Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1897, WEEKLY EDITION, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
lo Pravil I kdyby řtiílfi nlco
fhh'f it nikdo ani o
'ííil j#řři jak by lo
fnohlfl býlí frkl I rnl pojiMný
lifOt řl4 Jljoou foli! na lfřf
i p4du ř jí t SvMk lř If h
tlhtl J-'hJ mrtvolo?! ft# lioMo a£
mohlo hýli hofkrf
14 k povollno hkk dl
§c h ívdků 4I vř('ff ppb
jl v Hllr jíkfi f#íMlfh
Uralf Miiřf4yůf fft í vi 11
Myl bMtf jhó díUkíl kolih
ml ony komky ni mrivol nI
ín oiř)4l Pak Mf4 Mi
lafttrM oM'il4 4 ponala )Vo i
i ikaritr j ? JoÍ4 klři tyl ti
htltvoly nabna ISřílřáfie A
J Murray vldčil I bl nffi-m
Pd Murrat na ííi"t íof iřinovif
II Nováka 4 iyM Myl l-ř ve
vJnf frkl h to byl řifmi r
M iifřty
Lf Norlaml á Nnrway I t
povolán Žalobcem udal ) byl
ti ohni tpatM opllr-no-i nirtvo
til 4 množství IvýkaWho tabáku
čáMČne popáífrtcho na jjfm la
Imlktj IlofVjVk tudnic I y I pá
len ale dolejlek n- Sv#I# k tt-n
In ntbyl ani pfd poroto?! koion
lovou ani g f cf v Ikou a iveď-ctví
jeho půobiIo přkvap-ní neboť
X celé řady řtikft ktrM o kal!
podrobnotí tak jíili byli ani j
tliný o lontto # nezmínil Pozdě
odpoledne třetího dne povolán byl
na Kolicí svědků bratranec !"ř
Nováka J j Kovák je lowa Cíly
jetil měl vydat svědectví ohledně
všelikých listin a iotii k Ob
hajoha se snaží zabránili aby m- o
pojistkách nemluvilo Soud se
odročil pak do 9 hodin ráno
1'fáttk 13
I I Novák pokračoval vc vy
dání svídťctvf ohlední listin pak
42 do 10:40 přtd polednem haStí
řili e právníci o připuStění vši li
kých těch vřcí co dftkazft V tt
hodin po dvacetiminutovém odpo
činku svčdčila Murrayova sestra a
jeden jiný svědek ze Shclby Co
ohledne té in brv v J oseta Se
stra prý mu ji dala když byl u
nich v prosinci 1892 Je prý to
šňůra na níž jest sedm uzlíků
značících sedm dní utrpení našeho
spasitele a katolíci když prý ji
dají jednou na tělo nosí ji až do
smrti Poznala kousek jí ukáza
ný
Pak byl povolán Wm Murray
84letý otec Ed Murraye bydlící
v Ccdar Kapidsích Vypovídal
ohledně toho že syn jeho neměl
2 zuby na hoření čelisti vedle pro
středních zubů Odpoledne svěd
Čil Murray Že obdržel mrtvolu
synovu od poroty koronerovy že
byla na jeho farmě od pátku do
neděle že byl většinu času u ní
ale ne pořád Že byla pohřbena na
katolický hřbitov v Norway kde
byla za několik dní na to vykopá
na a že dal okresnímu návladnímu
a šerifovi dovolení aby 6Í vzali z
ní hlavu a žaludek
Paní Crissingrová z lowa Co
udala v podstatě to samé co bylo
uveřejněno brzo po zmizení No
vákově že u ní snídal a dal jí 50
centů za kávu
John T Cryson mladý farmář
v lowa Co vypovídal že o 4
hodině 3 února jel z Williams
burgu a potkal cizince (Nováka)
asi půl míle od Holbrooku Měl
filcáky na nohou Čepici a nesl
pušku Tázal se po nejbližším
městečku řekl jsem žellolbrook
Chtěl abych jej tam vzal což
jsem učinil Cestou mne žádal
abych jej dovezl do lowa City a
nabízel za to 6 V Holbrooku
Sel do Dunnova obchodu já zů
stal u kočáru Asi za Čtvrt hodi
ny se vrátil Odtud jsme jeli
k mému bratrovi 3 míle vý
chodně a odtud do lowa City asi
26 mil Tam jsme se dostali asi
o půl desáté Novák měl kvarto
vou láhev kořalky asi půl plnou
Cestou mnoho nemluvil dřímal
Zavedl jsem jej do půjčovny koní
Dal mi za to % 7 to Z toho bylo
Ji 10 na výlohy
