Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
v 2E'j r - „„„ j -é laia Mra lM III
V fioMK XXVII ČfSLO 17 OMAHA NEB V£ SffcEDtf 24 LISTOPADU 1897 „wmmimiMm
I i t J i I I t I 1 I I r t
Máto zahrádku?
Jestli pak vín Je fasoiia llosio
m ' f "
dát fcteřý atojf j' f l rxi ři#
flý fík J fr U( kadm rf'b
mnoho r I m tkvnf tro za-
hradniení A co tc! Jestli
pak víte Je každý předplatitel
H )]lU1e ollř!í dopla
lek foc 4obt I J pjkhckft a
mert linovýt U a květinový h
l4ílnříl vthraníih druhu M
14 V obycejnýíh obchode h ke
koupi nt-doafan tf
VAiJtjti Itih # 'U't ni th
Adresujte: fdt
IlOHPOliAfc Omum Na
DvoJOdcMiiík u iro
✓""' 1 i-uiLIiil"-r i
Vlm Um ťMtAm JariojM m
mn h a tt rlt yl4 U nilmo i
dm a I ku ll dvojtf lul tydlrd
ftaárko ale My rtlrr p4tifc
fJfoJtdeAnfk M Jt hnn n4ť UÍH
tydaal flonnihi mJ( Mil JAi a kl
d odbíraHd oMřli Isk Jako v případu
t#dnlarrnf 14fltfin(kii i o ffMiill dva ka
landitra l ( h aneb ktpfookollv Jinou
pra mí i Jk(í odWřatelňm lt-nnlkii jm
ikytujrm Dvojldník obsahuje mno
bem vír fttby obou ěflrbeíll m
lnu do ldenníku amslnatl ír jmen
mrif mfiu( li VSni ftliii odMiati-
tm ktM l!il f mtvi h n-t ím
Jenl maji pHlcHit řaMřJI il lnřl a
přeji pff rjrrllfjirh nl
daaalkn pwláa(J m MlKrfiiMmn
aby ay fb!!till nU (liJtylnlk a
doji ta le nebudou litovali t b ní kollk
ctntů Jt-I tjfi itnjl vire nríll t)'ili-nnlk
Drojldnlk Jrl Iit 8triinkn ofl aloiip
cích oa khU atrínre f'lla na ukáhu
raAlou m ochotné sdarma oa oHMnl
V]d 1'ukrnku Západu
NOVĚ IWkVH í)0MC(4
Do okolí ScbcHtn Texus
Tímto upozornujeme vScchny
ctřné odbřratcle a krajany 2e p
Josef J Šcbesta jest naSím jedna
telem a kollektorem a jest opráv
něn zastávat! nás ve všech záleži
tostech Vyd Pok Záp
Knih Ani a Hospodáře
Za sníženou cenu!
Máme poaud níkolik vtUků spinu
Královské vénné mésto Mělník
a okres mělnický
ktert a velkou píli aeatavil a ku vclkč
vé ikodS vlastním nákladem vydal
řlditel měataké Jkoly pan Lud Ilochm
Jeattoapla objemný ncloť iítá 934
atraa velkího lormatu a as ourazy
napou okreau mílnického a měta
Kald rodák mílnický nčl by chovali
apia tento obnahujícf popia a dějiny
jeho rodiití l'au aplaovatel oprávilu
1e náa ku nabídnuti zbytku piu za
cenu valní anížcnou a aice budcm Xýí
prodivatl nyní ca f 200 I a isn
íáylkou I)řív?i5l cena $400 Žádný
Mélnlčan nerauaí ae nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť xa tuto cenu je
r pravd levnou Hlaate ae brxy
Adresujte: Pokrok Západu
Omaha Neb
Čechové a Jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla v
brolůrce přednáika pod vííe uvedeným
názvem kterou připravil p J- J 'a I
da pro literární klub Aatorovy knihov
ny v Nevr Yorku a upravil pak pro nič
aMnfk Midland Monthly Tentořchky
píeklad přednáíky tvoří brožurku 40
atránek obaahujlcí vyobrazení Jana
Huaa Jana Žižky Jana Amone Ko
menakáhoa Josefa Junmana Cena
pouxe 10ctřem v kolkách Dva a-Sity
ínřlíníku Midland Monthly otwahu
Hel tutcl přednášku v anKhřině ca
Jito Pokrok Západu
Omaha Mcb
SEVERĎVifiy KALENDÁŘ 5
xia vola íoao
Vt vftth UkArnách t Jařma
I foUu dvonUou poíiovnl nimku J
i WF Sevwa Cedar Rapids la
řii jIyoi i nimi
IM" př4y řa'l' rty
írilí# l v MjřKi #l-íí iial-
hn $ n t$ JM tol jut imít
a 1 1 yititt t tiin' fl v ffil
tittUí řki řtinulfio Vthot
tlitfho tái fhniU f V í}fin
47 II t !' ' 'MtH'
111 tf ipuíln'i lť 'in byl" !
