Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 u
10
Pokrok ZAfadu
i- #%'í"v-b m+m
' ''
1
'I
1
vlí-
"
' : -
'
I
- i
? i
OD HAŠÍCH DOPISOVATELŮ
UOVM ( OtíŠ TV Nlř í lnl
tré'tr' Jak vám f JI známo na
vtlu l yl poprvé tn linií okres
b)l nř44liliiřl Cclt ptO skles
ni úřad sk p Jan Koráb i
rtVr k ť r L r republikánská stra
ny Z Air II nyní j noru ft nás sa
motných jestli ml býlí t}n
(IvCrn I# n-jedni # tu j' ho
Osobu samoto fif tfiyflnl lu
lél o lo zdali miiryl-ýti uznini
f o poltoký lnS jř'I' l"f
ilmio svorně yt při našem c
iiem kandu'' Ni ohledu na
to ku kt r třn jtn lc Misl
řrie iloWÍ '" k ♦" olidařilu
A ydbyd " m dojtstaútly
#nldu obou f r n To se
ptziimí ] riejsm v politice vši
chni stejnCbo smýiliní avlak po
hiém náhledu bud zvolení pana
K"řáfa právě tk ku prospěchu
pnpulistům jako komukoliv jiné
mu Když všichni čelí svorně
ro pana Korida hlaovati -uf oi
donucena tím bud? dojista strana
populisiická hrát i ohledu ria české
voličstvo a můžeme oč kávatí že
v příští volbě vezme také ta stra
na Čecha na tiketu AI jHistid
neprojevila ta strana lidnou ocho
tu v toni smíru Vždyť populisté
odbývali konvencí dříve proč nás
nepoctili navržením některého Če
cha? Pokud neprojevíme e za
stoupení chceme a že ho musíme
míli potud každá strana bude
ráda když dostane rul hlasy
ale na na se pfání ohledu bráti ne
vuac túyz ale politikáři po
znají io držíme svorní dohroma
dy v takovéto veci pak a trprvtf
pak přijdou našemu přání vstříc
1'rotoŽ vzhůru krajané dostavte
se všichni k volbe přfití úterek a
hlasujte pro pana Jana Korába
Osadník
BRUNO Nebr Ctřná r-dakcc!
Jak již víte z mého dřívějšího do
pisu jest náš vážený spoluobčan
p J J Texl navržen za okresní
ho písaře čili kk-rka a jak dali ce
mohu souditi má dobrou vyhlíd
ku na zvolení Naši krajané bu
dou jej šmahem podporovat a ne
odepřou mu svého hlasu poně
vadž jej znají co muže řádného a
schopného vlastence horlivého a
pro své krajany vždy obětavého
Maje zevrubné vzdělání schopen
jest jednati s každým v jeho vlast
ní řeči nechť jest to Čech Ame
ričan aneb Němec V letošní vol
bě nemá žádný český demokrat
ani tu nejmenŠÍ příčinu odepříti
hlasu svému krajanu a hlasovat!
pro navržence své strany Vždyť
dostalo se českým demokratům
náležitého kopance a museli by
bytí přímo ze železa aby si kopa
nec takový líbiti nechali Míním
totiž že nedopřála politická ma
šina demokratická místa chvatně
známému a všeobecně oblíbenému
krajanu panu Vaníčkovi kterýž
jest horlivým demokratem a pro
stranu onu poctivou práci po osm
roků koná Jestliže si čeští voliči
dají takový kopanec líbit tedy
jaktěživi nedocílí toho aby někte
rý Čech na tiketu byl postaven
neboť snad nikdy nenajde se ně
kdo jenž byl by nominace tak
hoden od strany té jako si jí za
sloužil pan Vaniček a přece ji
nedostal! Když nyní všichni po
dáme si ruce ku společnému dílu
a budeme hlasovati pro p J J
Texla uvidíte že tím bude půda
prolomena a že v budoucnosti
vždy budeme míti Čecha navrže
ného jak na republikánské tak i
na demokratické tiketě Kdokoliv
by se nalezl mezi námi jenž by
hlasu svého panu Texlovi odepřel
neb snad konečně í proti němu
hlasu pozvedl ten to ďojista ne
míní a krajany svými upřímní a
nejedná ae mu o prospěch vše
