Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1897, WEEKLY EDITION, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HO K I V O K " Z iVADU'
Kilirhovy klírl
KaM }fMiiif fjl kut
v in'li it Mým iffíniMi# ni
Nťjlepiil elektrický pás na zemi
ltiy Plivu pn tri 1 1 1 n r- ririrn
nflll ČI' II III Vtli I lil II JiiíjiífA
fl( tmul " )'itlrntif kilM
Jiříilildf e M btikďl jdu Ž' l
I 740 £ftftrit JHnotv
IfliíVJ i''iudlÍ¥j k5 I f kfiM
'f" první
l-oslinsí
r ' r H
řitfm vyimovariím I r teM4
£t fi4'tvt ti ti fi jiní hyltnf ř
ffČM dlull'tf Ř t'i Ml '(! fiMtf li'
MfUlf fllfiJ' lí l V% ltl# fl Iři!
f Mir I ni ftrt nb kř!ii b liniř Mírnili IAki hon fruirf
KUPON
):i:íli
!((♦ i'H ' ml"
11 l#lll
in t ln' nl íiim
yiflttlt Mv1 fbyfrjnf1 Itfifcťlul UfcfMi nli4A(f (i hf)liM Viď
fnfit Md řf'híl ti ltnhs tu
ťiítifll N bdy iVé ni iH ír-5'l IM
iiřfh' v (f ll( Mm ) ri'tli kbfJ tMi lion komifn
l-f-l l i
VCí
řtriřriiifitřhil fflH
iil (itj vk InnU n n4rlni ofiMnii Č S T H
říjtfh K I ř f fv)'(íi p'Ikfi f
pfcýVIl ftia e IimiioiíIí Mkovtm
ffr-nfrit ř Proto hMiiaif ČImiov
7
í i- fn'n v klrr# níflnij
lr íloriM-íi
pi fiMiVolj li' Iti riřl řl"linřl vy vr fir tf i í j f
Pro
mu)ř i
f l J Illitřitt (f(Kt uthu
Jio ttVtn n-fMtu " ifbt o
ti
3
tntM
v ni i líř- Mtyltl lo fil řn n intř Ihi# rti
Nabídka tito jo dobrá pouze 30 dnů
LflOlli (mlsní hatil
lont fi# tHftI iyf MvSrtM ftmilťm
hí k-Kilr irl nl „ „I h„Í llti - u "yn'' 'řm-ír-„r„i fr4 V
DR MORNťS
1' 'O' kHj
I
% : 1 lít
Ci-Pliri IlfdlfnM Jiřvřly řiíďitul
dll#lP oni Iťilinifii j (i("ifiiii I N m 1 fki k 1'ifini M'lni' [iři'(' ifiti
IV řu řt# k i( ím kťřý ffi- f t f # j Inurn i'ilki
In 'iii-'lii tkivfKi íil# klřý ml rifiwiíM n# mií4vhÍ-
f Imottli tM ltoť l'lyí umiň j l I v#jM pflí nf ) t ttř fil
I ItMilln ilU' h4vfn nf liyl-í iypio lifritri iut hfil-tíř
v „ I ' r IF
(fjifikffn V i'fřM'liJ tsfcnvťiít lrťiiiM niřMif f'i IISd-iI
fl iinf1 li řy t li íiikfti tnO'nl rt-katlMlrM jiroly jr-il
Inn tililili Léi lalMIlhvi V fll ttlitil iituttílU lL Kli
' i- " „ : li i -I
na Ir (iHviiilni mvk j'f o I ř inUlnřhi kř nílfí HA r 4 r: r-
i in i if i ní li liii i nurii iřfv- r f)4iM
tová)liv]f(h Hjlfh ritU ly trtHlíiv llíl fimliríti tht
i ilvfMi IJfk kní m jMIrm ř'"it klf fý in4 jíl likfka iiM na
Ii-fti ka!l'iii nor koli-tn lifflla U5 ((k tu tu i j doUrři
kilyl iflMi fltrnill M- iilm miih ku njxilku trnt hu
%té mírni joiiiilil ňÍMikfitiiUvym jtoňii4lýni Himoo Klr4i!
