Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PADU
WtftKLV POttfOH
1 xxvii -óIílo a
OUAHA KÍO VE ST6CDU 21 ftíM t6U
pnt'n a$ tmu I! 19 m
r
ÍÍOVÉ zqAyy DOflAcf
MOUXA UĎUOlfí
Vytkli JIJ4
vykonána byl v# itrYdtt f Wal
rl"rí Colo do iVblo vláli
ním tuh fft dflhy íiulf jíml v
ty I do nt-mof nk bohatý do
hytkií Neuman ktrríl Ii4fr#
jedním pttífm fílnÍKt ďo pohM
SlřHcri byl Vd4hnof rnciii o-
Mnu městy ohnili 57 mil a ura
Itn byl 36 minutách
Zlili řifonroj
V Capy May N J tkouftYrt
V útrfý llolmanáv zdokonalený
parosiroj a til urazil vzdálenost
mní Camden a Cijw May za dobu
velič králkou Ku pa ros trojí
připojeny byly 3 vozy ' U't
minuly urazil vlak 34 mílod Čap
May Courl Ilon 2 do města
vlaUního urazil mílí za 30 vteřin
ifvrtlht tedy rychlosti 120 mil za
hodinu Vynálezce parotrojc na
cházel se na ním při zkoultce
Týl tvrdí že pa ros troj mohl by
dosáhnouti jeStč větií rychlosti
kdyby Irať měla silnější koleje
Mezi tímto novým parostrojem
starým je ten rozdíl že hnací tyč
spojena je s velkými hnacími ko
ly která uvádčjf v pohyb menŠ
kola jež spočívají na kolejích
starých parostrojů je hnací tyč
přímo spojena s dolejšími koly
Následkem tohoto nového zařfze
ní zmohonásobněn je pohyb kol
běžících po kolejích
Fti "ienlvé platforml"
Joseph Culpeper mladý ob
chodník z Fort Gaincs Ga kan
diduje za mayora na 'ženivé piat
formě' a je prý nyní nejoblfbeněj
síra mužem v městečku tom Vše-
cko to pochází z jeho moudrostí
#2e odvrhl stav svobodný a pojal
f 1 za ženu sl P Brownovou čímž
f zaopatřil této osadě první veselku
1 - v 7 letech I ort Gaincs je důle
žité městečko o 2500 obyvatelích
a nechuť mládenců tamních ku
ženění působila starostlivým ma
minkám vdavekchtivých dcer mno
hou hořkou chvíli Všecko bylo
zkoušeno aoy se nosí "rozpum
povalí" ale marně Tisk i kaza
: telna začaly konečně hlásati důlei
žitost manželství pro obec a tu
začalo sc hlásati že Mr Culpep
per dvoří se sl Brownové Ma
minky říkaly že jak bude jedna
veselka že už to půjde že prý
ženění je nakažlivější nežli žlutá
zimníce Všecko Šlo dobře a sla
vena veselka na kterou počestné
občanstvo nezapomene neboť ce
A6 město bylo namazáno a před
Tjytem novomanžela vyhráváno až
do rána Culpeper poběží nyní
za mayora na platformě která
manželství odporučuje a zvolení
jeho je prý jisté
Vrátili m do price
Ve Phliladelphii vrátilo se v
úterý do práce přes 300 dělníka
zaměstnaných v přádelně John &
James Duxana kteří před několi
ka týdny prácí zastavili násled
kem toho poněvadž nevyhovj-no
požadavku jejich o zvýšení mzdy
Do práce vrátili se nyní na zákla
dě slibu ze počínaje 1 prosincem
mzda jejich o 10 procent zvýšena
bude
Úroit korný v Illinois
V Peoria zahájen byl v úterý
státní sjezd obchodníka s obilina-
mi a při příležitosti té podána
zpráva o úrodě korný sestavená
na základě podrobných zpráv ze
70 okresů došlých U porovnání
s min rokem odhadována jest
zprávou onou Úroda korný na 70-
43 proc úrody loňské a na plných
333 proc veškery úrody ve Sp
KMtrth b ť kUtttt Uřffa v
llftnoi flhiiIiv4f lottf na
ty$M lni a frlková Uttli
v# Sp Stiwth hš liii
lni uřffly bmuk řiI'l'i
I líjnm ilk rnlhadu tajemníka v
f rukou fařfiií-rft drniiJ plný tli
proe neboli 31 377370 bu
řf I losi
pfavn ImI v l'of Sli-rídii
11 Chicaga kapitán Komin kt#-
t(f Sak ftřťl 1 lílnv ItrttA tini
t~ -1 ii
NIUI siiiai % M"iW I"!
