Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
Pokrok Západu
ZCcských mlýnfl
Itt KAKM tfní
- „
Ti mliJell
"Mladý pane jí tych k 4m
ml) likll (t44í'}nMt lil pfOhlt%
ku" pMoufil ar V aobottl po
Irdnich mlJďk k jjtmu ve-
limu nynifor it pana olrr na lou
illrhtkrft
"A co otiil črník
odkUdj- poříz ktrým přiví na
"kot" plhr ofrival
"fjtř ] v hopod muika a
přijdou tam dívčata l)fínova~"
črnk umií': "A mit míl
do pondílka d řin pro AMeia
í m lo VidV?"
"lU povcdyrhl mli ď k
hlubokoMi ave (říkoj poaýial
Abadraa i a j ho pínicí nekaní do
horotRÍ Milí okoIoCfiartumukde
trn tU Inf prorok rnHe
"A lo na I y jln ničemná
duíe napa%trd ode mni! nechcete'
vyprivfl čeněk hlaaitým smí
them "abych ji tyl takový jli
Hlinek a ph tancovat za via tu noc
u koše zatím co vy byale měl a
Dfínovskými nevěMami tvou legra
ci?" "Ne jen to mladý pane ale je
ště něco!" mládek Škemral dik-
"Ještě abych viru půjčil snad
prachy? Ne?'
"No neškodilo by alt já nechci
být neskromný Jen o boty bych
prosil mladý pane Mim svoje
na maděru a švec se mi rozstonal
tak Že nemůže dratví hnout!"
"Hahaha! to jste si přišel!" vy
křikl mladý pán "podívejte se:
tohle jsou moje jediné co mám na
nohou druhé jsem rozbil na hon
bČ takže už nejsou k obutí a
krom toho je ještě myši dorazily
na dno Tyhle svoje vám ale
půjčit nemohu z té jednoduché
příčiny poněvadž chci k muzice
sám"
Mládek natáh tvář jako český
poslanec po 61eté kampani a drba
je se za ušima mručel cosi o smů
le Ale znal dobré paŠácké srd
ce Čeňkovo a proto si ještě ne
zoufal Obnovil útok Či vlastně
začal vyjednávat o porovnání
"A což mladý pane abychom
si tedy křesťansky nějak vypomo
hli oba? Víte dobře že bych pro
vás skočil do ohně i do vody po
druhé budu za vás ponocovat kdy
koliv budete chtít třebas tři noci
po sobě jen tenkrát mi to nekaž
te Nebo tyhle Dřínovské holky
to jsou vám tanečnice!"
"Ba právě proto tam chci být
já" vysmál se mu Čeněk
"Což tam ale nemůžeme být
oba dva? Jeden do půl noci dru
hý od půlnoci Mohh-h být dva
přátelé a jeden kabát mohou býti
také dva přátelé a jedny boty"
Tohle byl nápad zdravý že se
Čeňkovi počal líbit
"Duše zatrolená" řekl "ty bys
vytahoval i z prázdné truhly zadi
nu! Já ti půjčím boty a budu za
tebe mlít ty se roztančíš zakou
káš do děvčat zapomeneš na svět
a mne tu necháš civět do rána"
"No tož si mladý pane vyhraď
te první partu od večera do půl
noci a máte po strachu!"
Co měl Čeněk na to říci? Mlá
dek byl věrný kamarád který už
kolikráte při všelijakých zamilo
vaných pletkách prokázal člověku
dobré služby "Nu tak vem to
nešť uděláme to tak: tančíme zít
ra o jedněch botách já do půlno
ci a ty od půlnoci!"
