Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1897, WEEKLY EDITION, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Českých m IVnfl
Jik se Kroupa $ Poutíkcm
doSkorfllI
"K(!t'i vří ?"ol4J M inmř
řfn pan otře Koubík l Ifolcnfho
v'eMho ridtklhr jon4ka jemu!
první thmjíí vyraírlo n bradé a
který 1'řntrm rtu ramrni Wi
Urotfiě pfrd Vtřrrpm vrart I k
domovu
"jak vidíí na ryMch" odpo
vídal ponřktid maJcný" řnk
"A kd m4 ryby?"
"Nebraly drus tatínku!"
Na tu oípovřr patnč rodur
diny pan otic frkat Zi pft I i
boky nabral tvář jako n boJtík
Khadamantu a r pust il na c té
stavidlo: "12 jctn li to jednou
hkIe toho nám dost Já ti my'
lim ty toulky osladím MyslíS
íe ty Re tvou lilavou proadí5 pro
ti moji? HyPi zase na Jlofcnfm!
Mlč já to vím mne neopijt i to
Mikem: ale to ti povídám dnes na
posled jestli mi tam ještč jednou
páclineS vícekrát tni na oii ne
chotí sice ti zihraju pružinou ta
nec na híbetč lc' to jakživ ne
dostal!" fck zahrozil jeStí ni
co zahučel do vousu a obrátil e
do mlcjnicc
A co Čenřk? Inu co Nija
kou chvíli tu stál jako opařený a
zkoprnčiý Pak si povzdech z
hlubokosti své těžkosti sed si
zprudka na lavičku strčil ruce do
kapes sklopil hlavu roztáhl nohy
a přemýSlel třikrát tak dlouho jak
dříve kopro £1 Pak si zase od
dechl ale už lehčeji hodil hla
vou přehodil nohy křížem a vzav
do ruky prut počal jím před se
bou do písku čmárat kliky háky
Z počátku jakoby se mu ruka třá
sla Ale ponenáhlu stávaly se ry
sy v písku pevnějšími a pevnější
mi až z nich vykouklo zcela pěk
ně vyrýsované a všelijak okrášlené
jméno 'Anna'
Potřebuju-liž roztomilé čtenářce
a důvtipnému Čtenáři ještě více ří
ři? Zdaliž neuhodne ihned celý
román?
Dva mlýny na jednom potoce
na hořením roztomilá boubelatá
I7letá blondýnka vlastní dceruš
ka dobrého pana otce Kroupy
který ale potřeboval vodu na svá
kola na neštěstí vždy tenkrát nej
víc když bylo velké sucho a pro
to ji nerad pouštěl v ten čas dol
nímu sousedu Roubíkoví majiteli
dobrého syna ale na neštěstí také
třípalcové ebky do které si za
bral že mu to Kroupa s tou vo
dou dělá naschvál že ho chce týrat
a ničit a k procesu dohnat
Jindy bývali nejlepŠími sousedy
ba přátely jimž bylo dobré pivo
tisíckrát milejší než nejlepší voda
kterou nechali utíkat žlaby a spla
vy jak sám Pánbůh ráčil Ale
čím dál tím hůř v Čechách a na
tom kulatém světě vůbec Od těch
čas co počala ta suchá léta kdy
vody v potocích rok za rokem u
bývá přestalo pantátům chutnat
pivečko a začala je ta vodní otáz
ka dopalovat Každý chce být
trochu živ Pan otec na Hořením
se dušoval že nedělá žádné dra
hoty a žádné schvály a jak si jen
trochu vždy semele že pustí sou
sedu vody ale tento chtěl právě
také pokaždé mlít když Kroupa
mlel tak přibývalo kysela až jim
oběma pivo zkysalo na jazyku
když si měli zavdat Panímámy
se přestaly navštěvovat když se
potkaly cestou do kostela kouka
la každá jinam a za nedlouho vě
děla to celá krajina že jsou Rou
bfkovic s Kroupovic na štíru že
by utopili jeden druhého na lžíci
vody Kdo chtěl každý mohl to
od panímámy Roubíkové slyšet že
je chtějí Kroupovic na Hořením
zkazit že jim zadržují vodu aby
jim odvedli mletí ale že pan otec
neuleví a kdyby měl proto jít až k
lisaři pánuj l ti a ta vyzvedni!
