Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
é
HO KROK ZÁPADU
f r
' 1
ty
' r
f '
4
' i
J - i
'
é t
i
i
1
'tl 4 4ftt fffm-M n
MM vífy í-í n pf
fclyhyh)! arifčki a
VoI#cÍm il Vm UyUntnf v
rr-yc
inpn thlMm t„„ „„!
uht" "r%ufti
druhé 1'olloiMm téu
koiij1 }trortitnl ntf vr
k o!4vj vÍ4k atr Ik
VhM o pouti pfkJ!! k v
Voitřtltit tlovrou f4 (kJ Jf 4
fina blMali nafrl po ukWrnrf
uvnoti jj opít na nloí( a
k ct Jorořn(niu oilpoínku na
thar o lvrc
Witn t Mufí rnívaU ph'jní
ni'ri poneva-u tj)a i ttafu- ! mUto tyb -Ifiijí J!4ly( } I
dlvna ohral na plaftkami T hl) # kl)si rotnnoiily tou řnřou
tam lávalo ofŽanfvo $tuttiliUv ta jrjtr h vymoři nť koniny v
ntlli tjyníjíf kl ří v zim kmU h vliUní ituwllitly a pro
V lítí chnU v i rkov)th kaitecn sí Alf to í cko nic n pomiha-
jež vítr naJno profonknc 1 pfilli halo: až když nadalo sucho lihy
jednou k purkmistrovi stOovat si samy m v tratily Na pamitku
na zimu která prý jim vj la do dali olianf: xntUu za oltil ka-
rukávů i'urkniistr moudrá Ida- tnnnou KkuFna nfl vjíistina
va poradil jim aby ji i rukivft Uht pft'sti5rj'ffi nápi ni t to-
tjtřffati a od té doby Voíiítf poitrm Jin fte tam opovaž za-
když je mrazí títpají rukamaaby kufikatí jako UH a InuU í hit ja
žimu z rukávů vytřásli odkud ko lito! Mívali jt?té j-dnu zvliit-
dostalo e jim příjmí ffIU mm na idum lni hodiny připev
Nedaleko Mladé Vožicc je hor- nil'( Pr£ mÍ8t0 T(W "
nická vesnice Stak( Vožiu Tam Ve Vvmkím (n MznČ?) skouma-
zapřahají do vozu aneb do pluhu jícc- iím bude novoroztnátko há
vždy koně a krávu a takový mí- zt jí je na střechu: spadnt-li budo
chaný potah jmenuje wjw(V- prý z nČho zlodřj zůstatu-Ii na
Jforlfen stř 5t bude muzikant
Dávnem to jiťt L--m tm r iťt U Kdvhv !vlí v Vm
- - " ' J vvjj vil W-J'~ r ~ J ut
Cechách £e o posvícení musí býti krkono&í bedlivé sbírali kamení
pranice nestrhla-li se krvavá rva- mohli tam býti dnes samí milioná
čka při které musejí býti aspoň pravíť zajisté ctihodný Halbin
vytlučena okna roztřískány skle- ž " Vysokého hodí ninohdykrát
nice spřeráženy nohy od stolic pasák za kravou kamenem jenž
nepoíítaje v to množství raněných bývá často dražší než kráva sa
říkají že letošní posvícení za nic ma"
nestálo Jenom ve Vraním (na Vvm)Km Visícím říkají kujtkdd
Vltavě nad Zbraslaví) jsou lidé To povstalo takto: Vysokomýt
příliS krotcí kteří nemohou videti stí honosívali se výbornými pstru
krey a jelikož o posvícení pranice hy Přihodilo se pak že císař
býti musí perou se aspoň mouly Josef II konaje cesty po Čechách
a tabtjeji prám což působí Zbra- mél zavítali též do Vysokého Mý
slavikum veliké nesnáze protože ta I rokováno o tom kterak bv
uui uc-munuu urau vouu ze
řeí{y-
VkwčtÍ labužníci jídají rádi o
obžinkách pečenou krev Aby jí niž-
li s dostatek za tou příčinou krmí-
vají do obžinek staré hbřiny jež
pak zabijou a mají krve ažaž!
