Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Ifn' řrfřínn fb j'! m'" nou
ll-fanf kť-rou donutili mnf m-!
jt rroA h npfcfi kti ft i
fl řfiíoM 4 foky mohl I ' t ř'--IvJďill
? zfu řiftít obrany f -ni
nřtfřfmf M'!n nov tfhy
řtab ovi f ňřnyl'i aií pbidmíio
l# (m řiřrtfi nát obrftod i
ninfiký ř#hoť ríma k-iptij" od
r4 poii j#n lo fo ltutt
ftoí mimi řolllkkí strmý?
V ttttitth b potiefcfíb n nf
lidflýfft polití k ý butfan V M
kovýrh nfii jřr ní mífa neboť
ftl plat! ff spotu fci vul" vladař"
jinak vlak V oiíi b knrulř-
t učních I ii j'ti politické" třarty
ftutnoMÍ jhkoí ailiipujf jf
tfřjr áady náhledy kierej k
platnosti vidí #it uvedli "
unalí Kaldá thto pobiu kýth
Un myll to v podtaě upra
vdy a pouze ]'fi ku propthu 4
Mihu %íMle nímti KaMJ Z rtí h
uznává ty jfjí záady ten j jí
riiř kterýž navrhuje aneb kle
fýmí l-Zři' jt tímzravým a
lim jediným kterýž zemí a proto
faké jim pfíshiífiíkftm 1 strany
nejvctlf proiprh pfinNti a nep
vělíí míru blahobytu f sj-dnati
mftžr Bláhovým jest te i kdo k
vůlí přesvědčení aneb nJlIiIftl Aru
politickým nepřátelství chová ku
tvému spoluobčanu aneb který
chová domněnku aneb podezřívá
ic by strana některá v úmyslu
měla mařiti blahobyt miií aneb
národ v nesnáze uváděli Na ta
kových bláhových lidech o vínu
nechyb! kteréž ve své straně vždy
jen veškeru dokonalost spatřují
'byť í tato jakkolivěk nedůslednou
byla a jakékolivěk kotrmelce pro
vozovala kteří svou stranu za
vzor poctivosti pokládají a u všech
stran ostatních pranic dobrého a
prospěšného nespatřují
Mladší pokolení občanů nyněj
5ích nemělo až do nedávná příle
žitosti aby seznali mohlo které
zásady zemi a lidu nejlépe prospí
vají a za které strany nejlepšf a
největší míra blahobytu v zemi
ofekávati se může Všichni ti
občané kteří buď dospívali aneb
přijeli sem od počátku minulé
války a žili zde po dobu v kteréž
nepřetržitě zem tato řízena byla
zásadami republikánskými až do
počátku let devadesátých neměli
ovšem příležitosti aby tehdy z
vlastního poznání a z vlastní zku
lenosti vypozorovat! mohli zdali
a jaký rozdíl jes v účinku půso
bení zásad strany jedné neb druhé
a není proto divu že bylo až přes
příliš mnoho těch kteří se domní
valí že blahobyt jemuž se veške
ré občanstvo v této zemi za repu
blikánské správy nepřetržitě těšilo
že ten pokrok a rozvoj této země
jest zcela přirozeným od politiky
a její směrů úplně nezávislým a že
Amerika musí zůstávati za všech
poměrů a okolností tou proslulou
Amerikou oplývající vždy hojno
stí a blahobytem
Léta uplynulá od počátku toho
to desetiletí mohla ovšem rozpla
Šiti a dojista u probudilých a
přemýšlejících občanů rozplašila
takovýto pošetilý blud Za mi
nulých šest neb sedm roků pod
stoupili jsme zkoušku kteráž by
neměla zůstati bez poučení pro
budoucnost Hyli jsme toho
svědky že po celou dobu trvání
vlády republikánské předcházející
rok 1893 prospívala celá tato ze
mě prospíval národ prospíval
lid a všechny jeho vrstvy Žádný
lid žádné jiné země na celém svě
tě nemohl vykázati se za stejnou
dobu let 'takovým pokrokem ve
všech směrech jako národ země
této Ne j lepším toho důkazem
jest dojista to že do žádné jiné
země v kterémkoliv světa dílu ne
proudilo přistčhovalectvo měrou
takovou jako do země této což
samo sebou jest důkazem neklam
ným Že lid ze všech končin světa
uznával tuto zemi za nejlepší a
nejnadíjnljlí My všichni my1
Mmí jfit" livřMtíííiií in vdky
fřif" ťi ibutid V ifflM J'fi'tl
Tu jM ! Ymkf b fl'v'l
fk v klfml náfřwl
tln#li!i dal bludu voiMjooťí Un
dním! Ř slíben ii'i'nf rti Míjím i
