Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
9
s
V
li
Adresář spolků
£m Hov Mhtkké riíř iYJdř
-4tnt t # f
Mi ♦ I-IW4 WIl'lH Nrfru
M M pik
lilami J-4"! f tt-ntfawrf Mlnn
iwtMf 4 M k ♦ I - f ' I
Mř V t ' VfC ifit#
v i r i'f v ' t - řf m v-i
MIM
I t Hlfwři Mlnn
tMl M k'-ln O ! tlt t
mM ft K Tpi
rr ri
II MM- i # -nr (řnlřři
ř-IM4 4 t -Mm kl t t -tt ř ílrl
t4l--atik V lr4 tl#in Minu 4ln!k
V Kráva fk'in i t rttl
í III t l anl Kinu
rť 4 'M# k ! irrl - mM
)-r} „ M' inl i itji! F J
k tftf I Hon t X'roH f Mk Hi )
ntltt t Faul Min
(' IV HlnnMpnlIa
rnthf 4 w Mw taMut I ncMIt JUi f
ll I 41 rMntfitn lll r
j-rifi rr r Jintf # n
laelo A F MlanrapMI Mlnn
í i t lni1 Mlui
ikIM4 k'll nlf II f m'í
'tU Vt f ntlxinkf lul ř J Nir4
n a'imk Jn M-r- ptiUmk Jakattav-H-m
1'xnrnw Min
N VI t llarwartl Mlnn
iIM4 wMmi I tl nť-í l -''U
Kar-J Fhír i- V- Vaitík ) Viii
Ftkf Olonvllt Mlnn tVřti W i ťlotk
5ífá TřrUA 4 VII v Mlnn
l'Mt J Níi ta) imn tlnlr Kltkn
♦ l"iitir t Mlnn '(tlili Ul Tuf k
pkl'lriik Tin Trk
í" VIII I£nl Onutona Mlnn
0Uiv4 dih hA liniitnu I Iirí v t!iílc
tltil I 'lfinN Kř-I (! 11 V
Mftliirk(ciiti Mlnn l 'tnii Ir h'
zXp česko-brat jednoty
IIIAVNl ÚfcAImVNA! Jim-I
fliénok lli1HMilh amlm 4'Mlr Kaplilt In
Tajemník A!U Hláh I3-iiii nr K CiiUr
Kupili li I'(p(lii(lník: llyiiťk UrtMiiT New
1'rnuup Mlnn Vprhnl lkiiř K II llriucr
llitll)lrllli lnvHt ( o Ti— V-íkcré lnp
Ry pníAtil wUllky liuďttiH x(Uny nu uliv
iitllik HUvnl rhulovny IňHiiKk vyv l
toni pfimi) nu vrťlmllio lékF
('Ol OK 4 DO
ftAll DKNVKH ÍIIo iC (xlliyyá vé kH6
t 3t( Mh-1ii v mřícl r ťnlnn llall I7iacur-
tlKHt TnjMinlk J Im 1'Mliyl N Wuh
riKťm vo Glolxvlllo ťolo
KOITII DAKOTA
JAN ItOHICKÝ 1 MihAuidrutum ro-cKII
TJmnik Frnt M(0ifil 311 Ho Srel Ht Vpt
YaokUm řo Imkoin
IIVfcZDA ZAťADi fis 41 m-hfzo druhou
mdlili Tajemník Jun ZilvofAírk Tulor !o
Dakou
KOKTU DAKOTA
AlIOUKT HEftMAN Í30 arhftiM! ahou niv
dMI v mUWA Titjomnlk Torná 1'oldit Mil
RArwood N Ihtk
PKVEHNÍ IivfeOA fU M wUhm kitiidou
drahou nudřll v 1 hod odpoledne TJciiiti!k
Krank Hkalu Conwiijr N Diik
C-KHVENA ÍíEKA {( i% itchftM) kradou
druhou nodfill Tajomnlk V4 Mlkiií Wuh
Iton Niiptli llakot
IOWA
Pokladník KTATI? IOWA J W Koubu
0 A ve WcMt ('i'ilnr ItapIdM lowu
IXTHMgtrE íi 4 m-hhm % řtvrn-k Tajom
nik John Chaloupka Puln h Dubuiu In
PROKOP VKLKÝ Hh 7 Mcbnxn 41 úu-ry
