Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P0K ZÁPADU
t í At TMU COSf řřlIÉ Af DM4MI WM A KIOWh~CM Mffa
nCČKlK XXVII ČÍSLO 16
OMAHA NEB VE SlftEDU 17 LISTOPADU 1897
MUf M M' IlM IM w
POK
i
Y
llyojtilťtitiík u rV0
Vot KtUm tfi4íftm J fl'i)lf
mít falot tuk mimo f
ilr nnl ku j 1 4fjý tfl )f(l(í MfiiiDi
nalki sira tMy t ílir a t fJirh
lJtyj#nlk Ml Joul Jo o fn4tn ilnKl
f -I4ní tf?itnfht lJ( MU J VI a kal
d twlMrit# oMfll uk ku t iHpdu
fti}Unl lýtfonnlkii to řrtnll ka
UnMhíCůib anutr ktoniokollv Jtntti
Jf#mil Jk4 l(řfl#!ftm ifnřki {
ktttijom ítf)iiln(k oUthttJ mm
l)m ( ítty ftfwni f(trlno) II m
lnu dn tii#ftíkit imtlnufi ro)mon
$ptit mtttniťh Vin nMwi !Wiu
Úm ktffl t( f tnitrh ant !
Jonl maji pUlUMl vatuji i H4ii
rJÍ"M t(r4r fjrrblfjiifíi nJII f 1
it#ňň(ku Hl4f ll m")m fxtor'MiHm
bj KiM rllalil n4 ilfojiilntk
dojí U l Atbuilnu litovali tf t U nakolik
ftnlo Jol jl ilojf tir Dolil itrnnlk
!Tolt1nlk jot liti w4kov 06 tlmp
elf na k2M stMnrv f ini na iik4ika
f alkni m ochotni Urma na oJ4Uiif
Y4 I'krk Západa
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Jest lodpovťínoa
V Chicagu rozhodnul v ponděl
soudce Grooscup že společnost
ktcrál pořádání světové výstavy
chicagské v moci své měla zod
povědnou jest za škody spůsobe
né republice francouzské a nč kte
rým vystavovatelům francouz
ským ohněm dne 4 ledna 1894
v průmyslovém paláci vzniknuv
lim Škoda republice spúsobc
ná odhadována jest na $60000 a
ona vystavovatelů soukromých na
% 15000
Policista zastřelen
V Atlanta Ga zastřelen byl v
pondělí po 7 h večerní policista
J T Pronder při konání povino
sti své a zavražděním jeho spůso
bena velká sensacc Policista
spozoroval totiž neznámého muže
vstupovat! do úřadovny velkoob
chodní firmy kařaleční L Stainau
& Co kteráž toho rána ňřadně
zavřena bvia sotva že však za
ním vstoupil aby muže onoho zat
kuul vypáleno naň 5 ran z revol
veru a on na místě usmrcen Po
dezření z vraždy té padlo na Stei
naua a jeho společníky a to ná
sledkem té okolnosti že když še
rifem úřadovna jejich zavřena
uzavřena zároveň í pokladnakdyŽ
však ("vražda objevena nalezena
pokladna otevřena a na zemi leže
svazek klíčň ku schránkám u
vnitř pokladny se nalézajícím pa
třících Má se za to že Steinau
j neb některý z jeho společníků do
J lem aby peníze v pokladně v ča-
vlastnil a že když objeveným se
býti viděl vraždou zamýšlenou
loupež zakrýti chtěl
SensaČní pře
zahájena byla v pondělí v New
Yorku a sice jest táž v mnohém
ohledu podobnou s onou jakáž
před nedávnem v Chicagu s Luet
gertem odbývána Postaven to
tiž před soud porotní M Thorn
obviněný ze zavraždění W Gul
deosuppea jehožto bezhlavá mrt
vola min června rozčtvrcena nale
zena byla Veškeré svědectví
bylo pouze okolnostním Vyšetřo
váním zjiStěno že Guldensuppc
' žil s Nackovou v nedovoleném po
měru a že když tato jej opustila s
Thornem podobný poměr udržo-
nul a zmlátil načež tento krutou
rvnniKfnn mu nohrozil V nČkoIi-
grv ~ r" g' '
Jita dnech na to Guldensuppe ta
jemným spásobem zmizel Tvrdí
f se že Nacková jej pod jistou zá-
V
fnírtkfin Ao VtiiUU tm loiiiíIrtAjU ů lý návrh přijat I komorou
tandu tUkaU a tu ) "i hottu fn
úkladrtA fvuhh% byl tti) ftifť
vol rořtvříi-ft j-dri'iiv4 kuiy
jí na rfinýff mítlnli ttrny
'm atřfdu pftoltrna n-ritíU f-ri
ar ť povnUnífit na atolu i vdkft
yot-f nUe (Aiíá(ťnlt pí Na"
Vnvé kli fU yMk in iln(iu
MaU a ttn do n íin iiíí li v-
Ifobfjotř vylířiU vA ttvl
jejího tylfi patrným' h' polin" na
obráni Aklad prarovau l
tAittin i( tiin tak k lalotiou
Co dllil?