d MktMltt koti a na kf- l 1 př Í
kr#tt ký nitftnrrt (iťmrt ( b v
I Ind Vak nrjrrj ťi nybf I ďi
kfiíf tvnlmt t% d'Milot n
movm vfíirx ih niokratir k4 lak
ff pi[ifv( jfi hylti rit b t fi řldř
}pt ilmiíikř atA rávil ňpln tl'
výh rk"i a fiióMi pnv4 líi y
tUf h rnokratíf kx #ikt ř)'f híto
Vftlrnvé hlJaí i llf) j' ji'h
tottp fKÍ ifuvlorafi í porď'i
níř( k blahobytu j t(A mnfh rn
t'ífiiir ri í jíký jm ) ďi té
d'by poívali
jaký rpffi a blahob)! nim
přiváiní thti d rukrali fcýi h
áa j pfividl') to inAuif dontid
vtiťhni v patntí Wlká rbrhtnl
tí ft jřtkva'ila na c lou ttnú
alkottv lunre Avítibi privf tak
jako r právy řt'publikinké
ačkoliv půda vydávala úrrxly tak
bíijiiA jko ilřitlcly ačkoliv inli
jine a požívali ty nmnA pfíb JiloMi
jako píed tím přere panovala ví
obrná bída a nouze aneb apoft
tínfřl v rilé zemi na západě i vý
chode na severu í jihu na farmě
i v m£$tě 11 dllnfka i obchodníka
11 zaměstnavatele i zaměstnance
VSichní trpěli stejnou rařrou I'o
dlouhé čtyry roky trval tento ne
utěšený stav bez přestání po celé
čtyry roky aprávy dtnokratické
Tu pak mnozí ti rozumějí pro
hlédnuli a poznali ?e jest skute
čně nijaký rozdíl mezi stranami
politickými v této zemi že j-st
rozdíl v těch zásadách jež pěstují
a provádí že ne každá cesta jest
stejně dobrou a ku prospěchu a
blahu vedoucí Tu seznal lid že
ttn hlásaný a velebený svobodný
obchod od něhož bylo mu faleš
nými proroky slibovány nemožné
divy a zázraky Že totiž každý za
vše co bude míti na prodej obdrží
vyšší cenu a za vše co bude kupo
vati bude platiti méně byl pouhý
blud zdali ne klam a šalba Když
loni blížila se nová volba prssi
dentská tu uznala strana demo
kratičká sama svůj blud a opustí
vši pro tu dobu od své zásady svo
bodoobchodní kteráž čtyry roky
před tím byla základním kamenem
její politické víry chopila se otáz
ky nové a sice otázky měny Kaž
dý ví že tak jako před pěti lety
ochranné clo bylo tím čím strašili
se politické děti právě tak loni na
proti tomu od téže strany strašen
byl lid zlatou měnou a každý do
jista ví že ze všech demokrati
ckých řeČnišť a ve všech demokra
tických časopisech dovozováno
bylo že jen volnou a neobmezenou
ražbou stříbra lze vrátiti zemi její
dřívější blahobyt Však lid nedal
se loni oklamati tak jako učinil
před čtyřmi roky nedal se chytit
na tuto novou a lesklou vějičku
maje dobře v paměti kterak okla
mán byl před čtyřmi lety a hlaso
val pro dobrou měnu i pro ochran
né clo hlasoval pro návrat a ob
novenídřívějších bývalých dobrých
časů na základě těch samých zásad
na jakých dříve panovaly hlaso
val pro McKinleyho
Nuž lid v očekávání svém se
nezklamal Ovšem ti kteří snad
se domnívali Že republikáné mo
hou konati divy a zázraky a že
mohou obnoviti a navrátiti zemi
blahobyt dříve ještě nežli jim vlá
da svěřena byla aneb nežli mohli
odČiniti to Čím dřívější tíseM bída
a nouze zaviněny byly ti ovšem
snad byli zklamáni Trváme ale
Že žádný Člověk rozumný a rozváž
ný nebyl zklamán v očekávání
svém neboť vidí každý i cítí ne
klamné lepšení se poměrů pone
náhlu sice avšak jistě kteréž dává
nám naději že země tato stane se
opět v nejbližší budoucnosti tou
starou a dobrou Amerikou jakou
vždy bývala a tak přišel lid znovu
k poznání že klamali demokraté
li l pf'l řokem tak jko klm!l
jíjpfrd f Hy Nernáni" aobfitf
tmu řalbu itříbra ale pfi#
ymuhy t p?í n mámu ani vb'l
ný ibi ftfhf rtýbfl mim dubrou
fnJfi a (M-hranii fibií roí té
bybí vdy tnahoit t puhlikántk
titany a vrirl a" nim jíl ly Mr
dobré" cay pomalu alf jitJ!
