Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1897, WEEKLY EDITION, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Prémiu za
K1' rif'i i l Mlnou tlí or nf lt
VlfkaíM Ikirfl ! II a a 1 - 4
hh fřM
M H1 i i fcraitlt k f' kl j
kMMI##K i
I4rt4l k( II Srt I hradil k i
ikf Mllkltl
Tll Mf f lf IlolirmU i i Mf
MmiIti wMI fc-l (tli( lk
rrfa4 f Ml #' k4 tlrt Mu I
tM) MM inM 4n 4At 4 k t
f44 )! Ul fif till p l Mi ai
4 Jakl 4 14 ♦ tét 4l i 4 14 f
# a rM Mfcihk 4Vi io tli f- # k
tfc kl ll1 I #4f k I rk4 f'm (
( fcl ffi Ml k 41 -! 4 Zií-i4
I llft M l tfr#l ( mp I l- f i
fipitfrrtw )l kl k -n-liHt tit r i 1
km 4S ÍU t ♦')- iilJi ' k iWk
) k'r4 p r')4' 4'l' I ("
kt I léMiMt f I v ' kr m -ř !
t l4) lil " ftraml kfl rn )!)
4tfftliiNM (t rt- (11 k ÍA fn' flf
♦ i tt fl tt4 Mmrkf4
Uunc
lř# ty f ftith ffMl(tf iiřh ktřfí l ff
♦(imřl irn #n(nili)f hriffu
Z DUI Ml r firrmil rM-l j ymw
lita k4lw NliU K' I kl fit
♦ ki-n lul 4U I- "fl f 4
f Mlř"l ťit-t Mít" f'ii V 1 'ii
L' 1 I 1 í
IKII nmniniinio iiiBini na li'
a
au prtBinnj di br-it im mi nr
lynoti liitr:h M t fct''" t H ' l' řl
rD ťtn ohnu l#fclt tfi'írli 4 ll
( Jl ptrmm f'fě řsili UlWiuin #Iim
IIoJumhA tathn mlb r k 'ii'nf
14 l4Un4h) ! tok- Mk k
Iia il kwrtwt k) I
Jan jlmiM Kíimrtiky ('ih
KilKo nUrlfi akl'tlti Biiwli f lliíi Ikul
Ijnllmír KlAri l tlr4 fmuMn uht$ t
k i 4lni mrl kéhit nln(4f- I n ft
Krlln M 1'lláli m h KrMin tm
('ÍTarlif nlnikf nlrimt f iimnltt' (ti
k)i4h mthN Msnktrtjitw) v bfTil kti
UM 4tiroiBfc4jr
Jipjlrpiím tníttftii
k nakniiMní ilKW Ji-t
1 UNION LťMHKK ('0
KUPTIJ MI
přeplavní - lístky
DO ANKIK) Z Č1ÍCII U
J J Hlaelkiy
za NXstKmjfcí cknv:
Chicaga do Iíodenbachu $4430
i
" Clslavi 45-45
" Chrudimi 4525
" Chebu 4420
" Karlov Var 4460
" Klatov 4480
" LitomyUe 4575
"♦Nepomuku '4475
" Pardubic 4530
" Plznž 44-7°
" 1'ísku 45 20
' Prahy 4495
" Tábora 4580
" Domažlic 4520
" Teplic 44-55
Adresujte: J J HAVKLKA
Luku Ktinm A Ml tilim s utlu m
If!(HU fhli-iío in
T4I oHiliir4v4 piJIUnl na nuJnlíJI cnnj
í 144 K Van liuri-n tH KiMitn i
Cecilové !
Jmli-l-ll (l()Ur4 vinuli iřia Un-iiu-n tupá
matujt al vevoni proupAibil fi'Wá firinfc
Kareš & Stocký
29 Bahnhofstrasse 29
tUr4 V4in ni JIrjHi a nliiKliiřJI vi--kr4
Va lIUll Jtttu vírní iiil ih-iií pli-plavnl
llnlk]ř Vi aviiMidli a J
'Ih'I-II koho a-UHi povolnil wlřll' nám
sdrrau Jolio itororii'l J-J n n ahy nm
tloputl a mj aprávn a ku apokojunoatt uool)
loullm Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze Jioo ročnř
t?w-" 1 - 1 n
doplatek
rml r lvm rit4 tt fMr nklffou
Lti - ki i ii i litá a rHl!lkna lili lit I
ifui i 4i4i
) # ll # fcramtl a-IMma 11 4 m j
4 Ir' ll fcram'1 !! lil il I l
i(iifii iiiinf 4 rti ii í
tK ' M 4h ' -lmtirt "i# 14
%ť 'i t k 4 I ) lt ' ln4
w ttt t I if 4i l 4
f nr „ f'i'n f irrj r'nt 'Trrini t ti
if4 t 4 l 4l 4a4 m f I44
rliMvrk (N ' t"jt 4-i
whfjl I f ihli (t la k !