r mÍHlrl TaJmnik Jo-f Kuliřk Ho
Snd irt Cclar lUpliU la
KAKEL IV f 13 achftxfl druhou n-IMl v
mftilol Tajornatk Ant Sulo l# Ho flth t„
Oedar Rapid a Iii
MLADORCH £ I whuM Čtvrtou m-dřll
v mMcI Tajomnlk K 8 Aalda A1U — I Ith ave
E Cedar Kaplda Iowa
POSLEDNÍ TAItOKITA fi Ifl wli&rndrn
nou nndMI Tajitmnlk Kartl Itoxtofll Ely
Iowa
BUIJOUCNOHT řla IB ncliAio 2hou nwlíll
Tajemník Jonef Dlouby Oíord Junntlon la
ZOKA Ila 33 Kh&xo druhou nodf ll v II
bodln dopolwlne Tajemník Frant Kom Kl
erilile Waithinirton (Vi Iowa
VOJTA NAPIíHTHK fla U rhAxn druhou
oedMI Tajmnnlk Fr tleno VIiiIiik Ia
PEVNOHT VLASTI řlr 35 hcIiAm druhou
ndl Tajomnlk Jan NAmoU at HpllvIllH
Wlnnhli'k C) Iowa
FORT DOIOF ím 30 K-hAMt druhou n
dřll Tajomnlk Tom Komi Fort IkmIka la
KANNAH
Pokladník Hlálu KANHAM Anton Htránukf
Mundon Kopubllc Co Kanitaa
NOVÝ TAlioR f IS fhAiShou n-dfll
Tajomnlk Anton VaBoua Cuha Ropublk'Co
Kana
ZAPADNI ROLNÍK f St hAx druhou
obota v m''iol Tajomnlk Jan Čvmf Narka
Kana
MINNKNOTA
Pokladník HUii MIN NĚMOT A Jw Tyra
Hllio 41 h Ht Mlnnoapoha Mlnn
ČKCriOnLOVAN fl li5 víly druhou
(tvrtoa tolwtu v Shod vír Tajvmntk JIM
Hofman Nrw Pracua Mlnn
(lHl Hf ' n M-kA4 ilxM iiM
rl llltp4nt ] MinnM
("Il inn
-Mtl T(fnnlk J tf 17 řlia
kin Mtnt#if
t lltfí fiftl t fi Uw ft (fxtUf
M-IMf TwíkJ I h í ř ln M n
I řtd f o Mmn
ylfcr nttiif t Mw frtl ik
I"i v I T!wn(k Anton tlr nní
AiHfln M if( Wiiin
XUr (Cílit 'i M o M ( -
ii m-i'l Tt'tN'k limrt K'l'"rř fj
111- Mmn
ftfrlH lN 4
pkUlnk r 4 ri RHN4MA hr A t
! (!! n lrli —T# H lloféřkí
1 tl t
fAl U Ht í f Mřti4 4i#rf f
M ?)' AM'in Kunl I J#?-trl t
ltmh Xeh
VI Hmlít t I rrnl f'iI fu
Vil rl'ml Jw kťtnrt i
ftf t 4 H"H A fl A rn ftifi t
I rnilk i Paflk Vrrl f
lArK0VKt '? M
tíl l Tlntik Jo Wlrth PUhťllll#
Kf" (' Hrh
I lr1 r( t m httt druhH nmlMI T
Jn Vlrk Mir llliilf Cmíitiťpo (' ?('
fitl(r(A V 'l 11 # trrnl kdll
TJ J lla# ImI I Uf Xrtt
ťrXMIf K 'í II m-hhm dř-iK „td
T)Mnlk J lt"řti Ofd Vallr In Ml
KhUov fiN AfiKf #U 17 wM# ra
rtrlíll TáJ tnik F II Itnrrl IM-II Mti
Trit t I hftlftl nlll TJnlk
Ond Malou 1'litMmoath Nittrab
MtHVKA uliřKF ti: tl Mu fhm
ftil Tajftnnik Jm llotilml Nortb Mftrd
Nb
PALCÁT 'i' T —~hhtn driihoti
noď ll Tajomnlk J O b'll K vonná ftr h
ItAllI ria tt -Mm 'lvrtni notlíll TJ
Karel Hmrh lll ignn Nl
7ÁPAU KVOIINoW t W aťhftín první
n-IMI Taj AMvárka l'larkn Mob
