Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 ° ' '
Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
moi
1'wMlot"! ř I Wrfc ? mm11 Vití l it
IJII K tu J
iHiM IJIOhM'
VMH !
llsNÍMé ffsJle
f kf lili Onl I Ml ftit
ft#9f fi'# R nf- '' - Mři
k ii - A ni ff ' ti
k ! ' fj : ' I t
i iíl J Hi 'i tt t 4 řt K
plt Hthl- A ft #!
ffyntJ f" (m t ntf ! t vn
4 I i -t t - y j
74 4"fiii i ! t4 ťli'i h)ia
t ' !l(liil jj
tt 4 H fj ft- ini 4nf J
Dmi $ I i Ol j ' )iii
pvkf MM t# li in wtit' 'i
) f til I- 5 ft I
N M íl !' lil' ( - tit rí (n
i' !' m r i
)- I #1 f t (' 't ( ! III
fcr-l fl'l lir „ ' fi H(t "- fcf ti
-(♦ i f-H ( # ') o
ÍPmtřm# liř„ I - iíi f ft- hf )#
Omaha Neb 27 října 1897
tmi
rat lúfu zji pr - n i - Suí ttroje
soustavy n í jiujc !i n I i nabí"
žijí jiné řas(jiy
jilatíttlňm hojnřjsí v t-t r priinií
ncl kterýkoliv jiný řasojis i'í
itřte si M-znatii 114 jinítu niítc
Knvi itcrvNsrvu MfsiA N'iw
Yorku zvolí si Taitimanystické na
vržena: za úfťdníky ví co bmlc
mít k očekávání: "Do pekla s
rtíornioti
TaMMANYISTICKV KAMtlDÍT KTRmř
dal projevu sniý&lení tammanystů
"do pekla s reformou" hodí se
Velmi dobře do populistického
vládního ringu v Nebrasce
Přečtete si obsah a vVraz obsa
hu obou českých kalendářů kteréž
za prémii předplatitelům nabízíme
a seznáte že mají více a zajíma
vější četby než kterýkoliv jiný
kalendář
Španělsko rozhodné odmítlo na
bízené přátelské služby Spojených
Států k urovnání sporu s Kubou
To jest Sňupka kterou Uncle Sam
dostal a jsme zvědavi jak se vůči
ní zachová
Volba bude již pftíšrí úterek
Každý občan mčl by konati svou
povinnost a hlasovati podle svého
přesvědčení pro kandidáty té stra
ny jejíž zásady jsou zenu nejpro
spěšnější
Banky New 'Yorské' jwají prý"
v úmyslu snížiti míru úrokovou na
vklady banků venkovských ze 3
na ij procenta A přece pan
Bryan toulá se světem a blábolí o
tom že je málo peněz
Wroda suroví ho žixkza vzrostla
ze 165000 tun týdně počátkem
srpna na 200000 tun nyní A
přece jsou Časopisy kteréž se
osmělují tvrdit že průmysl náš
nezrůstá a časy se nelepší
Min soiíotu doskm imia iknice v
New Yorku ceny gKc Je dobře
že nastává chladnější počasí Kdy
by to bylo takhle v hoiké době
kdo ví co by se z toho nepřiho
dilo Dennici Novověku
ZAloha zlata v pokladn £ viJdnÍ
iVsí nřea sto nadesát milionů a
— j
zrůstá čím dále tím více Za re
publikánské správy není zapotřeby
prodáván ůpjsy a přidělávat! obec
ného dluhu aby udržela v po
kUdní potřebná záloha
pfid rilí á bíňli
iU!" (( ibif4ti(l !'