obecný Proto nedáyejte ílucbu
hlasAm takovým nýbrž doivte
e všichni k volbě a byť bySJte
hlasovali tiketu demokratickou
nezapomeňte vyhlfdatí jmrno kra-f
jan p TmU na likA ďmrikra
liíké a tiďbjt mu ám yfknj
tntnj VlIJk
nříi nlfti m iu f
V4lv lUatný
COffAX CO Nb Cl v A
Jr)kó nebyla II fJ fiavřlfflí í h
htimVivi Mh jí pij dn4ri'i v
'Uiu lufA ďvflt mi abyth #
o ni#b (ffxfiii f fi psal
klftítí fuvrKrwí jn jk nistedu-
M rllll{ MpuhU lníka
M J (ONIlOY tt okr kťrk
I X C KISMAN Ml-řía
J V hAÍV tů ikfl l-Mořfe
v J ivi:mi r r aofcr i(e
i i (íki:i:nmn wni
M raltiHř frp kartdidit
okř plldník4 js i X'ol'( nA a
co nejí hvalnji itnám to kalr 1'irtt
yt!) banku Ve Sťhtiybfpo
mn'hJ bta V lto s povin
nosti íIm! sof řÍ!Ulí vSth
lidí níttiil do obchodního styku
pM#l J ho ikuVnoM vtom o
boru a ťivlifjrié i ochotné jednání
odporoučí jej ff srhopMrho fimřř
pro úřád pro ktrrýž byl navrlen
Jeho 2 volmí mřlo by býli jistým
Miř! J Conboy kandidát pro
okr kbrkajest tak dobře a chval
ně nám rnejti svými sousedy a
těmi kdol bydlí v okolí l(os'ers
kde má vlastní obchod již dc-Uí
dobu a kdež dříve pro jiné půso
bil že ti kdož znají jej budou
bez ohledu na stranu hlasovali
pro ullo Jest posud mladým
mužem prospívajícím dobře v ob
chodě a dá se od něho nadíti že
se zdarem provede vše co podnik
ne Každý by měl dáti hlas svůj
pro toho mladého muže plného
svědomitosti a schopnosti
T J Kveritt nynější okr soud
ce jest kandidátem pro znovtizvo
lení do úřadu toho na druhou lhů
tu Jest úřadu toho plně scho
pen a plnil jeho povinnosti k u
spokojení všech 1'ověsť že vol
bu nepřijme i kdyby zvolen byl
není pravdivou Jelikož přijal
místo na tiketě hodlá ovšem též
sloužiti pnkli zvolen bude a Žádá
všechny kteříž schvalují jeho pů
sobení v první lhůtě aby projevi
li schválení své odevzdáním hlasu
pro něho Jelikož má nemoc v
rodině nemůže věnovati Žádný
čas navštěvování voličů ale dou
fá že všichni kdož pro něho hla
sovali minule neodepřou mu hla
su svého ani tentokráte
Francis A Crisman republi
kánský navrŽenec pro úřad šerifa
bydlí v okresu a jest poplatníkem
po 35 roků Po mnohá leta slou
žil co maršál a konstebl v Leigh
osvědčiv se schopným a neohro
ženým Zkušenost v tom úřadě
bude mu přípravou k úřadu ku
kterémuž jest navržen
Voličové okresu Colfax by ne
měli zapomenout! Že A C Mc
Leod kandidát pro šerifa na po
pulistické tiketě není tentýž kte
rýž byl minulý podzim zvolen za
poslance do sněmu Jméno toho
to poslednějšího jest Donald Mc
Leod a bydlí ve Schuyler a není
nikterak spřízněn s navržencem
populistickým Hlasujte pro F
A Crismana za šerifa To jest
pravidelný navrženec republikán
ské strany
Joseph F Daly kandidát pro
okresního Školdozorce sloužil
jednu lhůtu v tomtéž úřadě bě
hem kteréž měl pouze jeden cíl na
zřeteli a ten byl aby ve vyučování
zaveden byl náležitý systém Jeho
snahou zaveden byl systém vyu
čování stejný ve všech školách
Otázky zkušební zakládající se
na kursu studijním byly jím upra
veny a rozeslány všem učitelům
v okresu To mělo v zápětí dobré
výsledky jak ze strany učitelů tak
í žáků Voličové okresu Colfax
vědí když školy prospívají a dne
3 listopadu měli by vrhnouti hla
sy své pro Dalyho tak aby zabez
ipčili prospívání škol v budou-
„enom -
CillCACiO III Ctfn4fdalie!
