Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
s
Z CLSKÝCII VLASTI
tt mhlil 11 u hnit %U%tn MU
ro# fff fn (fimi tVf M(
byl MaMkývlan lrteř a 'píova
l#d naMio liilupan Sl' A llip
liritl c fVdit tholí i fti k 4 to
JJři fanna p'ď kino bylo tln
J" f 4fí přivou o fiová faA
li ' ř 4 pihlna 4 lakových oko
rtottí !# a penálku mibtl lontu
nikdo Wfili V hlavní Ifí-M na
fak ivanrn "'rxfor i" mi iťim k
í fctrim i Jívnoit vři provoní
j V llo # mu !'iii dobfe a
filo tak 'fi (v4 phr ifilivofi 11
ot foJiiintiil miI i7 dílek
luln a klidnA I tl a pra mínio
povahy apuřildanoM by
v mČsti ílllt'fi () jara pno
ř á i m
fovatl lylo ! v jilm fdVMf
mny l nikdo jíth nedbal i iini
mnoho i jich nevlíml mho!' p(í
čítalo to volebnímu boji a n
Ir!) ilo HUké řady při nirhl 'ři
pojil te Kolík ku Mřanř aoi lálnř
demokratické a také do mIiuI
chotit AČ nlli I) lo od ity té
ti nřho duševní rohárantMt dmu
dálí j ho rr jlilíJflí unární hro
zného Čínu kt r ý ve čtvrtek pro
v-dl a nechtěli mu ani vřfiti Dne
tohoto přisel odpoledne Čenťk
Kozlí!' ku dví tu u svousedu panu
hadenskému a nezastihnuv ho do
ms vypravoval jeho manželce zc
la chladně že "musil ženu svou
zabiti že mu to nedalo" Pan
Kadenskou děsná tato zvěsť sice
polekala a zarazila ale přece jí
nevěřila a když Kozlík znovu ji
usvědčoval o surovém Činu svém
namítala že snad jeho žena m ní
zajisté mrtva Kozlík tak chladně
jako zprvu vypravoval pak Že
udeřil Ženu svou sekerou do hlavy
a když viděl že jeStč dýchá chtě
ji probodnouti nožem a dodal
"Je dohře zabita Měl jsem nftž
kulatou špičkou a protože ne
mohl jsem ji ještě zabodnout tak
jsem ji podřezal krk jako huse
1'o'slovech těchto Sel Kozlík
jednomu z městských radních
vyzýval tak tohoto podobně jako
paní Kadenskou aby Sel se podí
vat na jeho "zabitou ženu" a vy
pravoval to každému s kým se
sešel Domek Kozlíkův byl záhy
obstoupen velkým zástupem obe
censtya a těm kteří vpuštěni byli
dovnitř objevilo se příšerné diva
dlo 33letá manželka Kozlíkova
ležela již mrtva v kaluži krve s
rozpoltěnou lebkou a s krkem
podříznutým Vražda provedena
skutečně tak jak to Kozlík vypra
voval: nejprve sekl ji sekerou do
hlavy a rozsekl ji takže nešťastná
žena okamžitě se skácela na zemi
Vrah vida pak Že jeví ještě znám
ky Života uchopil nuž a podřezal
ji krk načež umyl si krví zbrocené
ruce a Sel k paní Kadenské sdělit
co provedl a vyzvat ji aby se Šla
podívat na jeho zavražděnou ženu
která byla ve stavu požehnaném
Ačkoliv vyprávějí se nyní o vrahu
nejrflznějŠÍ pověsti z jeho minulo
stí přece soudí se v městě že do
pustil se vraždy v návalu choro
myslnosti nasvědčuje tomu také
jeho pozdější chladnokrevnost a
tupost s jakou se po vraždě cho
val a jež všeobecně nejen překva
pily ale i každého zarazily Vrah
nejevil z počátku žádné lítosti nad
svým Činem a teprve večer když