titll I ( % i ti % ttt j"frit
jilni(ni bt II n#h'i ptřfií řní
r tílltl tUrntt #!) r
í! ln f le prrnli1 ijřp4 I rt
v jf řiofři( h UtUh opíl ilí#lo
hf ii T l' h c lo
řI'!fi4 pfoffM ( jikoí n-b( il
ftí
J JIM ftl ťft JIvmI ř
blfi( řtl a ! tnA v)f frní
1)1 řninulA ib oJnVé pro
jř !(! f pltikft wif otim
tfcyfh jt hifi r#l(ni VAÍkii přoíl
lílflllf Mtl ( lili VIVJ % f H!ř
nimi pMt4vy ('fiUíuií ! r
prvníhfi ldiiíi HyU 1 inígranlftí
n n y dopf a v n I o 1 1 00 n4 IMIni
líitii í" ♦Utn' iřuU eny rmi-
Kr jntril př Kthnvalf í uiu plátit
ti nu iíl v dftilté iřMí 1'f'i
letíi ivj'l n{ n ní fádfié Dtiiluvy
Jt o pO! jrfl ídíniánl phtř
horale ft
Jak ř řoi-in jwtť i( iN(t v
l'ittbnrké kinicí n job p4ít I
n)'ini Nemají dosti na tom
odbývají í třt t vinu dosava
dní f 'f f puitilí j Itě do p nř-
řkatví a vyrábí ve velkém
íab ?né aď-áticenty Múíe být
že byli k tomuto kroku dohnáni
dlouhou chvílí jtli totiž nejsou
ku práci pf idríováni
Sl'f ltJI M NYNÍ li 1-kV NíWHKo
luhudc namítali praníčho ]roti
tomu aby Spojené Státy pfivlf li
ly si Hawaisko když dopřejí jemu
Německu ostrovy Samoanské To
To je již tak způsob těch velmocí:
KdyŽ samy nějaký díl dostanou
nenamítají nic proti tornu aby si
někdo jiný též vzal Přej bude ti
přáno dej bude ti dáno
O NIUAVNO ZKMkfXÉM ŽI RNALISTL'
Charles A Danovi vypráví ie že
krátce před svou smrtí vyjádřil se
o svém náboženském přesvědčení
jak následuje: "Byl jsem vycho
ván co kalvinista pak jsem se
stal unitariánem a potom Sweden
borgianem Teď nenáležím ku
Žádné církvi Mnozí z mých nej
lepŠích přátel jsou katolíci a já
věřím v náboženství lidskosti"
Podle nékterych pověstí ocver-
nér michiganský Pingree zabezpe
čil si ve Venezuele několik mili
onů akrů pozemků dle jiných opět
má tam zabezpečená ložiska asfal
tu a stane prý se konkurentem
Barber Asphalt společnosti Gu
vernér Pingree jest velikým příte
lem lidu ale nejlepším přítelem
sama sebe
V Rome ve stXtu New Yorku
byl v minulých dnech otevřen cu
krovar Jest jich potřeba ještě asi
500 a pak by těch sto milionů do
larů kteréž ročně posíláme za
cukr zůstaly mezi naším vlastním
lidem a rozděleny byly by mezi
íarmerstvo za řepu mezi dělnictvo
zaměstnávané v cukrovarech ja
kož i v strojírnách hotovením
strojů a sloužily by ku prospěchu
všem
ZAloma zlata v pokladní vlXdnÍ
dospěla již ku #151584212 a
každým dnem zrůstá Když před
dvěma měsíci po několik dnů po
sýláno bylo zlato zc země násled
kem nesmírných koupí zboží vůči
nastávajícímu novému zákonu cel
nímu jásali falešní proroci nad
tím že zálohy v pokladně ubývá
ale jásot jejich dlouhého trvání
neměl Jest to smutné pro Ékaro
hlcdy Že se jim ta jejich proroctví
jaksi nevedou
PRM ROKfM ZAIlAlH) VLLIKÉ
množství dělnictva a to ne snad
jenom v ti' dobu před volbou ný
brž nedostatek práce zaměstnání
a výdělku panoval po celou dobu
dem aprávy Teď a uznává
Ž aipoS devět 1 desíti jež zaháleli
Uhy řiyrtf ptti ují vydUjí
frt pli f'r bpttlKi ! loli?4
laMlnith ínbf a plnoo nul
l"!f řM íplí ffilrtí rit A #4