IV-rii tia líkvfli j"lnol nnu(ttU h f tt4
VMyť n#'jl-pM i'ik 4' viiiíiii'"
v I'mii řiMtn #ri"iitn rtilM -i řm'Uj
llfi"iy ' yitní Iři inNi'
Ifyinl jf iíililttild 4 ltyl'i
ř'lifín Mkífřfrt vy 4 tř'v4rt 11$
ut-řifi mí í- tt ) fililUil'i
p kil kíifkoliv jiní í k Jrlno
tnu ilolfu Otghvi il" f
fii'1mp um ťy n f alv fit!in
Hfíi ftfřt s ! n) i l'l" k Jiiititi
fikl' tit i i o MJti říii(
krti ik m knifi fftii'ly kflf-
nt Ir Í ílifku li'lf!
Jik fi4it lu)i' lir UinliiKl ti
rjiřkfi f ycli í4ií"i put liijiii i'iii
lUf rií n ťmtttí 11" l i ř í ski
'Ml i I
ft-U J tru llii I IIIML v Iíli ILf) „ I f M "'noholl m4l'MIH íl (!
rfm lllpwt ir Kmfiral Mí 'ÍUI ř-L II L X lt„u VG 01 5 ' Jr " M !
Icltl HVCili n li)U ve ínfiini kniJ jUtl d na úmrtí 4M y
hovou jxi krátkou iiou 4I4n avii fiíi jtř4v'(llnoH a rov
btul ní kiMou ir Nit I'fit4- nl Čln iifiiiuíMiíKl v tnlatl-
Iky lylo ualimitjl ti'jotiy7i'jn'iU ((th kfech tUt( kMý míníc mrfn
druhy kaurrliovych mltilift jí In ? čln liiouplý v Uttili o
35 ilr jř rtdl Mají prý i to ž-
vlaMriř stanovy ro t n j 4 rok
plec hodní jnoii m urf" it) tn l'o-
dotýkámc k vysvřll tií h- systím
t nto hiat ll ? línwli piiolkd
Mhrm límnfho oMoM panují kroíih jííd a kdyd rAmirnho V?1 " ™bi
IKhttnimfiitnfcIt ddr4í k runo- vřku lonihnou npbí do polku í"1' ''"J ní: ?"
héotáíky yly lékaři pMložmy ol- M(jnř skoro u vlU-rh k" Jf 'l"" nřk:1" ÍMrot 'f
ot4ky hy)y lékaři předlož ny Uti oba Mejnč
rtidiiíivýnii ponluchaít a řU riy tt- jiných fmkých j dnot panuje v5ak
kafkého odhoru a zodpovídány ha ti rovnost že mladý dlovřk
Ho luvy tyto činí pídnUky ř knčun' ve stáří ao rokft kt rý
vrlrní zajímavými majíce takto n4 pfťd lou promfrný vČ-k 45
praktický podklad DopiRte na: ui li 50 h t musí platit kakdoročnft
The 1'e-m-na I)ru ManuíactiirinR právě tolik jako člen přijatý v 45
Company Columhus O roce svého víku který má phd
Požádejte uvélio lékárníka o sebou pouze ao neb 2$ rokft včku
ÍVru-na katenilář na rok 1S9H DospejMi oba prftrnčrného stáří
zdarma
I ( n IH7t tícIVPi- MKIU IO
třídy aslrtýcli od I Července H7
až do 30 června tHy-H Když m
bude hlásít o pfijiiuití kdykoliv v
té dobí butle platit dle saby pro
15 b té Když by ne hlásil až po
30 červnu 1H9S počítán je do
třídy aoletých — vždy dl- ne
bliŽíího svého dne narození ať to
J Uil"irii vru i'i iimivmiviiv l n l
snla í en mladv' dvakráte tolik do ivst ku lřwl11' an'b nA'n K' 1 a"
splatí ten mladý d%akráU tolk lo ředkládajú ř otázku tuto
— spolku než uplatil ten starý což 1
' ' ' tilo tn: V tne iiomohlo stiiti ve
Íi4 linílrí Jilili Mň M uln M nerovnost a nespravedlnost—
lyiV iWUHV UlUéft yiy iAUV Členové Záp Cesko-llratrskéjed
Z ČJ DB T
1
noty mohou se pojistiti na I500
aneb na ji 000 Í1500 neb laooo
aneb býti členy bez pojištění na
Život dle svého přání Je dosti
táže se: Proč nemohlo státi v
stanovách od 20 do 25 od 25 do
3oatd? To bylo by teprvé ne
jasné Dle kterého rozvrhu pla
tit by ku příkladu 25hy dle o
noho od 20 do 25 aneb od 25 do
v v v j Uo let?
