Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'U 'V
POKROK ZÁPADU
I'
B?M1N f fW ř'rrf i'fl tf fíu MH 41 f oft f M1 UTt't
"nOtMÍK XXVII— ČÍS10 14
flMAHA NEB V£ StftEDU 3 LISTOPADU I8U
fHflfi4M fi I I '"
?
NOVÉ ZřHAVY DOMXCÍ !
i
yHKMiv'u:(Míuř:Mirrřvi
Z N Yorku dotla pít lír
btn řta' ho pfkvpMM prlva
tlKfaíwM tf o J h'hft Mnnl
-ttf I ta r#íi'f by risrlvi
lfnřy (#nř rt i prVJnb h
nlrodohotpodifA jnti"řii lif h
fiavrlnc pfo úřad rnayor Vřtíí
ha N Vorkt im[ pojoi4 f íbřsf
k4 dmokraí -- Utff
nffJ ri 4fí j v Pbd
dlpbi jako mladík stal ' plav
flkmi spftUn líru ve tiM
fokn d CM"tní doslal W
lilu tom pobyl řadu bt kone
fne tul # Ittrnahoti jli řii
ttnOVal t llll)(lll tttJftk Miřolo-
hop4dáf%kýh I'rý pt jíml
poofnotvolcnou k otA při
poutal vydal r ic byl I"
"Pokrok a Chudoba" Koku lí
vydal pi "lrki olika jirn
ková" o kteréžto otif pak lou
íadu frčí v Anglít a lrku v hu t h
nátb-dovníth přednesl Koku io
nari n byl tlranoti dílničkou v
New Yorku za mayora a obdrží I
tehdy tcměf 70000 hlatft a pří
apel nematou měrou k Ioiiii že
větiina demokratická značně sní
žena byla Koko 1B87 založil si
za účc lem hájení zásad svých ča
sopi "Standard" jehoZlo vyila
vatelem a rťtlaklorrm do posltúní
chvíle byl A dal£ích spisň jeho
uvéstí dlužno "Sociální záhady
a "Ochrana celní a svobodný ob
chod"-- V nynřjíí kampani navr
žen byl za mayora VttSího New
Yorku a z mnohých utran za jed-
obo z ntjsilnřjíifcli kandiditA
svažován byl Smrt jeho byla
Cplnř neočekávanou neboť jctž
f£era večer ve valné schůzi volič
ské řečnil
Mrtvoly ukradeny
Z chicagské márnice ukradeno
v noci na úterý 6 mrtvol a jelikož
4 byly to vesmčs mrtvoly osob jež
- souchotčmi zemřely mčlo se za
to Že byly ukradeny nejspíSe as
pro nčkterou kolej lékařskou kdež
postup nemoci té studenty ktopo
váu býti mži Ve středu však při
hlásila se pí L Ilumpelová
mrtvola jejíhož manžela mezi u
kradenými mrtvolami se nalézala
a táž prohlásila že dle domnění
jejího spáchána krádež ta jediné
za tím účelem aby stopa zločinu
zakryta byla Tvrdí totiž že
manžela svého v sobotu v ústavu
pro pomatené navštívila a hrozné
ztlučeného jej nalezla Odebrala
se ihned k právníku aby v zájmu
muže jejího zakročil než týž v5ak
tak učiniti mohl byla ji smrt man
žela od správy nemocnice ozná
mena a téže ještč noci mrtvola je
ho zároveň s jinými z márnice
ukradena Pí Ilumpelová tvrdí
že ukradení mrtvol druhých učině
no pouze na oko za tou jedinou
příčinou aby každá stopa zločinu
na manželi jejím surovými zřízen
ci blázince spáchaném zakryta
byla
Pozemkovou úřadovnou
ve Washingtonu uveřejnčna byla
v úterý výroční zpráva dle kteréž
v roce minulém zaujmuto neb pro
dáno o 5360506 akrt veřejných
pozemka méné než v roce před
chozím Za hotové prodáno cel
kem pouze jen 41905a akry růz
nými pak spůsoby zaujmuto cel
kem 73J4554 altrQ' prodeje
pozemka veřejných strženo bylo
11596380 a z prodeje pozemka
indiDnskvxh Í118716 Patentů
na pozemky rolnické vydáno 32-
r -
87 na rozlohu 5133920 akrft a
yin nk c í f tmfiiU U fM('ff
