Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1897, WEEKLY EDITION, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ČEŠI V AMtWICE
O "lnní Hlasatel' rn 4 ní as
jí!nit I o náhrado protiko
ími tirlHit tli na krku }
lovln jt totiž sn4toretii t íl-a-lem
n# náhrado fjoeo Hroný
líofín za filjí má panu lílaloví
platili fakovU náhradu '""i'lí
i v lom Je dl vý povMI j líjííhfi
bývalého ťfírfr# jeho vylili jak
nen4loMky farhárl jedním
vým i)rřkřfn
l'řl továrneni (#-ihfi
Ph-etříc llhiminalinff !7iiMtí
ra Canal ulici v ("lí-vrUfi-l U
v pondlí min týdn h ítefí
ja-rnul řniírio byly f y P''ly
tiJf livoly dvou řesk ýeb ďMnfkn
Jan Plevnýhí i Vtnťn K'ki4
na Oba byli m'tnáni koj-i
ním trouby Jíl rfc
hloubky osmi tlop kdyl vyháze
ní zm nasycena vešlou niM
efula fďa ďlníky zasypala
Ostatní na (U {'řiti zaměstnaní
prchali soudruhům li pomoc
Mezitím co jedni íinili opatření
by ostatní Irm mnoíhi ssnul
druzí c IkjmSi e rýťíb b-pat
rnotyk ohrožené Ifastn V)ke
pali Ple-vný řínřfi ramenáe h a
zlomena mu lopatka Kociánovi
zlomen n da v koleně
Clevdandská 'Volněni' ivť
Ina minulým týdnem o jeden
sloupec každé straně' Ib toho
musí v přízni ftenářň svých stem
pat i
V chicagské okresní utirnici
byla 7 listopadu xtotožniia
mrtvota mule jenž v sobotu veěe r
v sebevražedném úmyslu vrhl se
na 40 ulici před vlak dráhy Chi
cago iSurlíngton A Chiincy a hyl
okamžité usmrcen V elevrahu
poznán Fred Vít "T$l hyl 40
roka stár a voholný VltUAow
O nřm le nemá v hlavé vk v po
řádku a byl obyčfjn doma hlídán
aby nřco nrprovrdl V robotu
nicméně svým hlídačům unikl a
vbíhl na kokjc Zde i zul boty
a skočil vlaku přímo do cesty
V Dftroít Mich zvobn byl
při poslední volbě za radního
městského na lístku demokrati
ckém ve 3 wardč krajan Jan Ma
sák a sice obdržel 186 hlasO
vřtSiny
V New Yorku spáchala v pá
tek na večer 5 listopadu sebe
vraždu 25lctá krajanka Ikrta Jahn
ova skočivíi se střechy domu č
34a vých 76 ulice Nebohá dívka
padla na dlažbu a poranila se tak
těžce že později v Presbytarian
hospitálu zemřela U ni byl na
lezen lístek následujícího obsahu
"Celý rok žila jsem s tebou a nyní
mne chceš opustiti Nabažila jsem
se života a tvé přání se rychle
vyplní Tvá láska ochladla a
bezpochyby tvé srdce opětně
okřeje až se na věčnosti sejdeme"
Na jiném lístku bylo pak napsáno:
"Matko milý otče bratři a
sestrty já musím zemříti" AŽ
do měsíce září Žila Berta a jistým
mladým mužem Po prudké hád
ce 6e ale z tohoto domu odstěho
vali a najmuli si byt v hořejSÍ
části města Brzy na to ale mla
dý muž Bertu opuitil a to ji
dohnalo k zoufalství V pátek
odpoledne navštívila dívka svou
přítelkyni paní J Lokajovou ve
výše uvedeném čísle a nalézala se
u velikém rozčilení Když pak
se jí pí Lokajovi tázala co se jí
přihodilo dala se Berta do pláče
a zvolala: "Život mne již omrzel