VIA'l!IAV 1 řía rbA druhou nt-
dťll Tajunitlk Ant Walna FruKiix řun-
dort Co Nob
UATOlFHT MfAIKk'F( ft t 31 m-Mm
druhou nodMI Tijomnlk Fř Jollnok Lln
WIHXl i)
KAHIlN HU # wliAco kaAdou druhou no
dřll Tajomiuk Jt Fiala HMnor Noh
URNO řia 41 whAm druhou nedoll TaJ
Jih Hpatx llruiio N li
IIVř:7DA HVOIIODV Cla 4ft hAiu- kdu
druhou nodll vhíiiI KnuUWf llrtm na 9 ay
ul Tajomnlk Fr Ilájok th A (J t„ Huuili
Ouiulia Nob
OKfAIIOMA TKltlt
OKLAIIOMA Ih 4rt (Mlbfviav nravldolné
H'liíi ka'dou druhou uoilll v niřlii v 'kol-
til tiulov fis IH Tul V K V lit lák Duní
(tkl Torr
WIMOSSIN
DĚLNÍK fín A HohAm třotl Ctvrtik v tn
kIcI v kíih řj iwinik Tajmnnlk Jimof Mly
nař lol MlMilaHlpplHl LaCroHMo VK
nwlúll Titjonin Joh Hrudku {-'rnm-la Cruok
wia
Mu 7i ítí uvntiiiii t jt ir
dnu třotí nodóll Tujomnik Ludvik Kalaurer
UOX Ml AtltlH-O WIKCOPKin
MILWACKEE £k t tu hAxo kašlou Slinu
nodí-ll Tajomnlk W Kubálok 610-L'th al
MlIwauktH- W
lOfTRl OD KKKONOH í 49 aohAxo 3hou
noděll v moitiol tujomnik Jo K Viiloíka
Clork of IHdtrlot CourU Kowauneo WU
Cechové !
JimIi H'-ii iiONtarA vinuti proa Hromon jitpa
miiiiijto hí ve vm proniH uhu ) ďnki firma
Kareš 4 Stocký
ímrMKN
29 Bahnhofstrasse 29
iilwliirí VAm nojMpe a ncvýhKlnfl vríkrré
Vito xáloAlMwli Jaku vj iní iiu potiě iNplnviil
liMiky Vu'o laviirjullii a J
'lirot-ll kohoxaM'lMiu povolHtl wirilc nim
adroau Jobo lnHinii"lM JoJ nu naa aby ním
doptml a my oprávní- a ku apokoJotioKti no oli
íIdiižíiiio KOPTU HI
přeplavní - lístky
DO ANEUO Z ČECH U
J J" Havelky
ZA NASIKDUjrtl CENY:
Z Chicaga do Hodenhachu I4430
Čáslavi 4545
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 44 20
" " Karlov Var 4460
" " Klatov 44-8o
" " Litomyšle 4575
" " Nepomuku 4475
" " 1'ardubic 4530
" " TlznS 44-70
" " I'ísku 45-20
" Phy 4495
" " Tábora 45-So
" " Domažlic 4520
" Teplic 4455
Adresujte: J J HAVELKA
Lke Hhnm A Michigan Houthcro
I)U Chlrařo IP
Z 41 nhatarává poJIMío! ia nJnlíti cny
144 S Van Huna Bt Kooa A4 '
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
MNWOOM N I r ťAhl t
dakrnf thÍtfttt in fnmltiji
Vát obtlovili ll A flti tu it
MTfwlfiOTiiftýih '0r řttr U h f t4-
ti ldři Činím lk ' difi itntn
ion#iJf flrjí4 f ftrrft řltřldliO
nttUhU 'ttmUtí klM nrvlí
ti y a vt hm'iyí n í k fřli
výftlift -lifi4í#lo m kfll mydlí
ff tloatiíf nitím fiovýiii lo j l a !
