Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 20, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I 1
ZÁPADU
POOK
4 TMU ř't nrru AT oUU4 KM AS MUUMtUli SMffB
ROCttÍK XXVII -ČÍSLO 12
OMAHA NEB V£ STAEOU 20 ftÍJNA 1897
ř-MíUiní M PfttMl MÍ II to M
řhtťl$ Pntrwk Mift A f I Ort tl Ml
NOVÉ DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Slovinští ioMdil
Ve jedu vémve Ivili k v( ve
landu odbývaném jfaloJili dle fe
legrafw kýeb ipriv spojeného íkti
pan-slávskou tiskovou organizaci
Ioiih nJ jfi časopisu a zvole
ni následovní úřadníc i: Předsedou
IV V Kovnianrk Píltshurgu
náměstkem KNcwmanx Chicaga
tajemnicí pí I lumpal Zemanová t
Chicaga účetníkmt páter S Kur
dek % Clevelandu a pokladníkem
V &najdr f Clevtlandu
O ivltové úrodi
vydána byla ve středu naším od
borem zemědělským obšírná zprá
va t níž vyjímáme: Dle zpráv
posledních nenastala úplně lidná
zrnin v odhadech dřívějších V
australských koloniích jsou vy
hlídky na skliztfi doposud dobrý
mi za Jo vlak v Argentině ná
sledkem sucha a řasných mrazíků
se zhoršily Uherským minister
stvem orby odhadnuta světová ň
roda pšenice na 2142577000 b
proti 233954100a bušlům v ro
ce minulémtak žc proti roku Ion
ském jeví se úbytek 202895000
bušlů Zita dle téže autority
sklizeno letos 1163458000 bu
proti 1203185000 bu v roce
minulém Schodek v netírodě
pšenice Žita částeční prý hra
zen bude zásobami z úrodnějších
roků předchozích tak Žc prý
vlastní jenom kolem 58000000
bušlů se bude nedostávati ku kryt
spotřeby Úroda zemčat po cc
lé Evropě jest prý velice slabou a
ovoce nesklizeno prý téměř žádné
Nevyplácí se to
Z Davis S D oznamováno v
úterý že tamní banka rozhodla se
obchodu zanechati a to násled
kem toho poněvadž prý obchod
onen více be nevyplácí Farmeři
v okolí tamním mají prý dosti pe
níz tak že nikdo z banky se ne
vypůjčuje kdežto na uuhé straně
z uložených tam peníz úroky pla
titi se musí President banky se
ohlížel již po delší dobu po něja
kém jiném místě v státu kde by
banka vyplácet! se mohla leč do
posud místa takového nenaleznul
Podobní učiniti zamýšlí prý i ně
kolik jiných bank v So Dakotě a
jak ze Sioux Falls se oznamuje
bude prý v dnech nejbližších po
čet bank státních o 35 snížen
Vražedný útok
učiněn byl v úterý večer v liis-
marck N D na redaktora časo
pisu Settler Moffata týž však
Šťastnou náhodou vyváznul bez
nejmenšího úrazu Jest to již 3
útok jež ve třech týdnech na něj
učiněn byl a při prvém útoku zá
roveň í celá tiskárna jeho zniče
na Moffat spůsobil prý si v mě
stečku a tamním okolí nepřátel
tím že neobyčejně rázně proti
karbanickým hernám a různým
podobným brlohům vystupoval
Vyšetřování
zavedeno bylo v úterý z rozkazu
sekretáře války Algera ve Fort
Sheridan u Chicaga a sice v přípa
dě prostého vojína Hammonďa
kterýž jak minule jsme oznámili
z rozkazu kapitána Leveringa ne
obyčejně krutým spůsobem ztýrán
byl Vyšetřování provedeno po
bočníkem velícího generála Koota
a veškeré svědectví bezodkladně
posláno do Washingtonu
ŽlDti zlnilce
nepřestává doposud na našem ji
hu řáditi a spíše kloní se k horší
mu nel k lepšímu Objevením
několika případů nákazy této v
GalveslOn llmulon Tr t
následek mt-Ut ivýíení bdělosti
dfnvnffifh úřadu ve víeb tfintí
tkfef h stálil onoho a není IcmČř
Velíího města krl" by důkladná
karanténu jii raveden mhy!
