Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1897, WEEKLY EDITION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
NOVINKY 1 ČECH
V Přa j lul
V#Htfc jiř1imfif Phnfr'M pra
ftc f VH tlila iWťVrvi
4 mf M fMitti? NeV Mnuoiy ♦
tf AiMrtf vlitt fa firlm
J N'met a riMifiilm Kfsfc"iťm
fiSSaMm IJW (!♦ h lt V éh
JIyUlof Ofr4#ý th )(
M (irhmi tlatff'l
VUtŘthf f iittmtxt bouíí ilil
Talliolh trfMifr h ne Ol
posbdního hateho ifi řhllyly
# vl chůf' O obou ď-kla-
motalo # v nich rohodn o
oidch Hakooska osuďi vlítly
Haď-novy o osudu ústavy o osu
dní ofiiky K oběma řlft"
íím Mďnf napjHÍm t i cl
tinl 'tméně fima i u vás (a
Mn informovaní nf !ic fcni na
nad vypočtenými Irbifiamy
lákala od obou h( tvtové
foíhodnutf A t'i slalo! t
tiili irn# límto listem schvální
na výlrbk a ro dna po nt hu
líc h mdUm fm 4ti ř Nt-cho m-li
Ihítí jk lí) jifi'!r musím
opakovali o to jsmi psali dřív
dávno i minul' Kakouský par
lament j hotová krčma Oč v
nim loti dobou jflrř í prodlou
In( provisorní rakouskonhrrské
ho vyrovnání na rok S prošlou
Irním prodlouží e i život vlády
Hadenovy na rok ne boť ona má
od císaře rakouskouhcrské vyrov
náni jako livolnl cíl vytčeno Ale
proti prodloužení je obstrukce
Ne proto le by byU proti vyrov
nání naopak on co spoje nr c Ma
ďarů je pro nl — ale formální je
proti nemu proto le pro rozvadí
nl jazykovými výnosy je preti Ha
drnimu a chce jeho pádu ve faleš
ném domnění le pádetn Hade
niho padnou jazykové výnosy —
Pravíce aby umožnila vyrovnání
a prodloužila život JJadeniho u
sncsla se provísorium prosaditi A
protože v denních schůzích pro
řev ohstrukční nedá se vůbec jed
nat! navrhla pro provisorní vyro
vnání schůze večerní Ty kona
ly ač dvč První trvala od veče
ra 7 h jednoho dne do poledne
druhého druhá rovněž A co se
vyřídilo? Nic Nepadlo Kakou
sko ani ústava ani vláda' ani če
ská otázka — ale byl kraval jako
dřív: Nadávání mlácení řvaní
pranice To je práce úmorného
celé noci trvajícího zasedání ra
kouského parlamentu Poslanci
pravice 6pějí — poslanci obstrukce
pijí Za noc vypijí pivo vfiecko
co v restauraci je i víno a kořalky
— Potom řvou opilí nebo pod tí
ži opice — usnou
Shovívavost pravice a jejího pre
sidia k obstrukci je úžasná Ob
strukce dělá co chce S řečníkem
nepohodlným mluví zároveň při
hlasování zpívá řve mlátí prkén
ky a židlemi presidenta spisy
bombarduje jemu nadává a pra
vice mlčí často hovoří se a
klamné soudí o tom že prý svo
bodomyslní Čeští poslanci naléha
li na změnu jednacího řádu k po
tlačení obstrukce a to vytýkáno
jim za hřích Jak blouznivý to
soud! Řád rakouské sněmovny
je unikum které dopouští nejen
největší svobodu ale i každé ulič
nictví beztrestně ' Příklad z po
slední schůze Mluví Lueger —
Volf obstrukčník mluví s ním zá
roveň President Volía napome
ne Volí mluví dál president od
iímá Volfovi slovo Volf řve dál
president dá Volfovi důtku Volí
řve a mlátí do stolu zase dál
President nemaje další moci pře
ruši schůzi Klademe otázku
nynf: Je tohle jednací řád který
to dovoluje? A to že je hrlcn u
pravit?
