Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mfuníní (finy sekretáři
V humilMi !'i rit 1
# V'liint(!řiii h t V f lil "'
ttt fiy f iřM"i(tiín jf -i ť-of
připravuj- j ffHfii r t liofiKř
ft Ú' I' Ml fiíj-fjiv fnny 4
finančního
n?- fii"u n'f"jí na p vnm
íikl ! jl r írfrlfijřin Vi
dJi imr ť i )!}'' minuly lok
kdy obava v mJné iíífvl l'-ry
nov1 n hn!n' rif Kioy "pů
sobila poplah bavila
ni na nenkí Č44 t-ř vf a dobr
rnfny UM i pistola Hr
Bull lčč# m fi a r"(iM'j nl
i tt- k i (ir tu i i!iiMir y ni i i
lllíonofM-i not lf-f'i f-)t vyioJ(t!řH (vnj nXuVmi (rolí
d4ny lříl f {-o if'u '„„„ j Jy „vlnu ♦ ly % lim
nunoyi Knn7n mimr Mfíl ř- u} fové mřny „jjj a „(
neh c ft(ikU'i Í4rí(b 4 IíJí-- i fn( n
tié tří!ři v itokla lnA U Ik í kor
ioooooco (U-ii ilv mW: VAři ilo nAmIco nauhujr m
2a vkc m-I Ihoooooíx 6vrn( h j Vfliř ojulltní tf-tl to J l f
i4tfr(i ntthi kor juiovKt
u
podívá r l r4 iHčru nir'Í4 a
druhá polovíti opíri % blf o
kksajfcf Hfíl ro klríí kdyby nyní
vkchrto se pro'ta!o n pftn ! Iy
ani polovici tolik co aft vyplít
no bylo
1'lán st kretáhiv rozUi n j st
ve tfi díly a ic- prvné a přede
viírn hodlá navrhnouli aby na
místo nynějších ťipUíi vládních
v obnosu H47oooooo jež mou
45 procent úrokň a splatitt lné
jsou ve "tvrdé mřnfc' byly vydá
ny jiné a za tyto vymřnittlné
úpisy nesoucí pouze a 'í proct-nta
avšak splatitclné ve zlatč Touto
zámřnou uktřilo by se na úroku
ročně neménfi ntž #17000000 a
tedy do té doby nežli tyto úpisy
vyplaceny budou nřkolik set mili
onů dolaru Nikdo nemůže po
pírat! výhodu proposice této Tak
jako ode vždy tak Spojené Státy
i v budoucnosti dojista hodlají po
ctivě splatiti dluhy své a to spla
titi je ve rnřnč kteráž za jedinou
dobrou menu uznávána jest v ce
lém světě vzdělaném ve měně
zlaté aneb její hodnotě Když to
učiniti hodlají tedy není příčiny
proč by to nemohly na dluhopi
sech svých říci a tak uSetřiti doji
sta celou třetinu obnosu dluhu
Vzdor tomu že by tato změna
byla velikou výhodou pro zem a
že by ní utrpěn pouze jen ti zlo
pověstní kapitalistč kteri jsou
držiteli úpisů přece očekávat!
nelze Že by změna tato senátem
prošla Převládáť v senátu posud
ta samá většina těch samých zá
sad a téhož smýšlení kteráž ne
dala svolení presidentu Clevelan-
dovi aby vydal úpisy splatitelné
ve zlatě ačkoliv byl by prodejem
takovým vyzískal $16000000
Což jim záleží na úspěchu a zdaru
zerrě co na blahobytu lidu co na
prospívání a rozkvětu průmyslu
jen když mohou oblouditi lid svými
nesmyslnými a nepoctivými theo
riemí a pomocí toho oblouzeného
lidu udržeti se u obecného žlabu?