Spojení lelexničnl bylo iémtl ú
plné pferuleno a vlnky pouze do
severnějších míst v Texasu v) pra
vovány jsou ' NVw Orb n v
úterý oznámeno jft případů no
vých onemoťnínf a jňmrll tik le
celkem lam 654 osoby nákaou
tou stfženy byly a 68 ttlv une
hlo Ve střrdii onintno v New
Orlrans úřadům cilkcfn 9 úmrtí
žlutou zimnicí a zvýUc-ný tnto po
it vykládán jft tím Žo v mnoha
rnÍHtcch předpisů zdravotních m ní
dbáno tak jak hýli by mílo ná
sledkem čehož pak nákaza v mí
stech podobných mnohem zhoub
něji řádí než jinde
Vlák oloupen
V AustinTex způsobila v úterý
překvap ní zpráva že toho dne
po 5 h odpolední zastaven a o
loupen byl osobní rychlovlak drá
hy International & Great North
ern a to sotva 12 mil od hranic
městských KdyŽ totiž 'vlak ku
lil %rrM
AS A
WCYKLISTA ťOItDAfíO
HoIantlHký liiryklUta M Orrianff při jfzdč o iÁvm v Lonilfnfi přcdutibnul ne
dityno víechnv dHvejM riíntimy na 24b(xlinovrii jfzrfu ujel tollž 6H
unTno vflftcnnv (invcjAi ziutiHmy na Z4n(M!lnovru jízdu uel
mil a 310 yardů předHlibnuv dKvřjSl lluretft? zrfnam o 51 mil
stanici McNeil se přiblížil vysko
čili dva ozbrojení lupiči na plat
formu posledního vozu a když
konduktor z vozu vystoupil aby
se podíval co tam chtí namířeny
na ního bezodkladně revot sry a
on ku zastavení vlaku vyzván
Žádosti této konduktor však ne
vyhoví! a z vozu uniknouti chtíl
následkem čehož po ním střeleno
a on kuli do pravého ramene za
sažen Na to lupiči dali si sami
znamení ku zastavení vlaku a sot
va že strojvedoucí páru zpáteční
spustil a vlak zastavovati se po
čal vyskočili do budky strojve
doucího dva další lupiči načež k
obírání cestujících bezodkladně
přikročeno Dva z cestujících
postavili se při tom lupičům na
odpor a odnesli si za to každý z
nich po jedné střelné ráně Kořist
lupičů odhadována jest na I200 a
že mnohem značnější nebyla za
to díkovati jest jedině té okolno
sti že pokladnu ve voze expres
ním vyloupiti se jim nepodařilo
Po stopě lupičů vydali se ihned
úřadníci dosud však vypátráni
nebyli
Polir
vypuknul v úterý o 1 h ranní v
známém chicagském hotelu Sher
man House a ač za mnoho tisíc
dolarů Škody spůsobeno přec jen
ani jedinký život lidský na zmarj
přitom nepM'1 M! hotmi
jífhí tnínf poíYt v holdu u
naMal vyvolán b)l polámu
riadtto po hopiti biý iiMti k a
vřítím z niřh byla řáU l? do
slala ? na uliti j'dui v tom v
čem práv! byli % lfJk vyko(lí
řřirOilálOřOB
navllíveno bylo v úlerý v noii
jk % Hmdíng l'a on4rnno ú
dolí Sf lniy kill nál (IkelU pruíik-
In# ď Stě tnl po celý den trvají
čího vystoupl fotil voda v řece
al o 8 stop a hatiíi mu li v noci
vyvolání býli aby obyvatelstvo
na ulici Nicholas tathraAovati po
máhali Vcxla vystoupla tak ry
chle že obyvatelatvo t jednotli
vých budov zachránili se nemohlo
a záchrany v druhém poschod
tu b na střechách hledali muselo
Škoda Rpůaobcná pádí se na mno
ho tisíc
Znaínýíájtm
působí přelíčení s man! Ikou gu
vernéra státu Virginie kteráž jak
jsme již oznámili z padělání pod
pisů a následkem toho i podvodu
obžalována jest Přelíčením tím
to vyvolána zajímavá otázka zda
H guvernér v případu odsouzení
manželky své ku omilostnění téže
oprávněn by byl a jeden časopis
Newyorský odeslal všem guverné
rům dotazy jak že by v případu
tom se zachovali Guvernér wyo
mingský odpověděl na otázku