octl se ve věznici zdálo se Že do
savadní tupost a neteČnost přece
jenom ustupují výčitce svědomí
O domku v kterám se tato vražda
stala vypravují místní pamětníci
mšenštf zvláštní historku tvrdí to
tiž Že neminulo ještě ani třicet
let co vystřídali se v jeha vlast
nictví čtyři majetnfei z nichž tři
první zachváceni byli šílenstvím
V soudním vyšetřování zjistí se
soudními lékaři je-li tak tomu
také u čtvrtého
Zoufalec vlakem uimrctn Pří
šerným způsobem připravit! sedal
o život a61etý ženatý pekař Václav
Dače bydlící na Král Vinohradech
u Fellové Bačt odtltl dn i I
Hpi4 tint 4 fina f vrMm bytu
t oďhfal # ku Mratnitlm n
Ifať dfihy fU Mnlitk jnmfé
A" pnlnJiJ V ♦ hrtralf dttm
ťiíiiplu n kolj# přd jíijíJhWjff í
níU !h( Uk kl-r ) I Nuií
Mfojvfí v panu! í JimiM
fi# iitimi tJmUUf klfřý byl
rik'Mijvi pfl jf 4ě tni
ItUpu V l%étn lo mtt yl4
um nílfiiiU 1 til'vrh nl"
tm byl ífk v řb louf
t vti) rmlniou přij
riy ipiihiil mifjlý Icřiln ttn nní
ťtfélri vhitnl mtÍ¥ Wvutxk
t) tidil a- linniirii Mí vi
SUfm Mřl ii M'ifavk 1 U lnrt
4 f'iilil4 tfii( dby vi Utvn
If ř4 4bil4 t(io tn buliilním
ivfiu l4!rí fitaikii vilíhiiti tu
řími SlfM Mtttf Niminířií h'
irnvá (iiijiďlka domu vř hintfm
Mřtr díll4 iNih-čnoii itom4'
ttiot svou ovdov tou clřifou
rráiiiUkou Kotli roou Iťoiii řo!
byla turovi Jma S malkoti
tu ulíl- hidala a obyejně ji llif
ztýrala Kotli rová byla již jednou
xumkým fioudem v Ume fnUow
zena pro ztýrání své matky li
trnl ji nenapravil naopak -n
la m vou matkou ji Mh surověji
té
TOM L
JcHt řiditi lem politické kampanfi Ht-nry
att a mm
PII 'IIIWU llVMlvniilili r " 1 - - - - - " j
lohnson lení fiiřtirkoii vclire yailmavoii nehol' Wim jest milionářem a miiji
tělem ncnfetnVeli mfll pouliřnich
CInvelaiiiIu oilkud lo koniíresu zvolen dji a kiz pou ncKoiiKa nííHici maje
ziUimk na aeníitoratvf anolkové t'3! i nazaloJent řcaki ho denníku pomýMel
8 myJlením avýin et pr avobiKlnd
po ni noh iV leta jiz fedruje
Dne 22 září došlo mezi dcerou a
matkou k výstupu Surová dcera
vedla si jako dračice Tloukla
svou matku do hlavy tak zběšile
že ubohá stařenka bez vědomí
klesla k zemi To však bestiální
dceři nestačilo Kopala polo
mrtvou matku dupala jí po prsou
že jí zlomila několik žeber Ne
šťastná matka se více nevzpama
tovala následkem poranění jež jí
způsobila dcera litice Kotterová
byla zatčena a četnictvem dodána
k okresnímu soudu v Mor Třebo
vé do vazby vyšetřovací
PrvtiliJovské výtrinosti v Klato
vech Oznamuje se z Klatov ze
dne 29 září: Nedávné nepokoje
protižidovské v Plzni přiměly i
klatovské úřady k opatřením jimiž
mělo býti výtržnostem zabráněno
Nenávist proti Židům klatovským
yla z nejednoho projevu patrna a
propukla dnes jako v Plzni z ne
patrné na pohled příčiny U firmy
"Uratří Ledcrer" prodej koží v
)louhé ulici sloužila křesťaříská
služka na rok prý najatá která