pllníli l# ntíťft
#ř V Vjr VOZU 1oH
pfiffttk 9i'i7i -říoiEi
imom ni 7000000 ikri
ponnkft na # řoipd4 tht
nuty v ťiit p niky n řtíthl
!#?( infatí St l'til a Minft-polí
Minn ťiní nyrtí nífoky Cl U
Ilolloway X Itolland i) A V
íiímn Mauiwr () klíl o aoW
tvrdí J joii potomky Jonathan
Caivt ra ínáinlití to clovatt l#
anglitklliu t konc mintillio t
Ii tí Týl 2d Indiiny na v
roíp4l' v nyníjU Míinot' a
Wisťonaínu a kofnínc přijat t)l
za Clt na kiiicna Nawd4iiiikdi l
tul e pohlavirrru a ninírné lá
ny poze mkň za služby jeho kme
ni prokázaná mu darovány kte
rýž udil prý jak králem Jiřím III
tak i kontinentálním kongresem
schválen byl Pozemky tyto se
staly dle listin pozemkové úřa
dovně ve Washingtonu v utery"
předložených majetnictvím Car
vera i kvřtna 1767 a o ňdřlu
tomto jednáno ve zvláštním posel
ství presidentem Monroem 23
dubna 183a kongresu podaném
a nároky ty kongresem neoprávně
nými prohlášeny
0 ůrodi v dílné
uveřejnřna byla v ňterý zemř-džl-ským
odborem obSírná zpráva z
níž vyjímáme: V Kusku se obilí
letos neurodilo jak velkým však
schodek jest o tom mínění Široce
se rozchází Ta okolnost že v
poslední dobŽ značnř obilí z Hu
ška vyváženo nemá s úrodou le
tošní ničeho co činiti neboť dluž
no nezapomínati že v Rusku ne
smírná zásoby z rokft minulých
byly a že vývoz povzbuzován
hlavně vysokou cenou za obilí na
bízenou Z Francie oznamuje se
úroda o 26 procent nižší než lo
ni a o 17 procent nižší než ob
nášela průmčrná úroda v posled
ních 10 letech Jelikož pak po
posledních 5 roků ve Francii a
Rusku vypěstováno plných 26
procent zásob světových tu neú
roda v obou zemích těchto znač
ného vlivu míti bude na trh své
tový nehledě již pak ani na čá
stečnou neúrodu v Rakousko-U-
hersku na Ralkánc v Indii Au
strálii a Argentině V Anglii od
hadována jest sklizeň pšenice na
50666600 bušlu v Itálii pak na
85131000 bušlft proti 144722
700 bušlom v roce minulém V
Turecku sklizeno na 50800000
bu pšenice
Tuhý trest
udělen byl v úterý v IJostonu bý
valému tureckému konsulu Joseph
A Iasigiovi kterýž před několika
dny porotou vinným zpronevěření
velké částky peněz v opatrování
mu svěřených uznán byl Odsou
zen totiž do káznice při těžké
práci na dobu ne více jak 18 a ne
méně jak 14 roků
- Příjem vnltrozemnfch dani
obnášel jak z Washingtonu se o
znamuje za měsíc říjen 114036
531 coŽ jest o #761323 více než
v témže měsíci roku předcházejícího
0ířiH#ť 'lowl' tt twliťlí
Nový obffiířir St J Ift 'í'n4'
pfij-lul K řfciiM-nl tif do
linUtúi ffOfkfynM dn 17 Ii
t"t4bt Pí'l připlutím do pří
kfavii ukotvil of v f ofupkin'
i!b" rKlkuJ řMblfaU ťliu-
Mnf koitiM" vb-difí na bř# h aby
itbKřařuky pll rpriviiový
t k koutky do Whinfcťnii
Výkony 't rt f o irtt byly
vlwi iipokjiá komMfodpo
řutno fmd plijtí loH v fřf
nďivrn
V la Moín- U ytlo v
třd na t o )" naléi v o-
Mim o IHoo# vítř- poukázek na
pokladníka n#IH knihy vykazuji
1 ke oznámeni toto ncinno vt
zvbUtnf tainé athftzí mlká ř
dv inřtkým pokladníkem Týí
tvrdl Že dle knih j ho hléi e
o lllooi víef poukázek v oběhu
n')li ukazují knihy auditora a Že
thod' k tento iiž clelM dobil km
hanii se vleče Mřstká rada s
snaíí afy vše udrženo bylo v taj
nosti vftcí tomu vlak kolují zprá
vy Že sc hodek dostoupí obnosu
$ i 500c Kdo by zpronevěření
Z4t volibřií byl fhdyn"oby
t ejní tuhým l'ř-ř kt-nfi-U" 11níu
vltm ríml v4k pok) n n
íyl C layton klfýJ! volbu ko -
ttoval l'o ftt idfcin t '!' ťf l '
f f avýnd ráleíitotfni doni''!