takových krajanft kterým placení ?
lícsoltiťc simslrasll
Narka Kan Ct rtd Orsánu
Tímto Žádáme laskavě za uveřej-
inční následující resoluce:
"Jelikož nelítostná smrt roze-
Ir li)
l'VM! W
Minulý týden
nařiooojest obtížným a hle ti
mohou býti Členy buď bez pojiStě
ní aneb platit na Í500 Jsou opět
jiní kterým ítooo jest málo po
jištění a kteří z té příčiny přistu
povali k spolkům cizojazyčným
KdvŽ to učiní musí ovšem mfi-
tírf rívnuku nlatlti Li linnm střela nemilosrdná osidla svá nad
snolkňm U lednotv Z Č U rodinou spolubratra naštho Ad
mohou míti pojištění na Jt2oooale Uroze z jejinozio sueuu vyrvnia
platí měsíční příspěvky jako každý milovaného manžela laskavěno a
jiný Člen Který jiný spolek pečlivého otce nadšeného a obě-
česktf aneb kolik má takové zaří- tavého člena raší Jednoty a
zení? U Jednoty Z Č H zalo- "Jelikož smrtí br Ad Prože
žen je reservní fond který nejen ztrácíme věrného a važeneno ol-
že v budoucnosti slouŽiti bude ku čana a pro dobro všeobecné vždy
krytí pojištění když by úmrtí byly nadšeného vlastence a spoliibra
přílišnými ale zároveň sloužiti tra jehož smrti velice želíme
bude za fond úvěrní z něhož za- "Iludiž usnešeno řádem Zá
kládáni budou věkem sešlí aneb pajní Kolník č 32 ZČPJ proje
nemocní členové Každý člen Z vt: vehině manželce dítkám
C Ii J jest jist že když by ná- pfátelftm zesnulého naši nejhlubší
sledkem nemoce neb sešlostí věku a nejupřimnější soustrast nad ztrá-
nemohl vydčlávat a platit neDude tou holestnou a dále usnešeno
vykopnut ze spolku co vymačká- aiy tent0 projcv soustrasti byl
ny niron nynrt uuue o neno po- zanťi5en do protokolu a uveřejněn
staráno budou za něho placeny v pojj yt dále aby opis téhož
příspěvky z reservního fondu a t)Vi doručen truchlící rodině ze-
nepřijde o to co za svého života 8n„lého na dtkaz íicty a vážnosti
spolku splatil Který jiny česky I jaké zesnulý bratr mezi námi po
spoieK muze se nonosui taKovym jfval
iniMiiuu™'i r r™ tir pn m ř u an i„ i není i
poiř-uyi r romru mIii ni'riio - —r- - - j jan marsiceK
vyKopnui nuy nmuc v Cern V resol výbor
V Novák
filiirtllH
oott vyulolwné JnWo ioi vynlirpwnl ffn
7ut4 hnofiíiiy i #pnriiiky' m i w k""-1 někdy zaplatit a dluhuje za měsíc
1 W ZERZAN Omaha Nebr Jediné co e ním stane jest že
J je odložen od podpory Když za-
V Chicagu udála se ve středu
Odznak v tvto isou nlatí do tří měsícft tedy bez všeho v llammond Junction srážka o
I v _v t l 1 1 AK rli ííi tTr ť
datsino naouue znei vsecn svyen soonmo vianu uaij vv-s „