$ l'l ř V j I i'tfli
ff b f W b M)( dl" tytiiy
("lil loyfljř jurtu n UU tf'ftl %
ohy fný!i (offikři Mal4'
" J M W h Artona 5 1(" jn
Af k #i )jiio t Í'aiif'irnt4
íl HM'"M' ť 0lof4l1 t"o)j-i
íloftdj 17 iíý lUln J'I
5J KaM i IV ó i Ioíihí
Minnnr ofa ř j j % 1 f MHiip
ji 4íiii' Mi4oiri 11 7 1
Montana 7tlM7i7 Nlfa4a
i"'1 J 5 Nevada 01571 5
%m Nffuiro 5 o7 N IM
kola ItjJlg JOklahorria XI03
J} í)fřo( JJ1"! jM So Ha-
kofa 1 J jo7H Tub M"'í'"?f''
U'alun{lofi 17 5 J' Wttron
nifi J j7 Wyomuijí M'5'í'
5Jil tarlaJi
il 63IÍ ahij n byl V tí dn ví-j
'bila b Ipbii i úfá%fnť I a joo
b"itň V zahajovat í ř ři vé
VLÁDNÍ
IJiidova vliJní ktťr5 fojíinutl tude výstiivku pořiLliuioii vbítlou Spojeních 8lit6 umÍHlřnH jest v ziipiulní
nn kom i jezírka o Jnhož obou bíeil h umímfny Jsou ostulul budovy vvtnvnf Plán pro budovu 1
byl pol itf uim vlltilního arcbiteiitH Cliaa E KťiiiiHTH proveden urenliítm E I A Crnem Hloh 1
iičfvMlií iouický Hadova rozlřlenH Je ve třiřiihló Prostředni řiíst má
uiit ku tnn i(řL hmliivv in lV) Htni I)o lilavnílu) vchodu ktcrvJ
vtde iiroké acbodi&lc Přeď ve hodem nalezíl se sloupořadí o Jehož obou stranách Jsou pavilony nad nimiž se vznnňí
iiihKí kopule Hlavní tento vchod Jest hojné vyzdobeným Nad hlavní Mstí budovy pne so do vý&e obrovský dóm
nad v5pi bny budovy ostHtní Na vrcholí Jeho umís řnn bude obrovská postava znázorňující svobodu os vžtlujícl
svít Pochodeň kterouž postava třímá bude mocným svftlem elektrickým a nalezatl se bude ve výfil
hiHtranní budovy kteréž odíleny budou od hlavní sloupořadím ež zároveň bude pojiti jo na straně Jedni? s budovou
hospodářskou a na straní druhé s auditorium iiimJÍ každá průčelí liS stop a hloubky UM) stop výňky puk až ku římso
AH stop Budo tedy celá dudová míli délky 50 1 stop a prostory na podlaze použitelné k výstavco bude 50000
čtverečních střt-vicn
poukazoval předseda hlavně na
rozdíl mezi Spoj Státy a Anglii a
sice uváděl že kdežto v Anglii
I Ít I _ _ I - -v X r
ani jedinká tiura uavmy vyVvw
vána není přec více jak 77 proc
téže tam zpracováno jest kdežto
ve Sp Státech kdež téměř polo
vina veSkery bavlny se vypěstuje
sotva 5 proc téže se zpracuje
Proti lynřl
Zákonodárstvu státu Georgie
podáno ve středu guvernérem At
kinsem zvláStní poselství v némŽ
zákonodárstvo žádáno jest o při
jetí zákona jimž by lynčování ve
státu zamezeno bylo a jimž by
zodpovčdnost na okresy v nichž
lynčování se událo vrhána byla
V poselství svém praví guvernér
mimo jiného i následovní: "Ne
milá by býti výmluva že i na na
Scm severu kde k tomu tak mno
ho příčin nemají ly 'čujf Neboř
me si ie za příklad ba naopak
hleďme jim ukázatiže u nás civili
zace nalézá se na vyšSím stupni a
hleďme přivésti je k tomu aby po
dosaženi téhož stupné se znažili"
V N Yoři iatbl n lyl
úl' r ý 11 rtfn polin! I K Smith
l-i' na vfli 51 ni pfi po
lín i na nť tsl t)fr jrbol ph
vl fO¥ li)í lri(o v ko-iť !♦
v Sji h t- na 4) ul píitlbd
ítp'#a vrah byt ilty ra o do
li'l'i m tttfn a řoób-oí okiři(
