽelá k
souseIoví o pomoc bojíc se žc
Šílenec mohl bv celou rodinu po
vraždili leč obavy ty se neusku
tečnily Sotva žc totiž ranřná
Žena odběhla střelil se Holoubek
z revolveru do prsou a když rána
ta smrtelnou bytí se neukázala
noužil brokovnice z kteréž nej
dříve do prsou a pak do hlavy sc
střelil — Holoubek stál si v po
mČrech dobrých a zanechává tu
devítiíltnnou rodinu
i
— VySetřovacf výbor kterýž
zvolen byl minulým sněmem kla
de bývalému pokladníku Uartley
mu též za vinu ztrátu onřxh stát
ních peněz o kteréž přisel stát
úpadky banků jež břhem jeho
lhůty zbankrotily To ale opo
menul vypočítat o mnoho-li by
tyto ztráty byly menšími kdyby
byl guvernér Holcomb při nastou
pení druhé lhftty IJartleyho byl u
činil co zákon vyžaduje a stál na
tom by Hartley vykázal se penězy
jež podle učtft za sebou měl
— Nebezpečná popálena byla
v pátek Bletá dceruška Gottfried
Furcherta as 7 mil severně od
West Point bydlícího Táž roz
dělávala v nepřítomnosti rodičů v
kamnech oheň chtíc vodu na my
tí nádoby ohřáti při tom vSak
neSťastnou náhodou šaty na ní se
vzňaly Děvče bčželo do nedale
ké stáje myslíc že starší bratr se
tam nalézá když pak tohoto tam
nenalezlo vrátilo se do světnice
kdeŽ zabalením se do pěřin pla
meny utlumiti se jí podařilo Po
páleniny její prohlášeny smrtel
nými — Paní M Fritschová česká
umělkyně pianistka v Praze ro
zená a za Němce provdaná pořá
dá ve středu 1 prosince t r za
spoluúčinkování proí Halenová
Movinse a jiných znamenitých sil
v Lincoln v Nebraska Conserva
tory oí Music roh L a 13 ulice
skvělí konevrt na rozloučenou
Táž až dosud byla učitelkou na
onom ústavě i ubírá se na uměle
ckou cestu do Mexika Program
koncertu jest pěkný Paní půvo
du svého nezapomíná a činnost
její slouží nám jen ku cti
— Kvůli šesti dolarům stal se vc
čtvrtek k večeru jak z Plattsmouth
oznámeno obětí zákeřného útoku
lodetý Peter Curtis s rodiči u Ke
nosha bydlící Týž byl vc čtvrtek
— Vyplácl se íarrnařenl v Neb
raece? Dráha Elkhorn v minu
Kch dnech podnikla vyšetřování v
krajích jimiž v Nebrasce probíhá
a obdržela od různých osadníka
pod přísahou učiněné výpovědi z1
nichž jednu na ukázku podává
me: Eduard Opitz přišel do Neb
rasky v únoru 1880 z Prairie City
J lis Usadil se 5 mil západně od
York a koupil 160 akrů po $y$o
Kdvž ořiiel měl 3 koně krávu a
prase V prvních letech farmařil
obyčejným spůsobem a ponenáhlu
rozmnožoval svá stáda Na své
původní farmě po 9 neb 10 roků
osíval 20 akrů pšenicí 30 akrů
ovsem a 100 akrů kuku
řicí Vystavěl na ní příbytek
nákladem $1200 a maštale a sýp
kv Í800 V dubnu 1889 přikou
pil 80 akrů pozemku po $30 akr
a v srnnu 1802 koupu dalšicn ho
akrů po $2850 akr Dnes cení
svůj majetek jak následuje:
Farma s výstavností $1 5000
Osm koní 4°°
17 kusů dobytka 45°
1 o vepřového dobytka 450
Stroie a náčiní i700
Celkem $18000
Letos sklidil jak následuje:
Kukuřice 3500 bu $I5C $52500
Ovsa 800 bu W15C 12000
Žita 115 bu ©32c 3680
Pšenice 750 bu (972c 54000
lidan'j!f a nyní platí na n
iřpiniň! Trtř ovIpmi nlvMm
lidnou thloulm od populíMk kýrh
řaopin lf by lato prémii? pl
liti proto le pokladník poulil
ky vypláil Takový klam a lalb
byly by přilil fnakavými Kaldý