Jak vidíme byl čeněk takto z
gruntu srdce dobrák ale jako vět
šina dobrákův také prudký a zhor
ka nakvašený což prý měl po ta
tíkovi jak panímáma říkávala
Nu však hnedle uhlídáme
Od rozmluvy které jsme právě
byli avedky řniiulo privl 14 ho
din ly f ldy nedH odpnldnr
1'an urt dndřimoval odpolední
avft) vrflífc čr n#k tk hra
bal v jrmr ahlrdivajr ti ttniť
řu jukavičky l-lu vratu nikrc%
ulk a }f Í]iilri4 ituopiitri tretky
prt Vřřfřnl ttnrft k V lom
pan uUt probudí VyhMInr I ok
na ktrrým aluhlčko fmlr nakukovalo-
!! avltnlrř pak na hodiny
kf M ukazovaly na druhou
"Jilkil čefikukam Mfojft?"
"I ehr i ar Vfřř podívat k nuť
tum"
"A ji a myntil kdyl j" tak
pknř abvřhom ti iajli fcon7nl
dnra do ?kvoffr k rliiflkovftm
kdyl nr ni lil tolik nazvali"
Do či řlka jako by bodnul ()
břilil r vyvalil 'rf i a ířudl v lvi
fi "Ho Skvorcrř To a! ar bu
du chtít nkouat tatínku!"
Tf alr tAn jakoby do alarho
ttř hl "A ji M budu ptit
thtfí li nbo n#chtl Co mil
proti té holer IVlunkovic? že ti
nnl doit krimi n-vídino! Vy
maluj ttí nijakou prinerznu krita
dru a a zítra kd s ta odkvt te ani
ir človřk n nad?jr a co potom
mil? A 2e je o fíiký rok ttarU
n- ty?"
"IVkně o nřjaký rok ta mi po
ka2dé straně apofi o pět víc ne2
ji!" Čenřk durdivě na to
"A kdyby míla co na tom bu
de mít aspoň rozum a ty potřebu
ješ rozumnou ženskou poněvadž
ji sám hotový íaníár a potřebuješ
nevěstu mohovitou a na tom je
dost! Řekni Václavovi aby za
přáhl" "l'ro mne ať si zapřáhne ale
já k 1'elunkovům nejedu Já se
nedám za živa zakopat!" odvětil
nyní Čeněk s veškerou rázností
byl by dupnul s patřičným důra
zem kdyby nebyl měl náhodou
zrovna bačkory na nohou Však
za to aspoň hezky dveřmi bouchl
a ten tam Měl ale také čas ne
boť pan otec už se ohlížel po holi
a necítil se zlostí Iiěda kdyby
byl Čeněk v tu chvíli vešel do rány-
Než jak v té ráži tak přechází
po světnici padne zrak jeho na
Čeňkovy svátečně vyleštěné boty
u postele
"Počkej však já tě přivedu k
rozumu!" zvolal od jater shýbaje
se pro boty "Když se ti nechce
do ékvorce nemusíš také k muzi
ce!" Řek a boty imizely v kufru
zámek zacvakl na dva západy a
klíč od kufru zpropadl se do pan
tátovy kapsy
Co dále následovalo čtenář se
laskavě již domyslí Mládek klel
a Čeněk dupal div si bačkory ne
produpal panímáma vrčela na
starého že je k tomu dítěti tako
vý ale nic naplat boty byly v
kufru a nešly ven
Šlo na desátou Z hospody za
létal až ku nilýnici vřeskot trub a
hukot basy mládkovi to mohlo
srdce utrhnout Čeněk seděl na
koši jako zmoklá slepice Najed
nou se ozve mládek:
"Mladý pane což pak až pan
otec usne? Nešlo by to nějak
fortelně ty ubohé boty vysvobo
dit z babylonského zajetí?"
"Holenku to je těžká věc tatí
nek má náramně lehké spaní a to
se dá myslit že má klíč pod pol
štářem!"
"Hm to je pravda" zabručel
mládek "potřebuje jen běhoun
trochu zaharašit na prázdnohned
je vzhůru a — hrome tohle by byl
nápad!"