Kdo cestuješ na Krkonoše ze-
ptej se ve Vkchubí kam dali toho
Kdo cestuješ na Krkonoše ze
mořského hadil Kd ♦
se
vzala: najednou se oblevil
obluda
uda v tůni pod iezern a len
hlavu z vody vystrkovala I sběhli
se hned srdnatí Vrchlabáci každý
s jinou zbraní a všichni s velikým
křikem a rámusemi nastalo hrou-
dami klacky a kamením takové
bombardování jakému by zdi Je- £ f Skoda lřch Pstrula-
rišské ani na okamžik nebyly odo- ab'chom sani" ° nich se da-
laly-jenom 'mořský haď jako by d°"CCt k? a S'1 "ageho ntÍ'
bylhluchý a slepý a desateroná- "J!1'5' krále ch použili?"
sobným železem okován: ani si kdyP°S"d "eby1 návrh přijat
toho hrubě nevšímal Teprve !ak iednohlasfné a " debaty ja
když přibéhli hasiči shákv na k° te"ta C0 čeit nechtřl mí'
dlouhých tyčkách podařilo se jim
čahouna ulovili a k břehu přitá-
hnouti a tu se vylouplo z té pot-
vory-neobyčejně silné lano a její
hlava proměnila se-v uzel IMo
by toto kuriosum stálo za vycpání
ale Vrchlabští nechtěli
Ve aATKovt o posvícení snědli
dráleníka Tu přišel malý dráte-
nický chlapec se svým starým
strýcem do Vrátková a každý šel
drnhtrt Kotul i# iluii
Kdyl fhl(f f fnnnfťl dřív y
hotov (trt ftnl"nul dala
ď pll 4 pt # po dotnrf h
t U M'íďlí jfM íffř VíU
li Ítf t pf''dl4t"fthf ari # hi
pf4A ďUl jllřrtiřf (fylř f
pfdNvrHH „U4 a Wy!
ř(f„lM V
Vřřf „ tM fhiutnň l
fI h f ř) (li n ťt rfrnMrilr
Mifnh'iM4fltilifa
ř'MH rol „n hff řrrHir si-
1( f vU {fř4 Wf
y J#lřM íf lvtltk U
fu nl v -j-r0tJř#vi ř „ h
1'aJlířtmf ma S í S bvta um
tn ií'tniíf pobudy ukrojila
nv l-'t? kMiť tli ' J k I v 1 l n
j lřOHy í)a HJI1# aN á 4
iur
„
ív 1 11 ftfe) m'"V
mají niňM k př nt i)u v níJ!
vzácněno Hosta mčli uctili a ko-
nečné na tom zftstáno Že bude
nejlépe uctíti císaře tím co jest
chloubo i mžsta i krajiny: výbor-
nýn pstruhy Stalo se V ustá
ovený den očekávala veškerá
obec s chutní mi OStrilhir rfoařn
bekali Cekali — slunce už se dáv-
A ' '
~"" sllM-u Uí c uav-
"° PřwVal° PřťS poledne chýlilo
hse VfcCcru ~ císař nepřijíždčl a
Dřiiíždčl
°Patrne meslské radfi už kručelo
Pr VcStmi J'dnak nesni
OCtkava""" av úzkostech trvá-
ním' Jcdnak dlouhfm od orného
rá"a Postž"ín Když se konečné
0kázala zyííetnce- Pohodil kdosi
Z ™áV 'Trvám' že ne
í" r°zét'a 8e P°iedno
mUt" cfsař jede Co
" P 1 t?}'" nakvaP iM
9%"° pSruh°' jež 8Í
pán'A - 'í0?0 VÍ&u2kU
Před0l2enř císaři-
Císař chválil si pstruhy že jsou
uuurc u io není pstruhy jsou
dobré" osmělil se prohodili jeden
z rady "ale Vaše Milosť králov-