tt Kuřfl jr ni nmil přfdiIMkti
riřfvoy p Walífififii hyl poíUn
4 vřdfil o M- 4 j!tl#ff v ní 4
0 thné krví 4 l-nili r4 lft 4
n4v4 llkit řfitl tr'i)enni
Iříriř pro íihlmjoliti t4l#
VOt#j pf!of)fítt V#KCl(
fKinlvsdl Mti fi nbyl4 Htflini
t unw kli ti byU ft4 mrtvrď al
uH ttUorfvf pfipMiiílf fobtft
tvhUt VjI l bk't ím fcořfn ř4
li vykop inl inřlíoly dal jí ďt
ki 4 n fnnnoti (ni'Vtí tn
C ťiíiííinovi v Viniori
H )iíin fd li'i'lnik 4
ký v Holbrook 1 14 ( u (
cl 4i n '$t n ! l n
1 (tnt1 pfiíl k ninii 1 jnut
'ifiii I' A Nnvika nďný
v h'iňký kal-il 4 Mílky fí no
lto'i ÍG tmf% Sofc i fádal
4ly mu vyrnfid ffl-fo t pjj-fřy
Vjnířfid fim I5" ví' niii'dil
Novák pák ifj Johriifn Jtřy
ton m v Vtfkt ki
I ' ! u Jfftruiiií pov)í mh v
ow4 í ily vdíil ai v tn
lifMlin v t t J ňnofa přild k tť
mu v líji kdy! přtjl fxt vUku
4 ll4l p j fkid ph I Od
Uku fi4 východ jedoucího
Kdyby ťri Í4nr byl j I í r i
viji mohl j#rn try t Pak opít
tiji kdy vUk pojfď- Na
ttilíiku kam cwlvřlil !# inu na
tom m-jtáb Jí Sdť-ld mu í vUk
poj-d na ipad ve Člvrl pf li
4 na vychrl v iiy
!ylo právě 3:43 holiny o ípol
když náhle porotci" haund r (o
1 tý lidal sudího aby ho propit
Mil !e mu není dobl a na návrh
záMupcr státu odroím oml r4
Čtvrt ho liny Pak opřt pokračo
váno t V)sl-chfrn Jinninie Znal
prý F Nováka když chodil do
íkoly Tehdy jtj ncponal měl
staženou čepici na očí Nyní jej
poznává co onoho s nímž v lowa
City mluvil Povozník Mf rrifkld
z lowa City svědčil v podstatě to
samé co Jennins
Tu sudí Ney pozoroval že po
rotci Saundersovi je velmi zle a
navrhnul aby se soud odročil do
zítřka a sudí Uurnham napomenuv
porotce aby s nikým o soudu ne
mluvil dovolil mu jíti domů a
soud odročil se do 9 hodin ráno v
sobotu 13 listopadu
V sobotu rj listopadu
Šestý den soudu zakončil první
sensací Dopoledne vyslýcháno
bylo několik svědků mezi nimi
opět koroner dr Chenoweth jenž
svědčil že nalezl na lebce mrtvo
ly proražené místo Karel Žabo
krtský byl opět vyslýchán ohledně
rour plynových nůžek jež měl
mít Novák a ohledně toho kde
měli tabák žvýkavý Udal že jej
mívali v bednicích v jihozápadním
rohu v komnatě kde měli mouku
Jizba ta byla hned pod balkonem
na němž nalézala se postel Jinde
tabák složený neměli bylo jej asi
pět bednic skládal jej tam sám
asi týden před ohněm
(Dle všeho tato okolnost s ta
bákem jenž byl uložen pod jizbou
v níž postel se nalézala a že pak
byl nalezen na prsou mrtvoly a ne
pod ní bude nepochybně hráti
velkou úlohu Pozn red)
Odpoledne vyslýcháno několik
svědků mezi nimi Ferreter ohled
ně toho že Novák chtěl od něj v
lednu vypůjčit $1000 Nepůjčil
mu je protože se mu jistota nelí
bila John W Nolan jednatel
expresní společnosti ve Walford
svědčil že mu dal Novák o 9
večer 3 února balíček pro Cedar
Kapids National banku a Že jej
poslal John li Playter zaměst
nanec v Č R Nat banku svědčil
že ráno 3 února obdržel balíček
po expresu od F A Nováka v
němž byla bankovní knížka prou
žek papíru ale žádné peníze Ode
vzdal vše J J Novákovi asi 2 neb
3 měsíce potom Fr Novák měl
v bance tu dobu $62 a několik
centů Na obálce bylo písmem
Fr Nováka: "500 od Novák &
Jílek Cedar Kapids Nat bance"
na proužku: "Currency I500" 1
Ole Novákův pMd tinn 1 ono
14 do banky 4 dolavl po
iři4řiřfiířr l4vii firmy Novák 4
Pak povoliři dVftkfiv (' (!