Druhým článkem plánu sekre
táře Gaiíe jest stažení zelefláků í
Shermanových not Za tím úče
lem hodlá navrhnouti aby prodá
no bylo #260000000 úpisů za
kteréž spolu i s nynější zálohou
zlata v pokladně ležící stáhly by
se veškeré zeleňáky a Sin rmanovy
noty obnášející kolem $460000
000 z nichž však asi $63000000
v pokladně se nalézá Možno již
předem tvrditi že úmysl ten na
razí na tuhý odpor v obou sně
movnách a Že jest téměř nemož
ným aby návrh ten schválení
došel Jest velmi pochybno že
by došlo tak brzo k tomu
aby zeleřváky staženy byly
vzdor tomu U jtou čásučni
plfVou in itly ve finančním
t4 fu ylmi A ř í t v 'iI4
ppíl4tl J afUhltflf bpeliO
#pčfvi }r4 v A v lom Myl by vI4
iil4 mm la JJ f miy Utrd v
rl ho pfr j ii o vtíiny bh
pf vlld infiťiií b rlřftUy jMi
hf jl#-jiíriij nalimi J" ! jM
jme kdy mli neboť vf kad5 #
kuť fťttí nepůsobily liďi
nni% pokud Í A f vliďi
'ofc'U4 fobyla l l po
čvi pou n v f ÍI#4n#Mt mnol
lvi ňvčrnft h nrb papírových vlád
'ttfth p if Proto n'p' hybftč
1 vlíma h 1 1 JI jen přo opfa
írfW futanční n'I otitavy Ve
!„„ WlU tV pčnoii mhlaila
y Km abv jírf#% mčny
(4vi n ly lolil ltir fioly hr-
ll i _ I I A i
a é
r Si u
tt ii!n ku jfAMfiatn nuwimcn
banků vydávání j jkh anko
v k Ač ítváči ď-matfoKOvé ni -tHlávají
líčili lidu ktrrak prý ty
národní banky mají veliké výsady
tím 2e mohou vydávati bankovky
a ty prý rozpftjčovati na úroky
máme přtee jen to nezvratiteiné
faktum před sebou že národní
banky mají vydáno pouze jen za
jednu třetinu vého kapitálu ban
kovek a pouze polovici tolik co
by dle svých úpisů jež v zásobě
mají vydati mohli 10 samo
est již důkizem že blábolení de
magogů j'íst pouhý bezpodstatny
tlach neboť kdyby spočívala v
tom skutečně taková výhoda jak
jest to nesvědomitými humbukáři
hlásáno viděli bychom dojista
že by všechny banky nynější vy
dávaly bankovek plně tolik co by
zákon dovoloval a jiné nové ban
ky by se zakládaly všude jelikož
každý má volno bank takový za-
ožíti když potřebného kapitálu k
tomu má l'enlze K pojceni na
farmy na 6 procent nebyly by do
jista k dostání kdyby uložením
iintfm spůsobem zakládáním ná-
rodních banků přinášely užitku
mnohem většího
Sekretář Gage proto navrhuje
aby nynější daň na bankovky ná
rodních banků snížena byla na
osminu jcunono procenta uaie
aby mohly národní banky zakládá
ny býti s menším kapitálem nei
dosud a aby jim dovoleno bylo
vydávati bankovky v plném obno
su ceny úpisů a konečně aby za
náležitých opatření měly banky
právo vydávati bankovky do 25
procent svého akciového kapitá
lu
Ani tato třetí proposice nedojde
asi schválení kongresu aspoň ne
senátuneboť ti samí demagogové
kteří usilují o znehodnocení naší
měny jsou též odpůrci národních
banků a nepropůjčí hlasů svých k
tomu co by směřovalo k jich roz
hojnění byť tím 1 naše měna obě
hová rozmnožena bvla Proto
asi žádná část tohoto návrhu se
kretáře nedojde k uskutečnění
aspoň ne pokud kongres v nyněj
ším složení setrvá
'rrjř ft melancholií"
povelia trurlnomjrxlmwtl "rl" ol velmi
ti" lnřnou nrs4JUvnrli % niriavkfin k nl
llfuUnkou nin64-U Jn lir! "ortrMI" Uk
uniích slmvlti Vtf protřl-li upírflré
MttU-rvvC tluWnl hotke po nll bndft
rychl xtlJItl chuti Jtru
dn budou dn pmvldelního pulidku NwJfO
to ln uislvte ulehnout! bet ary li v
ntVh bul im ohitmmf Walilngtono
piimnlk tlaltl llulrk Jnttll pr!i}rt
uKinHky wtrhvBtft lmjř ilmok) naduli