krimi t Prahy ať tu už stoji fti
chcf a Je ta neiililost Kroupo
vým píiide drahot
A co by byl slyšel n KroupAv?
inu leprv pkn4 lamentare
si Roubík na ně dl a zalez
jim nepřeje toho íiilbenho Sou
sta a když mu nrthtfjí pustit ten
trodiet vody co si n bídou nadr
leli íe s na rtic ti mstí? jitu od
vádí kde jaklho dobrého (básníka
jak jen se it níth ohřeje tož je za
lethle řasň kdy jo taková potil
tou chasou řádný chasník mlynář
ský takovou vzácnostíjistě ta )
horSÍ svízel jakou jim 4íť Rou
bíková v obec jf-n připravit mo
hla A upřímně mluveno bylo tomu
tak Kíkává se: "Kam čert sám
nemůže starou babu nastrčí" Ale
na Zeleném potorr byla nepochyb
ní nouze o vydařené baby a proto
vzal čert za vděk s potutelným
starým zrzavým šantalou Jíkav
cem svého řemesla tlampačem
čili dohazovačem nevěst v celém
Sirém okolí Kdyby láska nebyla
slepá a jen o drobátko praktičnřj
ší byl by čeněk dávno připadl na
Jíkavce byl by se mu svěřil jak
mu Kroupovic Aninka udělala jak
hluboce mu vězí v hlavě i pod ve
stou—a starý tlučhuba který měl
za ušíma byl by si paty ubíhal
až by tu nešťastnou vodní otázku
mezi Horním a Dolním nějak už
skoncoval a Čeňkovu ruku do
Aninčina rukávku navlékl Ale
jak praveno Čeněk na neštěstí si
na ten fortel nevzpomněl až když
už bylo pozdě a Čerchmant měl
pré Nastrčili' Jíkavce právě k
Roubíkovňm do šalandy když
pantáta zrovna zase co nejdůklad
něji by l na Kroupu dopálen tak
Že už i hrozil že nebude těch pe
něz litovat a pořídí si parní maši
nu které stačí kapka vody v ná
honu a Že požene to parou
Jíkavec zamžoural divně očima
vykradl se za rozhněvaným panem
otcem ven a UŽ měl nápad:
"Opravdu byste si chtěl dělat
takové útraty pane otče k vůli
tomu hlupáku? To byste by l blá
zen! Co mi dáte když vám po
vím jak na něj vyzrajete že do
roka změkne jako cejn!"
A tu za slíbený pytel mouky na
šeptal kujón Roubíkoví radu aby
odluzoval sousedu Kroupoví jed
noho dobrého cbasníka po dru
hém a kdyby ho měl sebe víc pře
plácet Kroupa sám už je na ře
meslo starý a pohodlný každou
chvíli ho suché lámání porazí jak
nebude mít spolehlivou chasu bu
de na hromadě a musí do roka ce
lou svou boudu prodat "Nesta
rejte se to lidé hned zmerčí jak
jsou kde obslouženi a jak se jim
kde semele"
A dopálený Roubík dal se na
vést Jíkavec odtud jako sejček
obletoval mlýn Kroupův a každou
chvíli odtamtud někoho vyvolal
Nejdřív stárka potom mládka
pak sekerníka Kroupa si mohl
zoufat Jen že nemoh nikde vy
stopovat skrze koho mu Roubík
tu chasu bančí a odsuzuje Stří
dal a měl pořád větší smůlu Při
cházel mu jen samý brak nesta
čil to vyhánět a nachomejtl-li se
se vzácným štěstím nějaký kloud
nější dovednější chasník za 14
dní dal výpověď a odtáhl na Do
lení Tak už to chodilo přes rok me