ski měla přijeti včerato by si by-
U t prve pochutnala! Tohle jen
joti řbky" A pwii4dl optlf
ní uin rd inu novil Ktn l4
r(n1U Vyokootkým pdvk
Kď díl jřřiř ii b'
k íýnif# t jíko by byl
Mil lf f40i jfď-rikříKf Í4f4ř
d bltřu ířořf A to KMfo
t4fcil- Kdyl i itt oubřv
k kterou p#i ziboří (ab pr
fiořif 4řoř fcolkofřff oblije
rebývl tirfi pro buhno a rovod
titnt f# ky pfUttiim onoho
f4U 4f y Vkřllfl( rtfí f 4
rozvodnění l'otibf4vky iilíf4l
fcOřMphlflfttřřO k Vk4rii(l Ittll t
hnhUh k ihf - Zl
boř po vodoti l4ki i ploto j#n
Vřfřiní dir ly vyřnívíly to
t"f7 Kudy k vik4říitsii ifYmťlH
pan latif fu tp4tí kbiífc4 n
kríí" na plot "Synkudo
vr ritn di Í4řy díru li dvouhro
lik'" oJ naň "Miif ttřií
ku za mnou po (omhlfl plotí alr
d jtj poof jii tu příkopy a tufw:
bahna" dí thlapx Ví hrábl v -
pn Í4řiř na plot loupal po
♦ kluk ím ?J natojttf:
klučík 4ko vevilka ty pfrlplhal
b pod llkým ytbbníčktm tna
pratkl tm iadntiv tdotu ia
bořil í do bahna al to kolona
Kluk drouicMikim b)l divno
pryč pn farář notní huboval:
h) ano Ziboř! f? m tu řlo
vřk do bahna zaboří ialkáhk j
vik4řiit karu ho in k Čertu za
tfČlir
Není zdvořU itíth lidí nad ZA
itnKNiťAM fu Opočna) kteří ve
ve (ivornoti tak dakko upouitě
lí že i v'ium t tttl Zihornict
totíl b ží na kopečku a v létě tam
bývá nouze o vodu jezdívají pro
ni obecným volem až do Třel
fian a na zpiteční cestě když to
jde do kopce říkají volu "vy!"aby
lepe táhl Nicméně se špatnou
oy se potázal kdo by se iich ze
ptal kdy pojedou pro víno do Ha
kous? 1'řihodilof se když ještě
tyla robota že od vrchního až t)
počna došel Zihornickích rozkaz
—aby dojeli na rybník podvinický
pro rákos Záhornický rychtář
vsak neuměje dobře čisti sešla
Likoval to v ten rozum Že maií
jeti pro víno do Rakous Z toho
nastal v obci poplach nemalý ne
boť v celé Záhornici neměli ani
jediného koně a se svými volky
nebo kravičkami nedojeli by do
Vídně ani za pal roku I vyslá
na deputace k panu vrchnímu s
poníženou prosbou aby je této
tak těžké roboty sprostiti a rozkaz
ten jiné obci kde mají koně udě
liti ráčil A tak se ten omyl vy
světlil
V ZaukXdck (u Lcdče) takto
chytají zajíte: Umluví se čtyři —
a to nejsrdnatější chlapíci — a ti
nejprve vyhledají za dne lože v
němž zajíc nocuje V noci pak
vyjdou na lov Jeden nese lucer
nu v níž musí býti svíčka loiová
protože 'milich' v Zahrádce nedo-
stanou což by ostatně také byl
na zajíce holý luxus Druhý vezme
uuuen s paličkou třetí kropicí ko
nev s vodou a čtvrtv" široktf nvře!