Hnad Vá bud fajímafí řnoje pří
línání tu jsem nlj již aí po
palnirl řoM hort-fati ponat jižní
ulily a jilní pomlry ab Mo
jsem ai jí trMadJ Vyjel jsem i
na Jih tn jho Mprta abyth tnU
pfíle)itos s lam Iřofliu flif lt a
a láfoveft si prohlednou! Wodu
(o týcr Ifpla toho tam mají
dosl i dost a k lomu j Ití dost
příjemní lak í f lovili lak po
málu potí kdy! pomalu prinije
Noc i jsou ať ďl 1 hladné lak I
tr o dofř" spí Vlak tn n-jle
plf nit příť I se lam scvrkne al
jeden ttmt) nif jíst (Matri
ono lani vlastně lak mnoho dobré
ho k jf tlu není hlavně" kornové
krtky a Vftní melouny o j
vltmo i ftlý jídelní INtek neb
lnu dobou frU ti máky a i h ni
nu vleebno musí kupoval se-vr-ru
x na to lamní larmiři nemají
ni bof kdyby mf li lak by si kou
pili jídní lístky a jeli by lpitky
do lé studené západní Ameriky
To jest to já ti učinil a j I jsem
do severního Wisconsinu a ťa
koupil jsem si Ho akrů 11 samťho
městečka Worcester Price Co
za I5 akr Půda je tam moc úro
dná a přinesl jsem si na ukázku
dvě hlávky Zelí jež vážily II a 12
liber kaŽdi b je radost se na to
podívat Na pozemku je krásný
les který se dobře zjwnřží Je v
něm pět druhů d íví kteréž se
dobře prodá na dělání sudů Též
se dělají trámce pod tratě železni
ční a konečně sáhové dříví kteréž
se prodá aŽ do Chicago Klády
se mohou prodat na pilu Na ja
ře sc loupá kůra z hemlocku za
kterou platí Í400 cord tak Že
zde budou stále nějaké příjmy
Ted1 čekám jenom na kujíce abych
mohl vyprodat můj obchůdek a
jak prodám tak se tam hned bu
du stěhovat Zimy se bát nebudu
neb když je dost Čím topit a dobrá]
kuchyně tak není ze zimy strach
Na zdar! M Houkal 1235 S
40ti) Ave Chicago
Kterého z obou?
Letošní státní tiketa jest velmi
krátkou Máme ku zvolení pou
ze člena vrchního soudu a 2 Členy
řiditelstva university Od rep
strany navržen byl znovu nynější
sudí A M Post kterýž po min
6 roků úřad ten k úplné spokoje
nosti zastával Všeobecně uzná
vá se od přátel i odpůrců jeho že
na stolici soudcovské v našem
vrchním soudu nezasedal nikdy
muž schopnější práva znalejší a
svědomitější nežli jest AM Post
Na 61etém jeho působení v úřadu
tom nelpf ani toho nejmenšfho
stínu ani té nejmenŠÍ poskvrny
Tak jako dříve úřad soudce kraj
ského než povolán byl na stolici
soudu vrchního tak působení je
ho po min 6 roků vyznamenává
se nevšední schopností a svědomi
tostí Jelikož odpůrci jeho prá
vem nemohli mu ničeho vytýkati
musili vzíti útočiště ku lži kteráž
však byla na Štěstí tak patrnou a
průhlednou že zůstala úplně ne
škodnou Sestavili totiž domně
lý výkaz soudních případů v jichž
rozhodování prý Post měl účasten
ství a dovozovali z nichž že prý
týž nakloněn jest přespříliš kor
poracím a Železnicím Vyšetřo
váním však shledáno že rozhod
nutí většiny případů těch spadalo
do doby dřívější než Post ni sto
lici vrchního soudce zasednul a
vyšlo na jevo že za dobu svého
61etého úřadování měl účasten
ství v rozhodování 159 případů v
nichž dráhy byly súčastněny a v
těchto případech vynešen byl roz
sudek v 73 přích příznivý dráhám
a v 87 proti nim čímž nadobro
vyvrácena smyšlénka ona
VŠak vyšetřováním zároveň vy
šlo na jevo jakým že přítelem li
du a nepřítelem korporací jest J
J Sullivan navrženec spojené
strany popokratické Ačkoliv
Sullivan jest kandidátem spoje