A jako by měl strach aby je
ani ten běhoun neslyšel naklonil
se k čepici Čeňkově a šeptal mu
cosi do ucha Čeněk naslouchal
nejdříve překvapen pak se mu
počal Šířiti obličej jako měsíček v
úplňku al propukl v hlasitý
smích:
"No mládkuz vás by měl býti
advokát co vy máte za ítrychy!"
V nlkolika minntíťh na to vytra
lili ar oba dví ku stavidlům na
lavičku
1'an rte byl ar latím jíl nabral
do tlatlho ipinkti f n'uínal
dnra lak ipokrijrnX jakn jindy
pofi vadl mu panímirna akoro al
dd namítl atilr kliala do avldorní
Ir jr na ! dobrá dít lur krutý
ona Ir by nrmohla jít nrurníff na
pil at l jak to jíl ty dobré nal
matinky ínivají Vlak co lo?
rovna kdyl byl v nrjpfknJjlím
pinku pojednou lo jím Irhlo
jako by ar ho i b ktnka dotkla
Nalouchi (da li ar mu to na 1
jn řdilo nikoliv Irnký j-lu
Indi r ani vf apanl nemýlil:
mlýn atojl — "Kjho výra? Snad ar
tím kloní kům nreo i přitřrfilo!"
pomylí i a ul a thudik zvědi
t potr Ir -r do trt p-k i do ko
lichil pFitahujr ti řepici přa níí
a ul chvátl do mlrjnicr Spatří
lam ayn i mlldka jak ar lopotí
a nadzvediním bhouna "l'roč
jitr Zarazili? škrtil r pasto
irkr
"l nr panr otčr ale běhoun
potřebuje přikřeinf" vysvětloval
mládek "nule nim písrk"
"Už ani ty kameny nestojí dnes
za nic" mručel pan otec a ftku
tečně kámen když ho nadzvedli
měl vydrolrniny — jako by c byly
na něm křemínky mlely
I'an otec vrtěl hlavou ale mlá
dek se dušoval že dobře pšenici
zpřeházel že v ní nebylo ani ka
ménku však nepochybně kámen
sám měl v sobě 'pecky' Tři tom
študiu vytratil se čeněk jako čoud
z lucerny a když se pan otec po
něm po chvilce ptal zvěděl že Šel
na dvůr přibrousit oŠkrty Ne
zbývalo tedy nežli počkat až se
vrátí což trvalo panu otci náram
ně dlouho tak že už pro toho
nimru mládka posýlal A zatím
aby tak byl viděl jak se jeho če
něk zná tužit! Kterak jako ve
verka skočil do světnice vjel pod
polštář tatínkovy postele pak do
kapsy tatínkových kalhot pak s
klíčem do kufru z něhož vybavil
své zabavené boty a konečně do
almary pro své spodky vestu a
Čainaru jak to vše hodil do šalan
dy a zde sebral dávno přibrouše
né oškrty
Když křesají tři jde to rychle
od ruky a tak netrvalo dlouho
běhoun byl opět zasazen stavidla
vytažena a pan otec se uspokojen
při milém hrČení mlýna znova za
motával pod teplou peřinu
Čeněk ale na perutích lásky le
těl do hospody v náruč své švar
né Dřínovské tanečnici a jakživ
mu nešel mazur tak od podlahy
jako tentokrát Už byla dávno
půlnoc pryč když si vzpomněl na
ubohého mládka Nuže ještě jen
čtvrt hodiny a pak s Bohem bla
hosti! povinnost je hořký host
Ale jen když aspoň provedl svou
Bětušku a svou vůli!
Mládek už ho čekal vystrojen
od hlavy až na ty boty jako na
trní "Mladý pane! Vy nemáte
smilování už je čtvrt na dvě!"
"Eh nic si z toho nedělej ho
chu tu máš boty a zlatku a tanči
za to o sto Šest až si duši propo
tiš ale do šesti ať jsi tady to ti
povídám !"