Iiidll llívr nÍU}() vjMili
lfiol vydfcino lti ly ttiltt V
tom oviVm ytlíff mlí ftb'iť
r vo!nov4ní íní niím novm
noi yjiltno jrni }f jíl j jifrl
Křil-m olflov4riy oinly
byly a I ťífoltirl t jit li líni m#
ion n'iH4lfiu gvýSrn VaIo by
uvírm mnoho (n f?iíta for-
íovnti r o lavotlftoviní v li
vnýtíi vťtífh onřch a proto ny
lim í jiotačí kdyl olun ím
tf riA nřkolik ulov Z4Vtf!fiov4nl
v nM nrvrrnl Amrrícf setyAítlth
Pokud íjiítřno 24votftov4ny
byly prvé pozcruky roku 1 j j 5 v
rxíku A lo km ntri At kf ktt:
lí li MríÍcÍj jt žířA Trzcuco :
niadilí a vlaMnímí znklndatcli
té stalí 1'físluSníci kniciio
onoho utarni byli t ptWátkii vý
hradní j n v okolí jVt-ra a l k (lo
třhoí tekoucích n loť doble vř-
l£li h: jenom ta z in úrodnou
býtí mAŽe kteráí dostatek vláhy
mi Záhy v5ak ponali b: voda
i urnřly m spusobent na role dál
nřjSÍ rozvedena býtí rnOžc a tak
když roku 1519 íjtanílský voje
vůdce Cortez armádou svou na
břeh mexický vstoupil naleznul
již celou krajinu zdčlanou a v
nejvyšším stavu blahobytu
O Mexiku nebudu sc dále roze
pisovat! a zmínil jsem se o nřm
jenom proto abych poukázal že
již za starých dob na pevninč
americké zavodňováno bylo a
přestoupím nyní na vlastní pádu
Spojených Států a to do Utah
kdež as první pozemky ve Spoje
ných Státech se zavodňovaly
Když Mormoné na cestě své ze
státu Illinois do Utah ku Slanému
jezeru se nalézali a ve Fort Brid
ger sc zastavili zrazováni byli z
tohoto úmyslu svého a velitel pe
vnosti nabízel jim $500 za prvý
buši korný kterýž v poblíž Slané-
jezera vypěstovat i se jím podaří
Výstrah jim dávaných však Členo
vé výpravy nedbali a tak konečné"
24 července 1847 ku Slanému
jezeru dorazili a bezodkladné s
připravováním pudy započali
Byla to krušná práce neboť zem
byla úplně vyschlou a stvrdlou
takže pluhy se jím lámaly — leč
tím odstrašili se nedali Druhého
dne zahradili jeden potok tak aby
voda z břehu vystoupla a okolní
krajinu zaplavila načež teprvé do
orby se pustili Tímto spůsobem
podařilo se jim hned prvého roku
spracovatí 83 akry pudy a ještč
téhož roku zrostla prvá osada
mormonská na 2000 duší a ze
suché pouště kdež před tím úplné
ničeho se nerodilo úrodná kraji
na učiněna Koku 1K50 čítalo
území Utah celkem 11380 oby
vatelů a do dneška počet ten
zrostl na více jak 300000 při
čemž nesmí se zapomínat! že jeŠtč
pro několik set tisíc lidu místa
tam jest neboť doposud nalézá
se tam sta tisíc akrů pozemků jež
dosud zaujmuty nejsou a jichž
zavodnění 8 pomčrnč nepatrnou
jen výlohou docíliti se dá
Dle posledního censu nalézá se
v Utah již na 20000 íarem
se 2090 mílemi hlavních
kanálů 84888 mílemi menších
struh zavodňovacích při čemž na
každou íarmu průmřrem 27 akrů