však nyní mermomocí chtěla od
1 října z této služby odejiti Je-
ikož se doma nepohodli Šli ke
starostovi města dru Maškovi
který po přiměřeném výkladu na
základě zákona čelednského zjed
nal nápravu od obou stran schvá-
enou protokolárně dle kteréhož
ujednání měla služka ihned ze
lužby býti po řádném zaplacení
řpittft Akl lifito přovdl
v ďn ti i"d tttt) lfi%lký polí
rjn ť-ifttt p pan Zuft Kýlo
lo pi II hnl dopíilnfrtc Vlk
po I h'f odp pfiblda ď tÍ'
mu piovir ita 4iipM nt lidu
1(1 fthiHa tU)k ti tvlřc l
jfaloval í# lyla li tt-tUttffi upoli
Íkvři4 Kdyí avdl bd -nl
lu od p'4lkii př y davřřh
hř'ifnádfi co e přiďcliťt na
ftfaln IdaniM fipl4n( )li hiy
do f)kř pink t dlalby 1'oImí
naHila f b I k oddťHhi přiniidl
at" fuařfií lid fifodí h4- nbrl
ví" inři'i?il lak I o J H bylo
tilifi lidii hnulo Pan l d r í
ml ihll li l almali jk(tiil ttř
[Milnnti d"HibtMi ab- byl fty řl"
pochodil kdyby fubyl tinikl do
domu a i aitikniil 'o nté
na lo ( hvílí jtaíinČf lo uklo v pří
lul a to bylo jko namMifm k uil
lihnul pokřaování a nedlouho
lítaly kaiinfiy a do J hod mbvlo
v u lrm prfič lí doiiiu i patrovho
kliřý j l lidy obdb l ji dfioho
ti lho okna ani vmkovitkho ani
vnitřního Olkrm na Ho tabulí
robilo a také mnohé p[ky ráruo
vé přeralrny a prtidČími kameny
v iokojíth tkoda rputoUna Po
tomto Čínu lid vftlínou n#? tn h
JOHNSON
OoorKo klen Jak xnrfmn 8tíibniřhku
clrith v rfiznýrh aiAtcrh Unia a pochilíf z
clo a pro Jodnotnoii daň Jakm UcorRC
Zatím jménem Židovstva pp JUDr
Isidor Fleischer advokát a Jos
Trechlinger vinárník došli k pa
nu starostovi města a k okresnímu
hejtmanu p Jos Scheutzovi žáda
ti o pomoc proti nebezpečí jehož
se obávají Tito representanti
učinili co bylo v jejich moci Po
licie místní pokud byla po ruce
a dva četníci vyklidili Dlouhou
ulici při čemž zatčeni dva mladíci
O 6 hod večerní nastal již ve
městě í ve zúčastněné části města
úplný klid
Tflct tranfni Píše se z Pří
bramska: Josef Kočí topič kar
tounky na Smíchově bytem v Ko
šířích odešel na dovolenou k pří
buzným do Soleníc v našem okre
su V neděli dne 26 září byl u
muziky na Šefrovně V noci šel
se vychladit na zahradu a tu spadl
s této asi tři metry hluboko na
dlážděnou navigační cestu Pá
dem způsobil si hlubokou ránu
na hlavě s otřesením mozku a zlo
mení žebra takže se o jeho uzdra
vení pochybuje V téže obci dne
28 září stalo se opět neštěstí
Patnáctiletý Jan Denedikt syn
domkáře hrál si s kapslí dynami
tovou vyškrabávaje její obsah
Kapsle vybuchla a urazila mu tři
prsty pravé ruky Mimo to utrpěl
četná menší zranění v obličeji
takže muže o fctéstí mluviti že
neztratí irak
A V Uhlí ## i#tiult íetftlf
halí Čkrt í fri4muj -i
Sku! "fraf Polfka Sku -lémll
ibniavMia i ifřtw ft října
mU lli jída ahijiřta a
itft dobu kUvibnl ii přihodi
lo a H tA vW m l'tí al do
jo fiff kdy íel dfk4 bylo
t Mr'f a filmy' ahii Y- #