iVffw j# ni band 4 Novlktm
4 přivé1 AUky IMI h
vi-dlkruHf ff f(jiř Hapíd flb
Walíifdtt do f4tort ( ily jf
Meko mil prvn prý" tp4
třt I r Novák4 11 cVfffi'f '07
'd 04 plofM lodí ft4 htfi Vil
kónu fí4Í jfii po ftJfrt vliti
ní pooř podruhé j m j j j4
Iřd 4í t pAlhfHltfiy tklidál hl
dvotirn4 jinýřM4 Po líll jTrt
jJ p4lři 4j ti hobr! Tfhdy
byl alkrtfil od jídná polifj t
ínftj pokyn flylo lo v )nn
( ily Pyl ílovrď n do (4nu ka
pilina ('orl4nlin4 4 lani jv-m
ním rnhivd
Pk vypr4voval v poiatí lo
co jme ji! Iio Č4u uvtfi jmlí
Nato podUm výlbehu dovolil
oid 4by vypoďl tvřdek řddď
nf' vynniní p ! mu Novák otou
učinil 4 jík jfn' uv (rmli
'tft a únor4 přií Murray do
krátím Novák ním 11 do
lorui 4 pak p do krámu
"ftikl mni Novák" pokračo
V4l I Vrrin "U thtl lnh ráno
jít k strýci pro I500 a maj záli
bu v honb připravil i honecký
kbát 4 (ittlku dal blíže dveří Ail
o půlnocí h" do sktep4 aby opra
vil oheft Vrátiv ne mluvil
Murr4ycrn který c podivné cho
val jako by byl omárnrný Vzpo
mněl si že píje víc nač přijde
pohlédl na láhev v níž byla otrá
vená kořalka a viděl Že jí bylo
upito M se stával čím dále tím
blbější a odnesl (carried) jej na
horu a položil jej na tu postýlku
Vrátil se do krámu dal tam věci
do pořádku a položil se na pult
pod světlo aby četl Usnul
KdyŽ se probudil byl krám v
plamenech Snažil se dostat ku
Murrayovi ale nemohl Bera se
ku dveřím klopýtnul přes pušku
vzal ji a odešel"
Tu Žádal Novákův zástupce
aby mohl svědka křížově vyšlý
chati ohledně Novákova vyznání
a bylo mu to dovoleno Milner
vyslýchal iej křížově přes půl ho
diny a vyloudil od něj ku které
mu jednatelství náleží jak se mu
v tomto případu zaplacení dosta
ne uláli mu to přinese peníze
když N bude odsouzen zdali ne
jednal co maršál Spoj Států a
vyloudil z něj přiznání Že měl
zatykač podepsaný od presidenta
McKinleye tázal se jej zdali ne
učinil nějaké sliby že vyláká od
Nováka vyznání
"Varoval jste jej když činil
tato udání Že jej vezete zpět ku
soudu?"
"Rckl mi že si přeje učiniti
udání ale žádal mne abych to
nevyzrazoval pokud by on nebyl
před velkou porotou"
Tu Milner vytáhnul od Perrína
že to pověděl návladnímu Tobi-
novi v přítomnosti šerifa Met-
calfa hned po svém příjezdu do
Vmtonu 2 září a že to potom po
věděl i novináři a vinil jej z včro-
lomnosti k Novákovi a tázal se
jej zdali není jeho povoláním
lháti vězňům k vůli tomu aby se
vyznali aby tato vyznání mohl
použiti k podřezání jim krku neb
je pověsit Oba Milner i Perrin
chvěli se rozčilením když se jej
Milner tázal: "Lhal jste mu
viďte?" V tom Tobin navrhl od
ročení a sudí odročil soud do
pendělí do rána
V fondU v 9 hodin ráno ij list
Soud byl zahájen a obecenstvo
plnilo síň Perrin byl zavolán a
dlouhý výslech následoval v němž
Milner přivedl to otázkami tak
daleko že Perrin ktcrÝ dříve vše
určitě věděl co mu Novák řekl
u většině neměl již tak dobrou
paměť a prohlásil že myslí že mu
to tak Novák řekl ale že určité
VW4ZDARMA
íWhite Cloud Floating
fllHl fvlfi#
'it4ntJÍH m ft iS nliit(M í'f4if
k lití i!fm kMm H IIIH ( I'
VtÁíKUSU jmi A I VfUfd M !!