rllttkhfl ř4 #ak4M VI
k4r MM II I "V H'4 Mltl 4t klt
t k ' f iď ir 4iH'ir fi 4t
-I fc k - ftff 41 f tlk4iH
I ' 4 i I r4 #! I ft mi HiMilm)
itrn t 'Vit i !nl iiln Ill
4
fl ll Ijř aai4liin4 ll 4"to'fj't ti"1'
Mi 4 M 11
prcniic
Jí „kt ii fřilťini min- h'jty fM
jMi li f f I mitffi lrw
hirriiit 4 -í if
l-in ha IkJIM h Irlriliatiiia h
#i 4 ni 17 4tu-4 Mkawt
r
Pátral iHUna i Mwkty MakfVrř
Mi ik 1 1 i bl4'ť'l jflt4 JI
l"'# t t- ! r-if 1 t fwm ran) 1
jk 4Hfcii M--k I
1 1 _ I _ 1 _ W 1 t I
fli rii nfff puanifiiwn'1 pnirw m a
I a
Zď dodatek 40c natízimc:
ll ii #"tp # am 'M i'"i ?'"
ii#i ( Iřk4 tri kínf n iiik
H1 I tm itn um k4 ? M ilinll )k4
„r-n in irhMpfaiki
!nilatk # II
llnMM konrll ni kinli kym lk
rf! li'M hl řh itl- 4VI lifolik
rit
ll !' (' Jf- li I" t il- l-UI k 4
Stavební
dříví
a m ai A l olAI I kitt flllllll 1
fn nnif7 tíTiiiu
j a
Zašleme arm na vaši stanici a
zaplatíme dopravu
tflil za ceny teloatclioiiil
Ncnáli-limn k f4lin:iiui iruiitu ni-li koml I
niuM DihiKIi! ntiullrity nu: ll-iím
UNION MT3IHKK CO
WINONA MINN
O !HIlllllOMt
1IImIIMIII'IÍIII
i roxvi-iviriiáiDii
híilil
Jkiií v pl4i:l poJM ml
JKDNÁNÍ V ftEČI ČKSKÉ
Illi ilají hp Ji-ilimteli5
k iuloímil nových lálxírli VjliiHln ixl
minky
IliiiHlii o iMtilroliiioalI fenky iii-li niiiíll-
i ky iih vn niiiim viiiiMiin
J (! UOTT
111 Hliwly Hloi-k OMAHA NEB
KlíANK K IILISH
iirmlavař
JOK ItllHM
prKl ovci ii fn iriníř
j ii niiHt
proliivac nou vepř
Kl rykollv nich prwiiJii v x4Jnia
tvých xákiuniku
Josoph Bliss
íomisionář se žiTym donylKein
Nulu :tl(l Kxrhanír Hk
SOUTH OMAHA - - NEB
i p4řn vřntijn avm lisvikími
Výmolná
iuyiut'iíini
i rriM-R v ii jmi Uťiiraj raxiiiin i
WOODMEN a mm
„ xttí t i rea zimou jesi uan svým pu
Triní tmy na pniáilaní I _ A m 'ÁA
l-rant wciniunn vnoii'-iii uhmii m
nAiiif roHilnl avMomlly mu aiM-hotou
_ _
— —
Ví-CťlV Zlil
V bf ar v m w v
til Zlatá svoboda nekonečné pří
řii jako Vídn: lid" Jt to román rody jest jemu nevyhnutelnou Ne
vřto„á„í ktrrí ikaWi ftee eainc-
afu TI vrlliat ctilo řlta líc I 1216atran
jcat nyní k dodáni iíjln? a 11 Ke&it
na ukázku p"tio e ocnoino aoarma
XaZUClUU KUU Oll JK7lua ]m uiwm
Kaltaovii Americká
Qniaba Ptaor
Chlcifské epištoly
Chlotfi' ) lillffttifti
'
definovali dojem jakým fi
d UOl i Ví e při of ! Njvefí 'Oe
illIOMlVí píHOM' r í I V f f í flO
lti ťlillil V i lín lihl V
11'lif lil
t'tM Vt? lřití fliťli
IfiSltovťmi Imttti" in Koval nH
v
llifiij V Ht! vUti J'řl íirtllílll
fiU¥ift iffí„i vhnfmt a vv
nynjíř tiiorrií ffipjK' li r 4 n 4
ť-raitury I íy t uplynula (llnulii
ďoitilMl i li io(i M n'i iy
é # a i a a a 1 I
[tlila na ffetkiit jihu t i l na Vnka
t Uo)u)n rka ! kdo tln ru inv-
lí jif lmti na avfl jtiny jí tili
lii {fií"ř Jak rili my t j-iWl-
řidli ďth lun- líhívalt
ta t rnnm Krakortoi a jikým
r MK kt fl) ltl! Itfřiltlííi li