zavodňovaného pozemku připadá
Cena akru průměrem odhadována
jest na $84 Některým Čtenářům
zdáti se budou farmy tyto pomčr
nč malými leč nesmí zapomínati
Že na farmě zavodňované není
tolik pozemku zapotřeby jako na
farmě nezavodflované a že výtěžek
práce íarmera při tom zároveň
mnohem yfltím t N taitititU
t hto Tflíífiou V nfciiií f f Hf
nn'i á)lt (1 h 'ijv4ity jon yt
ťtíin bnny n ovote oM
Výbofřl'' tAff tbifí
Jak Aiiťii) m %yti:i in 4vi
dflovittf v Utah řoni4hl
JřIMtí I" I loho ! i ffilfíhy
5 itiittn 1 akfCi t!íítí bylorciil
I tt řtlkffti jtJ llH17( nltfil
avtlfifiř f(f Mřht doby Op
In f"ifi4 (mU§ tH?tf vttUn
bylá M'f ttiíMMký C4tíiju ')r
ift N'Wt" p 4vr 10 ondy no Ivřdd
h kdyl první Mormon'' ďi fth
pfíMi fiylo Ji'h vbrii imodio rhiť
d)'rh A lidný bohatým vÍ4h
ta thh l bt li liflV lidu iot#-
pothbibitl bUhob) lit j W r
řttuí !ko hlU'i by e dalo
Zv4tním tak le l uh
poue J v lir f tii4ld Í4f lil klti
hovnfrii dbibeni ktí) rut jmi
O Mltu Idaho inolilo by H i
úplní tolí jako o 1'tah ponA
vadí nxvi nimi vl%ln' n mí roz
dílu úplní íld:iého Majíť utejn
podiu bí fttejttou pudu a závodko
váni jmi v něm práví tak hhkýrii
jako ve utátu pr vrirj4(m ba "pí'"
rnúje m líci avoilnovati le
tam Aftár a Je xavodAování víte
poi nikft pííttiipno ji ul J dnu
pftdnost má pak Idahopítd Utah
itire lo tf jt to krajina celkem
doMid nová a že proto možno tam
také pozemky mnohem levněji í
zakoupili Někteří domnívají e
Že kdyby usadili c v Idaho
daleko od trhu by nu na!eati a
iiásb (Ikcni toho že plodiny své
nemohli by tak dobře zpenčžiti
jako to ku příkladu v Nebrasre
učiniti mohou Domněnka talo
jest ovšem chybnou a úplně bez
podstatnou a ti kdož náhled po
dobný mají mohou re nehybnosti
jeho přesvědčili nejlépe podívá
ním se na mapu Spojených Států
Učiníte-li tak shledáte že idaho
má mnohem blíže k přístavním
městům jako jest Portland Ore
Kon a San Prancisco Cal že
blíže jest tudíž k moři než Kan
sas Nebraska obě Dakoty neb
Iowa a následkem toho že dopra
va pro vývoz levnější býtí musí
než ve státech zmíněných a ná
sledkem toho že i farmer lepší
cenu za obilí své dostati může
Některým zdá se též že farmaření
nemůže se tam vyplácet! tak do
hře jako v Nebrasce a to k vůli
tomu poněvadž kukuřice tak
mnoho se tam nepěstuje Za to
však vypěstuje se v Idaho z je
dnoho akru více pšenice než v
Nebrasce korný a tu přec každý
za pravdu mi dáti musí že pšeni
ce mívá jednou tak vysokou cenu
jakáž za komu sc dostává Záro
veíi dlužno nezapomínali Že Ida
ho má úrodu jistou každoročně
neboť sucho jest tam věcí nezná
mou Když člověk koupí si tam
pozemek tu koupi zároveň s ním
i právo vodní Jestli kupuje se
pozemek od společnosti kteráž