ťVk 1'ltimmřřvill" lu pdne
noři když na loíko iibhl byl
oknm utíln brokovnic ne
známým doaud mh-m nmř
ten Vřada spniobil ť bdy n-
malý foftirh po fM zmn l"
tcktivovf1 ífopovalt domnlho
vrah vlemolnými amfy áko
nodirn vypjal odmřnu Ijooa
n vypátrání vraha vc vsak rni
nulo a víbilkf a vr7'U u
Padla téměř iž v zapomenuli
kdvl tu doM náhte guvernéra do
oi avrifiu zmíněný M í s za
to Že odměna zákonoSrnou vy
paná jí-st dosud v platnosti
Vrátili se do f rice
Na tůni hotovitelťi pláiťft z to
várny Frmlman Uros v New
Yorku vrátilo se ve středu do pra
ce za týehŽ pCMlmínek jako před
stávkou která přtd I4lnyni
(dedkem snížení mzdy byl vyvo
lána Stávka prohlášena skonče
'nou proto poněvadž stávkáíúm
STftÍLNY K OCHRANĚ PftíSTAVU NEWYORSKÉHO
v v„„ vroim vittlvn Hrnv titnloii ku orb raní téhož atřílnv dlo neloHvřd
f 1 V n 1 r- r v w — - - M " - _
I ílmmir — m PiiflnlifiJl vHvimV Tlinil Ull flMlFHnft
uvíeb blavlch přístavu víechny zetne cvropuké Střílny zřízeny jsou z kalené
' _ _ I 1 1-JL-Á 151
llliry KauaBHryTn mw iicuini
se byl dopustil jest dosud nezná
mo bude však zjednán odborník
jenž zpronevěření toho neb onoho
úředníka přivede na světlo
Chtí prodat I dráhy
Konsul Wiseke v Managua v
Nicaragua oznámil v těchto dnech
státnímu odboru že vláda tamní
(usnesla se vyslati do ciziny komi
si které svěřena prodej aneb pro
najmutí vládních železnic Konsul
náš poradil komisi aby se nejpr
vé odebrala do Sp Států a soudí
že by kapitalisté zdejší měli do
brou příležitost penízesvé do pod
niku onoho vložené s dobrým vý
sledkem zúročili
Nemalého rozruchu
spftsobil v Littlc Rock Ark do
pis adresovaný na guvernéra stá
tu lamese z Pitts Gadošlýjenž
podepsán jest jakýmsi Luther At-
kinsonem V dopise píše se o za
vraždění politikáře I M Claytona
v r 1889 kterážto vražda tehdy
téměř po celých Sp Státech ne
malou sensaci spflsobila a pisatel
ptá se jestli stává dosud jakési
odměny na vyzrazení vraha a tvr
dí Že niože ňřadftm jej vydati a
vinu jeho dokázati Clayton byl
v r 1889 republikánským navr
žencem do kongresu a protivní
kem jeho byl C R Iireckenridge
nedávný vyslanec náí v Rusku
náležité pomoci od ostatního děl-
nictva se nedostalo
Nevezmou je sebou
Četné žádosti různých časopisů
odbor pokladní docházející ab
dovoleno bylo zpravodajům je
zastupujícím provázeti výpravu
která vyslána bude k vybavení le
dem obklíčených plavců v moři
ledovém nedosáhly kýženého cí
le Telikož totiž pouze jeden neb
dva zpravodajové mohli by výpra
vu provázeti a přihlášek bylo ně
kolikráte tolik uznáno bylo za
nutné odmtštitt všechny žádosti
tak aby se nezdálo že některému
časopisu přednost dávána jest
Mlstská rada v obžalobě"
Celá městská rada městečka
Washington la obžalována v
úterý velkou porotou pro neopráv
něné povolování peněz městských
a každý člen téže pod záruku $200
k dalšímu soudu odkázán Služné
pánů radních obnáší tam pouze
#50 ročně což zdálo se pánům
málo a proto sobě po $25 za 'ex
tra' práci odhlasovali Nyní se
musí z toho před soudem zod po
vídat 1
Vražda a sebevražda