b" o'ryai lilra přoú n'nn bybí ron Jkn m vyfifoťovína Nyní
tak vďhýfH ftllíprit oi pofid joif!mij f Jordán pomýlil
Mt povoUno býli unik lo aby - - fov na ftrř-ní Jvnoli holín
dik pí d alo'rnm ynnv Jiiítil ! "ttil!ř J til I Iíť-
řarlrinn hýli rrolil N' I po- j aď m olvřna hýli řti
mor po! jní ibmfavda bylj SalhOVOK válltl
vrahMhn a bvla mu iN-kon- V1„lt n)i% yUffm UituuUm
" roířaima 1 navitívi-no hvbi v úlrfí vťchlní
řJJifll kviii
fotil potic hd potlCřjnírll O
nifiM-no v liť-rý ( ln ai'a Ni
ii Iriikf fiv polir rjníuioiiiiHřno by-
bi lotíl propiiítlní 434 pofiíti1 a
na infita upridnfU jmt tiovini
viihi pob(íM bývalí tV mokra-
li VťfÍM přdcho( fulrmnilra-
j c ř publikiifcé řftnýtb pf il in
HUDOVA NA VÝSTAVft ZAMlSSISSirSKfc
7ti sluŽbv nroDuStčnibvli Co zá-
- a
minka hromadného propuštění to
boto uváděno jest že prý učiní
no tak výhradně jen za tou příči
nou aby prý v celém odboru po
licejním civilní služba zavedena
býti mohla neboť propuštěni prý
výhradně jen tací policisté kteří
vlivem politickým do služby se
dostali Mezi propuStČnými na
lézají se 4 tajní policistéUteří stá
tu nejzávaŽnčjŠÍ svědectví v přípa
du Luetgertově zajistili a návlad
ní se nyní obává že propuštčnf
jejich značného vlivu na svědectví
jejich v příStím přelíčení mít i bu
de Indiáni se bouří
Z Kifle Colo došla v úterý do
Denver zpráva že státní hajný
Wilcox S nčkolika přiručími po
kusil se nedaleko Ely parku při
řece Snake o zatčení tlupy Indiá
nů kmene Ute pro porušování zá
konů honebníth a když tčtnito na
paden byl tu též palbu nařídil
při čemž 5 rudochů na miste u
mrctno Indiáni dali se na to
! m přotfitfiiif of pofnínkon !
I" " lít!i p vyMhní Irmitl
vyhoví! a ďi MiMoMfi # 7l'ho
val Kdyl tnhnj roub lni likon
v řiitntilrn $khntuÍt l vtl přijal
byl píitlhovat w Jordam #p di
(í(tifta pf ftkolik dffíh byl
a! phnifř k a) vření 1 ť lim
1 iavřním na #4fcla l dříř)ííhí
'i- 1 1 _ 11
takov li doprava lrb'niíní na
i vl th tratích xalavrna Vrlic
prudkou byla vichřic v iJt nvfř
k bl í doprava potilíčnírni kárami
! ialav na býti rnti la a kď 1 po-
jrní t Irgrafní i ft-bíonní Icinff
úplně př ru no a strháním drítň
lkol4 m jtiicttc IJ5000 apúnol
říístf výstavišti
tuto upracován
na Mulové teto
prftfi - H a()H stop dlmhí vSka aí po římsu
navii přímo DHuroli protttřoilku jvzirka
na útek jsouce družinou hajného
pronásledováni a dle posledních
zpráv jsou obavy že k dalšímu
vážnému krveprolití dojde Rudo-
ši oni náleží totiž k té části kme
ne kteráž krveŽíznivostí svou jest
známa a kteráž poslední dobou
mnohou nesnáz úřadům spůsobila
Guvernér o stavu včcí byl zpra
ven a vyvolá prý milici jakmile
toho nejmenŠÍ potřeba se ukáže
"Cesta do pekla"
Z Ottumwa la oznamuje se
že pověstný voboru svém hostin
ský "Stormy" Jordán pomýšlí
tam opčtnč na otevření hostince
svého kterýž před lety výše uve
dený název nesl a kterýmž téměř
po celých Sp Státech pověstným
se stal Když totiž v Iowě pro
hibice v platnost vešla odmítnul
Jordán v souhlase se zákonem
jednati a následek toho byly ne