přlf j ivntl ři j f'(l řfK iřl
pf!vni ib rnriliMtl knl A r'flMl-
11 yfi I j íl řirbpU tlk tt
li ni %!tb fMf)bh tivMiijf
# II N jbptřfil roMtliTri
ol ího-pi v ti uú j'l olřal n
lří jk j"í při 1 b řin
hoii !iikonlf h Mifpilé im
lutírt trpí-n a till pok vťt)
nim ri ll'ďf í řM #
l 11 nu fff tl? # nm f %
ť WI t "! i i
ir 1 i 1 n a #- i
MlMt I ii M iHti II AMlMl S)(ř
1 1' of £ M I'itl!nin f hol jfnr fio
tab protbilýru rnl k ru
l4rovy'(h o '1 j l vd ki pr
horlil c stujíi U h AI do WéUa
tr)kti v fof I ii povalován byl
ruSIfrai z dobro(nrr dlníkft
vtak tr4k on n Nkal mu povit
Dlukuvílř ! l pak vKrti(h
ilJfiuk)h tak hTilviďn jako
Iřilhd) ftfl ! byl fKjb piím
píítf biu samu sol ( lAťijf to
ft zanechal po obí jmění ti i'
000 0O0
FAlMsjf Htffo i II U i KROKODII
ké tt ři třm ) prý chléb je
dražil ale mzda nestoupá za
tiilčíijíce ovšem patrně to že v
min b ti th musily býli zříovány
ioIévkirny aby nepracující a bia
lovící lid zachován mohl býtí pří
Životu kdežto teď ne otvírají to
várny v nichž dělník sobě nifiže
vydělali mzdu a koupíti si n j 11
chleba nbrž i masa Co bvla
latná lácc za dob dnnokratic
ých když pří té láci ani dělník
ani rolník neměl Čím by kupoval?
Navkžlnkc TammasvisiO v Nkw
Yorku pro úřad krajského zástup
ce A Ii Gardiner pravil minulý
týden v ř Či kterouž držel: "Když
vám někdo bude mluvit o opravě
v obecné správě řekněte mu
a použiju tuto slov ostrých jeli
kož jscrir byl v armádě do
pekla s reformou" A přece tiketa
na kteréž jsou lidé takovéhoto
smýšlení zdá se míti ncjvětŠÍ vý
hlídku na vítězství Patrně Že
Tammany své lidi zná a ví že
většina voličstva v New Yorku
smýšlí tak jako Tammanyisté: Do
pekla s reformou
V New Yorku uznavX se všeobe-
cně Že za všechna ta léta vlády
Tammanyistů nebylo drženo mě
sto v takové čistotě a takovém
pořádku jako za nynější správy
opravní Tammanyisté nemo
houce toto patrné zlepšení pomě
rů popříti tvrdí že prý při práci
té ukradeno bylo jeden milion do
larů Demokratický časopis World
vůči tomu tvrzení činí následující
porovnání: Za správy Tammany
istů bylo zametáno denně průmě
rem 175 mil ulic při roční výloze
17176 na míli kdežto nyní mete
se průměrem denně 924 mil s vý
lohou $3553 na mílí Jestli nyní
rozkradeno bylo jeden milion
jest otázkou mnoholi rozkradeno
bylo metaři Tammanystickými '
VflkX křivda a bezpráví staly
se našemu Billy Bryanovi Měl
vyjednáno že za svou řeč ve stá
tní výstavě Kansaské obdrží polo
vici hrubého příjmu Bylo mu
také náležitě odvedeno $2400 co
polovice z příjmů za vstupné
avšak nyní vychází na jevo že
bez svolení a pomoci jakéhokoliv
jiného národa byto Čítáno též
ještě zvláštní vstupné za sedadla v
hledišti (grand stand) což vyne
slo #2000 Mimo to prodáno
bylo při té příležitosti vzdor pro
hibici v Kansasu panující 6800
lahví piva a z obého toho příjmu
nedostal pan Bryan ničeho a mu
sel se spokojit s pouhými #2400
za opakování otřepaných írází o
nichž všichni vrabci na střeše ště
betají To j křivda! To je bez
práví!