říniní v tía! inm lAtattJ
iifi( Í111
vilkv aib lnrin ln
hnouli dal voí mho a „ohv !'
(Jllilnř řn Ifřrn Sak ř „aflA
Odvlztní m nali-ialírí a ři tnm
nemilosrdně j j zkpal a dokmce
léí i několikráte kordem e bw
nl Toto počínání jeho unáno
it„ „„ii„„ l„
něné leč sekretář války jest jiné -
ho náhh du a v úterý nařídil velí -
tth oddílu miasourského Renerá-
loví Ilrookovi aby pana kapitána
před soud vojenský postavil Na
soudě zasedali budou důstojníci z
1
PANÍ A EMOOENR PATIT-OVA
má na stsroatl přítomně řlMotu menta CUlcaita neboř uřed nřlakf m ěisem lmenová-
na byla mayorera llarrigonem píednostou odboru na řiStřnl ulic Jet
PIT to pani velice vzílcl nfl m neRtnfmg incrirlrUií ta novnliint avrfmii 1A
kladné rozumí toho prý nejlenfiím
poslední dobou ulice tamní uváděny
míst jiných tak aby vyšetřování
úplně nestranným býti mohlo
Výbuch dynamitu
udál se v úterý ve Sprinirfield
Miss v budově školní a obétí je
ho stal se ialetý hošík A V Al
ena Hošík předchozího dne ?a-
šel v nedalekých lomech roublir
dynamitu kterýž do kapsy si dal
při čemž v téže kapse zároveň i
nůž a několik jiných drobnůstek
měl Při vstupování do lavice
narazil kapsou o hranu násled
kem čehož dynamit vybuchnul a
on smrtelně poraněn byl Výbuch
byl velice prudkým a věru zvlášt
ním j!t o žádné z okolních dí
tek při tom poraněno a-bylo
Líbilo se mu tam
Do přístavu San-írancisského
přibyl v úterý z Honolulu parní
kem 'Belgie' spolkový senátor
Morgan kterýž několik týdnů na
souostroví hawaiském meškal aby
z vlastního poznání o poměrech
tamních se přesvědčil Pokud z
výpovědí jeho soudili možno tu
líbilo se mu veHce na souostroví
onom a jest vfce nežli jindy pře
svědčen že připojení souostroví
cnoho v čase nejbliŽŠÍm skutkem
se stane O záležitosti té vyjá
dřil se následovně "Hawaii
stane se jistě státem stane-Ií se
vlak to WI pfi pfipojnf ku sou
tltf n In podjí %n uvidí I-
přv podji f'akll ku ViiMtl
lí bylo by připojeno smionirovf to
to rtífitf ti (irt ihriíd tm%
tmn aby úxmf ťito di iako
I7 titft pftpuitlno bylo kťrállo
I4ioiti jilé bylo by Vong1+tt
vyhovlno f ty t j"i pro připoj
ní llawaiika tul tamho plátku
bč t tfi-tdlrnf na vlatní
úti i-nal i%im jak máto otáte
1 fniuml
a jak malého výna
Iff t
1
nihfht i1 OMlfO hawaiké
I"" Si Slity úplni nfjřbytnťm a
i nY obrovy ony doMatt míníme
Vhh" ct n"' Winť kíloi
píPl"nl aoiioaiwrř jsou )! n
kok t0ncft W"]é ny
XiV}ti™™' ltřř WŘt Um
'"' " "
''vf 6 kn °!nft t0Jf nhrsdně c n
voii p neznm iz z lono uo ka-
'" Wch P10"-"
' Studenti na stávce
V Sioiu Falls S D zastavili
prácí témčř vSichnj studující tam
ní baptistcké university a prolili
sih ie do Školy se nevrátí dokud
důkazem Jostlepfil stav ulic do Jakého!