zi oběma mlýny když ke všemu
ještě ten prožluklý Jíkavec přistihl
Čeňka s Aninkou Kroupovic při
sladkém dostaveníčku mezi olše
mi u Hořením a rozumí se hned s
novinkou jako s keserem běžel k
panímámě Roubíkovic Teď byla
teprv polívka osolena a náš chu
dák Čeněk zkusil nyní co je to
být Romeem na vsi Sletěl s o
blak svého ráje do podkolí očistce
a tu vězel jako kapr na suchu
Ale na Štěstí bývá prudká láska
právě tak vynalézavá jkko slepá a
dovede být někdy zrovna tak
zchytralou jako bývá nejčastěji
hloupou Jak t ta tak seděl a kre
slil do písku svou drahou 'Annu'
mihne w mu Jíkavec Toník za
skřípav zlostí zuby a od pliv 'To
muhle zrádci to nrdarujti a kdyby
hrom bil!' přísahal si ti sebe je
dva vlak lartala zalel a nežli vy
bla první hvězdička na oblohu
už měl pl4n hotový
Andulka byla Čiperná hlavička
porhopila Sfhv4lila a provedla
mlíkem vKe jak jí byl uložil
Asi po 3 dnech přiběhl Jíkavec
zase k Roubíkům jako keserem:
"Víte co nového? Na Horním
budou stavět pilu Kroupa do
stal výborného sekerníka jakéhos
Němce t Prajzska ten prý je
metr na pily i postaví mu ji a
Kroupa už vyjednává a hrabětem
který prý dá 11 něho řezat své le
sy" Io Roubíka jako by t čistá jas
na udeřilo: "Ne ne to nesmí
být! A kdybych měl toho Něm
ce dukáty krmit já ho musím do
stat!" křičel "Já postavím pilu
ne Kroupa!"
Ještě toho samého dne byl Jíka
vec na Hořením a přeplacený Ně
byl získán pro Holení Radost
Roubíková byla nesmírná Teď
doufal že zadal soku svému po
slední ránu I!ez váhání dal sta
rému Kohoutovi dobrému to se
kerníkovi výpověď a nemohl se
Němce ani dočkat
Konečně vypršela lhůta a zá
zračný Němec sekerník se při
žejbroval Chlapisko neotesané
huba jako brus nesmírný jedlík —
avšak minul týden minulo čtrnáct
dní a milý Němec pořád je
ště dělal plány na tu pilu a nehnul
takto ani rukou Pan otec Rou
bík byl už jako na trní počal na
léhat na Němce leč tento byl sa
má výmluva Konečně po třech
nedělích začal sí přisekávat dřiví
na soustruh a čím déle přisekával
tím více vrtěli všichni nad tím hla
vami Ten Člověk neuměl ničeho
změřit ničeho vypočítat ten di
votvorný sekerník německý ne
uměl udělat kloudné kolečko
Zlobil tak asi 6 neděl se svou fuš
kou a propatlal dříví aŽ Bůh brá
nil konečně jednoho dne vypáliv
panu otci svou knížku práskl do
bot — a ten tam!
Můžeme sí pomyslit jak panu
otci Roubíkoví bylo A což teprv
když přišel návštěvou v neděli
Kohoutek z Hořeního a za všeo
becného smíchu vypravoval jak
si pan otec Kroupa k němuž se
opět navrátil libuje že se pomocí
boží toho líného německého žam
putáře zbavil který neuměl zhola
ničeho do ruky vzít kromě vidlič
ky a lžíce
"No teď ať mi ten kujón ten
ničema Jíkavec překročí práh
Takhle mne napálit s takovým
darmožroutem!"