rý lf řnintý kutfriký lait nrc
g n SanKnilly obdrltl m gfntrá
U GofíH iť vt lit lf kuÍMnké ar
mády toe by do f prosince
ku ttužbě v řadách vojska % při
hlásil kt rííto rozkuje do vdicc
namilé aittiace jj přivedl San
guílly jest ohčanrm anu rickýni a
když pffd 3 roky hí Kubí zatčen
a v pevnosti Mora vřněn tyl za
jištěno mu propuštění jedině ná
sledkem amerického občanství je
ho a to ještě jen pod ftiihrtu že
vícekráte zbraně své proti vládě
španělské nepozvidne Sanguilly
neví nyní co dělat neboť na jed
né straně hrozí mu ztráta občan
ství amerického jakož i ztráta cti
následkem zrušení čestného lihu
na straně druhé hrozí mu pak ve
litel kubánský ztrátou hodnosti a
nečestným propuštěním ze svazku
armády
Důležitá pře
na jejímž výsledku závisí vypláče
ní 30 neb 40 milionů dolaru z po'
kladny spolkové předléhá nyní k
rozhodnutí v neivyŠším soudě
spolkovém Jest to případ texas
ského občana S Kempa kterýž v
spolkovém soudě pohledávkovém
obdržel proti Sp Státům rozsu
dek na JÍ2000 za "kódy indián
ským kmenem Comanche mu spň-
sobené a z kteréhožto rozsudku
vládou učiněno odvolání k soudu
nejvyŠšímu Odvolání toto uči
něno proto poněvadž podobných
případů více jak 4000 jest a náro
ky na odškodné dohromady $30
000000 přesahují Návladní
spolkový hájí se tím že rozsudek
obdržen spůsobem nezákonitým
neboť prý dle smluv s kmenem
Comanche podobně jako s 10 ji
nýnii hlavnějšími kmeny uzavře
ných v případě škody osadník do
tyčný nejdříve stížnost jednateli
dotyčné reservace vésti si musí a
ten pak na kmenu náležité od
škodné požadovat! a vymáhati
má To však v případě Kempo
vě se nestalo nýbrž ten po něko
lika letech obrátil se přímo k
soudu nárokovému a tam po pro
kázání Škody rozsudek obdržel
Stání v případu tomto ustanoveno
jest na 6 prosince
Búdlerskou radu
musí míti ve Philadelphii Posled
ní dobou jednalo se tam totiž o
zadání správy městské plynárny
na dobu 30 roků a tu ucházely se
o výsadu dotyčnou společnosti
dvž a sice United Gas Improve
ment Co kteráž mimo vytčeného
předem názvu nenabízela za po
volení výsady úplně ničeho a kte
ráž žádala o oprávněni ku čítán
$1 za 1000 krych stop plynu po
celý čas trvání téže a Uakerův
syndikát kterýž mimo nájemného
nabízel městu za povolení výsady
oné 1 1000000 na hotovosti a
$300000 každoročně do vypršen
výsady V úterý došlo ku hlaso
vání a tu ukázalo se jací to bů
dleři v obou komorách rady zase
dají — odhlasováno totiž v komoře
nižší 78 proti 52 hlasům zadání
nájmu a výsady společnosti prv-
vUf a ír j proti I J lilaaofn
ťoliřMinutř rady přijato riřom4I
Mním nbf anfvrii lim f'jv'l-
řím rohofrVnfm rt#-lýti Bkror
ní polit } bývali by IAdkfW Ot
tové tnnta nf n pamtnou do-Mah
Smilni vřiIJj
onámrna byla v úť rý % Caraon
NVv a iřf naitfMři tam byl
kraitký návladní spolkový Cha
fof) a vralirru j ho stal i6lrtý
J tif Guínai Jonf ty I žna a
niarn byl v I{-no řato ! t
soudními íál 2itoatrni přijíldl do
(aron a v ča? svého pobytu lam
vnoval % pravidla mladistvé dtc-