Co dllá slavná vládat Nic Mlč
kv iako pravice hledí na řádění
obstrukce A to je velká chyba
Jen jediný drápek kdyby ukázala
Němci bv zkrotil Ale takto sou
At lm se iich viádá boií a zuří tím
— w — m
víc
thitlnmf VMda ďlnM nedala
fxhftffi záruky !# a j jíh
porn ai tnit)tf('t t vyrovnání
plyn" (i hftm !k'lt IW ffy
vládu podprtnrjf p S'yl!i ( ha
řilla Im T'f ( jinak ftjd" Od-bhft-U
ťVffiovfl M vMiny ihn#-!
skokem joi v ní Nftiíl Co pf
tom by n4l-dovalo j jno Vol
t" ledy! 'íím iři lad-ni ď-
káal atpfiřl VftH Crt hbm prop
a vtlina rovnal? í llv t-f#f
f 9 1
hřit jiitoly proti pytli 1inadA j# 1
oppoitnf A pak Majídnt
(j-ihttvé roiivnmit pfid n kolika
uličníky ídtřiikřníffií kdyl ttn
til aami tnt hiKiijíP SVní M
~ nváat al" vyfkalř A
to #-ltí polfHÍ uimti AI t
vlJdn" normální ulav dají vé o
lutii oni N láká vřfiti t vi
vřtin# a ph vlád# úplní tiútt
Nfjdod li na líh vřř jnotti lim
to vládoti amluvdi j" Us iř la
právní JakÍ pak in vyjednává
ní kdyl pfeflrm 11 poladavrích a
nárnluváth vrfijní shodu j?
Cr%Vé voliíolvy j- p vné Ono
dóvlfuj' čeká jako potlanrí !
ono i laké dupn Jrne pak pf
vrdČciii 1 lotél uííní potom i
jeho posrNlvo
Xrý nfmttkf it aý f" poěwtný
to Wolf Irnto kulhátk a vel-
ký fvouno nřnil Lueger Nřmec a
vídrftký přkmitr se v posbdní
sthfti takto vyslovil: "Lituji vo
liče kteff lak nestydatého kluka
sem poslali!" A toho člověka v
náletu uzavřeném území oslavují
Siláikf tiknH v rakvuikm far la
mtnlf provedl prý Tyrolák Ker
ther který ondy v nořrtí sthftzi
mluvil jal- obstrukčník od večera
do rána Tak aspoň prohlalují
listy německé anglické a z nich
otiskují to i americké A pravda
jt? Lercher dle stenografického
protokolu promluvil za celou noc
řeč čítající asi 50 stran—čili mlu
vil skutečně asi 3—4 hodiny a to
nesmysly a ne z hlavy nýbrž četl
to Ostatní čas se rvalo mlátilo
pilo i zpívalo
tVfnifíký soud o obstrukti: Podá
váme jen několik úryvků z řečí
německých poslanců o obstrukci v
parlamentě:
Posl líielohlavek (antisemita):
Dělejte obstrukci jak chcete ne
máte cti v těle patříte do ko-
řalny!" Posl Strobach k Wolfo
X aš a i 1 t
vi: ' Aiuovsxy pacnoiKti koiik za
to řvaní dostaneš?" Posl Lueger:
Tážu se pana presidenta je-li s
to aby parlament od těchto ne
stydatých a hanebných kluků
osvobodil?" Posl Froll: "Vždyť
je zde zvěřinec Dejte jim něco
žrát ty bestie mají hlad!" rosí
Gessman: "Vy mizerní všiváci!"