Silijř m I Wíoiiisiki' Ir
MkfUf pfikUďiy (ík ftnJU
j ůmytU m m t"f i-1 1 i fo vydiní
r4 rófié obnovy littuy byly by
fíittftií barvami frř jak #nlmo
iskroi vť r hny p ť j f
fiutky p'tky iU sítky stovky nb
tisííovky tle poaf#-vri( fol
irtoJfttij a 1 1 lof lffift t fneiiU
n VMI thnr Iru příkladu i dvfJ'
'h fii ptky Kdyby haMhn
druhu pífil Mly ro iit(nl
barvu mohly by býlí poníny
fnrob n nif Ř rupodl haly by
padrlinf tminfrtfm pAs(d fit
V Sř i i' Mfoi ni t n
bínost kťríl boilli zbudovali
feot flotilu íííJíkýíb bl ku io
plaví pífiiff tt SI Ioiiisi) do
NV Orb ans a bude prý mmj do
pravovati loulo c tou 1 tlí t nty
butl Jstli r o itkiifěrf dy
to buď- min ndoimý prospth
pro tlý zipad foprva obili
Z Chicaca ku hf hftiu atlantickým
stojí kol ij c#ntíi buU kdyl by
ze Si mjiiími stála ponť j# n tfi
tenty buM pak by nvsVm doprava
vriktřého obilí díla e if St
Ioins a 0I1II plírtáiibi by o tolik
více to by doprava stála méně
tily asi odestt centů na bulli
VlttKtf fcoifi ponriME i? vit
bě b toílií a přetl rokem Tldy
v okolí hlavních stanů stran stály
houíy a zástupy d batujícf o poli
tických otjkácb od časného rána
až pozdě do noci však b tos ani
v hlavních stanfth ani píed nimi
není viděli taklka človíčka To
se dá vysvětlili pouze jedním způ
sobem: Loni bylo dost a dost za-
láb jících kteří neměli co dělat a
krátili si tedy chvíli politizováním
ctos jest každý pilným a nemá
času k povalování se v hlavních
stanech politických VŠak falešní
proroci neustávají hlásati že se
časy ještě nelepší
My Mm-rodavíme šicí stroje v
tom obyčejném smyslu jak prodej
bv míní Neprodáváme je totiž
abychom na nich vytěžili a spoko-
ujern se s výtěžkem v jiném smě
ru My jsme jisti že kdokoliv
objedná si od nás šicí stroj Pokrok
Západu za nepatrnou cenu $22
až 5a6 přesvědčí se o něm Že týž
jest tak dobrým jako stioje jež
jednatelé prodávají po {60 až $75
a když ti seznají a jejich sousedé
se to dozví získáme tím nové
předplatitele neboť každý kdo
vidí náš stroj chce míti takový
To jest výhoda kterouž my poží
váme z prodeje strojů totiž že zí
skáváme tím přfzně a odběratel-
stva a ta výhoda nám postačí
Porota kteráž po devét tYdnC
poslouchala svědectví v případě
Luetgerta chicagského vuřtláka
obžalovaného ze zavraždění své
ženy neshodla se a musila býti
rozpuštěna Neny pochyby o tom
že většina lidu věří v jeho vinu
Jisto jest že manželka jeho zmi
zela za okolností podezřelých aniž
by zanechala jakékoliv stopy po
sobě Její prsteny nalezeny byly
v kádi v továrně a Luctgert byl
v onu noc v kterou zmizela něja
kou neobyčejnou prací uvnitř to
várny zaměstnán Všechny okol
nosti směřují k doměňce že Luct
gert skutečně ženu svou zavraždil
avšak přímých důkazů jeho viny
chybí a proto není divu jestliže
porota se neshodla
Kdo míl pravdu pred péti lety
když demokraté tvrdili že zrušení
ochrany celní bude zemi ku pro
spěchu a republikáne tvrdili že
bude na újmu? Splnilo se co sli
bovali demokraté aneb co předpo
vídali republikáné? Kdo měl pra
vdu přeď rokem popokraté kteří
tvrdiliže se panující demokratické
bídy nezbavíme jinak nežli volnou
a neobmezenou ražbou stříbra
aneb republikáné kteří tvrdili že
s ochranou celní při dobré měně
mohou se opět vrátiti dřívější do
bré čaiy? Nechť tyto otázky kal