vlastní pozemky i kanály zavo
dnovací tu možno koupili farmu
za podmínek velice výhodných a
při velice malé první splátce tak
že možno si tam pomoci k domo
vu mnohem lehčeji než ve státech
východních
Ti kteří by přesídlit! sc tam
chtěli neměli by dlouho odkládati
a pozemky co možno nejdříve si
zajistiti neboť jisto jest že cena
jejich stoupati bude právě tak
rychle jako v sousedním Utah se
to stalo Jak již v dřívějším do
pise jsem uvedl daří se zde vše
chno drobné obilí a ovoce zde vy
pěstované jest lepší než v kterém
koliv ze států východních Co
st týče zimy i té žádný se báti
nemusí nebol není zde tak zlou
jak by se někdo domníval Minu
lou zimu byla tam dle záznamů
povětrnostní úřadovny zima menší
než v Minesotě South Dakotě
Nebrasce a Kansas neboť nej
větší zima kteráž v Poise Idaho
zaznamenána byla obnášela 26
stupňů kdežto v St Paul Minn
obnáíel 41 stupeň v Yankton
H 14 Mnpri v Oma N t
1 V ffítveriwořlh Kna4 ff
jak řnámo akl4- v nkolf
Mař kr I fak mk4 oaada a jm
'' itMofio jit r# kolik řadili
jífnl t- m v lite tam íld
jit k#M)? itíth poM vlemo'
Jti vyavthní kaJďtrn kdo oft
'"i II Pol-tfcni j-U ft y
't % ki fíím ďďfi typiirrt by
Vdiíhodf 'iíí rtýfit íbolím
obiVf Milky jakol í ďti
tníkifCX
S pov in Jan Mař l
Ilo rirvi WiIu (H1I0
OtMfníiji t odhr( htvu Po
kloku pa lo a Kniho¥y Am f
na Ipídní klíanř h- pan Vman
Diifdik ií loiii Si pbil t
oi boly ) diMl lilví ttaíieli litl $
lit oprávnfi ko!"k(ivaf I'fo
írri cl ndbfalfb" by e naň
liivroii obrat ejí jfovi ň iiDoior
ňuji h- má na akladA tifl ttroje
'Pokrok Západu Jež nabíí t
prémii e zmíněným lítt m
h iittoii
Jot I Šedivý
kltvhl tMtnr ptt (irvflahd
Ir4 telkilri4 iriMloJ v mié Itinltitř
šatstva a obuvi
1 zán de
Více zboží — větší výběr— lepší
jakost a levnější ceny nežli
kdekoliv jinde
Jsme jedinou firmou která vám
může předložití 10000 párii
mužských střevíci na výbčr
ZiiritřiijcHit knidý pár sřťvfcú
7uíut prodaný
Každý pár olmvi jest
úplné novým
20000 piíríi ženských st revír fl
KPslávujících z všech mož
ných (Iruhii zapínncí miíto
vací vsech Sirek a řísci
Jestli potřetujete otuv prohléd
něte sotě naše zásoty a budete
se zbožím i cenami spokojeni
na rohu 16 a Douglas
OMAHA
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Žáp jsou k ťlo
alinf vSechny divadelní nplsv jel ty
Jity tiskem v Čechách a nejaourozebrá
ny Úplný aeznam vSoch apísfl íaSle
ne vhoiu na poJúdání 2tartna V nezná
mu ju uvedeny vSechny kuay dl
avjřch názvů a při kaldlm je uvedeno
jaký kua j kolik jednání a kolik oaob
vyžaduje 1'iite o nosním pod adre
aou: Pokrok Západ m
OmnVM 6
lllálll Mi
Holi 10 11 Dmiirlits
etíif á toho no n
I los lim
Store
r
Í
t
f
f
ť
í:
m
►
4
f :
i