následkem nepatrného nedorozu
mění udála se ve středu v Sagi-
naw Mich a sice zastřelil JHgert
tylín iiťe naM obfítd amřlí í
zbrafl Jtfoli #oM umrťlné po
raniv Mk ) ainfl záhy nál#do
val t Starý I u M vlastnil rVetti
n r a yn famJstoán byl u tithu
ro aklfpnfk
Otrava doftytka
Po nakoii dot-u bhály
zprávy z ( iMřb Mí Co# S V
n padání dobytka aniž by přifinu
možno bylo vypátrali I fen ně
kolika dny p lly npt lř I re
aonovi j kusy dobytka r (l
přimto aby po přlině pálřal a
podrobil tudíž j'dn kus pytve
V Žaludku zvířete nabl tak ZV
gre n ptant bugs' druh to brou
ků velmi ifdovatťch kteří přel
zimou zalézají do slámy knkiďiění
a touto dobytku do žaludku se
dostávají Objev tento donutí
tamní rolníky aby dobytek svůj
do kornUť nepouštěli a aby ston
ky tam se nab ajítl pilili a ne
b peřný hmyz takto zničili
Z Wíshlnztonu
í Kabinet presidentův odbýval
v úterý krátkou poradu v níž
mimo uvažování jednotlivých čá
stí presidentova poselství roková
no hlavně o nařízeném již vypra
vení vládního parníku celního
'liear' do moře polárního s potra
[vinami pro velrybolovcc jež a
loďmi svými tam zamrzli
t Presidentem McKinleym po-
depsána byla v ňterý nová smlou
va poštovním kongresem světo
vím minulé leto ve Washingtonu
i zasedajícím přijatá a tím posled
ní akt vzhledem ku platnosti téže
vykonán Smlouva vejde v plat
I nost 1 ledna 1899
DROBNÉ ZPRÁVY
V Lexington Ky popral se
v úterý večer M Martin pivovar
nický jednatel s hostinským Rya
nem k vůli nějakému dluhu a vý
sledek jest ten že Ryan zabit a
Martin nalézá se za mřížemi ob
žalován jsa z vraždy
Z Nicholasvillc Ky ozná
meno ve středu že v okolí tam
ním zničeno bylo 8 mýt a strážco
vé těchže že varováni aby je-h
jim život milý stanoviště své 0-
pustili
Majitelé několika tkalcoven
ve Falls River Mass oznámili
svým dělníkům že počínaje 1
prosincem zvýšena bude jim mzda
o 10 procent
# Z Joplin Mo oznamuje se
že na farmě J G Armitage ne
daleko města se nalézající na
lezen byl nerost petrolejem silně
páchnoucí kterýždán do horkých
kamen jasným plamenem hoří
V obuvnických továrnách v
Haverhill Mass snižování mzdy
dělníků dosud trvá Nejvíce sní
žena mzda firmou J II Winchell
& Co kteráž snížila mzdu všech
dělníků od 10 do 25 proc Sníže
ní toto potrvá bezpochyby po ce
lou zimu
U Cushing la zastřelil v
pondělí íarmer L D Spikler man
želku svou načež sám sebe ze
světa sprovodil Příčinou trage
die byly různice domácí
Kaíclá živoucí bytost redlehá liole-
Btem lidHtvo má jBilinélio přítele proti
vňi-m (Klientem h to leHtOlej Sv Jaku
ba jenž I v nejhorSícli přfpseleeh úlevy
poskytne
— ÍVliiiíVf ktrff nuvltívf ÍMilriiiřn no
Cliicnjjo Jtork ItiUnil & Pnelfic drnV
molioii po nove union onriiiiii zvyseue
dnte oil'l)ril ae do kterékoli rádti nit
ata aneb xa 1 r Jízdné navštívili k'erý
koliv % velkýeli ohrhodn ve mestřVlak
iUhvI na Ro k IhIhiuI mídraM každou mi
nulu Výhody tyto mfiže akýta'1 pou
re '(Írt-Ht Itoék lulnnil driíha O po
drobnosti doplMo na John Hobestian
17— (ix U O A Cliicajjo
t -
i '
V -
f
i
í- -
'
ť -
1
r
r
f
r-
i
i
I
i A