sčetné soudy jichž výsledkem ko
nečně bylo že Jordán dohromady
25 roků v káznici odsedčti a po
kutu řóoooo zaplatiti mČI Trest
tento byl mu guvernérem Lara-
na IM doílí h tt t blila v í-
nt l'I I v plním yomioípí v
ťfiřrovjH hodí rUfj I a v f
padni' h i tr b NifříMky K a n
a
Kal' ffoUrii
V (ťtf do'ia St Paul Min
Ipřir !-jyí'i'ni nlvla lníoi
spolkovým odvolina byl li l ul
I íhIo) ní oiidftílio pfoď j" 1%
nion Vtriftr drihy 1J0 ij provin
t íř uin#nojk proto ůn f
ořgsnianííri výbofrni kUtft k
koupí drihy hyti rm jo
d i var 1 1 jí-'' o na I ''
jnvbna byta(ml tM pohb
dívka by Slilft kryta bit d- Ná
{(tkf iti loho odťjívin bsi b" v
frjný přoď j dříhy V pondIÍ V
Orná" jak př d 111 aoudnř uth nti
řoJvoJy
po 1 la jil prý pit lián- o! v ny
byly jak v úl řý oznamováno V
cíucaiWoi i ř#I Vfclir! inkru a
mayurem jm-nvána tHtn{ sed
micb nni kMnís aby knihy od
boru onoho náb-žité prtdldla a
víe do pořádku tam přivedla Zna
lec který! prohlídkou knh po
minulé 3 mřube zitičtnári byl
oznámil mayoroví ie mřto o ti
íce a tisíce dolarťi drívcjUmí ú
fadníky vodárenskými okradeno
bylo Jak velkými podvody ony
byly soudili le jdine 1 toho Že
jedině v posledních dvou b tet h
byly příjmy o í 100000 m nUími
než býti měly
Velkým požárem
navštíveno bylo ve středu odpo
ledne St Louis a sice zničeny
jím hlavní úřadovny dráhy Wa
bash na 7 a Chrstnut ul se na
lézající čímž škoda téměř #1000
000 obnášející spftsobena Požár
spozorován byl v 5 poschodí a to
v okamžiku kdy po poledním od
počinku zaměstnanci sotva do
práce se vrátili a plameny rozšíři
ly se s takou rychlostí Že na za
chránění budovy téměř ani pomy
šlení nebylo Práce zachrafiovací
stěžovány měrou nemalou hlavně
tím že ulice v místech těch úzkou
jest a nesčetné dráty telegrafní a
eletrické vztyčování vodních věží
na závadu byly Plameny utlu
meny byly teprve po 5 h a ško
da spůsobená v mnohém ohledu
jest nenahraditelnou neboť zniče
ny archivy několika odborů jež
nižádným spůsobem nahraženy
býti nemohou
Stát má právo
V Topeka Kan oznámeno by
lo rozhodnutí soudce Thayera od
obvodního soudu spolkového ve
známém případu Kansas City
ských ohrad dobytčích a sice po
tvrzen rozsudek krajského soudu
spolkového v plném jeho rozsahu
a uznáno právo státu k regufbvá
ní výše poplatku jakýž v chradách
dobytčích za krmení a opatření
dobytka do trhu přiveženého po
čítán býti má
Žlutá zimnice
řádí v New Orleans doposud s ne
obmezenou prudkostí a nové pří
pady objevují se každodenně v
místech kteráž doposud nákazou
tou ušetřena byla V úterý ozná
meno odtamtud 59 nových one
mocnění a 5 úmrtí z Memphis
Tenn 5 onemocnění z Mobile
Ala 3 ze Scranton Miss 12 z
Bay St Louis Miss 10 a z Dilo
xi 14 Ve středu oznámeno bylo
z New Orleans 4S nových onemo
nění a 8 úmrtí a poměrný počet
oznámen i z měst ostatních v nich
nákazu po nějakou dobu již řádí
Nový případ oznámen téhož dne z
Atlanta Ga kdež Žlutou zimnicí
onemocněl prý jeden muž kterýž
z Montgomery Ala dne předcho
zího přijel
i
3r
K
í
? -
s
í '
i
I
i