ťlovík Ipilkou roiumu ví l
y nikIci ftřdal $10050 x $100
louklzku t kterou by obdržel
od pokUdníka pouí jeti sto do
larů Jinými slovy nikdo není
takovým bloudem aby nkomii
penu cti a darem dával rroc
alf mail nvnl poukáky vyUÍ tmu
nfžlí plnou f roiun j-n proto
mám republikánskou správu "
mř Ik s čav letU ž tw nír
demokratickou vládou řiilríen
do úkrvtů nvnl opři kolují a ti
kdož uloženi jich hledají spatřují
v lom vřtlí víhodu aly nakou
pili sl státních poukázek na státní
pokladnu nesoucích pří procent a
poskvluiících plnou jistotu byť
w ~ J "
se í jejich splaceni nemohlo oče
kávat než ai za rok neb dva nežli
abv uložili tvtéž peníze do banku
butř na dvě procenta aneb úplně
bez úroku U-im časy jež nasta
ly za republikánské správy spň
sobilv že se platí prémie na pou
kázkv na státní pokladnu právě
tak jako spůsobily že pominula
srážka akáž druhdy byla poza
ována Ne tedy populisté nýbrž
repnblikáné mají zásluhu o to
— V Lincoln započato v pon
dělí státní sčítací komisí so sčítá
ním hlasů v poslední volbě ode
vzdaných a tu opět ukázalo se
jakou poctivou správu v populi
stických našich úřa lnicích máme
Ař totiž zákon vtfslovně nařizuje
Že volební výkazy jednotlivých
nkre ň v úřadovně zápisníka stát
ního zapečetěny chovány býti ma
jí a že otevřeny býti smí pouze jen
v čase zákonem vytknutém totiž
v třetí pondělí po volbě a to v
oř tomnosti členů komise scuaci
„ v
zjištěno že tomu tak neuyio a ze
vtfkazv iednotlivVch okresů byly v
úřadovně zápisníka státního libo
volně otevřeny a různé "chyby"
opraveny Jaké "opravy" to byly
dá se snadno pomysliti Proti
tomuto překročování zákona po
dán se strany několika občanů
protest a sice protestováno proti
čítání hlasů z okresů: Adams
Box Butte Bufíalo Butler Cedar
Chase Clay Colfax Cuming
Custer Deuel Gosper Ureeley
McPherson Merrick Nance
'awnee Pierce Polk Ked
VVillow Richardson a Stanton a
to na tom základě an podmínce
zákona v případech těch vyhově
no nebylo a výkazy volební zape
četěny až do seiíti se komise drza-
ny nebyly tak že možnost podvo
du vyloučena tu není ťrotesi
tento zůstal však ien pouhým pro
testem a komise rozhodla že na
takové hlouposti a maličkosti hle
děti se nemusí
Celkem $1221 80
Výloh s vypěstováním úrody
měl txoo Vzdělané farmy ve
dlejší prodávají se po $3S@4°
akr nevzdělané pozemky nejsou
v tom okolí
— Za demokratické správy ze
mě kdvž panovala všeobecná tí
seň prodávány byly poukasy na
státní pokladnu se srážkou Brzy
po nastoupení presidenta McKin
levho oočala tato srážka mizeti a
konečně přijímány byly poukázky
v plné hodnotě bez srážky Po-
pulistické časopisy přičítaly zasiu
hu o to oooulistické státní Bprávě
Dovozovaly že prý nynější po
kladník za sebou peníze nezadržu
je jako dřívější nýbrž poukázky
wolácí a proto prý mají plnou to
nu Však ejhle na tom nezůsta
lo poukázky jsou čím dále tím
A I I Ml
Dosáhnuli souchotin
Um Iři lín'
tnj třdi ml im
)lřl I WUlfllO
línám Pujřifiil
f hhUl řM' H
lr nit to
inftolit! Ilff
klll ImMym ro
#m ra auuefio
tlur umírají
Kubu I cm! iki
fí4 tm utravlm a Itlatlm a kouří n
moel a mrtí
!'ritl ffita urhntpul -
hřiltu fhřotilrlit ktrrh - frfMíl m