in rťt r„ členských práv Když by dluho- Kastern s mléčným vlakem dráhy
íenyinvníLíad0V' val přes tři měsíce ještě pak ne- Wabash při čemž 6 osob těžce
nou i w i i trtt r-nKtvt a Irítu mftí rlr fi 1 nnranřno
EleklrlcKí pásy
if ii'-M r r ! ♦ t
I) leh n (I
' i n"liriy i
íi muflon
In Ijíflní
llHlrll KMM
fcplMfrh
iilii hit
Kfiimliflli
tirpn
tj( ribírií
Orhriimrnf
WtlwMiwt
♦iliilij ti tr
Varlřiif-f
trnutá Jilm
Vailj líni la
Mlnlt jr Inhln
Hifiiiit
i'ri"MÍ pIhImihI
Ztrátu ily
ninti iil t kouři"
tlnácll
miMp ieiitk'1
ltolt'ti T záiliM-li
a líilecli
VWImy plalMill
in ii i ň a žen
f nfili IřpJlniiih
rrt r 4 I tiii! M (tťl li -r 'i
)! Itfr ll h ' l'l lil"! " I'" 1"
liil j nti f # #hiiilHnf (ir-rll-lř
id Hrlifi li f4 II n í i n n f f i-
'i'l J' hni"'l d'lin liitiltl lul' ' lii'ni B "f
I ) n ht I ti ii ti iM-t tt ffitt nťfii'" flUř
MffH bíp itklMii #flCO Jimi t#tn M lP
MlllTnfl l 'tn ! ilnťi k i rjlt "ti-
f I r ) pi k'ttii liilip mm p""
Iflvl toň Hi'1'ni In i m ) tlimtrlfíl ♦ fiU IIH
k Mtlnl flitiih'i twnt'!'"''
řitPilBlt íť r Iiifř m ruiMiímw Mmif'it
i - ! fi llrfn it 'i ntkttilcttf iFHtlfnf
iř mi l ' rtr 'i i r' UIru-
t fi Irr4f'hlllf řlr-m f 'hf PfBirillt flV
tittmi kitm mhliy ♦ '
nrlnitn t# íli t " tUimkf rrwliil -ii" J'n
in mi't il i ii " N ni f Hliitjř ki-f ir j-'irn
( rM H4 "tf (lllfi !" Wt fřtlrť4l
lll
V llf itl hO ! fltlrt nm ni ki i-ii m
l'l'tí J- ik iř tiťťptil " i'lHIÍ
nutí h # ri'
(i 4t A íu fit i tli-fili li lofli
kkrkf-lt ('itnuloíiirit k# nr trltlji liíi'" iif 11 1
i Ii'l rJ ítuHli' )'"l" ill(itij Itimlii il-
ttl uplf)tti nf n M'- m i'i"iJii
VtiMiřJti námi ritulioilmatl
a láiímš tA vl mpíi lUtfH hpfp I) ť-lcn f h
l)řl It) íllltn1 lllll -: J'l 1 llr)lilWI lll f-
t-ti Hnu l tm i' l M t ítlf l )) imltli Iw
liUiti friliMltntiti fv I k jiki l' tf!! il'f iil
lrh lit l ) kM ' In'ht11 Jlti"i'( JfHl litil'IK
(im( nl !liiti' plřiiiiitiu { iltiiiM'1 fpnti i+(i p
v n p J' ): Jin'N iitťli' nm nAifn Mi1" líll
1 il li I
til k i"t 1 1 tu i" ) " " "™ i
í'l!l HMII'!! J''l II I I1 Tf' ÍÍIHfcl i'-IHT -i-
f lnlllll Hrlt (rr-ril rn li j'iir- rii
mrtlA Ifiri U jmiMnlcH řm Jn ln jitPtUlnviiji-rin
Tulii Jiit Ji illiiá přili llo-t r Mtotr-
itl ji t Mii)i) i' litiict lilti IIIVHII jfllhn ni-
í fill! IH'nitlÍ'lífl' l'lll fll IJllltllHHI fflltl
Uii lir kIitI-'!!'"' 'í i " 0ftii'" irn n hi'l"Hi
llSUH iř'lllllltl f'lll IV-Ill ll'111'J1!!! J'l i
ttiiitif'l P lllml iiVlm lítiiNi iwvfrh (itr1 liil
lftll rM'ltll ll 1'Mlltl fffll jmlmttol' Jl'lll 'lli-ft Jf
i!n iřiti"
it ilr fllilll JI UllfHI lll-íl IMlcicIl NMllfjl!