fí dř (Juinina pozornost tak ni
padnoi Jf tt rilo aby škamlálti f
vyhnut za nutno uznal dalU v
likéry styky ní mu zakáati
Vzdor zákazu tomuto vyhledával
v$ak Jon-s kaídíČké příležitosti
s slečnou Guinonovou se setkati
a podobně i v úterý tak učinil
To spozoroval mladíí bratr dívky
a vida zárovtftotce s blfžitiucho
pil ríllí a v jednom sousedním do
mě sc skryl aby v případu možné
srážky otci ku pomoci přispěli
mohl Skutečně také došlo mezi
oběma muži k prudkému prý vý
stupu a když Jones pravou rukou
do zadní kapsy sáhnul jako by
revolver tasiti chtěl přiložil mla
dý Guinan rifli k líci a střelil a to
s takovou jistotou že Jones s pro
střelenou hlavou mrtev k zemi se
skácel Mladý vrah hned na to
vydal se úřadům
Proti prohlblcl
Z Kansas City oznamováno ve
středu Že sládci v Kansas obcho
dující uěíniti hodlají letošní zimy
kdy dle všeho zvláštní zasedán
zákonodárstva svoláno bude spo
léčný pokus na odvolání prohibič
ního zákona v Kansas Schůze
kteráž za účelem tím v Kansas
Citv pořádána bvla zúčastnili se
zástupci všech pivovarů místních
jakož i zástupce Pabstův z Mil-
waukee a Stockúv ze St Louis
Cena vepřového dobytka
V iowské experimentální stanici
konány byly pokusy za účelem zji
štění ceny a hodnoty různých ple
men dobytka vepřového při krme
ní a prodeji Ze zprávy ve stře
du odboru zemědělskému podané
vysvítá že anglická plemena Tam
wort a Berkshire přinesli $380
za 100 lb kdežto ostatní přinesly
o ioc na loolh méně Při veš
kerých plemenech přišlo vykrmen
stejně draho a sice stálo totéž as
2c na libru
Vrátili se do práce
Z Braidwood 111 oznámeno v
úterý Že vrátilo se do práce 500
stávkujících uhlokopft kteří již od
4 července na stávce se nalézali
a sice učiněno tak za podmínek
výhodnějších než za jakých dříve
bylo pracováno Horníci dostá
vati budou nadále 77#c od tuny
což jest o ioc více než dříve dá
le nebude jim čítáno žádné nájem
né za dobu po kterouž na stávce
se nalézali mimo čehož počítáno
jim bude za uhlí o 50c na tuně
méně než dosud
Číňané místo stávkářS
Ze Spring Valley 111 došla v
úterý překvapující zpráva že ma
jitelé dolů zanáší se myšlenkou
mísu stávkujících nornua vypini
ti Číňany a zároveň" ohlašováno
Se nrč iiž v různých koloniích
čínských vyvěšeny byly ohlášky
jimiž čínští dělníci pro práci v
dolech hledáni jsou Zpráva ta
to vyvolala mezistávkáři v Spring
Valley Ladd Seatonville LaSale
aPeru snadno pochopitelné vzru
V odboru hoHpodAřHkdiu
linu S MiCitrlli) lípln )1Vtm 'hIhp-oi jin
(Vlcr) CompotiiHi
'7
Ér joí? ' i i' t
X—l
111 1 v a
1 v MhVA
Dep oí Agriculture
Div oíStatistics
Washington 1) C 9 ttrvence'91
Wkixs Kicharuson & Co
Pánové! Jest tomu něco přes
rok co jsem trpěl nervosností
ztrátou chuti k jídlu a bezesností
Stav můj byl téměř úplně zničený
a nic neposkytlo mi úlevy až mi
přítel jeden poradil Paineňv Cele
ry Compound Využíval jsem 4
láhve tohoto léku a jsem více než
li hrdým moha svědčiti že mne
vyléčil Od té doby nebyl jsem