a chci zemříti" Na to odhodila
pláštík a klobouk a vyběhla na
střechu a s pronikavým výkřikem
vrhla se do hlubiny
Z Neštěstím stížena byla v Chi
cagu v úterý min týdne 5jletá
krajanka Kateřina fíhová Táž
přišla toho rána k provdané dceři
své pomoci uklízeti a byt vybíliti
Nejdříve usnesly se vybílili ložnici
kaml postavily dvojitý žebřík
ftíhová nafl vylezla až nejvýše v
témž okamžiku však přičet pod
UfifMi 11 jejího llomfl % nft
Hfíl rt nntt 'nl
yh fitt nthn íbflkii ďpb ni
)#jí l"VOU řukii t byla HmnMta
ttnvn V Mptf Iofcftnf koi
Iyl4 jí tlum 11a na I f li mífih
a dftiM la4f ffitljH-na píidltř
tiki w!i! vjlhU l M MítHít
toho byla potbim jbmoi-
na - 6 tMnA t) Ku tii
babsky pfíhlíM }?# řki tif
V4fla Ř'hit Kdyl "l totilo
p iloínd h břík padl dif fo
jít í ptrf i f ořbřai' tři Ir- ř
poraila nif i l'iíí (h nialhn
JrUa tp Mávnu nj-a-ll na
pbřaí'fi]ř )1iU ffiltfj'íiM!mi
jjíkmi byla n' j "! na Mnb
k( tbn řřovna l b vym ok tu
V iitfi of'ldfH' d '
bhji In j řií# v Cl ♦ Undti Ja
kufp f"'ka na f"ritl ďí polufjnf
Marmt aby p"'ffij 'plny' f-y
mši pomohli k J lo yoi ki' fý
a h tUma iiií i ' avobním
joft vydal v pfftunďi jakhM
potulttho lttÍ4 na tlaťký
lip I prý aby tam bil ř)byo
mlť trvat )♦ fi dva týluy
í fl doby M ji! orn t ýlnft tiply
nulo y n ďniid t n tam ba co
hoitího ťtffi Ijffdi l fttí
Křaí h"tmflt ý j vrátit Tnk'víf
MMidí tak toho í ftk'MÍ do
lítal j jnh vifii ib lo
Afigíbu Cal kd bankrotoval
povolay a bon inanl Iku po
tlat )í t tidad)'m li'íkii) in tón
vir (ol kd# oba uvfli Shjm"
rintf nd nt l thbi íhnd t hgra
(oval d I ř v f a itiv í
hoch kut fri ♦ tam nalá
dožádali o podlin I j J do domu
otcovukého
Spéib naplatil 1 5b ty Tomál
Ilaí k v ď-vilandu -mátou nohy
Hoch iibírair- tv ilkoly nab iti
kfilovatku Clark ave ablokova
nou vlak iu dráhy Bijí Four Nc
chtřj omeškat pokuwil m
prolézt mei dvěma kárama notva
ale se octl mezi nimi kára sc
hnula a hochovi tra(ně rodrtena
noha tak že odejmuta b)'ti muida
K vážnému úrazu přišel ve
Čtvrtek odpoledne min týdne v
Clevelandu Tomáš Pecka zamě
stnaný na stavbě kanálu na Case
ave v poblíží Kinshnry Kun Vo
reman nařídil Peckovi aby držel
část lité roury která míla být
spuštěna na dno kanálu táž ale
jsouc přilil těžká vysmekla se z
ruky jeho a on nešťastnou náho
dou padl pod ní Zlomen mu tak
zvaný krční věnec Dopraven byl
k lékařskému ošetřování do ne
mocnice sv Alexe
á V Chicagu spáchal minulého
pátku samovraždu oběšením 36
letý krajan Jose-í Kys Člen kato
lických spolku sv Prokopa a sv
Vojtěcha Týž byl jíž přes rok
nemocen kloubovým rheumati
smem a Čtyry poslední týdny byl
nucen trávit na loŽku Okolnosti
tyto přivodily u něho nejspíše
omrzelost Života a pohnuly jej k
zouíalému skutku
V Chicagu událo se v pátek
k 6 hod v továrně Board&Cum
mingse na Archer ave neštěstí
kteréž nepochybně dva mladé živo