hod odpobduf J' #iřl j'l od
feíhnova pafoMřoj V Krouřn
A kiloniílf #n nidfií hrov
klni allly r kob jřih 4 oy ná
kladní prkt-rtnl n mrhl bylo
tim dlníkři S'bylo i alfoj
a(4vil íiikoiiiólia ridřaiU na
Vojíy klrfp vylinuty jak tiUt
no pfolo Jř# řt ri i 01 mál ďe
fclefd jfiníi lo přiví před lim na
kobj pololilu k4mn Vylinuli
lyfl voíky tn ihNm kd klffiTi
na koli-jniei by l mn)t n narady
na p t)i lam překotily a
l roiří5ldy firai dloíkn vy
kikato a apialíio lo na MAtí j rt
Čelnými bhkýfiii rtřay Sdmý
Jiblý fbnka i Kfoimé byl vy
mflin a voík j'dm naft v
příkopu b licího při kolil Do
Skne přijil ihned jc v I U i n f tlalt
pro řřilkéh'i Nkaí p MlIDra
Hmlolía Pokorného Týž vlak
po lř?kařk5 prohlídce rannýth
odjel do SkuČtt pro noudní komíii
která ihmd na mílo činu do
stavila n podrobnosti zjiMíla
Vina zdá ne že nemftíe býlí při
kládána nikomu leda tomu že
kámen jehož trosky komité n ně
hou vzala na kolej byl dán čímž
vozíky se vyšinuly
Vii ií hradebního přikopu
Truchlivé zakončení taneční zába
vy potkalo dne 5 října v noci služ
ku Annu Šebkovou zaměstnanou
na Malé straně v Praze Šebková
měla odpoledne vycházku a volný
Čas ten věnovala úplně svému mi
lenci pěšáku Simonu Kolářovi od
polních mysliven Páreček tento
vyšel si za bránu a sice do hostin
ce "u Vonáskft" ve Střcšovicích
kde byla taneční zábava Při nej
intimnějŠÍ zábavě setrvali milenci
"u Vonáskft" až do půlnoci kdy
jen s nechutí pěšák Kolář nastou
pil cestu k domovu V půlnoci
totiž mčl již hlásiti se v kasár
nách Pohříženi do milostného
rozhovoru kráčeli milenci po
hradbách na Hradčanech lilíže
vojenského hřbitova před Strahov-
skou branou se zastavili neboť vše
lákalo aby dvě roztoužená srdečka
usedla do sporé trávy na hrad
bách V tom okamžiku když
jeden druhého ubezpečoval a uji
šťoval o upřímné své lásce posti
ženi byli oba milenci nenadálot'
katastrofou skutáleli se oba s vy
sokých hradeb do příkopu as 8
metrů hlubokého Pěšák byl Šťa
sten neboť ihned povstal a zjistiv
že má údy celé zapoměl na milen
ku a dal se na útěk do kasáren
aby nepřišel pozdě a nebyl trestán
Asi za půl hodiny po útěku vojáka
zaslechla policejní hlídka z příko
pu temné sténání Strážníci pá
trali v příkopu hradebním a zde
v bezvědomí nalezli dívku Odne
sli ji na hradčanské policejní ko
misařství kde lékař služku Sebko
vu k vědomí přivedl a poněvadž
pádem s hradeb utrpěla těžké
vnitřní zranění dal ji dopraviti
do všeobecné nemocnice
IaelnS pohodlí
Jnit rwiliixllním liHt vřilotnl In kdvkoll
'lilky 11110 iiaimkIkiiv Jmhi v nm-l nixlrj'm ku
ílnni mámo po rua lk Alli'ii' lunií lllit
mul Hxiléli Ji) nu to uiHlky vylďl ixlrf
kftitil rpln fix! a iwíkiMlnf V- )cal
lln- u kteréhokoliv lékárníku
Pi A Kretschmer
ranhojlřka
a vyralilti-lka řna4 kohtnné a liyllnné %
niuNll (fiyH ilruhyi k vybojeni katilé
rány a IhiIi-kO um "!