Io špičkách přikradou se k loži—
uyva to obyčejné nízký smrček —
pozorné rozestaví se koem něho
a začnou: Ten první máchne ně
kolikrát nad smrčkem rozsvícenou
lucernou při čemž zajíc všecek
rozespalý sobě myslí: "No no
to se fiák začíná blýskat!" V tom
druhý uhodí několikrát na buben
a zajíc rozumuje: "Ahahrom už
bije!" Načež třetí pokropí z kon
ve janka který podrbav se za
uchem potichu hořekuje: "Sa
íraporte už prší! Toť abych se
honem někam schoval!" Hop
hop! vyskočí — právě ďo roztaže
ného pytle jejž čtvrtý byl nasta
vil
Zahrádečtí chtějí si vzíti na ten
spůsob chytání zajíců patent ne
boř tím ušetří mnoho prachu a
žádný z nich nepřijde k úrazu ba
ani ten ne co drží pytel neboť
ten má pro jistotu přes obličei
kuklu jaké užívá se při přebírání
včel
Zulnňtnl ohni
[ pro hochy
Ií'fh til iu!# fuftvtf tuto Hmtt hlkk 'vUit-
fnHm r t ! tlu#u #ff I I rf4fill4(l plmVi n
ptit)l tfrkf ov„4'i v ífhWh jÍFrh Mř4ft# n4 f it
nf ftzimfif l4Uf tt4ř!t ti r#řft t t# oi Mmu4n
tÍmttti 14(1 f Vff ít#i ot4tíl##
UUt Mtllf ! vioru Ml4lvřH M ité 4Uf é tt th9
t-t i i% ttkb JW ítft„
14 titit urin If 0 a $i to
řM4íi „
ry HťrtHr pi At mjIVIIi 4Ío m rn ioibÍ(„M
4
rtof I7hl-ln4t# í
llyl uInd iřl vífl - ?í„lM
fUh — J ?lHf Jmni řífi
KEBRASKA
roli Vu íi Fřirnniii ulln% Oiiiitlui
IUimIN ríliir#- Hfflh
fc 1 1 ČC fi4lu)itnl chra-
n5t chřipku ntmocl plic vUť
SEVERČT B4IMAM pr plíff
as 80 ct
"ýpNVadfvky trpklnrpra
4LLI 1 I vWelnontf mříMÍní
bHotokern laboti ihiirmi
vlřhotenttvt no nornáu v m
ní života uxnaji xa nejlepří lék
SEVERČV KEUlUTOK
Ženských uemoeí Sloo
Dobrým nířřitkřin zdrav! jet
%~ I III IX kJ5dlu- ťpi
li II 1J I npi6živnotílbo
? IIWI tli po nemoci iei-
lotti toho uzdraví
£= Sererera Žaladečni Hořká
fc čisté bjlianý lék
gocalioo
T LAkJ I lklé dodlvjl
oblče)i krásjr Chcete ll tl je ta
kovÝmi učinit! a udrlrti !
nete ncjlepiím lékem
SEVEEfcv SILITEL VLAsť
5oc a fioo
Severov Zlatí mul na Ji
odttrant každý tánSt oči 35c
g r Ztláfital leky sa 1300
VJ F SEVERA
CEDAR
íiiiiíiiiiiiiiiuiiintiuíiiuiuiiuuimiiiuiuiiuuiuuuiui
llamhurslío-Amor akciová paropl spol
— L-t™ Přeplarní — — —
Vo parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai h
Po parolodích expressních
t pravidelních
Union Unie rJ700 I3fl50
„ ílaltl mořská linie 12700
„ Ualtické linie do Štětina 12700 ze Štětina '134' ÓÓ
Ohledně přeplavu
HAMBURG - AMERICAN LINE
tmw
0''0l
- h 'f-t4ri- nl(#kl ttmiwnt i
t Hrtf rltrt hf J m„H
ít!j! lMti!iv mi f4 tUk a
tfmttfut k'f ví fmovH4tMMik M
l#l Vi t tt t 4rM I
I If it
t4 Jwirt t ( řut {„4Ht (
íit - S 'r)ifJt tt Htm(y f) vé A li
CLOTIIIXC CO
r
- ilv lilii lh1ř Iřiiíiti
lílr V J'lVyřlíkyi4 3
lot tUbott pohlavní ntmocl 3
knní chnrnhv nUtanl —
SETErCt KRTEÍIVNTEL M
$100
DAI UCTI v iJrchb
DULLlJll vil řaťo
"jamkou choroby ledvin Ob
tíže movťnl nálenl íeitvíu via
chny choroby ledvin a měchyře
vyléčí
Kererfir Silite! led via a Jater
75c a $135
Boleitné zoubkování horko( bo-
nCATMI 1 lení koliku
" ♦spánek nc-
poKoj ooiirani
SETERČT TIÍITEL DÉTÍ
UtlSí upl a vyléčí dřtl
řir— zácpu nepraví-
w
V I l( I delnott ttollce
tbolřiti kolem n
u itaujriiiani Tjricti upine
SETEROTY PILULKY
pra játra
1 y 1" 1 11 r
Severova Mať proti vrabu a
vrraženintn vždv pomfiže 50c
pošlete-li poptá nemoci 3
RAPIDO IOWA 3
Z Nw Vorku
do Hamburku:
7 Hamburku
A K' j
— - — - uv irw f urin:
13200 #38 50
13000
hlaste se u
1T "ÍS
)!
ír
d
éicn iwra i i I hlnrii IIIIU