Inu ano ono se to snadno po
vídá Mládek přišel akorát o půl
osmé když pan otec už dávno
Čeňkovy boty v kufru pohřešil
Byla by z toho bývala asi not
ná bouřka ale že to čeněk neudě
lal pro sebe nýbrž pro mládka že
sám hlídal za něho po celou noc
— z té a jedině z té příčiny mu to
pan otec odpustil Mládkovi ale
řekl v odpověď na Šťastné dobrý
tro jen lakonicky:
"Podruhé okřesejte mládku
sebe abyste byl trochu menší flá-
misko!"
Záchvaty tnrl rjléftiny Zichraijr
nervwWMt iidim po j!inKinnim ouvani
Ir K iin'BGrtat Nro rKmtoror Zilt al
pro fi Uki na ikoulku Olxlrsltajl vtarraa
lír h 11 kuoo M4 wi Jkrrn t rbímtal
nbla Fa BTK D44— 1T
V'WS4ZDARMA
i r — — 7
r
White Cloud
flfl'l Wvhlf
rifh'tjH m yardů wMM IHAt I
k lití a matfm kurm VYlflTK ( l0!'l
ITJATINM mW Vf-tiid Mllir
a filvifd jlr I liaílrh kni-ra - J-t to
liaMm ttA#m ořiiařitoviní Clirmr
ahvtr nr m t it 4n i 1 1 a iirHilIrjKru tm i
9
r
fřffiii jot(Mirí(ti řiillrni v trhu Walt vf Mitn řH t o
Claaáa Jr t jtillujtm H ftílrin na avflA liif nm paratlánam pné
?aaek tfaltf atiiak ro lt rtilfi i'i itMk-i ("íST )f V Jr
vil x foerrhia J"J nrifii t4lt nim jelit jícnu n fttnu
iiioWK„r u: Jim s Klrk & (JoM Clil ca -o
o-)ill rynIilloM mf 114 n ( — ÍMn
KM(mH-i min mkkm kI i k f nl nHikni n Klřk- "hnUfU (''"if 4
Hnljr" Zmni lřlt ti mkm Zkntln Jw t'ln Im
I
Platforma republikánů v
Nefcrasce
Státní konvencí republikánů
odbývanou dne a6ho srpna při
jato bylo následující prohlášení
zásad:
Kepublikáné v Nt brance {otvr
zují zásady prohlášené republi
kánskou národní konvencí roku
1896 a gratulují zemi ku vítězné
mu schválení těchto zásad jehož
se dostalo jim od lidu zvolením
William McKinleyho a Garrett A
Hobarta
Schvalujeme zákon celní přija
tý v minulém zasedání v kongresu
z pobídky presidenta McKinleylu
co nejvydatnějŠÍ prostředek k oži
vení vlastenecké zásady ochrany
americkému průmyslu jehož pomo
cí američtí vyrabitelé mohou sou
těžit! zdařile s importovanými vý
robky práce cizinské americkému
dělnictvu poskytuje se příležitost
k obdržení zaměstnání při slušné
mzdě a americké farmerstvo na
bývá prospěchu domácího tržiště
rozhojněnou spotřebou domácí
Vítáme s potěšením návrat dů
věry obchodní zdravých financí a
lepších cen pro plodiny farem i
továren ve všech částích země od
zvolení republikánského presiden
ta a republikánského kongresu
Chápeme se této první příleži
tosti abychom vyslovili naše roz
horlení nad zločiny spáchanými
nedávným zpronevěřilým státním
pokladníkem a státním auditorem
kteréž jsou důkazem zpronevěry
republikánské morálce a uchýlení
se od republikánských učení a vy
bízíme k bezodkladnému stíhání a
souzení jich a budou-li nalezeni
vinnými ku přísnému potrestání
Též požadujtme aby učiněny
byly neodkladné kroky k vymože
ní obecných peněz kteréž byly
neprávně z pokladny odcizeny
Odsuzujeme guvernéra že opome
nul použiti svého práva a požado
vali od pokladníka výkaz a zúčto
vání čas od Času všech obecných
peněz v jeho opatrování a proto
toto patrné zanedbání své povin
nosti nemůže ujiti zodpovědnosti
za zpronevěření v pokladně
Želíme toho Že stát náš uveden
byl v nevážnost nevčasnými po
kusy nynější státní správy popu
diti třídu proti třídě k účelům
strannickým a vymýšlením svě
dectví kterýmž se dokázatí mělo
že naší farmeři jsou na žebrácké
holi a naše zákony nedostatečný
mi a nepřiměřenými ku ochraně
zájmů pracujícího lidu
Odsuzujeme co nejrozhodněji
pokus státních úředníků s pomocí
většiny sněmu v minulém zasedá
ní o zfalšování výsledků z minulé
státní volby o navržený ústavní
dodatek rozmnožující počet Členů
vrchního soudu Bezohlednost
vůči sákonu a pohrdání veškerou
tuto poslHtN'
nou
lžičku
tmMm vtl"í
kuw-m
Floating mýdla
A
lnínotí jež karakterizovaly jed-1
niní Ruví rnra a spob čné l gila-)
tivní komiv kteráž předstíral!