Vlnllllr-M llljl-llll" JHf Íllir-H llllll I yli íllKHIl'IHMIl
Dr HORNÉ FLECTRÍC BELT&TRUSS CO
1 1211 bcarlMirii StM t lilcairo III
1'iiz — Jftll tilt-liujfl' Ilktrl'lí IMl-Jt'
ví i I ifiAli-i iMil i iMiinikii tulo Ill'kllllltl II
i ltp í ikmMI mlmvl itvilii1!! m luk J-iiiii I
hAhi tii-fiitť Jflunl I" v ksií lim ikrki Ji-uiuí! hy
im iKlli KrtkviiiMiill liilr řHim'itřiáiií ZnnifaatliA-
viiii' Hin! ly JiJÍ iiíItiiII nu'' iáy a tiitiliuil o vlaMiiti-
Hl'1'h Jtijlrli mluvili % virtoTtii Ki-inii
liť'KI{KVťK: fiiw lířn iuii vrriliiiilnwll iilkiiu
nit tt t rmknllv )(irfií NiKilt-fiiint ntih banku
i ll-uirn t mnuli' tiíf Ifťli kt4-H hi ríi'li HtHi'll
(Atcťh nWiifi r iiiljflfiil miii'i i nutili nS iicklrn-k
imv h priirnvy k nltn iii ii-in iiniiiyrn 71 tuk 11
m
r
3
3
It
FíMliinlíílovc'? Joit íil3Íni vAtido
IozvhH jsme čeHké rolníky aly při
All vytirnli si pozemek v čenké
oHHIf u Willow Ulver Mimi Tli
7 nH&ich kriijanů již použili této na
bíiky a ochotně niiporiiřují kriijiiiu
všem krHjmiúiu jnk lr seziiati r
následujícího dopisu:
Kf IA l-1 Minu i hc
Mv iiií'iiitil nilnírl hyilll-i v ptám ltwf
lrulil'UI Jt i' ky iinii"'' )ii'J!
IMll' IKII MIHU' 1 Htll I"l Ulil "i iT
( iwiiilň Wlllo liivi-r Mliiiiii 11 u
lllfhlll J-llll- Jo U KVlBÍI yllHllIť n 1 -
hmmh! rMlni( 11 iiKLíváiil liliyikH nulit
wHiáváí fi-nié iirnlťf knr4 iih4iv na liilnl''
J A ÍK lila lilii 1
IIHHIIIIO I!'1 M'-T t iu
iitiv-li Urtiliú t v r'tlo Iři v{ llosil tlUvi k 11
llflll irHi'll Klllll iiniu
hM viiii Jťi vířit nríll iMiM-mck rH- i til
liťHií flltlťlt Ml ir ri'im nnt n
uiliMrtitiiťiiiti k rnjliiti inln tiaři 11 kriJmiiH'
Jitku řn vIiimIiiiiii k iitizi'iil fnnlniif mjhi-
cniKy jmiii ntrum i -n i
III ít! Ull k'll V Itlll' lr-11 ltkllllll KINk tlil
uliiftvtiycli i in řiilt iJHiknu
n "i
oH'lll llltlVII
(illll VlílIlVW
Kdo Imde íeehii pHitím Jen) ti to
vyhmliirf iiuhídky oiiÍjt I
1'itinutiiJtfl ÍHwny itftí' Jiii víffliny uvt-
fi-jtifny 11 vyít'in p vámi fiwkr-hn J(liuli
tlpliifi xiliiriun iiiy u "
Klllllllll iMUflr Kl)tllill IIIIHUI1 ví"
111L iiitová Kiiliiikii na KlakrTi iIiiihi
f11 nliylfk mitiliio -nhiiul v rořnlfh lltftiifli
po tlO pri n pníc uriHu
Ttlt lPt nlrk vřli'ji niiiHUka itnr i niini
naliíwn ITlJďm IiiimI jalx'isKt l kuiii
n nuvtl nuiuv Jwu nyi" htťvá U rt!-
kIpiií olMlrtiu Jt filitrmit
riily KHlptvliUiiy v hiřifopk p íiiia:
JAMlvS KLUZÁK
fwký' ♦yHtřholwliý JnUnatul
W (ilolie lldřSr pant Minu
mi h nn:
HOťKWKIh CIXKKK
Iuml 'miinlHliir'r Ht P l K It
NT PAUL MINN
Pí1folMljto IHillÍllk?