ty v oběť si vyžádá Devítiletý
Jan Lavička a i3letý Wm Skři
vánek odebrali se v ten čas do
přízemí uvedené továrny a spustili
elevator Krátce po té uslyšeli
dělníci tam zaměstnaní hlasité
volání o pomoc a když Šli po
zvuku viděli že oba hoši sevřeni
jsou mezi elevatorem a dnem
prvního patra Z hrozného jejich
postavení podařilo se je vysvobo-
diti teprve po delším čase Byli
oba bez sebe neboť hlavy a
vrchní části těla měli oba rozma
čkány a z několika šeredných ran
prýštila proudem krev Lavička
odvežen byl do okresní nemocni
ce kde! lékaři ihned prohlásili že
na jeho zachránění není lze po
myslit Skřivánek který je také
těžce poraněn dodán byl do bytu
rodičů a také jeho stav jest bezna
dějný Jak se celé neštěstí událo
nebylo lze dosud zjistiti
V v! (birafkjři "Ařl
f mlifiit ni" příioitifiiS poř4la'i
fia4 db' '5oriiotj' 1 krámy"
obra dovdn naM malířky patil
Marie Koupafovrl Lulková nii
In "Ncďlní rino v Jiíníot
( 'hit agu" f fi aifHt fttitnť
fiiijhf nkofik lniň tamní poUk
r tihiMjít íf b # do ko
V pí dt ji" hřl e l afř nka a
rfiJ iifrfii 4 ř(Mlbt břií knihou a
l ptl ti h'jakoi tiihoii modlit mi
jak tahy j 0o r4kotifh oldi
dají nM'řoalí a ni
ubírá m (bfcfťla iuU ý pírek
fifivim IvUmIi 4 11 dívčiny
Zabodnuty "'i Im(mi kypM
t ir 4 f mladíkovu Nad nimi kb-n
e kř4i ffodf ftel'' 4 tlf
obran dýí" níiem 4 opr avd votí
jMti# (y kr4h iai by t kn
třfy ntA v obMcjíeh ftiladho
4řfcti tat(iky Joti díloi iim
lk)'iiii lW řije ktiva kolo
rit ohradu Joi kvoffiým d ika-tt-m
n Hřiiní pí Liiakovr1
laltiiHrký Nfoinin H řald
i" dn I liitopa bi píle "Proí
I' S Vřiť i itrtivfřiily
e r l v7eř V llohrmia Mail ol
North Itroa tway pedidal ilbitro
vanou přediiiUu Viř kteří WA
vi rooáhM ty po Tin Ja
joinku proíoř Vřá rpbil
vt etyrkr4t 11 navtllvil tm'(
kUdou í ini na avití Mluví 17
fr"í jit pí ebu odboru ba
dateNÚho na -%Vé imíve ritě
l'rae Sťal nakolik pín ve
kb rých líčí objevy íe- avýth výz
kumných tot a ktré Mtijímajf
povýíerirl mflo v bteraluře
kouko-('he řkl Přítomné doby
profe vor Vráť je t ho%t rn Co
J Simka ale v krátké dob
rxljede do západních tátn naČel
eie odelereT do Mexika aby tam
probádal zříceniny chrámu budo
vaných vyhynulým národem A-
téknv"
1 Ve West Side Brewery v
Chicagu přišel v pátek odpoledne
k vážnému úrazu krajan Prant
He jtmánek Týž jet po elevatoru
s spoludělníke-m S'm Loe-ííe lem
do hořenfho poschodí když tu
strhal se provaz a elevator letěl
dolu Loe ííel chtěl vyskočit ale
byl stržen dolů a spadl mrtev do
elevatorového prostoru kdežto
Hejtmánek zůstal poraněn ve
Zdvihadle
" Chicagský sobotní "Denní
Hlasatel" a nedělní "Svorost"
přinesly překvapující zprávu o
známém bývalém chicagčanu p
Janu Spěvákovi nyní v Katy Tex
usazeném Tyž byl prý totiž
zatčen na obvinění z otrávení
manželky své úmrtí jeiíž před
nedávnem bylo oznámeno "Hla