ný h síran HffhMfshýr h Jesl pfe
te vlcol 1 nf dobř známo 9 byl
vidy "Holým" tieK li zla
ťařským demokratem To by
o v lem n byla la n jhorsí výčitka
kleril by se- mu fínili mohla vlak
horlím jest In ! Sdlhvau jesl
rozhodným sluhou nioriojiolů a
zejména leb znir níi h ťfed lo
ey zasedal v snnui ililním v
onom památném roce kdy sená
tor Van Wyck podniknul zijus o
znovuzvotenř v kletém! vtíhní
přátelé lidu slili na stran Van
Wytka bejt ohledu na politické
pře svdení a vliehni přátelé Mo
nopolu tlili proii n'mu V tomto
zápasu slil pan Sullivau naproti
Van Wycko a mezí s!uhy korpo
rací pomáhaje' skuleného svědo
mitého a upřímného zaslané práv
lidu ubíjeli To nebylo ovtem lo
jediné jednání S illivanovo z ně
něhož vysvítá jeho spojenslví
monopoly V lenil zasedáni sně
mu iiěiněn byl pokus prosadili zá
kon ku obrneenl hrabivoslí dráh
a hle mezi odpůrci zákona loho
byl v přední řadě p Sullivan V
témž zasedáni jednalo st? tt pro
dloužení smlouvy na zaměstnává
ní trestanců ačkoliv stará smlou
va ještě po kolik roků platnost
niěla a všeobecně lehdy soudilo
dle podezřelých známek že pro
dloužení smlouvy docíleno bylo
korujcí a úplatnostf a sudí Sulli
van byl jedním t nejhorlivějších
zastanců prodloužení smlouvy V
tom samém zasedání jednalo se o
přijmutí přísného zákona proti
karbanu a karbaníkům a přijmutí
téhož odvráceno pouze úsilím kar
baníků jak e za to mělo pomocí
bůdlu a ejhle v tom účasten byl
též p Sullivan Jiná důležitá
předloha v kteréž měly dráhy ú
Častenstvf byl charter pro město
Omahu V senátu přijat byl v
tom smyslu Že dáváno bylo prá
vo městu aby na majetek želez
niční uloŽiti mohlo městské daně
tak jako na majetek každého jed
notlivce Ve sněmovně ovšem
předloha tato patřila před výbor
pro korporace městské avšak mo
nopolům železničním záleželo na
tom aby dostala se před výbor
pro záležitostí právní v němž za
sedal p Sullivan jakož i pověst
ný Russell a když toho docílili
postaral se výbor o to aby toto i
jiná opatření čelící proti korpora
cím byla z charteru odstraněna
Notný kus bůdlu spočíval též v
tom že povolen byl prodej sol
ních pozemků v okolí Lincoln a
jméno sudího Sullivana nalézá se
mezi těmi kteří pro bůdl ten hla
sovali Z toho jde patrně na je
vo Že smyŠlénka proti sudímu
Postovi byla asi sestavena proto
aby odvrácena byla pozornost od
nepopiratelné minulosti sudího
Sullivana Vzájmu pravdy ovšem
doznati dlužno že strana populi
stická kteráž předstírá býti stra
nou protimonopolistickou nebyla
původkyní navržení muže s tako
vouto nekalou minulostí Straně
té byl sudí Sullivan vnucen menši
nou dem a stříbrařskou Jak
známo odbývaly se soudobně
státní konvence všech 3 stran to
tiž populistické "demokratické a
stříbrařské Političtí drátaři kte
rým jednalo se ozdrátování všech
3 stran v jednu docílili toho že
přijato bylo usneŠení že když by
dvě z konvencí usnesly se na ně
kterém kandidátu ta třetí se pod
volí Že za svého jej přijme Stra
na dem a stříbrařů tvoří jen ne
patrný zlomek voličstva vc státu
našem avšak když tím uskokem
dostali populisty za ruku pak na
vrhnuli Sullivana a vnutili jej tak
to pop straně Poctivému a do
bře mínícímu voličstvu populistic
kému kteréž jest šmahem smýšle
ní protimonopolistického vnutili
takto za kandidáta muže kterýž