MHtf ňt ř k pfif tipovali budou
volili k ínudl volebnímu a řilli
tu Mt tvtřho vrhnou nnhť ď
bfe ftohě řov4J!( ťíU rhlí An
valí pro Mřanu f-piblikánkoi
jjll liiady přinátrly itm vMy
blahobvl arub pro tlranu
kl itl Iřpli june !M'it dlv1 ni
kdy nepoznanou itrauu d mo
kratičkou 1'olilitk ulrany mifiit v lto
ifti proto abythoiiidati prfic hodu
výfii fiUibdúřii a ivfmi pf l
ření o lom ktfié i4ady pro el'
a pro i tou zorní uznáváme za
IrpU a proplnj' a naU povin
nontí obcjinkoti jftt abythom
hlasovali jen pro tu fttranu od
jfjfŽ záad prospch víeoUrnýa
tím propéth vlastní okávatí
mŮlifne
Kjo nese hlavní vlnu?
AČ v btoínl volbě nevolíme
žádné státní úfadnfky nv'brž pou
ze j n člena vrchního soudu a dva
členy řiditehtva university přece
až posud jediným trumfem popo
kratů bylo že prý státní poklad
ník iSartby zpronevěřil obían
stvu i úřadu svému osvřdčivse
nejvřtŠím zlodějem jehož jsme
v Nebrasce kily měli a strana
republikánská činěna jest za něho
zodpovědnou Nikdo nepopírá
Že Uartley jest skutečně takovým
jak jest líčen však jestliže strana
republikánská zodpovědná býti
má za zpronevěření jeho pak do
jista musí též býti držena strana
popokratická zodpovědnou za
spoluvinu úřadníků popokra-
tických na zpronevření tom
Kdo vinným jest a do jaké míry
kdo větším vinníkem to nechť
uváží a rozsoudí každý sám pro
sebe
Jak všem známo odbývalo se
v minulých týdnech přelíčení s ru
čiteli za státního pokladníka Bart
leyho kterýžto sám dříve před
tím již ze zpronevěření peněz stát
nich byl vinným uznán a odsou
zen Přelíčení toto dospělo však
k náhlému konci v pátek dne 22
října a sice tím že státní návlad-
ní popokrat Constantine Smythe
po čtyřtýdním přelíčení neehal la
lobu proti ručitelům padnouti Pří
čina proč tak učinil jest ta Že
během přelíčení vyšlo na jevo že
guvernér Holcomb následkem to
ho že nekonal povinnost svou
jak zákon mu nařizuje opomenul
zameziti zpronevěření když to
bylo nejen v jeho moci nýbrž i
jeho povinností Však nejen to
nýbrž vyšlo na jevo že kdyby byl
jednal guvernér Holcomb podle
zákona nebýval by Bartley mohl
nastoupiti druhou svou lhůtu a
nebyl by mohl tedy dopustiti se
zpronevěření tak obrovského jak
učinil
První chyby dopustil se guver
nér Holcomb tím Že když po
kladník Bartley nastupoval úřad
pro druhou lhůtu nepožadoval
od něho vypořádání jak zákon
nařizuje totiž vykázání se celou
hotovostí v rukou jeho se naléza
jící Jest ovšem pravda že Bart
ley předstíral že hotovost přes
35400000 uloženu má v různých
bankách však tyto banky nebyly
státními banky depositními aniž
se guvernér přesvědčil o pravdi
vosti jeho tvrzení aneb o pravo
sti certifikátů jimiž se Bartley
vykázal Ba guvernér Holcomb
jde tak daleko že zákon jenž po
žaduje aby státní pokladník
penězi v rukou jeho se nalézající
mi se vykázal nazývá fraškou a
Šalbou Tak aspoň svědčil do
slova když předvolán byl co iví
dek v přelíčení ručiteli
Mfioforu 04tif!n)íh oporo ♦
M-ití vlak dopiNtil guio írf
lim le rojfdnal dl" ikona
vihlub m ku iruře tlitního po-j
klatfiík l'oi ikona mli
Biflb jr dříve ři 1 poip)l tift f
dáli fofalnofi a f hU nou zá
ruku fclfál Hfhvábna býti nťla
nj' ibi j irta ákon imI
novtijf když (ruka v iilanoi uý j
den ito)' u4 ttenf Je tím úřad ď-
iffnf jl tipráin'rt a přdpi%ij
}ak)'m pAo!ru ohiaen býli
ml Nul pokladník Bartley
pfedloJil dii" j ldna vou záru
ku 8ti¥í'i nrovi I lobomVivi vlak