lidi' Hřmanííky roliín' viliků
MCJ V'lUlvna ulinV(un vfvíniy
j liol n' o nili lřií? ftiiíly fHimřfiil
Ia{„fK koi najjtdi vrah
# a I 1'
líí kll V ( I 1 I ř Ctll4
-- -
kána! lak lylo v Cr li l aji-íl
a w a
f#řl
třaaif ton Inr oiakiti
{nkícti lartnátli lto v'lkf n {
lliky Slovanuké jioliostinut! a
riíimř jkd inu W(i)nímv
tiíiliJi- ísiri' mli l!i tíiit0 vžlv
j - vww- f ' f ď
a kažilinii l ' roitiilrnl a m ní
:„„:
ot„yly ! íflaul ni#? ( jr i
Ziír OVí:itl nvt ii n rivuau
píitf hovaltc nic plát Klíji n
— jiiiroiin i a iiii m siuu
ihnrc! proil otevffnn sytmla tmi
hoinř z? %v(ho plnélio rohu vh
ploilň krášlila jrj ti(c rýtu kvř
tni ovívala tísíciroil vftnf a
tironilnvila k nřmu vroucí řeří nř
žíní t-ísnč svčho ptactva Za ci lou
ítku svou za vzteky pokUily
la: n u IiwlIíI i t í ríli
Inicijiiii iia UIIMIIIIH1I
JSáJnélio odvilWt ní zlatí ni rubo
i„tt4Lv ví svY-m maii stíltu
nfíliS vilikoti a mocnou icn pro
-
ii—" - " — - f
I
jevení dobré vňu- ow: nřt-je j n
vidřt touH že zrní její dobroty
nadlo na úrodnou nudu naši lio
I
lidského citu a nezhynulo na skále
sobeckosti!
Pro svou citlivou tklivou ni
žnou povahu dostalo se našemu
národu čestného příjmí 'holubicí
Cím rybe voda čím tvorstvu slun
ce tím jest českému lidu píseň
zpčv a hudba! A nyní spojme
toto troie: tribut povinnosti vro
zenou povahu plnou nčhy a citu a
českou lásku k písni a zpěvu zda
nebudou nám všecky dveře do
kořán když projevíme skrovnou
prosbu a appellujeme na český
lid aby nezapomČl svého přítele v
nouzi — ptactva v zime! lazuy
zná zajisté rozJíl amerického lesa
a českého háje jehož koruny stro
mu se ozývají tisícerým tonem
zpžvných melodií a onen jest ně
mým a hučí jen Šelestem svého
listí své tajné dumy Kenf-íi ame
rický les elegií bohaté přírody a
český háj tím ncjskvostnčjšlm
hymnem? A proč? Pončvadž ono
mu schází zpěvného ptactva a tím
i řeči kterou příroda mluví k lid
skému srdci A přece je blbců
dosti kteří ve svém nerozumu a
hlouposti necitelné bez rozmyslu
baží po krvi tčch nejnevinnřjSích
přátel a nejvétších dobrodinců
človčka a ve století lidské civili-
sace ve velestátč lidské svobody
ničí nejskvostnčjSí okrasu veledí
la přírody! Příčinou tčehto zloči
nu bývá z pravidla neschopnost'
přemýSlení
i rmi z nraviiiia h iiuaiaii k (111 atucii
i -
I Mvslíl-lí l)V kdo Že jemu prokáže
milosrdenství um ze jej přijme 110
své teplé svčtnice velice by chy-
i w "
I I 'I Tl™ ar% Yiunti ttlťí-
á aie jiný stra§ný druh který
I ' '
ve svém hrůzném objetí zardousil
a zdccimoval cele narouy jej o
hrožuje ničí jeho vzlet a jásot a
vtírá ie jemu za průvodČíhojemuŽ
YYHLA8KA
IIINd llltOS K ( 0
Nnňin Jit H Hitk i (V
ťhirfift Jit
t7ln)M !mt a t(m ' Whitu Clvl' mftVm
ilfnltnrri rkiikH iMnfin f r 4lf flri'i fi(i N#w
l'tnf SmU t'm('tnitfi Klikl a rttli4 fi4a niiknji!'