sateli" oznámena novinka ta ce
stujícím jednatelem listu p Č
Jeřábkem kterýž dne 7 listopadu
psal následovní: "Včera byl jsem
na zábavě ve Flatonii a byl tam
též pan Hajdušek který mně vy
pravoval Že ve čtvrtek dne 4
listopadu byl Jan Spěvák mladší
uvězněn pro otrávení své manžel
ky Poslal si prý pro Hajduška
aby jej obhajoval avšak ten
odřekl ježto praxi právnickou již
neprovádí Spěvák byl odvezen
do Houston Pan Hajdušek ne
mohl mně říci bude-li propuštěn
na záruku" — Dle 'Svornosti'
přináší "Galveston Daily News"
ze dne 8 t m z Houstonu tele
gram v němž výše jmenovaná
zpráva se potvrzuje ale podotýká
též že dokud nebude mrtvola pí
Spěvákové pytvána nelze ničeho
tvrditi Tolik je jisto že Spěvák
zadal o habeas corpus a Že nalézá
se pod dozorem konstébla ježto
jej autority soudní nechtěly při
pustit k záruce a Spěvák opět
nechtěl do vězení Posmrtní pro
hlídku vykoná koroner okresu
Fort Bend v níž se osada Katy
při hranicích okresu Harris na
lézá Jako motiv hrozného skutku
uvádí se to že Spěvák chtěl tak
snadno přijít k pojištění po své
manželce jež jak galvestonské
noviny udávají bylo Ijooo Sly
ImiÍ toiidnl n bab' a (orpua m' to
hýl odbýváno" ph d aoiideeiii Uď
aoiiem bé jak dopadlo ri tom
f př4vy ibmid hybí
řlovAlW 10 til
Minul úterý o ttopad t t
peial v Vifitofi ie Mort ("ototi
Ir A Novákem nhvinným
vmMjt I d Mtirrave j nnora t ř
ij'4ihafi Myvblo f vybratl
jiofotil buď ve bio elitliio avUk
do peiledri" v itídu byla tato jií
vtbřina Poombodfio při tom
jet íe 0 dvaníeti porotě fi aedio
p't pnvoďl riíftie e kV jie 4 d t j"
íařtue rft Jfiiiia jrjif h jioi SVm
Ite-mfce Jak heho b řinail Jo toku
tarý ( ba Wahl 47 toků nUtš
NU(ie#n 11 A II (ioreter
j (irant Henke- jjj ( atl Sihav
4) Jobu Aaman ji Harry Mdbr
t J i ty í T Ileath u s P
Sanriílra t j Vlu hni peirot i vy-
lovili se- le jíou oe heitni ifNoitdit
na okolno-Uní vdelví pakli
buď' ei(at né viltié 4 o-bhřit
n')jdíi'j'í trt (4kona
Ve J Iiod oojtob dltl Ve Mfe du
po ettavenl poroty poala d(
()křrnl návladní leďin jdieetl
oUalobu a iuf dlouhou feé k po
řotcfím v ktré vypravoval 01
vteekontát proti Novákovi chee
lok iati Po ce lý tai čte ní ob-
ía'oby tetll Novák na alolie 1
ponkud na za I nahnuté n iárat-
kem m #iiby a poIouehal fvař
je ho ne ani eoi málo rte mrmlá
Po Tobínovi náiiedoval átiije
Novákův sudí Ne y jelikož Milllle f
bl ochraptělý 'opfe vře- a při
slíbil Že obrana dokáže In Novák
i ncdopuMil ilocinu mu pfiklá-
daného Po Nryoví mluvil k po
rotě sudí Burnham a dal jí návod
jak e chovali: že po dobu líčení
budou všichni porotci držení jo
hromadé jol ochranou strážce Že
nesmí o věcí té dva spolu mluvil
že nesmí rozmlouvat o nábožen
ství neb politice ale Že pak musí
se všichni dohromady radit
Martin Lodr byl vyvolán co
první svědek Udal Že jest 36 r