Ů Obydlí: 1940 již 16 ul i
Omaha Nfbr
Velká krl)lfka K unrf) iéut vftrfné
bincll Moji Mk Na rrnkov ihmIuJI m
urjinánl di kralicky ta lt10 xUd
tl-lr
1
I
ALLEII'8
LUÍIG „
'V
tl
k tjf7#aí
Ochrjptní tolrtl hrjlj
BroncMtli MUf Kkrtu
t h i#Pl Hfíffcí
jm iiiiiniui r íi 'in
I phM'' %!-i O k
L 1 I i l t 11 W
ttf I ( lV II 1 i-- h" I '
tnAt t ffwl í í i
( t umí f ( i i frt rr
fítr -t:' tlil 1 l I 1'l IMIMH
l (1 ! I hHf i f k ti '
#ih frt h íI ríř# # i wrt
ťíniM J) ' 1 i w tu - i 4
llfl l y I 4rř
kiit i-iii m i f
Imi li t?-n-í i i Ail t S
11 Ml IUIMKI W
I' k4#"ii tnuiM
iaiPWFianrTrajapi mm ay m WlWg
Dr E Holoytcliiner
tenký Icknř
Mlfli-r na rnka 15 a M#wari ul Mm?
I% llliirk i dtrfi 210
Ti'ř lna
V pUárn k fťtXftrf! f f% i fj Klm rái%
I 3 '! I itilfliii li ihI I i ff'iř
Obydlí íi-l" Kil!) lenlir Hllrr
tui- taii
DrGalbraith&Lord
provádí prakti ranhojíčfkou
a léčí ženské ni moce
OAIre f ťatton llloek na rnlm IA
Kar na m lil Omaha Nili
Jou til k nairfnl kaWíKli-mi "1 Jii ph
opmim'iiIí Ulh I
Dr G Ros6wat6r
Office:
iil llee lllilif roh 17 a ťarnam ul
Tnlffon a04
Obydlí:
ó:t Jil '2a ni Mížo St Maryš Ai'
Trlrron 1317
OMAHA - - - NRI1KASKA
tfT Mluví cV'ky
Dr L II Sixta
SCIIUYLER NE UK
čjeskiý" lék: ar
Office redie pošty ? HoIImas Moctn
V (Iruhúiii xfi liorlí--~ i
Dr Riidis-Jícinsky
ČESKÝ
lékař a ranhojič
V ( n le Nebr
Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
TrlKKON 3'4
Americký čistý kov
SllverliM hoilinky
tMTuti-té NitrvHll h udr-
nl ►vou Imrvu Jwm
m-lf)í tn ty M-nlw(
( h i'ti-l (lulirti liHlmky
iii-v linx jt prnlrd ni
'iMHIh n hodin
ky kly xii flAil mrtvělo
miii)ll a-riclc tae
at-arln Jmiii iik
(khIiiAii' m kryl vin cl-i-riiikfiii
řfviu' miliiliif
ii'i ii idmiiiio nri
l Nmip pravým iim-rlťkýin
simlk"1 7 ruiiiný i
iifii'iil i ii i y tli !) tn
i ti ryi'lil Jili' 1'rKtá
vi Ji w iwílii"! nliyrhom
VÍilk N IHInl M'llálllll
linul ň i Aii l im vi-lko-
hIh'Iioiiií i mu i i $li6) Znilclo nnni Jiiikiio
ii nlrv-u h my váiii nii in liiMlmky nul' o
l im ir jlili-! i-xprtwitl flnnlil k nililii
míli K'ly hodinkv hl ilah tn tirjv)h(xl
ní jíi IiihiiiI kly iihIiÍíi'Iioii uplil I Hj i' iir-
li ni ii J-! li I I fi'i h ilnpriivii R In ul 1 ii k jr
Jmiii vnK Kily kolliil" i vit prodlili Jirti f
iI ihiu-ih tt-ilny mlnriiin IvdyA lili#fi m
mI lij'ilnavkiiii nlnlrii "rl iiny hal
k n pH'--U idiiriini 1'Mklml ni Mnivi-fl
lAriikiiff liiHlinky niivlily p IMi kvoii Purvu
n mohou Ptil v fHT vriM- ny kd i IIIMI0
kojl OIJ iliii-jlM hni il mníiiiiti rliwli II
liixllnky tini tuii iii trnu lniilii' nm
NATINAI e)NioLIIATKl ťO
M lUU It CKICAOO ILU
BASAM