Za půl hodiny na to letěl milý
Jíkavec před napřaženou holí Rou
bíkovou ze mlýna jen se mu hlava
třepetala
Jakmile byl pokušitel vyhnán
začal se list obracet První ká
men odpadl Roubíkoví se srdce
když zvěděl že Kroupa nebude
žádnou pilu stavět nemá žádného
kontraktu s hrabětem zkrátka
že všecko to byla jen Jíkavcovská
lež
Druhý kámen spadl když ko
něčně samo nebe se nad oběma
vyschlýma sousedy slitovalo a se
slalo tolik deště že i rybník z ně
hož potok vytékal ďiv že hráze
nestrhal
Teď bylo rázem po nouzi Krou
pa pouštěl vody až na zbyt na
Dolení mlejny šly o přítrž dnem
i nocí a páni otcové se po dlou
hém hněvu opět shledali a sbratři
li u dobrého plzeňského A po
něvadž toto nevysýchalo přišli při
něm časem i k tomu moudrému
poznání že pro uvarování všech
budoucích sporů a procesů bylo
by nej rozumnější kdyby oba ty
mlejny "skrze ty děti" byly jako
v jedné ruce a to — bez Jíkavce
Tak se Kroupa a Roubíkem do-škorpilil
fW)
" ri — -~ — ~
Zafiřrh
Ar
Kiel
m tiarliliirní
hrotirhllls
4J
t
11
Infliiciizti
I'rv4 ťe koupili tr r iftolrifi li fK1f fcií ti t 2r n ntlr
Hte f tH li l'Mfn4Hi
♦
ZDARMA
riHfítVpwiízi'!
%mi j na rok h!N h
ZvtáStní nabídky k vánocům
tohoto listu
ZIM l n ni riirM ni Arl Siwvrfilř trnulo
n roh huh a (r-rtirn umíním iiťrn-tii AS
AflCkflt llfUli CMf !inln pni n iíiilfi
lil--npii iirtii-)Fiu t htimt ri r)lilk(iáii mí
tril N"f fcllil ol'hiij Iimp I1 imxlHy
liW"fiťh i ornlili Am-rlmi lnn tartmij
rrrt SO ámhfl sa vití Zmínit t o tnmio Mstu
iiiriU' vvpucfnf hmiiioK tinmt Psnutujtt
# Jtii IIiii flruťxi iilntin yrl Jii-1 Mr
flifcjr inU vhrajné phrtm iii-f iil
cenu tovírnl J-Mftmi finixiu il nií uMrlm
hoánniii vfi'h r'ii'' MUIoí vyláni Jfdnatelflm
otekodniktm sel (ífkutnikAm
1 Za hotové neb na snadné
ílln v ďh wmií rft rlnns vsrhany
na ANlcnni jkmi-kii
lili llO llOflIII M
nl Mrukuti na '£ rnkn tMnmv fniiiin ihiii
kil iiKxlu lli'Z''ní iIimUiií na inl-- turufrtťt a
jwJlílími
podmíxkvi vrsit: když m:i -siokojí i
5Tr" ZIH l K"lriiiiitl tíkajii
i
moiiio ollrfiM'i-it ViiHTlcrm iImiio imIi irliuiiy zdiinna
"'I'!
0
0
Piana od $15500
vhiiru
j Cornish & Co
Kl a Tutfla ul Omaha tv1
ZIMNÍ OliDOttl íftiKWii) laM Nové tHily vo vlorh olliri-h vliítnl nowiriot
ví iiuJh ms vcilcnl knih třinnplxu imanl na Kroji ti li-KnifiivAiil krnwiliiu a kntnleni pérotn
8TKAVA ZA 1'HACT Studující mohou olMlržotl mravu za irA:l tH hodin donní
KATA UK) — NáJ clfiřiinlnl nov kataloK imi vnorky kritiplu aaAla ne clarma na
UaMou Kln u
NnJvřtM a neitépn tathi-uf íávixl bvíHo druhu i-Apmlnfl od ChUmíta Io itudujid ktef
ikoijíky a dohrym priwp-hi-ii loi taopatN-ny budou minta IhipWln na: ' :
T31i(lk4lrm rtohrbouth Umm Omahn T€1
j YQZy
DO TEXAS
%rr 1
?a£neroyy Buffeloíé Spací Vozja rolné
jdIioiíoyč roznaMTUti
NeJlepM dráha do vácch uiíat
Kanaaa Indlaoakém dzfuií Texaau
Mexiku a na PadAcUm iKihřcií
Jdu pHiuodo
Ccnisos Slisraan OrooarUIe
Oallaa Ft Worth Sillsboro
77aialucUoWaco Temply
"altoa Taylor 0aiaos7illj
Lccklurt Honrietta So&Korcoc
UQrango Icntcn Alirado
IQUSTQN GMVESTON AUSTi?