Stačí tento obrázek? Tako
vých jednání rakouského parla
mentu jeden řetěz Ptám se jest
možno o tom psát?? —
Obstrukce pohořela vzdor všemu
naparování řvaní a vzdor všem
surovostem rakouský parlament
totiž pravice prodělala první čtení
vyrovnávacího provisona ve dvou
nočních schůzích a přidělila je
rozpočtovému výboru Obstrukce
tedv — pohořela Ovšem že v
II čtení bude řádit znova ale
bude-li pravice pevná pohoří zas
Však i vláda má už čas — slovo
promluvit a zakročit Z obstruk
čního pohoření u nás je ovšem ra
dost — ne totiž pro provísorium
samo což dříve uvedeno ale pro
ztrestání bujné germánské krve
Kakousttf Jtnance Naklad na
voisko a loďstvo v soustátí Ha-
kousko-uherském bude letos 190
000000 zl (t j jednostodevade
sát milionů zlatých) — Letošní
manévry stály jenom — půltřetího
milionů zlatých! uherské vyrov
nání bude prodlouženo na rok
My v "Rakousku budeme tedy na
výdaje vojenské platit 132 milionů
Maďaři 58 milionů dále
Každý člověk v Předlitavsku plat
na voisko 4 zl 60 kr v Zalitav
ku 3 zl 70 V Cechách siest 33
řfskýfh řyinfíHil slllnMi 1 1
fVskýfh sfálnMi ř 4ť k i koi
našil nnieř fcý h aMfiábk ("
skýfh ústavů j) neinerkýfh 1
Teskýřli by dl I0I10 tnbi býli $J
jim kf4" ni V ťViMfb o 1
úslavů Stmi dm povoleno vyUI
gymnasium na Kř V loodřaď h
bvpo hyby proto? ji h mají málo
Na MoravA jei tf (nitfti Kymn
a j fál"k tt timřkýfb Kvmn
a ij nřirtefkýíh fábk Cnkfth
slfedřtííb je rinf kýi It
řťada tfilttU Kymiiííií rábk
fniiif Vydržovali od ob í
Y-t f dl ktifttthi(r Novým
l#řním řákoiiem uvalena na k pi
lality nová rentová h t úroků
Víak otiha Vapilaiistůni im-smiÍ e
na jit h kapitály tliof iMft
ji velmi nepatrná Jí proeenl
úroků Alf ani lalo máli fitka
nnní jiti kajtea fenlovnlků
Jerbn pěnění ústav t druhým
nlíí } buď' platili novou djft
ff svého Kdo tím ledy utrpí -podílnicí
a řArié veíejné a řbdro
ťmné uíiteíné úttaty které o
podpory lakto riteloř krlřtiy
budou fí spofiti n kter pra
tují Velikýřn kapitál lt budí
ajité daň lato nlmáietí rnfftt
částky které musí aplatiti t čisté
ho zisku jen aby nebylo pánům
kapilalislům ublíženo '17 ni Uk
snadno na kúii nepřijdou
Kitiihild a ntvé dant Zajímavo
aké přiznání k novým daním uři
nil Koischild Prohlásil h má
mění přes 800 milionů Tedy
asi tolik coobnálí ce na veíkeiYho
českého velkostatku jediný žid
má dle toho tolik jako 37 knfJat
knížat 107 hrabat U svobodných
pánů a přes 600 majiteli) stavu
občanskéno
Tak tran mlecí sfhenl kterým
ochudilo Uhersko ná -{rolnický stav
o sta milionů bude pry pf ee zru
šeno' No jsme zvědavi!
Chystaná poleva v poplatcích
Ministerstvo financí podá prý sně
movně co nejdříve otnovu iko
na týkající se poplatku z převodu
nemovitosti Z malého majetku
selského a městského nebude se
do výše 2500 zl platili ničeho a
do 5000 zl pouze Yt procentní
poplatek když přeměna děje st
mezí přímým příbuzenstvem Také
pro ostatní převody nastala ly
novým zákonem změna která by
byla při převodech vůbec mnohem
výhodnější než dosavadní Vy
počteno že stát tím ztratí ročně
asi xi milionu zlatých Invi
však to lid náš jinak zase zaplatí!