4 ft#tfáif H I fMih 114 t I"
lf f tm #in4'nl!J 4 #jln#jffit r4 f
rh phtihttrlm mt Vm f Iřfm WfclU
CU4 Jt lnUjt mf Vttn fi4 #( I "('ifi piimm p4
ivaitt ii fi 11 rtfi-i--i f tr ii f i nr rr Jt li
i tft'M4 mři (! i
HM mU tOl m'MkH v-lf I
ljr" m) tirbt
% I I'4k lyl povolán Snavtly
fnf upr4vd v Novákové krámu
Ifoj na plyn 4 svldčil UWAnf
loho í4Vdmí To valo 4! do
jiob dne
Odpobdn byl í4volánlr ínf
fin a nvřdčil ohlrdné ltřky Ti nlo
tvédrk vČdři le -dIá krev na
moku v lebce nalrni nemohla
se tam dottatí po smrtí alf píed
ní Ze nalezl na lebce malou
proraženími Krev již nalezl
sraženou v lebce byla taková ja
ká se tam mohla dostat jen pfed
smrtí a z toho mínil že proražo
nina musela býlí před smrtí Otra
va morfiem nezpůsobila by u
zdravého člověka krvácení v 1 lí
ce aniž horko by to spňsobilo
Dr Wbitney svědčil v podstatě
to samé
Několik svědků bylo znovu po
voláno a vyslýcháno a ve 4 hod
53 minut oznámil zástupce žalo
by že stát jest hotov výdechem
svých svědků Obhájce obžalo
vaného se tázal zdali míní znovu
povolati dra Rumla odpověděno
Že ne Na to žádal Milner aby
všecko svědectví lékařů Griflina a
Whitneye bylo Škrtnuto Sudí
to odepřel Milner pak žádal
aby vyslýcháni byli Geo A Cris
singtr Wm Žabokrtský Fr Ža
bokrtský VV P Whipnlc A F
Gibson J G Mallory Fred
Firebrand Jos Hulá Vác Wein-
gartl kteří všichni byli před vel
kou porotou a zde vyslýcháni ne
byli Sudí to odepřel
Po té započato s výslechem
svědků pro obhajobu a prvním
byl Jos L Dostal lékrník ze Ce
dar Rapids Znal obžalovaného
7 neb 8 roků obchodoval s ním
N přišel k němu jednoho stude
ného dne odpoledne po oné udá
losti ve Fairíax kdy jednatel sta
niční zabil lupiče Mluvili o tom
a N pravil že se bojí Že lupiči
se opět do krámu jeho dostanou a
chtěl něco jedu do kořalky aby
to omámilo osobu která by ji vy
pila ale ne tolik aby to zabilo
Nedal mu jej a řekl aby šel ji
nam Novák odešel
Dok bud
Angličané a Nfmci v Turrdcu
Stindard" uveřejnil Článek o
soustavném bojkotování Angliča
nů v Turecku Kontrakty mezi
Portou a Angličany již uzavřené
Porta zrušuje a obchody i podni
ky zadává Němcům NejvyšŠÍ
hodnostové turecké říše dávají
Turkům rady aby jednali po pří
kladu vlády a přerušovali s Angli
čany všechny obchodní styky
Mnohé předměty dovozu z Anglie
byly zapovězeny přes to že byly
dle smlouvy dodány Angličtí
obchodníci chystají se hromadně
opustili Turecko
- h n— 4 4 - — -A li 1 1 1 k -
HiwIdxm Cl ! huti tn k m prp
chu kdy m prililáaiu dlí vjdsTalalnl
Hjnow utnu vím
toto foslfítřr
nou
lžičku
0
Hol I 1 llkl
''véiíl H tfír
t
1
! il (ftk é ji ji tn %r
f"-i"'r f a I in- O ! H tr-rlittl
lf:íi o Krri řll ljM-l I
fflillllí k4t
lil ! ni U-w„ nalil é-W
llí
' 1li4 )
1'llf
Farmy na nriMlpJ 1M:„C
říl v ifciť llnvovl 11 )nit l'l
kw!! llrlhř li 'rHl{ tm ltiij