!drln nb rcvmatlama porolojw Holkou
Ihned on pomoc "nelil m pltlMidi nco horli
ho" Chabý tar fli jt rychli Uiatoai
Uko imínlo adra nalil Jakfmkoll
}!Bfm I4ktoa — Ylnoi ckkolcn trikril daat
Pokrok Západu
Kirifltíni nďntJtky
i ví 1y JřJ(
14l
Kdyknlí liffí n f-p7í nj4
k piď rfii' ťhyřt nt hťtlivf' f-ř'--Ifii4
rl (ha j x h iimi ( ř i n i t i
ř ď jíll aťy ♦ nika4 h í f 1 1
Tak I I n l W ř 4 1 ri4 J(h ť jmna
pak N w OH' 4ftti f #li ttnt
4 jtn-b' kď lidí Ibitl jiiíMřiicr A
jikri íitď' tak í í U pfrýrii řpa
lícním j'l niřafím l4vn4 k'
řafitna
Kadjí ini'tfník mií ovUm
iina(i ! o lifíifii f(plř ní jikfi
karanténa j I fprv
kdyl cpiďfni' vypukla jiko v
pl(pabi y$f #!!ifnnm ifjí tvt
j n malou řnti Aai4?ní pfirc
kleli prtlií přřv4dí poll4
t dff 11 vřdoftíitýi h ňlad dra
volnftli npllhajíf ítli lifin
11kdy Ipínav politiky twthmi
fiřro a vyíill půdu od :iaklli
ýcli áfíidkft Jn laková dů-
ladná atianace po!ytij hlavni
yc nit h velkých jifif!i apO'
hlivotl titnkn plr veUifými
a 1 1 M
pl'Ufimmi ítijrnřiM pak prnl
thobrou lluloti cimnitl skvrni
tým bliSníni tyfem hUviiiČkou
atd Jluďmcnosl ni pouč! jíl
ne poučujeme tom vlude
míta s dobrými utokami lra-
vou vodou jatkami roumně iří
zenými p poskytují daleko pil
znivější číslice úmrtnosti a cho
rob nežli místa j i Spatnou mají
kanaliaat i špatné vodqvo!y atd
Úmrtnost hlavničkou klesla na
říklad v Mnichově dle zpráv
rady zdravotní za posledních de
set let — - na bod mjniŽŠÍ jen zá
sluhou assanace
To všechno víme ano víme
ak vypadá to v New Orleansu
Galvestonu a jiných městech již
ních kde dnes karanténou se uza
ě a 1 _
viraji aty zítra znovu a znovu
proti assanaci se prohřešilí Če
kat až epidemie se vyskytne
horem pádem chtít ji "vykouřiti"
aneb karanténou odstraniti jest
směšné tím směšnější Že nehod-
no pokroku našeho století A
když tak člověk čte poplašné zprá
vy denního tisku a pochvalování
si karantén v krajích kde žlutá
zimnice řádí musí věru mimoděk
sc usmáti a diviti jen co tak ubo
hé anglické čtenářstvo chuděrka
musí někdy spolykati
Nám však jimž záleží na sku
tečném poučení a svědomitém
rozboru bude dojista časové a za
jímavé zároveň povíme-li si o ka
ranténách a komisích zdravotních
trochu pravdy Tak slyšme jen
co před nějakým časem řečeno
bylo v akademii věd v Paříži o in
stitucí karantén nazvali je bar
barským systémem jenž slouŽ
jen k tomu aby se morová rána
soustřeďovala hromadila a šířila
aniž by pravidelný vývin epide
mie zastavili Dr Imray pouka
zuje pak k tomu že město Liver
pool ač udržuje neustálý styk
nepřetržité spojení s pověstnou
Bombayí ač nepřálo karanténám
vždy bylo ušetřeno na př asijské
cholery Bázeň před karanténou
nutí kapitány ke lži a tak jde
jinde
Hygiena jest vše! Jednotlivci
úřady země 1 státy za tímto h
Biem kráčejíce zvítězí nad nepři
telem epidemie jakékoliv U nás
ve Spoj Státech však schází ještě
jedno a sice úřady zdravotní
pak-lí práce jejich měla býti účin
nou nesměly by podléhati vlivům
politickým zasloužilí a osvědčení
pracovníci jednotlivých odborů
zdravotních a ústavů přednostové
spolkových státních a místních
zdravotních komisí nesměli by
podléhat! libovůli lecjakého ward
ního aneb jiného politikáře ze ře
mesla jakž toho i dosti dokladů
máme ve státu Ncbrasce v době
právě přítomné a ve státech ji
ných zejména v New Yorku
111ÍQOÍ4U
"Karanlnv lion nfyl" 1(1!