churav ani jediný den Jím s
chutí a spím jako zdravé děcko
Považuji Paineův Celery Com
pound za nejlepší lék hotovený a
s radostí odporučuji jej trpícímu
člověčenstvu S úctou
J S McCarthy
Bczesnost jest nejobyčejnější
jakož i nejpovážlivější neduh mezi
těmi kteří pracují mozkem
NeduŽivec za neduživcem opa
kuje totéž Odebéře se na lůžko
v obyčejnou hodinu upadá ve
spánek jako obyčejně avšak na
místě aby spal po celou noc pro
budí se kolem 3 hod neb ještě
časněji a nemůže více usnouti
Doneste si domů láhev Paineova
Celery Compound a uzříte jak
bezesnost brzy učiní místo pevné
mu občerstvujícímu spánku Nej
lepší lék na světě není ještě příliš
mnoho abychom na obdržení je
ho naléhali Každý ať zdráv Či
churav musí znáti úžasné dobro
diní jež Paineúv Celery Compound
činí a Činil pro unavené polochu
ravé spánku postrádající muže po
celé zemi Chabéodvahy postrá
dající pokusy mnoha osob aby se
chatrného zdraví zbavily jsou po
litování hodny Revmatism bo
lení hlavy neuralgie neduhy led
vin kožní nemoce a nezáživnost
lze úplně z ústrojí tělesného od
stranit! tak aby nikdy více neob
těžovaly kdyby každý takto stí
žený vyčistil svou krev a zregulo
val nervy Paineovým Celery Com
pound Zbavte se trudnomyslnosti —
"blues" aneb čehokoliv jiného
původ svůj z nervosního vysílení
majícího Nepohybujte se polo
churaví Lidé kteří o sobě sou
dí že jsou dosti zdrávi a pouze
'trochu unaveni' potřebují pouze
systém svůj obživiti sílivkou ja
kou je Paineňv Celery Compound
Nemůže míti pro churavé muže a
ženy více vzhledu samovrpžcdné
ho jako když oči své zavírají před
velkolepými výhodami jež Paine
Celery Compoud skýtá Není lé
ku jenž by byl vyvolal tak nad
šených dosvědčení a rozhodných
posudků od mužů a žen všech
tříd jako lék tento
šení a ke guvernérovi Tannerovi
vyslána ihned deputace unie hor
nické kteráž zákázání přívozu
dělníků čínských žádala Výsle
dek konference byl že guverné
rem vyslovena úplná sympathie
se stávkáři a prohlášeno jim že
ač přívoz jich zakázati nemůže
postará se o to aby ozbrojeni bý
ti nemohli a že nedovolí aby do
ly v nichž by zaměstnáváni byli
soukromou policií ozbrojenou stře
ženy byly
Novákův soud
ve Vinton la zahájen byl v úte
rý a krom všeho očekávání bylo
vybírání poroty hned prvého dne
skončenotak že ve středu návlad
ní okresní zahajovací řeč svou
přednésti mohl Z téže vyrvítalo
že proti obžalovanému podáno
vesměs jen svědectví okolaostní
1 avšak velice závažné Mezi ji
' ným prohlásil návladní Že doká
že že mrtvola Murrayho kteráž
ve spáleništi nalezena byla do
sklepa snešena dříve než budova
zapálena a dále Že smrt téhož ne
byla spňsobena otravou jak No
vák se hájiti míní nýbrž ranou
do temene hlavy zasazenou což
dokázati míní lehkou Murrayovou
kteráž na temeni rozražena jest
Mři viset
Nejvyšším soudem spolkovým
odmítnuto v pondělí propuštění
na základě habeas corpus dvojná
sobného vraha T Durrar ktc-
?''
' --]
t
r--
í v
f
i ':
i
i ' '
kr ' '
r
i 'Z
!
s '
s r
Ar
1
j -
" :
1
1