Za nynejíl vlády 1 Ozve-li se
při kontrolním shromáždění český
reservista "zde! jest vsazen hned
do arrestu kde může uvažovati o
tom že žijeme v éře národní rov
noprávnosti 2 Civilním úřadům
ministerstvo vnitra rozkázalo že
musí s vojenskými úřady dopiso
vati si německy ano že i přílohy
při různých žádostech je-li jich
posouzení věci třeba musí býti
německé — Když jsou Němci u
vlády tak se řádně germanisti je
když jsou v opposici tak — aby se
neřeklo — germanisuje se dvojná
sobně
Ivřeřiku T" j" hanba ri' boť o
lom J by lak nlao íiii#'
posud jn Kakovníka
í" en 0hlH ptafar na úfadnílui
dov v (7eMfh (y pořád nemoí-
noítí AI lnlil v li itafcroéilí
jednalo vydoení soudil
akřoili přímo II vreh einského
soudu A ejlil"! lýl onáioil í
niť nemá proti lomu aby soudní
budova odolna b)la řvnobí-
lm prapoffm vykázal na (enlo
prapor hneil přísbiíriý pauUI
Ovím ne smí se pořád irilVf
' % lmu pttrh í hulenu ti I jest
lřej4 íjleífié íifllití přibíjeli na
pranýř d lakový případ Vtšť
ský advokát df Motejl požádal fa
projednání poúsialosii merenáf
Si hn lla který 1'stř Matici Skol
odklfal přes jroooo jřl -
iMÍmire js„ iník by
floveul lelfMM lt Hedišlfiril
kdyby védl e jedná o Cslř
Matu i Školskou
II t Ceihy inat 1 t''mi
Okrní hejtroauství vinohradské
iakroéilo okamlil v iiájmu ná
rodnosfního míru a pokoj roti
hostinskému na Král Vinohra
bh p llniliíovi JtřtO Že v
místnost t h svýih ku plání hostů
vyvésíti ilal tabulku nápisem:
"Zď se mluví poue čenky" —
Liberecká "Keifhnbfrger Zl"
uveřejňuj b4vadiiř sytema
tirky sižnam (!eihů libereckých a
jejti h adresy pod záhlavím:
Wohnungsliste" a n lají se ni
kl rak úí'lin pirsekiiČní této
publika e
1'littřntctá výchova fetkého lidu
j it věru Žalostné podívání jak
některé žernály naše plní povin
nost svou ve směru tomto Na
důležité sthiie politické i odbor
né jichž důležitost Častokráte ne
malá bývá jsou obyčejně vysíláni
referenti najuosto neschopnfkteří
dovedou uajisat ravý ojak toho
o čem skutečně jednáno bylo Pak
se diví a staví se býti uraženými
kdvž k vážnějším rokováním při
puštěni nejsou Za to při každé
vraždě popravě atd bývají na
místě zde se nešetří černí tiskař
skou — Neméně důležitou událostí
pro český národ bylo asi svěcení
veteránského praporu v Pelhřimo
vě čemuž "Národní Politika"
téměř tři sloupce věnovala a
skončila takto: "A mv končíce
tímto referát svůj nemáme vrouc
nějšího přání než aby nově po
svěcený prapor veteránů pelhři
movských shromáždil pod svými
orlývii! křídly a lvími lla pami ne
konečnou legií výborných synů
Maršových kteří by byli vždy
chloubou armády íiríl vlasti
Austrie!! i naší drahé milované
Čechie" — A my zase nemáme
vroucnějšího přání než aby tako
véto zjevy se neopakovaly
Uskup Brynyeh vůdce křesťan
ských sociálů jenž o svém vlaste
nectví dává zpívati celé hymny
českým kněŽím posílá jen ně
mecké peíély
♦mh si to iMzvfifTi
StfiO nftrf r)-wt Mhu v fWffl
MrMft (MU ji fiiř a ilvuexf tio-llrti
iHSrnln a iřn tsnn4 tirf
u ltlvln Jfilll lnut fwiřUftl flaf
rř-4f l J# f In ift kttt-tn n t ifnlm Mvla
1'JIIU -)ti timrnt na rnié s# l lolat f
# Im li)i il jřflřu!il ilMi It
ftfly a mťhfl ro-riirr)l h 1 p
Mfkii
tO ÍCIfl
Vlntf Isš tntn jtriJVřři la tt
Kifmr' n4m(i Iťmi innťf ilava Mb
ltvl #ftti) In Mn( tUU
tnlm lifii i-rH lUl jalaf
ftí(hfř a rifiv dtimjl llfi) 1
tffft rtlovii lk tunltt iiifviJa ltiu
Mm itirf n( irtilh li f nW
nl nfU ilinlif ftUlfrittJiYI fi nl(f4
nj lihovin j lfs etf vlna a firauja
sj'HJemn sťk'tilisri()-)fin4 vt4t4sř
I hrm ntri s rtrl-m mirnf Míra'
a ♦ íi-Jh úHnkf fsmr lll lia
lttf oril 4)( ilf( naf !