dr Miiu j-n I řvIUml mm
tbiittof ri-j 'irlfm kruhům fran
(oik)m My kalM df
K?l opravuj" jeho loud Karati'
!() VyitiiI 4fiiy bni a! křl'
ni tyiií vM 1 hygiena pronikne
veU tfi vrty al jf jímfitadim
iď iiifi kaí ly Mk'l(k klf
f ý dm 4 nbftf}e hdadý tyfij ittď
t k ti mí lby l fijftiií
A rit jf laln kafanloal l'a
pířoyý kfimy'1 proti dloyýci ku
ííro fy inaM nepatrná Črthy
I n rttalf lál poimícaný řiiro I
fokia ti vtj lto ( liVliti
j U Mnkv minul' opt y
inkniivíl na íloyťfii aj-ln k4
liiv neíU úiviMavf Nirirí jmi
Tak na pfíkla l kdyl foku MH6
obfolnvala C i hy 1 holef a jednala
11 plpadfiýtli opatřeních xvlátlnl
k'tfiut' 4 la Jokiala vke neli
v tk té karanlny v Nmt U h ano
'laha byla vořem ttiítlftm jiným
iní h ( itU h
V ( hifagii t fieílovičné rpide-
rmc 111 li také xdravotní úfad jako
bycejne p upintli politického
livu c nalajftf Mnohý čtená!
iitlpně uriifjr vpomlnajf no-
i mmitnýth výulupft IchdejMth
est mi mámo jak mspravt dlivc
ftoudí o úfadch zdravotních a
komicích dobrých což potom o
těch j ž tft ba dobrou mely vůli
al jiou na Ittíikti politiky Ka
ždý člověk myslí le má právo
tharakti rizovalí a posuzovali Čin
nost jejich nevážně Každý ne
úspěch svaluje se na jejich bedra
přec pracují na mnoze dosti vy-
latně jen když v čas činnost za-
lájí a nenarazí na překážky sa
motného obecenstva při jehož do-
ré vůli platí pilný zdravotní úřad
více nežli desatery karantény
Obecenstvo právem Žádá aby
-j stát a úřady chránily a když
úřady zdravotní horlivě pracují
konají svou povinnost a úkolu
svému snaží se učiniti zadost —
nemá rozhodovat! žádný vliv po-
itický aniž vliv nějakého guver
néra jenž o ústavech státních
zdravotnictví a náležité správě ví
asi tolik jako koza o petrželi
el 2e v zemi teto ještc asi na
dlouho nebude jináče a Cechy
jež valně v ohledu tom předstihly
Německo které si přece v ohledu
vědeckém osobuje předáctvf mo
hou i Američanům vhodným býti
vzorem
Vlc v domácnosti nutná Tuk na
rývá pan Ondřej Abrahamem y Llttle
Culil Minu Dra Petra Holxiko v ná
sledujícím do iHu: "Jako lék rodinný
rná hodnotu kterou nelze přecenili
Kařdý v okoí tomto který ho užíval
Jest téhož náhledu Víra že užíváni
Dra IVtra Iíolioka UHpoíI mnoho stra
chu a bědy v domácnosti zrovna tak
Jako veliké účty lékahké Užíval
jm ho ve své rodině a velkým úspě
chem a mám zu to ie je to věc pro
domácnost xkuteěiiě nutná"
Tistee jiných svědčilo týme způso
bem 1'úvotl historie tohoto léku
oplývá ZitjimavoHtuii Malý časopis
Světlo" mlěluje něm vse Posílá
se bezplatně na kteroukoliv adresau
Piáte na Dr Petr Kahmey 112 114
Ho Hoyne Avenue CIiícbro lila
I OHllirC jlli MCi
O llll0IMI10Mt
Mvý?ii rodin
plihUtupi-nim
k rotvi-tvenému
lidu
Jnl vfplicl piJIHna
prftvné a ryofale
JKDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají se Jednateli