po celý věk nečinil jiného nežli
sloužil monopolům
To jsou ti dva mužové z nichž
jeden zvolen bude do úřadu člena
vrchního soudu a bude-li voličstvo
jednali rozumní pak djití dl j
přednost t hlasnému 1'oslovl před
imulně proslulým Sullivarom
H Schuyfer i okolí
Továrna na výrobu rikorky )
doplavena a M li svému oevzdá
na Jak znalci a hlavní donr
Z i u£ importovaný dokazují
j" prý lo ncjleptf a n jprakli1'jií
továrna na velikost budovy v
Spoj Slilcfh
S vydolýváníoi ťrkanky jíl za
poato hčli kteří jl počílkem
I m zspoalí nJ li jHjimou a
namáhavou práci a lo lim art ze
mí byla sinho-i a tvrdou Ieh'ejj
se pracuje od pondlka 1 a lu
proto an nás páubíek pottil
d štěm a vláhou dávno jíj touJe
bnA 0Í1 kávanoo
Uroda tt kanky jesl ďiií dobrá
ač na mnohých místech ulkodda
mnoho příliiná sueha Nei všeo
becně každý jest j"kojen a dl
loho dá se soudili le příštím
jarem mnohem vín-1 kanky sáze
no bude
fíeíí o projektovaném cukrova
ru umlkly — zdali na dobro lo
neví VUf bude-li cukrovar
postaven vědí jen boi a to proto
poněvadž kapitalistůrn naším lze
uvěřil jen tehdy až cukrovar
vskutku se vŠíui všudy na místě
bud Stát
Schuyler a okolí počíná oživo
vali zvláště pak le tos kdo výcho
dně as dvě mílo od města najmula
jistá firma 15 akrů půdy na níž
zbudovány jsou kůlny stáje a jiná
moderní zařízeni ku krmení ovcí
které sem ze západu pří veleny
byly Počet ovcí jenž zde krmíti
zamýšlí odhaduji na dvacet pět
tisíc
Mimo toho jako každoročně
tak i tentokráte naši dobytčí ba
roni Prokeš a Dvořák vrátili se
minulou neděli ze západu kde
několik tisíc ovcí ku krmení za
koupili a také již zvířátka ta ob
drželi V městečku našem panuje pří
tomně ticho farmáři jsou pilní a
vylamovánírn korný — politikové
umlkli a jen čekanci pro různé
úřady jsou pilní a loví jak nejlé
pe každý může
Náš jovialní hostinský a propa
dlý čekanec pro šerifa p J A
i-iaia je v tažení válečném a vede
boj proti těm jenž národností
českou opovrhli Pan Fiala je
co kandidát na lístku neodvislém
a budou-li Čechové při jmenova
ném rodáku státi a jej dle možno
sti podporovati bude i bez nomi
nace starého plesnivého ringu
zvolen za příštího šerifa okresu
našeha Věru Že by bylo za ho
dno aby se tak stalo — aspofl by
viděli ti jenž po české národnosti
šlapou že jsou Čechové mocnější
než celá jejich mašina politická
Za pokladníka na lístku rep je
čekancem býv pokladník naší
národní banky Morris Palnur
Jmenovaný čekanec jest mezi ná
rodností naší mužem velice popu
lárním a oblíbeným a to pro ieho
dobročinnost k chudému občan
stvu Ze p Palmer takřka každý
český hlas dostane o tom není
té nejmenší pochybnosti a to
proto poněvadž vždy byl a jest
přítelem národnosti české
Náš okresní Školdozorce p Da
ly který se o druhou lhůtu uchá
zí nalezne zajisté vřelé podpory
u rodáků našich a to již z té pří
činy an školy venkovské nebyly
nikdy v takovém pořádku a tak
na ně dohlíženo jako za první
lhůty p Dalyho
Za koronera nominován jak
již známo náš český lékař p L
H Sixta Třeba že někteří poli
tičtí tlučhubové se namáhají jmé
no p Sixty zlehčovati nepodaří
se jim plán jejich u Žádného mou
drého voliče P Sixta ie znám
co muž vysoce vzdělaný vlaste
nec uořímnv a lidumiL N1vlt
jsem jelti Čecha který by ne-
I
Á
"-t-V"" """' '" ' " ► -_ - - V#"""