dý volič rozválí a sám pro sebe
) fohooff biimi 1 h' + difl lil
' ali 14 slfan kl#ro'i po dvakrát
laklo poihhfiul v íi anh M
tffW fcť rll po ohakrJV mluvila
mu pravdu
'p ( HMif MMt %í ť vi 4
dlftt #vřopkw aby fi vyjdn4
vala tt njaké dohodnuli ohledni
řalby slfíbra potkalo líplným
nedařm Vi I fantíi přijalo byb
} htvo došil pHaivl a doslalo
s nm é t j t rt f vlády francouzské"
l toohlasí jho snahou a js
oli'ina pln(í'iijiti ku vobfn4
a u fiboo tm řalbA stlíbra kdyl
voli k féfnul ni oiatni Vlak
vláda anglif kÍ po ďdlfm nvalovl'
il laroítla vŽk#řy návrhy pob
lva m i ř dovoup- loni Sali
sbury Ir oltvřenl míncovm índ
ikth jst nywějíí dobou holou
mmoInoMÍ lf Aiiíbfka musí
přotati o stilosl dobří miny
majíc zahranilný obc hfnl vcllínrí
ktr4ko!iv jiná fttriL (Jboítá
proto úaitniti e jakékoliv koní'
ř# ncř ař prý mají li Spojeni Státy
jaké praktcké návrhy budou fyto
vťaty oíhotně v úvahu a rt ledy
konb i nce pt-něžní újdnou nemož
ností n bť lz Anglie ka byla by
marnou a zbyb-ěnou
'Tak tt tii viada rakoiskÍ daia
se do vyí tfování povraždční mno
ha ftvýrh poddanýc h t rokazu
íriía 11 llaeltonuv l'ennsyvauíÍ
Nepochybně ?e vyšetřování toto
spúsobí Spojeným Stálům opět
kou k ostudy Za našeho íede
raČního zřízení naleáiiie e v tom
postavení Že kdykoliv který občan
americký j st v cié zemi zkrácen
aneb poklívděn dovoláváme e
pro něho spravedlnosti a žádáme
zadostiučinění Když však stane
se křivda a bezpráví některému
občanu země jiné a ta 11 nás spra
vedlnost hledá tu tntijd se naše
vláda ihned omlouvali a vymlou
vali že požadovaného zadostiuči
nění poslrytnouti nemůže jelikož
křivda stala se v některém ze
svrchovaných" států k němuž
moc vlády úřední nesahá K ta
kovému poznání došla vláda ital
ská i vláda čínská i nepochybně
dojde nyní též vláda rakouská
New Yorský" časopis ♦World''
podnikl volbu na zkoušku a sbíral
hlasy voličů pro koho při nastá
vající volbě za mayora Velkého
New Yorku hlasovati hodlají a si
ce sebral jednu třetinu hlasů jel
odevzdány budou v budoucí volbě
a z těch přihlásilo prý se jak ná
sleduje: Van Wyk (Tammany) 59580
Low (Citizens Union) 40017
George (Spoj dem) 34037
Tracy (republikán) 37780
Gleason (demokrat) 9044
Všech voličů dalo se registrovat
568568 a očekává se že bude
vrženo asi 535000 hlasů Jestliže
byla zkušební volba 'Worldu
správnou měla by Tammany ví
tězství zajištěno Nad tím bv
Platt sotva slzy proléval neboť
podezření že má s Tammany ně
jaké tajné dohodnutí a že jí se
svou mašinou nadháněti bude
když sám nemá výhlídku na vítěz
ství zdá se býti více než pravdě
podobným
Dejinv se opakují Nežli byl
přijat zákon McKinleyho počínat
si Bismarck libovolně vůči Spoje
ným Státům Zapovídal přívoz
masa dobytka a jiných předmětů
pod záminkou že sc to děje z
účelů zdravotních Po přiietí zá
kona McKinleyho kterýž obsaho
val článek o reciprocitě se náhle
vše změnilo a Bismarck přišel k
poznání že americká prasata ne
trpí trichinosou a americké maso
že jest nejzdravějším ze všech
Sotva že zrušen byl zákon McKin
leyho již se hned objevily ty sa
mé dřívější zápovědě a k lyž nyní
opět zavedeno ochranné clo a re
ciprocita už vyjednává Německo
o nějaké ústupky leze ke kříži a
chce zrušiti některá ze svých ne
rozumných opatření proti přívozu
t Ameriky Vysvítá z toho p-