jtou
řiditel ústavu odstraněn nebude
Tato stávka studentů vyvolána by
la tím že řiditel pro nepatrné pre
stupky jednotlivým žákům velice
přísné tresty uděloval jakož i ná
sledkem toho že téhož dne pro
nějakou maličkost dva z nejlep-
ších žáků z ústavu vyloučil
Prudké vinice sněhové
panují jak v úterý z Lead S D
oznamováno v pohoří severně od
místa onoho se táhnoucím a na
mnoha palců sněhu již napadlo
Vánice tato přispěla měrou nema
lou k potlačení lesních požárů
jimiž rozloha více jak 5 čtvereČ
nich mil zasažena byla a jimiž za
mnoho tisíc dolarů Škod spůso
beno
Žlutá zimnice
nepřestává doposud na naStm ji
hu řáditi a počet nových obětí
hlavně v New Orleans stává se
téměř každým dnem větší Tak
oznamováno v úterý že počet no
vých případů dostoupl stupně ne
bývalého a to sice 53 mimo če
hož 4 úmrtí se udála Z Mobile
Ala oznámeno že nedaleké mě
stečko Formation bylo úplně opu
štěno a že zůstalo tam pouze jen
as 30 osob kteréž žlutou zimnicí
zasaženy jsou Zdravotní odbor
spolkový následkem stále množi
Cích pffpa-11 íifťfiiKnífil fiHa
on touto unal ta nutn rmno
lili 'if i í) praviď in# lařittna-
ný(h a phjmnl v Ú!fý j
daiUth lkafft výpomornýtli V
tf-!# p'ířr nových nriMiOf n'ní
I úrnní v NVr Ofb ain otnA aý
fibif prvnjtkh o!nlfnrnt
e-lk-m 56 a poMnjlíth 6 Z
líifmingham Ala onárnMio Ir
pfrttftoviny lam a Montgomřfy
Vříkny úfadovny atitnf a #í
stalo j tak nitbdkt ru toho an
plutí mřtu onomu plísni karan
téna prohlAtna jft Umií kal-
dol-nně njíké nové onemocnění
ZJuloii zimnicí s tam udává Z
Uiloii Miia onám-nlél značný
prM nových případů clkt m t6
! IU # a a
i H- ajan přl nrdávnrm
" prijro&i
Osmllioáiaová práci
oosiaia se vc středu iřeiI nfivvSJI
soud spolkový a sice jedná s o
ústavnosti zákona sněmem utah-
~ ~ f J
ským přijatého jímž pro horníky
podzemní prací zaměstnané 8ho
dinova tloba pracovní zaváděna
jest Majitel dolů A V Holden
uznán byl vinným přestoupením
zákona toho tím že horníka An
dersena po to hodin zaměstnával
a ousouzen k poitute 130 a k 57
dennímu vezení z kteréhožto roz
sudku ae odvolal tak že nyní pří
pad ten až k nejvyfišímu soudu
spolkovému se dostal V odvo
lání svém nepopírá Holden že by
Anderson po 10 hodin nepraco-
val dovozuje ale že činil tak ze
své vlastní vůle a že zákon ten
jest nezákonitý an zabraňuje
zaměstnavateli a zaměstnáním
vstoupit ve vzájemnou smlouvu
za podmínek s kterýmiž obě stra-
! ny by souhlasily
Pošta oloupena
Z Uniontown Wash došla ve
středu zpráva že poštovní vůz
jezdící mezi městem tím a Lewis-
townem byl někelika zakuklenými
lupiči zastaven a oloupen Vozka
přinucen byl k vydání pokladny
expresní jakož 1 poštovních pytlů
načež když jeden z cestujících k
vypáČení pokladny přinucen voz
ovi nařízeno v jízdě pokračovat!