tfint i ln iliflif pii t llí
Piiifl llfw Nd i'tí
II filí tu t"-!"'-' fiw-ik Vimtm
II II 1141 !M i„ iwrjf
fkil 4 (#( aMi HUin tkt rifh hlal
J ► l-ki 'rkrhi k' t lili ISi SMb
ltll'll'1 k(l Ir llih'řík
imiiii 31 ítfrtrt amía'in kll#m
ki 1 Vrtr V-[ri l( TI ih" fin llllf -
frs vin i!mr ii třin himiii n
o 4 ! íiiřtiii ii 1'bmI Mmn mífim m
11 linulo 1 klu Ii p' I I
Prodáiii rartiiit
imlctujl ilolf MjrMcU lfrv xlljr llri
líná tiliitjř Jimi il rkitfi i-iil 'rni(Mi pni
ká ihnf (iíIiiK kdlPin kli-ifliiirtnlHi)in"t
IvnMKi lnl 1'ftil nu niíliié nliniícl
K"láá 1 íTiorrili' ImU kuMf nik Jrat
1IiIim)ii l'f%iirliicr m lill lu Juko
JlnIi Im funím vymí Irtin li dvnkrtin
ilrálm 1I0 inřki i VfMlKf 7 1 1 vUinh
kii-l kimíl (triím K K A M V Mlo to jot
Kinířl 4ifi ífkkí krJ'n hiijn írrhjr wit
wd: lch(il imli inli ililri h fwimrtrh
Kuriím ImmIÍ m) lei íné k ilfililkřti nn
liťwl „ mil- :t)i nkríl li ífli-lcři laiim
-lc-liPii fiHlIriníi li iminírů prMUm famil
Vflml Iiwiiki i-li vj in niiii ta mitnt rr tk
viiimí lo pHymlí ikiládiiíiini řinvéku
farmu iiriiJnii o MUí Klriilnitl vy-
NVélIcnl tiliIKtf !' Illll ll u
J jixri-ri 4 VLAMAk Dodne Neb
V 31 A?iIi'l
nfjstarlt ítsltý Ukámlk v Nebrasce
má lékárnu v Pragur Ntb
J vžily íVrdlvř zánotiei sprnl do
roádmi hojivými proHlFeilky Iíyliny
kvetj kolínky kHjiky ili-jfěky étfá
vičky (iráňky rmiHtř pro různé bolesti
jako )oiorn (fellon) mnut pro otravu
krve ZHČÍnajfcí v kinřetinárli mastě
pro kofUke lioláky líky pro koflukou
kolíku různá tiiHzáxípro lidt I pro do
mácí r' ířit to vň připravuji dle
dloiilniletýcli oHVřdíených rkuSeností
ProHtfedky ukoro okamžitě účinkující
proti píchání v usfcli proti rýmě pro
ti bílení rulfl ti loleiií hlavy mast
proti kuřím okim užívání pro Játra
a ledviny řílexir pro změnu íivota u
žciiHkých a kdo ví co jiných věcí
Tím ní ovšem 7ánolia líkň vzrostla
tak že mohu vyplnil každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává
je hb Vaňf přízně doufám že v Čau
potřeby navštívíte vždy
A MArN ITJ
N
ovA
ILM(K
zwísená na dráha
Jťt nyní oivhma
JEDK CO VAM IIUKFV f„ 'feÍMO ťfcřlJ
Cbicaeo Rock Island & Pacific
samici
Ckiijii l k-H itiChli-kiíH prljmlou mohfii
po ř)rié driwi (limálinniill kttTttkoitv tái
mhii krifli m pipluuk IW rivlívlil který
koliv olM-hod nirwlii mf klB VUky upurull
na lUM-k lln l Hi uničí kudlou liiliiutu VÍ
IiikIu tulo whlm kkýtall pmju
"Urpat Kork Island dráha"
Zalli-td 21-riUivy koli k a olMlrtíu poUm
p-rppkllvnl nOrtta C'ti(-nic a lnirvti b tnl
VIláyÉt Hll Im kl n 'ltu Ax a -a
" pN-)-B vlí tl Mapu lulo roll liym míli
ar lUvím Jindw i lif nřii navltiriu neb
bydlit-i v tJhli-airit Ikmiiia
JOHN HKIMHTIANO PA
C lili-aifo in
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Pokroku Západu zdarma
"I
iating ifiiydla