lýJI neunal ji za ďtat f nou ne
lal jí iv arhvilenf a tt Uhdkffn
toho úřad pokladníka m1 probil
eri bti řuvrnfm za nprlzdn'
n} To guvrmr f'int nýbrl
poradoval ji lit daliíih řufilelú a
trprve f lyry dny podji n í zá
kon ustanovuj'' záruku nrhvábl a
Ihtrltnk r Vr7 h( ' olo
poh'dnfjU byla píďina pro um
sil vrthní návladní uputití -
oudu proti riicitrlům liartb yho
jlikož vzhb dem k lomu dal mu
oudce pokyn Že n bude moei
uznati jejich zoilpovědnosl Je
liŽe Bartley úfad zastával nepráv
ní a neoprávněně nebyl zákoni
tým pokladníkem a ručitelé jr ho
nebyli zákonitými ručiteli
Nuž jestli tedy tímto opomenu
tím guvernéra a jeho protizákoni
tým jednáním sprostění budou ru
čitelé pokladníka zodpovědnosti a
utrpí-li stát ztrátu peněz zprone
věřilých pak dojista vinen jest
guvernér právě takovou měrou
jako vinen jest pokladník Bartley
neboť v jeho moci a jeho povin
ností bylo aby zpronevěření tomu
zabránil jestliže snad vina zpro
nevěření Bartleyho padá na stra
nu republikánskou pak musí stej
nou měrou padati též na stranu
popokratickou
My ovšem ani jednu ani druhou
stranu ío takovou neobviňujeme
Není spravedlivo aby k vůli chy
bě jednotlivce trpěli měl celek
Kdyby tomu bylo tak pak by
chom musili si zoufati 1 nad sa
mým nebem Vždyť i v nebi vy
skytli se padlí andělé kteříž svr
ženi býti museli do propasti pe
kel Však přes toe po nějaký
čas nebe padlé anděly hostilo zů
stalo přece jen nebem Tak také
strana republikánská po vyvržení
a dosažení náležitého potrestání
vinníků očištěna hodna jest dů
věry spíše než kdykoliv dříve
Však má-li strana jedna z příčiny
té obviflována býti pak musí též
obviněna býti strana druhá a to
tím spíše jelikož guvernér byl
zpraven o tom že je podezření
že u Bartleyho není vše v pořád
ku a měl proto tím více býti na
stráži Konáním povinností svých
mohl předejiti nejen zpronevěření
Bartleyho nýbrž 1 vymknutí se
zodpovědnosti ručitelů
Co potřebujem
Náš stát Nebraska jest bohatý
svou úrodností Bohatá půda
Nebrasky vydává každým rokem
hojně plodů svých sloužících po
třebám našeho obyvatelstva Však
z bohatství toho nepožíváme vše
co nám právem náleží My musí
me vyvážeti příliš mnoho "suro
vin"příliš mnoho plodin do vzdá
lených trhů Naproti tomu musí
me opět dovážeti z dalekých míst
mnohé své potřeby a tak musíme
odváděti velký tribut dopravním
společnostem oběma směry Co
potřebujem jest aby nevyváželo
se z našeho státu ani zrno pšenice
nýbrž všechna aby zasýlána byla
ze státu již co výrobek co mouka
aby nevyváželo se ani zrno kuku
řice nýbrž aby vyvážely se vý
robky z ní jako maso škrob líh
glukosa a jiné Četné výrobky po
dobné My potřebujem cukrovar
v každém okresu který by spotře
boval cukrovku z 5000 akrů z
nichž každý akr přinesl by rolní
ku výtěžek I40 na miste nynij-
IMi t ' kliť kuktiřiie Mf
potři hit)' tu fe ) f k aby Zpřá
) ly vi 4k M !oi fi k to j n lilu
iM?'lo ntZlio íiffjio Spadu
My potrV'iiijm ko) lubovny aby
Vyd'llfy Sthh- M i' h Hljtr íi 1 k'l
f dol)tka ['(lli ftlio My po
lbb'i''fo lovirny obíMnoM aby
kňlí pt ovály v obuv My po-
Ifehujrm pivovary aby pra ová
ly ' ! n jímut ! vypéUlo-
vany My potfi-bojem pfvaiř
ny j 1 by t k'i'utp' hojn rostou
tího hotovily potřbn1 vazivo
Slovem My potřf fini m prftmy
bl tfiy potb buj' fo továren V
nfhí byrhom Mohli zpeněžili na
tě plodiny t (o h iin') m v da
ť k ýf h Irzí' h kt ťl y nim vy
řábly rtaíf "itfby b vnjí ne?