stárbydlí ve Walíordu a má salon
Zná Nováka i Murrayc Viděl
oba odpoledne 3 února Byli
spolu u něj v saloně mezi 8 a )
hod večer pili tři sklenice piva
bytí střízliví odešli as v 9 hodin
Žabokrtský byl s nimi Viděl je
oj)ěí asi v ii hod v Novákově
krámu byli s nimi Jak llagc a
Mike Houser Když Murray od
cházel ze salonu řekl Že jde
domu Lodr šel spát o kín
hod byl vzbuzen a volán do sa
lonu asi vil hodin Novák v
krámu byt bez kabátu a prodával
doutníky Lodr byl v krámu asi
5 minut a odešel do salonu s Ha
gem a Houserem Murray a No
vák zůstali v krámu
Mezi 1 a 2 hod byl oheň v
Novákově krámu Byl první u
ohně nemohl otevřít dvéře vy
razil sklo v nich pro kouř tam
ale nemohl Sel pak na západní
stranu krámu kde dva hoši stavě
li žebřík pro kouř ale do stavení
nemcíili Do přísklepí vede dvo
jitý poklop jedna strana byla po
otevřena Dvéře ty vedou do
sklepa Nováka u ohně neviděl
Oheň prvně vyšel z přísklepí a
nahoře z balkonu V přísklepí
bylo palivo kotel a stroje na plyn
Druhý den viděl tam mrtvolu
Neviděl když byla prvně naleze
na Viděl ji ležící na drátěné
postýlce Návladní Tobin ukázal
kus spleteniny z drátu a svědek
mínil že to bylo z té postýlky
poznal též známku čís 8533 již
Novák měl na kšandě viděl ji u něj
asi měsíc před ohněm Poznal
nůžky které byly podobné těm
jež nosil Novák Měl je v ruce a
stříhal nehty Poznal dva kousky
látky obruby kolem krku ze spod
ní košile a kousek svrchní košile
jež Murrayova sestra vzala z
mrtvoly Novák nepřišel 1 Murr
avem do salonu b dl!v
Novik čaMo býval dlouho kří'
mu MvMecM loto podJvaW
výUhtl
'ti fodřovi bjl povoMn Mik
lfHier Hbtý íařlneř jní
podstat potvrdil výpovfdí Loď
foty
l ak byl povolán Katil a! o
kfNký l'i roků mfafý obe h'idnk
po ertfk P A Nováka 4 j h'
tvakř Jli t liiníe V křlmil
Ifídajfee- ne- ahokřtM ínel
piti v křiuiit v únoru 4b Novák
elill lam 4 f tm abokrtik
pct 11 lana Nováka I 4 I úiiom
Vil Fř NeevUa ni r 11 Ine-bn
v iioíí ifnkřiil kriirt 4 shaannl
vínka v'lli řiel J dno Ce pak
d-i baoky kde I r Novák byl
uklíel kruhy do peiktadny jíl
ariktMil Morraf lam plk pf iíe I
Nov ík l ním doma k J Nov
kov) pik h I j- do avbo ďiir tf
Po ehoi a J J Novike 111 vydlaba
li dířii v rihlirh a vali t poklad
ny nkť tt papíry Nyní natabi
hít I ní m tt právníky o ty pa
píry Svrbk h kl Tobifirtvi i
íoi evt že- lo joii ly papíry od
li t do ó j I pokladny yali
V krámu bylo fcď m $ po v neeti
j února ai M J ve ntfíhře tl
dal vd k blfko jeHtýky kdyl
krám avř'l !' té oud ce
řeil do 9 hoifi rin
hřhe'ho dne pokrajován"
výb chu Žled rtkého Tobine m
4 lýi littal V pdl4!r že Př No
vák í ld Murray byli řeeU ftřfí
I VÍ Ve Člvft 114 jdejáct VrČrr
Novák mu nikdy ničeho m řekl o
láhví kořalky mořfWoti v krámu
neb v bance Pak nábdoval
výbih kflíový jenž jest jasně jU
4 podáme- je j přítlě
Slov Am
('Hl fiiiifi!