lia illrit -(Kiitf Imtltif smrt
kaUl titvliviií s JtofM— oiirlnillui —
smrt
TMI mt: naelddiďtil— fi(ll4ul
— v hr-llu - oeíir4jit#iil —
krátnf oVrli Hirhotluy - smrt
TUlr nantitutiilu l-r J"IH
l#f lli riitt a válchnl S lil fit fnolill ťj
tjUhui bjl ! ru na 1)411 tlílci
nslMuJI ! li imtovlěnl rsl k r4inl-
m é ě š
nmti koiel }Mitit kti-fl fii-riiu wmun
lítl vylrfřul iiífráiifm lruna A
Jeít IUÍ lk iialeMjl mi M IJi) du
konri-td sví Mut Jlelil hmiIiiI rtny
mohly by tjtl ifliřny siiřnHřliJi"i
a vyléčení iiioín Jilm kflyby ioěll b s
mlklNibi a iiív4fi(m V ru tm
ZhAIH sl na Tl 1'f-ru na lht
ManuÍHctiirliur ('orf pany Columbii
Ohio o iifjiovřjsí výlUk knihy Dr
IJartmara 'Winter Kalarrlť Miirma
r Jádelt svého lékárníka o I' ru
na klimlář narok imw Zdarma
ÍIIIIIIIIIIIMIIItlllllllllUlMllllllllllllltlllllllllHI(l
v
fntt
J JIMIIIOVI
((itipudil l p mUII#nhfm
lik Mffcr vi k #m fti-
fti tH
Otf lln Vél f
tilnfm %ti'ff m btl
HISntf-)
ÍÍIIIHItllllltíHIIIIIIIIIIIlllIIHIIIIWItHIl
r-7-
I
M
vl
Dopište si o seznatr knih který
se vám zdarma na požádání ode
šle a kde velký výběr povídek a
poučných knih hodících se co dar
k vánocům naleznete Adresujte
Pokrok Západu Omaha Nebr
19
mm I
Dikuvzoam
IriíM-nr iff tííní '
ntm n-tnliem f ! wnnc
blf nl llioltt nit
rxl i" I tii hnAtlo trii'"
(Mrítll m liťli
f n Pr Knll4 JM"ín
tli fM Ikfn I ffUi
NU Jnl hy 1 yl'U a
ilili niirh pln mihl l
tliiiti IkipirtiíuJI nl
iiMiImi lkl pHnl ni' i
krajunft
Vdítav 'ua
i rrU Neb llt trt
IfKwlií ut% JnM-řit JorHkáliM vcIotu
lUCtllI M Karolina Uiítlimkou ineb
IHliIfKTU íMn-JfJIrh wmffl riatlmnoulli
Noh ni-b LeAplatto před SI 1 lety Kilo by
o nl-h řř nb isnal J fUm by mní la
nkav uvřdmill Jullkoi j lilndám Mranu
illrtvl AdrMiiJoi: Mru J'f JftirWí
liji N Summit St lowa City lowa IT-3X
Ncjlcpší elektrický pfe na zemi
# V Minneapolis Minn byl
uznán porotou vinným radní Dur
- i
nam z úolatnosti uyio mu ao-
kázáno že od jednoho kontranto-
ra úplatek $10000 požadoval a
odsouzen byl na 6 roků do veze
ní
Z Mascoutah 111 oznáme
no v pátek že stluČeni tam téměř
k smrti davem stávkujících horní
ků i skébové kteří v dole KolD
ml
místa stávkujících zaujali
Cechové !
jnrtrte-ll doaur vlatl pri nromrn rapa
matujte a! ve tvtm prtMpřohu M ccak rinna
Kareš & Stocký
I1KEMKN
29 Bahnhofstrasse 29
oltáři Vám nWp I í hort nř Ji -k t-
Vae il-iutl Jako fjmínu ptnř přeplavní
t lwot-U koho iM-lmu piiroiau ani-uvnam
adrma Jb diwinířw JpJ n n 'r
tlnpnnl a my pravoB au mymvj-
louiímv
o
o
o
co
muže a 13
ženv IW
Vaše první
POSLEDNÍ
PŘÍLEŽITOST
k nubyti
světoznámého
ekktr pásu
l)r llornc-d
ta
$666
TENTO
KUPON
JtíHt dobrem
$1334
kdyl pflloíon bude
11! n fcjlllll
tAa no rndřj! ni-tll
irim-t dnft od dutum
uihuto llhtu
DR H0RNE'S
nové Btloko-
3 Elektrické pásy
i
o
OJ
5
"8
4
ti
6
OJ
O
O
X
Mi
-4t
Ji
iiiruCcnť vylířltl
l)c leko ntMiuuu
Jlui nuduby:
HevinatlHm
Dnu kyčelní
IlolcHti r VHl
Katurrh
Záduehu
Neuralgii
NťziíilrnoHt
Zácpu
Yady srtleřnl
Ochromení
NcrvoHiioMt
Neduhy páteřo
Varlcocclc
Ztrnulá Játra
Vady hrdla
Moduhj ledvin
IlczcHnont
NcrTOHiil aUHoMt
Ztrátu síly
mrazení v konce
tinách
NemtH-p íenikí
ItoleHti v sádech
a údech
YSechny UImmI
mužfl a ien