to za 11 fiáb dk mi dfabz1 dopra
vy platiti rnutíme kt tti by po
k)tovaly zamtuánl i vydb k
ií(Ooi ib'níků jíl by opt po
třebovali vít n plodm pňdy naU a
zaplatili za ně b plf m nu ne to
do tam m kdyí o lbjt tlab ko v
tiině bbdali muiíno- tt pík flk
tffrt-f buď tne proipívati a poží
vali hojněji! m'rou vytři' k práce
Toto ví jf pravdou saniozřej
mou palmou n popíratelnou
Olázkoii j t pouze jakibxílíme
víeho toho Níe vlalní síly k
tomu nedostačuj! K tomu potře
bujem pomoci kapitálu podni
kavosli NuŽ tážeme se všech rozum
ných lidí mfižeme-li tiěekávati Že
kapitál plynnuti bude do našeho
státu za účelem podnikání když
bude známo že lid našeho státu
souhlasí se zásadami populistický
mi souhlasí se stranou která ode
přela povoliti zákonem předepsa
nou prémii cukrovarníkům ač
tito na základě zákona toho rolní
kům za řepu vyplatili o dolar na
tuně více? Stranou jejíž vítězství
před několika lety působilo co
studená lázeň" na veškeru podni
kavost na průmysl náš a rázem
zarazilo zřizování cukrovarů a ji
ných podniků podobných Stra
nou kteráž vždy a všude prohla
šuje své nepřátelství kapitálu a
podnikavosti? Stranou kteráž
soběcky nešetří práva a spravedl
nosti a v pobloudilé neprozíravo
sti hubí zájem státu?
Zdaliž nemůžem spíše oČeká
vati že nabydem všeho toho co
potřebujem když prohlásíme se
hlasy svými pro stranu republi
kánskou kteráž vždy pečovala o
rozvoj našeho průmyslu a Siření
blahobytu do všech vrstev lidu?
To nechť uváží každý volič
když přistupovati bude k osud!
volebnímu a chce-li aby náš stát
prospíval aby vznikal v něm prů
mysl a aby dostalo se mu toho co
všichni uznáváme že potřebu
je nechť odevzdá hlas svůj
pro navržence republikánské
Když tak učiníkdyž v den po vol
bě zví celá Unie že Nebraska ne
ní státem repudionistú nýbrž stá
tem občanů pokročilých kteří chtí
jen co je pravého a chtí zrúst a
rozkvět státu svého pak dojista
že dostane se státu našemu mno
hého z toho co potřebujeme do
stane se mu náležitého podílu na
té probouzející se podnikavosti
na tom ruchu průmyslovém který
oživuje následkem obnovy ochra
ny celní!
Kdo je přítel Nebrasky a přeje
její zdárné budoucnosti bude ten
tokráte hlasovat republikánsky
Zimnice nváena jest třesením
údů kdežto nachlazen! přivodí kašel
Dr Augusta Koenii hamburské prsu!
tlié jej vyléčí! pijte horké ni e zahře
jete a iiHcIdrizeiií v krátké dultě bude
odstraněno
V Blairsburg la vyloupena
v neděli o 3 h ranní tamní ban
ka a kořist' na $6000 jest odhado
vána Lupiči byli tří a jeden z
nich ve zmatku a tmě když vý
buchem dynamitu jehož k roztr
hnutí pokladny použito poplach
učiněn omylem za stihatele pova
žován a soudruhy svými smrtelní
postřelen