Veškery zásylky poŠtovníotevřenv
lupiči hned na místě a vše co
cenného z nich vybráno
Zaslouží provaz
Z Leonardsville Mass zastře
len byl ve středu šerif S B Lard
Ike Warrenem když tohoto pro
nezákonitý prodej lihovin zatknou
ti chtěl Žaloba tato vznešená
na Warrena místními prohibičá-
ky a Lard pokusil se o zatčení
jeho za pomocí svého příručího
leč VVarren vytrhnul tomuto re
volver z ruky a střelil šerifa do
hlavy a prsou dříve než tomu za
bráněno býti mohlo načež na
útěk se dal Na útěku svém byl
zastaven bankéřem Sparksem
kterýž do krku jej střelil načež
bezodkladně dopraven do okresní
ho vězení v Manhattan neboť roz
zuřený lid lynčováním mu hrozil
V Manhattan dostalo se vrahovi
podobného přivítání a úřadníci
pochybují že podaří se jim vězně
před soudem lidu zachrániti
Málo zemcat
Dle zprávy odborného hospo
dářského časopisu'American Agri-
culturisť neměli jsme ve Spoje
ných Státech tak špatnou úrodu
zemčat jako letos již od r 1893
Co se týče mnohosti jest úroda
letošní proti loňské nejméně o 30
proc horší a co do jak kosti vůbec
ani s loňskem porovnána býti ne
může Dle podrobných zpráv
odhadována jest sklizeň zemčat :
na 1 74Kftoř bnMů proti tj
wiiHt li v r'ir# minulm a pro
ti "' b v ř intj IVA
mírná klMft t akru odhadována
j sl na ř hulí př' fift b v ro 1
mínuMio a v ř l íj
Srálfti
osobního vlaku dráhy Cirn innali
Ifarmlton St l'aytm s vlakui ná
kladním udála se v středu odpo-b-dn
iu d! ko Iayton O při
l?ml i osoby umru In a 3 jith
Ithr poraněno Nrděstí yavině
no bylo pftf ním rnkaů stroj-vi-doiiclm
vlaků daných a za pravé
Mstí molno povalovali In počel
obětí věilím n#byl Na vlaku o
sobním nakzato se rdi i 100 osob
Zavrhli smlouvo
' MuskoKce l T oznámeno
ve středu Že smlouva kh rotil se
nátní komise Dawesova s indián
ským kmenem Creeků vzhbdem k
otevření reservare jejich vypraco
vala byla v poradě bojovníků i
náčelníků poraŽVna Hada odbý
vána v Okmulgee a v radě bojov
níků poražena jednohlasně kdežto
v radě náčelníků pro ní pouze 8
hlasů odevzdáno
Porota se neshodla
V Chicagu skončeno ve čtvrtek
dopoledne po 9 týdnů vlekoucí se
přelíčení s A L Luetgertem kte
rýž jak známo ze zavraždění
manželky své obžalován byl a sice
neshodnutím se poroty tak že
nové přelíčení odbýváno býti mu-
si"- Porota nalézala se v síni po-
rauni po pinycn 00 noam a pro
puštěna byla soudcem teprve ten
kráte když všichni členové co
nejrozhodněji prohlásili že do
hodnutí nikterak možným není —
Jak v soudní síni prohlášeno by
lo 9 porotců pro uznání obžalova
ného vinným a 3 pro uznání ne
vinným DROBNÉ ZPRÁVY
Sedmnáctý výroční sjezd A-
mencké Federace práce svolán
jest na den 13 prosince do Nash
ville Tenn
V Indianapolis Ind zahá
jen v utery národní sjezd obchod
níků s lihovinami za účastenství
128 delegátů z různých končin
Soustátí
Výbuchem udavším se v úte
rý v dílnách elektrické společno
sti Colma I-use Works v San
Francisku bylo 1 děvče usmrceno
a 12 jiných zaměstnanců poraně
no
V Charlesroy Penn vy buch
nul v úterý parní kotel na parníč-
ku G B Fors při čemž kapitán
a kuchař na místě usmrceni a ně
kolik dalších zřízenců lodních po
raněno
Ve Washingtonu odbýván v
úterý obvyklý výroční sjezd kato
lických arcibiskupů amerických za
účelem porady vzhledem k otáz
kám církve a jiníxh záležitostí
veřejných se týkajících
V Cheyenne Wyo splašili
se ve středu večer koně zapraže
ní v povoz v němž pí S Finch-
ová a pí L li Pettigrewová se
nalézaly a obě ženštiny vyhozeny
při tom na dlažbu tak prudce Že
prvnějŠÍ na místě usmrcena a dru
há těžce poraněna
'' V Sioux City la zatčen byl
neznámý Němec C A Hoffman a
to následkem toho an po několik
dní velice podivně si počínal a bez
odporu na duchu chorým jest
Hoffman ttrdí o sobě že vynalezl
prostředek k vyléčení souchotin a
lékaři kteří stav jeho vyšetřovali
byli nemálo překvapeni nad zna
losti vědy lékařské jakouž projevil
f
t
ji
V
i!-
fi
♦
t
f
1
M
v
E:
A
i
ti