Nabídka tato je dobrá pouze 30 dnů
(' iníme tuto zvláStní neslýchanou nabídku proto
abychom s páttr seznámili a nabyli jeunaieiu
T nových krajinách
ir i „_„nn( a Hwflnnl 4r!natl& nro Dra
Horno-a nové sdokimulimé elvktrlcM pany a phpravy
vsudo kdo wn amua noui nnumii jm i~ ~
nHStí h )d nft ixiiínA4 nový wlokonaleny prvliiiny
3)00 Klektrk-kf ph pr Horne-a í 4 Pí'"" f 8 M''?:
din I tmSirh ncJli-irflťb P1 runu mírnou Mkfly
historii nieho obchodu Benabfzell Jsme pás tento u nu
i-l- ! 1 JilA ít II Itll at Má lila
takOVOU Clirillio via jfímnivin - --
dimtt to kdyl vy Jixlun p koupilo budete ním npoko-
Ílilll MPU lll"nMI řw IW rwiw jwt-~ —
[ lknl Ifiliiobo pomftíeto
ifio I-HI náil Pr Morno-tt nový idokonulfnf nravldolnj
♦ íOlJO kiimblnovaný iiiU pro můře I íi-ny ř 4 P f ujira-
i i Liaiiin iv itiimit nui nv Kmirini nr vraca
zdftrmif kiidým muískýra pásem Jt unfiiH m
nimi hotovený v BkuuieacMiii nejiepsi flt iveie
„ í w ain ui K'td isullnv kuirá hv Imlim
ni ik lili liriV li" ' --j j-
- 7i „z a -i- ui 4oiiik ii~t tát rit lWnA[ a n-i-
1 imiur patu iiuiiivím iihi " i — ' r ir
liirlní lJi liiknf a not hiba tm vtdAlltl c domu k luho ralo
iii Vydrií vám pH náli íltóm i-báni po luta a ulo
tH vAmonnu ratt caplai-omiu dMauironawibti na oi Um-Ii
IčknNkfrli TytoOHKtniík pHy vyivruj n
winfl v kňví U-i íkuHlte Jak dokiuujo uinobo doavid-
Cetii uwKjn£nýi:n v nuíeiii katalogu
Neobávejte sc s námi obchodovatl
neiádáme od véspende Bpréd Chr6t-ll loden tich
AtA lul lni nit na1MI}iM Vftfil
umnihl ntanlcl na C O ! tak abyat l JJ moblí Ih--
platně prolileaiioun právo iuk jmuu jh '-
iUárnv nithilo líHÍIúhn oIk-IiikIu Jlnho Jitll budeto
upnkofciil wtlatit expiwuilmu Ji
ilnvii a iHKlrííU) l-l: ilnnk butlo na
MÍnft kUiH tytoiumílaji na C O 1 nríanajico jrnnuno
entu napřed Jistil rhcnte taalatla ohji-dnávkou ponl-
vvnlHtíme dopravu eupntwim a aariicuji-mo umu
itráUílui) ío pán JiMit tukovým Jak no prwwiavuiiue
Toto lest Jediná příležitost r ilvotě
ajixitll JI ncpoulíljcto budete toho lltovatl jillkol nl
I 1 IWIáim tm lAllll KM IHHlIllllnill 1't'llll
Zdálo by tm ubyurfnvin Hi-lTí trpimo lrll na kaidřip
pámi pnulaiiKtn aaci-nu uvmiijiioii iwi
niii viiuil k t-iTiui úfcll Jmliiatule JttU cttceU) Je
dno Uchto pá-6
a aiSlťte nám II n mlnm v uanu v palcích Nootílejtel
Moíno-llobixlneJtedin?a mohli nyauj lapomumiu
Dr HORNÉ ELECTRIC BELU TRUSS CO
- a A i A t- I „ til
lls-ll lieanwrn ím imnim
Pori — Joatll ncpotri-bujcte Flek triek ý p doilojte
lanawve ntn pornem innuni wi ™!" -
nřm vlt m nntřf Klravl Zavdfí ite e tak }inu I
itdnatell cenu uímii a
rabltell elektrlckíc
llťllia Tll WXI mn M l n ™ ' — - -
aám Clici-ino Jiilnau lo ▼ kafclem nkrwku J''mul by-
lii 1 1 ilá mjWlfiáni mftlia
enom nioni jwiiii"iv —
im poiíMí ty Jt ulvall n py a tuooou o viaaino
rh Jcjlob mluvili vlaatnl ikufeuixitl
vánm
RFFKUKNrFi
Coae tíf nal( v?rohodnott odkal ti-
Liiw nrMin iMiuwnML nmi iMinau
i CliM-airii a mnohé llíre tVh ku-M w celých Hpojon
StátM-h rftín ř wptni-nl Juce niiiHII na j
(iáy a ptipravy k ulm liťbiun minulých 8U toka
mmt
IA
O
Oř
1
a
2
9él
- : i
LA
Tcliifitcloví3 jnoti žAditni vhikIc
í
r i
i
1 "
i i
vX
I