Já níže psaná dávám tímto vý
strahu každému kdo by mého
manžela 'rtinf Skliu ti Sebe pře
chovával aneb něco jemu prodal
Že nejenom nebudu za něho více
platit ale i jiřechovavate le na pa
třičném místě udám
tax Kaiiíiixa SkXla
Howells Neb 5 list 1H97
NOVA MAPA
18100 iikríi ! M lot ti !
Tu Jet 10 máme n ploduj blíže nSÍ
renké ewHily 1 Hnrron okrewi Ve Wiacein
kIihi Pii iniiiuM 3 niky roUH jam
tHiii 72 fitrcm n 4? lotři Jent ttini nová
pilu nnvií iii4(tliivna nvi eitirhoely ho
le-Jy krivúrny tememirny liodlincei atd
VM-rhny z nichž vliwlnřny Jhoii krajany
ilnkdiinlťiit v kratinč teto nou peioru
IxiJik4 poeftaje ím tomu te-prv 3 reiky
k''y krajina tsto bytu ounzeuf ott-vřena
Máme Jeiit 1Hikj ukrft nn jirodi-J vol
11 11 200 fnre-iii h Vi lofi y ttifatA
h-Ktli lllllýilítf roliiiéit aneb XkMti Js
k) řkollv (ilicliod zaMcto ni o novou ma
pit iHizemky tyto jtopinující ("t-ny Jou
v rltlialeli pHIoženy ksMému popisu '
('ciiH iooinkn od f f vzhoru cena loll
ni iW tlo IHW Nekuiujto pozemek j
dokud IhIo nf vid'll tyto mapy elrku
líite íiidnií J i n 4 spolcéuoNt v Americe -nciiiftfo
imbírcti tukové dobré pozemky
en ukovou nízkou cenu v Útkové pro
uplvající krajiiif"- emazc-né nahíml krajany
DopiAte na:
IV I tOHllolt
Kati Clalre Vfln
lmt
nejstaril ttský Ukárntk v Nebraste
má UkArnu v Prahne Neb
J vždy ěermve ánitiei vsetnl do
mácíml hojivými prostředky liyliny
kvAty kořínky kupky olťjíčky if4
vičky prášky nutit pro rAzué bolesti
jitko podlom (felloii) mast pro otravu
urve zuěíiiajíeí v končetinách ( masti
pru koílnká tMtláky líky pro kofiakou
koliku rňzná niHzáníprn lidi I pro do
máčí zvířata to vAe připravuji dle
dloulioletýcli imvřděenícli rkuSe-nontí
Prostředky skoto eikamřiti účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti holení zubů m lulenl hlavy mast
proti kuřím ukám užívání pro Játra
ledviny Kle-xlr pru tměnu života u
ženských a kdo ví co Jiných věcí
Tím nd ovšem zásoba IlkA vzrostla
tak ta mohu vyplnil kaídý recept af
ho psal kterýkoliv doktor Ikivoláva
Je b Vaí přízně doufám In v ěaa
potřeby navitlvlt vidy
A UiAlNUU
V