ml o vi i Irrsn vilérnl I f i k
řljlfř!rll Ilr f I J ttMft#
léi m ll hfttt míli slril Ma -flJ
ti s4fiílift e ) l-4 l( nnth arlolaf
Tah fířiifcfti íihtníffi t Stimu
Ml !) vil laliřa JfttJI rhrla v! ♦
nl ) ktnlll mílH nixlrřKii Mktt
na #kii4hi a ait%k jmIihi ilrma
Imibt tm n ikii m a s4m avntf
loi M Kllmrř % t"n lllnKarn
f'itt V Jíl ta 'kiin"i In naMilia
IhIi nle4 m t ťriitn IUA j lr
nmi 11 snu
5:rř ±ij dú : i íiíj
Z 6 23 7
d © jj
1 r
— V sobotu dopoledne vyne
Šen soudcem v soudě policejním
rozsudek ve jři HromáJkovČ a
Nové ítvanl proti Čechům v Pod- sice uznány důkazy proti němu
mokleeh V Podmoklech rozho
zeno bylo po ulicích v noci na ne
děli několik tisíc letáků na nápad
ně barevném papíře natištěných
ovšem bez udání firmy tiskařskév
nichž se proskribuje celá řada lidí
kteří prý jsou hlavními agitátory
Českými Nutno prý praví se v
provolání tom nemá-li býti ně
mectvf v městě ohroženo tyto
české "štváčské apoštoly" ven vy
mlátiti — Ať Žije vyšší německá
kultura!
Ta národní hrdost naíich samo
správných úřadů Dovídáme se že
obecní úřady podepisují německé
potvrzenky jež jim předkládá při
kontrolních schromáŽděních pří
slušný důstojník Při kontrolním
shromáždění důstojník zavírá Če
ské občany za pouhé zvolání:
"zde" a české obce na vlastní pe
níze — platí za důstojníka útraty
— nechají si vnutit německou po-
podané za postačitelné a on j)od
zárukou Í700 soudu krajskému
odkázán Po delší námaze poda
řilo se Ilromádkovi záruku tuto
za sebe sehnati a sice složila jí za
něho pí Kašparová odpřisáhnu
vši Že za $40000 majetku má
Do zprávy o předběžném vyšetřo
vání vloudlila se nám minule ne
milá chyby Místo- "Pan Josef
Wolf potvrdil svědectví toto a
svědčil dále že o několik dnů po
zději Šel s Hromádkou po 14 ul
dolu k Williams a hovořili o těch
to oběžníkách a Wolf řekl: "Co
na tom kdyby se dověděli že jsem
je rozšiřoval Já nic nemám oni
mi nemohou nic udělat" mělo
státi: " a hovořili o těchto
oběžníkách a ie Hromádko Wolfo
vi řekl: "Co na tom kdyby atd'
Neřekl to tudíž p Wolf jak ne
dopatřením vysázeno nýbrž obža
lovaný Hromádko
ai a
Otliiiiky obr' né (nud ni utrnny pro polihJbnl
omtMiivi v rozmťru Síx piili icit uoureiiu
!)?( vyxdolx-fié Jiiko ufc vy(ibrínl t
Zlatí knoflíky I íiKMiillíky rtt ll 50 kun
Priiixíry w ceny imJHsvmJfti
J W ZEHZAN Omaha Nebr
Odznaky tyto jsou
schváleny a odpoiu
čeny Hlavní Úřadov
nou Z Č P J
kupti:
přeplavní lístky
DO ANEPO Z CECH U
j J Havelk:y
za nXsikdujÍcí ceny:
Z Chicaga do Podenbachu $4430
" Čáslavi 4545
' " Chrudimi 45-25
" Chebu 44-20
" Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" " Litomyšle 4575
Nepomuku 4475
" Pardubic 45 30
" " Plzně 4470
" " Písku 4520
" Prahy 44-93
" Tábora 4580
" " Domažlic 45-20
" Teplic 44-55
Adresujte: J J HAVELKA
Ijtkt Shotn ct MlrhlgKn Southeri
priMU CblrsifO II'
T owtr poJIHínl ta n-JiUl eanf
v í 144 E Van Uuro St Hotin 14
!
1
i
šf
: s
r
'i '
í
Ir
w '
ú
k
~
1
1
'Vt - -J 11-r „