znovu Čítati hlaiy ve své snaze
aby zrušila a zvrátila podvodem
nesmírnou větíinu vrženou proti
dodatku což snažila se provésti v
tajných sezeních nemají příkladu
v politických dějinách země
Zvídáme s největšfm politová
ním o zvýšení Železničních do
pravních cen na obilí dovážené
mezi Chicagem a mořskými pří
stavy a vyzýváme mezistátní že
lezniční komisi aby vyšetřila loto
zvýšení cen a učinila takových
kroků jimiž by chráněni byli far
máři a zasílatelé západní před
placením přílišných cen doprav
ních My též schvalujeme takovou
opravu zákona o mezistátní do
pravě jakou by dána byla komisi
moc k vynucení poslušnosti její
rozkazů
Hrdinský zápas Kubánců o do
sažení modvislosti a docílení po-
žehnání svobody a samosprávy za
sluhuje našich nejvřtlejŠích sym
pathif My vyslovujem svij odpor
vůči ukrutnostem s jakými vede
se Španělskem válka pustošivá
proti kubánským povstalcům a vy
zýváme ku brzkému zakročení naší
vlády dříve než ostrov Kuba bude
úplně spustošen buď uznáním
práv válčících aneb uznáním ne
odvislosti Kubánců co svobodného
a neodvislého národa
tt f w a
uznáváme věrnost a schopnost
senátora Thurstona a noslanců
( " %
Mercera a Strodeho při plnění 1
jejicn uraanicn povinnosti a jejicn
sadám
My srdečně schvalujeme po
stavení našich zástupců v kongre
su vůči kombinacím kapitálu na
obmezení obchodu kteréž hledí
tím neb jiným spňsobem ovládati
cenu potřeb životních a upozor
ňujeme voliče Nebrasky na to že
jediný zákon federální kterýž sna
ží se chrániti spotřebovatele před
hrabivostí trustů byl původně na
vržen Hon John Šhermanem
naším nynějším sekretářem za
hraň ičným přijatý republikán
skými hlasy podepsaný republi
kánským presidentem a uznaný
vrchním soudem Sp Států
Schvalujeme kroky kteréž uči
nil minulý kongres k zdokonalení
vydatnosti Shermanova proti-tru-stovního
zákona a věříme že vý
konný odbor nynější administrace
bude mocí v přiměřené době po
mocí kroků těch zápasiti a všema
kombinacema kteréž v duchu
svém aneb v provádění jsou ne
přátelskými oněm určitým a háje
ným zásadám kteréž jsou zákla
dem této republiky
Pánům úradníkům spolků
ÚMnl (obchixinf) knihy jako Ledfc"
mrm lturw%iálm ifttn( W n h a Hnal cxf
óg i)
'1
n
1
I