H f nitmi I intii ti 11 )') [# Jh -Jlfll fr'itlr-ki k'i
i-řnřil Ji-mřthf fylf4ňí
H rtř( Vaíl
li ř niiřřc k tvriliti 11 vi ili hiini ťovaí uii in a ilAl íiti uvá
tí }f ilojiia I ntn jola'lov4r n4mt nlyl Wliit# í'lotii! rndlo
mi in il tíí 11 jtfiřiii I fulnof niiiíf i a iií- ) t ru ili tiífiii tfo
-1 ' -'i t
tthdkuii ku jifanl jftinho th
- i a t r t M f
Ir v rví? }MHff ciip líur na
Jas
5irjtf UI f yrahlti-M
Ma(H
n uh)r krítí v lidném ♦I'
lintKíiii k ři jriniií niiiiuZt? unik
noiiti ani na nivUÍ vři ví tifii
b týih velikánu a lim doterou jnt
hladí Sikď není tuniky m
kd
brouka ani lioimnky ba í
plod a íiiié pb vile h 11 přikryto
nřhem! A v tomto řae nejvftM
bídy a trldání utíká t instinktiv
ně ku velmoži níírodv k řlovř-
kut V tom cav mizí bázi ň a i
m jpUUÍ ptáčtj s dAvřrou zali tí
před dvéře lihkýth obydlíproií a
bře svým Jtřboti m! Ač j t
tiaíce lidí kteří rovnřž v životřku
niilosrderutví bližních utéci ne
mtiiilí jest jich tisíce kteří neroz
umí těmto neŽnvin prosbám a z
pohodlí v bezcitnosti radčji zmaří
drobty svých plných stolu než by
soucitné iimi nakrmili na sta
zpěvných hrdel! A přece máme
skutečnou příčinu býti uznalými
za onen nekonečný nenahraditelný
prospích kterým se nám ptactvo
vdčČÍ ohromnými poklady jež
mají ceny báječných sum peněz
Schází-li komu skutečné dar chá
pání vfčné krásy přírody a jemuž
jedinč zvuk kovu všemohoucího
dollaru jest tou nejjímavČjSÍ hud
bou a skvostnou symfonií ten by
Knhf- mři vznomenouti že bez
ptactva by se promčnil kvetoucí
kraj v holou poušť plnou kobylek
a hmyzu Pak byla by celá země
jedinou hladovou plání a listí zba
vené lesy čnélyby svými vyschlý
mi pahýly k nebi jako věčná pa-
mátka strašné ztrestané lidské
' -
iczcitnosti Na lukách prostých
trávy by nevykvetl Žádny kvčt a
drsný vichr jenž by se hnal přes
zničená pole a předčasné promě
nčná v strniSté Šeptal by tajemnou
bál o zničeném blahobytu byvaie
zlaté doby a nářek trpícího lidstva
by se ozýval od hor ozvěnou
Trn trn a strádei!" Královnou
svčta by se stala housenka a jeho
vládcem chroust! Nemyslete
přátelé že přeháníme! Mlu"íme
jen pravdu a abychom nebyli
nikde oslySeni nezakrýváme hr(V
zy Každý má tolik aby na
krmil k nčmu v důvéře sc utíká
iícího se ptactva Skývu suchého
chleba kterou rozdrobíme máme
vždy po ruce Mimo materielní
ho užitku sbírání hmyzu dosta
ne se nám i iiné odměny v bož-
ském zpčvč!