4 SAH ANTONIO
pMrým
v rvn fv? cTr7
) ú aY (
Poslouží vaím dohře
uletí iilHiíí t)Wf
Ufliwt íiorniflo
Hamburger Brusllhe
4
pro Čtenáře
splátky
Hlriu
(Vlátllií
Vurliany od fr:
vzlnirii
í w nnv lm xinmJ Ml lvl lilo nldit
A H U l JTK
) rti'hlii IjFlhláii-ni no 11 ri IiiIk
ohlií-kti í irufi vám KrAAkti lín na
' h i i niirlt rnrliiin uv ( iyi li v
kiitaluvH am li tm kn 11 11111
IiIihIi im k iiiiiI-iiiii nuku iiiiii-há-VBtni
rv kykull iiiton luřt
ní urážku iHliulitii
Draho enný kafalojc Mi JCV
ji-hu ynii ziiiictu iim-iM tui ihkuIio
tiiliirťi Skiíí nm nliriivkň 7H-lrtn
'mji-j vk Klitrinii VI- co viní M I4
iiřiii'11 Jit mínili wí rm-rn lltii a m
#Ailll i riilIMMI AUT t ATA U Mil K
lirlu vám xiifíhin iliiiťd Nuv v)dáiii na
r IMIKIVi' IHIlllJ S ( llIMIIII'
" Oafaranm- ♦"'a' Imiika vaí hun
mm reicrcntC ku kt-rilfllv banka
ridilklnU ll-Hi mířil Jakékoliv lnlioi1 VI
nnkHnlkň klcH ih rm- ni ! I Im Invn xh
kIi-iiii'Ii m rokli ta iilllony tlolitrft náxtio-
1
f íLt -I) £
C "' "
Jft Nii nu ku Um "Tnu Hi-iirl uf Um
'iiiiIm" nhxuliiijiíi nu ilnire m-il4vnfcn
iittlxírufťlii h xi1:triiia btiml
Arrn Washington
varhan NfiTir TfirRfiVa
" a
The chica9°
Kock island
& Pacific dráha'
vdn do CulIfoniiK dvojím nií-min Iidna
v-d iifiviilmou krajinou pr-n COLOKAtJU
druhá jm)TKXAS DIlAZR a HilTTIIEKN 1A
CTKIí: PnalMliiMtlduhfilf JIŽNf OAUKOll
MK ryvhlťjl m Il kterákoliv driha Jln A
fMj tlo ('aliforníi' po lím k IiIjihI
Jimiii iipolililiiiřJi!i a U-ll tw vUl iHnl r-J!l
tKi k'rkollv Jiné rv MkyliiJic vf It-ini
íim iirjlfil lMimrnoiil a (hiIiixIIi
NKJIEVNfejMcFVV JIlnl-hlUkdoC'
llřornli niofno nU vifUt-clt li hto du-ílitl
Ncji-wlí ic do ( iillfoMiln ilokud jm rii-oMr-'ll
li A "Tourlul Folilcr" olwnliujlui many a
nriiír ly I Jiní ponauční
0ny Íllli6 Jiwlnii h lnuto mi u kti rclioko
Uvjilimulfl() H I St V lty„ ani-li dopiiui na
John Sidumdiui
í V A„ Cliirairo
NAVŠTÍVÍTE 03IA1IU?
Jailliano w iiin ňt itavit v-fkvw
lii (uKaenéin lml!n' l a liit-1n
T OÍIXIř AťilČA
Talf 1212 Jižní 11 „HťP
Mimo vju-řné lihoviny a doutníky obdríita la
rlk-r4 pnliiKtlI jko v kMím bnlu prv IH
dy JIIU irlumv4na Joo dl- iptmhu bkho
I antiirti kéhn fluitAn k_t_
- " Třtiny tm
vláítul imrot WHlobih tkiii ii
'A- j " ' "1
9