k wilofc-nl novlch Uborft Vhodn pod
mínky IťipKtn o podrohnnatl fiiky neb aniřll
cky na vn-liiiibo vellutla
J C KOTT
811 Slwly Rlrk OMAHA NFH
— Předplácejtu na Knihovnu Aon
rlckou pouze 1100 roěoé
WOODHHH - WORLD
Ay-ff f lcl tir
4 r ťlf 1 11 ( ( t
fijnl V-
lfft M4 I ft l I
My l ťMki Národní
Sin y
ne
dn thtttwlhWnt tlovanllí
♦ íráfi
miittť' ti- d'M4vdnf mifoftl4
I k vle%biatik i mnli hlÍ
pukfok ři4tho biV4řikliřl ple
inefi na půdí novl vlailí
uyálivlf l efnřrh tšH
r4 úkor plemrnr) naí ho vzmáhají
ii ri4livilí k ri4dy
iinalc Ic "V jdnoll ííla"
jl jtifio) apitou kťli (bránit
ni inůl pll itwtf kilí mimo
vobi ne úuiyln4 avýml ukulky
uřllcjí ú4vu Spoj Slil ft
tiválivle- ! c lo nalf prvnf
povinností jako olČanů Spojeních
Slilů úl4vu lulo (hrinil 4
tiviJivle pobledni krvaví 11
dilooli v latlífnrru 14 nejsou
Hic jinlf ih í tkvrnoii 114 hvíl Ifi4
iu praporu svobody rovnoulí a
bralMlví
iináMmc! -!
I vyívali kaldý lovanký ČA
sopi vydavatele majitile redak
tora i zpravodaje a literáta vůbec
aby stali čb ny "Svaku ulovan
kýth novinálů"
3 požádali každý slovanský
spolek a každého věrného Slovana
vůbec morálně í hmotně napomá
hat práci jmenovaného svazku
3 vyzvali celý slovanský národ
na půdě americké žijící k obeslá
ní slovanského sjezdu na kterém
založena má být slovanská liga
4 vysloviti soustrast rodinám
lattimorských obětí slibujíce jim
veškerou možnou podporu a výbo
ru který sc má domáhali spravedl
nosti naši pomocnou pravici
5 a vzdáli díky Patronátu Č
N Síně i výboru který nás tak
skvěle přivítal a pohostil zvláště
spanilomyslným dámám jakož i
novinářstvu anglickému za přízni
vé zprávy srdečné díky
Členem svazku slovanských no
vinářů může být každý vydavatel
majitel redaktor a zpravodaj slo
vanských časopisů (zpravodaj
je-li nejméně půl roku už činným)
dále každý slovanský literát vůbec
Časopisy platí přístupného $3
jednotlivec $150 Příspěvky ří
dí se dle potřeb
Sjezd se odbývá v čase a místě
úřednictvem určeném
Hovy KL01TDIKE
0ljC3Vےll
Právě jsme dostali do prodeje od
východních kapitalislů WHK) akrů po
zemků mezi nimi? jaou též vzdělané
farmy většinou v okresfch Htnuton a
Colfax Nebr Pozemky tyto leží
vesiněa v nejúrodnější čásií tohoto
státu a mají skvělou vyhlídku do bii
douciioHti Mnohé z těchto pozemků
neví iřlané můžeme prodatl od 11000
akr na horu lest to jediná a takřka
ponleduí příležitost ve státu tomto
koupit tak dobré pozemky ca málo pe
něz A protož liy naši krajané ne
měli tuto příležitost proplatí
O další podrobnoAti hlaste se pí
s-rnně neb ústně u
Folda 31 11 ndl I & Kayman
ClarkaonNeb iix
FR CUBA
Český pjiAvník
VE SCHUYLEK - - NEBR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Kkifrfncc: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuyler Neb
aW Předplácejte na "Knihov
ou Americkou" pouze #1 roční