tf[ f lr uUvíiti' Jo trixláváni
Íl V J?! ll'"ll'l lliklll 1'VIIU o
l' fllM' iiij mu Iiíl ln tiiKlI
lnu' }' ir i" 11 vMKil"
1 fh 11 orrirh
' 1 iniiit hc viiik pouzd o
dvou
Eliiln neb Waltham hodin
ky iifjl' l' MrtiJky kryt
viřky při-Mi v IrM-rii
n -t nWnř rytími Dutfccr
víčky tří'!' řlitfi-iiB — vy
lití! p ťlý život l'ro
(Iňiini ri'l )i iAiih
iiMlfiiic Jt na ul itilro
xii k i)rilil'(lniill Ktlyft
r I111I1111 11I11A tikfiťi4 luk
rřji! iiřfiiHliivuJftn' ritílfto
(jyr jt ií-l tii-sloji váp lo nlr
lfvti w vím iilíliritilRl'-
I (i- 11 S65U--lo jcsi &prvne
lvi
™r HuntlniCase hodinky Wrá
l vi "i"'- iy'Jii'l vířky Mrojfk
r CftE __ x 1 1
rv iruv ith rimmi
CIITSM ) u w illlil niti ti
iLIOtn „ill 111 l vrl luullllťk a
I"11 iniríiiji řítit Jakt) klr-kollv
Jimi nulitu imi 1111 vai nx-n-Nin
Hifiil'! k nrohltíilnii'
ll — Hďjii piHliiiínky Jitko
pFI v-i'li liixllnkucli námi xn
vlunfťli - Jínili vám ! li
lii iniplitin' $395 alovo
Jsill iH-h-t ii' mIovo ř
'm iiinrt n zpsicric vw
iednávkou nlMlrííui pí-kní
h-lÍM-k ailiipravu vvpiiilimo
au
rJ NI
1 ?
I
lil'
ÍIS5C
11 i IN
A l
l4X J
— (Vpiiiií t kt'řf niivitíví C:hicK'i r
ChiciiKo Hork Mand & 1'mlfie drázr
mohou po noví Union okruii( yv!5ro
dnz' oili hfpll c do ktcrvkollv řiUti mí
ptá nnlt ih 5 r Jízdné nHvMtviil k'1-rý-kolív
Z vclk'i li utu hodft v niJW-VIiik
ptaví nft Km k Iplnnd náiiral knnni mi
nutu VyiHMly tyto mftíe kýtM nou
ze (ireiit Hm k IUnd dríh ' O po
Irohnopti doilsto na John Sohoptlur
n—Ux O O A ChicHtfo
tluia jak uviHlfiio
KOVAL MAM FAÍTl HlNíi ťO
K-Tin II HT Ir
'lil llimrlxírn Ml r
IHIlOAfJO ILL
v klížili tltíví
T A"H TI7T v klížili5 no!-!
kilikotlv
MI Z eklá
llH l pllllll
nřetlí i 2
TI 1
t) inu Jo P plínu
Ulil rojnnU
1
lMftilittl&iliivl Joitl ilfttnl iiruitír pro
Joilnnlto inuio librám lonlo uktilo pnu
vo tri nwliniyn ppiinotHfn -
nm v K-zátil kláily a ploinou k rnwf iii li
lot idlólfi lokonalováiii Nk ť l'H
ryi ltlojl Ih'i pihiIiiÍ'11 vydřít M iifMt
klvkftv Jlmly I pravotm v mlnttU iin IS
I0I I10 Iiim Iip 110I1 it Jilliii Jiho intiíP l'iřfřo
vtrniíll"!!-" ponU-voh IHvIipt 4 pitlolj 00
ntiiliy l'iH'l Dl o kalaloir ukiiíiijiol nojno
v Ji mlnkntiBlonl 1'rvtii olJolnpvka niruťl
v„ WfiftKms(i MArHINK co
(8) 61-rtilS Clinton ft CHICAGO ILL
1'ředplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze I100 ročně
— I fliaL1 WlVIltlIII vwppmww
#