' - # ar -
Od té doby co Cook County
Demokracy newyorské Tammany
nomohla tak 'silné zatlačiti na
rostly pánňm teprvé — uši! Není
na světe vřtšího 'kavalíra' nad
hňupa' který sobČ pomohl náho
don k ncnézňm anebo mži tolik
— I
chytrystiky že prvé než se naro
dil dovedl sobe vybrati 'zlatého'
tátu Chlapíkem který umí do
bře karty hrát bicyclc rajtovat a
dělat kapitálního íouňu jest ná5
'cuvernér m spe mayor Chicaga
syn populárního zavražděného
Harrisona Carter II Ná5 pan
mayor vlezl před několika dny do
klece clevatoru kterou řídil jistý
O'Ne11 občau Sp Států 0'Neill
JAS S KlltK A ( 0„
fjrahllflám M4la
f
Ku kiujM(m a l#íl 15 )!
_ l íé ' i 41
povrfiMi iiir #it jir f nynin
S Kirk čc Co
Chicnco
ntta na tH
cekal al pfíji!- dolu jiná klec
kterou v )(!' náthdovati mel tt
loženo za avoii povinnol! Mr
Harrison nemohl víak pochopili
jak e tnňht opoviíiti takový tU
vatorboy j j neettati v kleci ceka
li a not v a Ž- v rozčilení dotal n
do uvé úřadovny vynynal ()"N ilJ'
ovy boty i radnice! Člověk kte
rý nedovede nvfij vtek mentoro
vat! ani do prvého pochodí muž
kteří uražení vé i-íituotí trenct
zničením existence bližního prvý
úředník samosprávné obce který
Klape rovnost ohčanMva a taví
na olwliv své Ípitsimum jenž zná
jen svá práva a povinoti jiných
tato vyhýčkaná tvúra lokajů Har
risonovy rodiny má řídili životní
lotřeby veleméita obývaného a
miliony "svobodných" občana!
Orientál líbá zem a prach který
jest jemu svatyni v upomínce na
eho patriarch i a proroka aneb
líží-li se nějaká osobnost již chce
troieviti svou povinnou učtu!
Chce-li Carter sobě hráti na pa5u
ak bychom jemu byli tou upřím
nou radou aby se poradil se svým
bratrem Prestonem který sjel
Orient a viděl jeho krásu a — otro
ctví ten může jemu nejupřiměji
poraditi ve které končině by sobě
mohl založiti říši kázně a bázně a
odsud z Chicaga by sobě mohl
vzíti ministra spravedlnosti mi
nistra obchodu a ministrem všech
zbytečných záležitostí by mohl u-
dčíati také oddaného svého příte-
Sabath Loefller Kraus! Mi
nistři despoty Harrisona II na
ostrovech samožroutn to by byla
ta nejidealnější říše pod sluncem 1
Ke konci vyhovujeme přání p J
A Smejkala právníka v místě Že
týž do spojení s chicagskými e
piŠtolami jež se jemu z jisté stra
ny 'za vinu' klade přišel jako Pi
lát do 'kréda'! V epištolách se
dosud neprodával second-hanď
rozum jak se jeho ctihodnost do
mýšlela!
Kdo oznámí mně přesné adresy
známých mu horlivějších Čtená
řů českých jak v místě kde
usazen jest tak i jinde v Unii i
mimo ni obdrží za to zdarma
spis:
Tisíc slov z dojln národa
{eskčho
od Jana Dolenského a
Oéjhiy národa ceskelio
v tisíci slovech
od Jana Vrabce Adresujte na
A Velebila knihkupce 237
Kast mlh titi-fpt New York
1 U t w vvv-vwp - - - " — —
H4-4
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na ukladS velké rtinoIitví npb
sft táliavných a pondnjřch te v&cch
možných oborti Divadelní kpty má
tne v&echny jel jnou k dostání v řas
ných abtrkách 1'ííte i o arsnam a
olxlrííte jej adarina Adresujte jedno
duie Pokrok Západu
Omaha Ptett