následovní: "Guvernér používá
ti by míl práva omilostňovacího
jenom tehdy když by okolnosti
to ospravedlňovaly Kdyby okol
ností podobných stávalo tu míl
by guvernér právo manželku svou
omilostniti piávě tak jako každé
ho jiného odsouzence Kdyby
ale dobrých právních příčin k to
mu nestávalo tu by jí míl omi
lostniti a úřadu svého zároveň se
vzdáti"
Přiznal se
Z Owattona Min oznámeno v
úterý že Lee Hugh kterýž v
Guthrie Ky pro vraždu před 30
dny v Owattona spáchanou dopa
den a zatčen byl ku zločinu své
mu se přiznal čímž sprostil jiné
3 osoby z podezřenfže by na zlo
činu onom jakého podílu měli
Osoby tyto nalézaly se po celý
měsíc ve vazbě na podezření ze
spoluúčastenství ve vraždě té a
llugh nyní se přiznal že spáchal
tutéž úplně sám
Statistika Železnic
Mezistátní komisí obchodní u-
veřejnína byla ve středu podrob
ná tatilika dríli t rok jo Čer
vnem 1M07 iikontený a Vyjímáme
t fJw následovní: V rukou práv
tů konkursní podstaty nalhalo se
felkem I jf dáh )o fjj řllíbřiij
Iratf Kapitál dráh tét hloobná-
l 74}377M Hhy trn
7JJ766 Tratí položeno celkem
IMj776 tol bylo o ut) mil více
nel pfed tokem Nej vrtli přírů
stek jevil se v GeořKÍi kdel polo
ženo ajj mil nových tratí Ve
službě naléalo JJojo paro
strojů a 277040 vozů všech mož
ných druhů Počrt zřízenců že
lezničních ve v šech oborech obná
šel M 26610 Číslujících dopra
veno v roce tom dráhami 51 1772
737 a nákladu 765 871387 tun
Ilrulě příjmy obnášely $1150
167376 O život přišlo lémřř
i 000 zřízenců a téměř 30000 by
lo jich poraněno Cestujících
přišlo na dráhách k zabití 4406 a
k úrazu 5745
Zaslouží to
Na 30 roků do káznice při třž
ké práci odsouzeni byli v úterý v
Portland Ore G Jackson a Ch
Williams kteří před dvíma týdny
osobní vlak dráhy Oregon Hail
way & Navigation Co as 7 mil od
místa onoho zastavili a cestující
oloupili
řSjde do pense
7 Washingtonu oznamováno v
úterý že přísedící nejvyššího sou
du spolkového S J Field podal
presidentu McKinleymu Žádost za
dání do pense a to na základě zá
kona kterýmž členům nejvyššího
soudu dovolováno to jest když
70 roku stáří svého dosáhnou Z
kruhu dobře informovaných ozna
muje se že nástupce jeho jíněno
ván bude 16 prosince v den za
hájení zasedání kongresu a sice
Že bude to dosavadní nejvyšší ná-
vladní spolkový McKenna
Henry George zelenáiníkem
Jak známo jest známý agitátor
dělnický Henry George jedním z
kandidátů pro úřad mayora Větší
ho New Yorku a týž vyjádřil se o
příčinách jež ku přijmutí nomi
nace té jej vedly následovně
"Odmítal jsem býti kandidátem
dokud demokratická pravidelná
nominace nepřesvědčila mne
tom že totožnou jest s udržová
ním dosavadní nadvlády Tamma
ny Jsem demokratem v nejšir
ším toho slova smyslu Jsem roz
hodným stoupencem svobodného
obchodu a to proto poněvadž o-
chrana celní nikterak nesrovnává
se se zásadami pravé republiky a
já přejí si aby zem naše zásadám
oněm opětně se vrátila Jsem co
nejrozhodněji pro zachování všech
práv majetkových a stoupenci mo
jí podporují mne jediní protoaby
výrazu dali nespokojenosti s ny
nějším stavem věcí Stoupenci
svobodné ražby stříbra a přátelé
JJryanovi nepodporují mne k vůli
stříbru ale proto poněvač Bryan
sám k návratu původním zásadám
naší republiky se prohlásil Jsem
právě tak stříbrařem jako zlaťa
řeir neboť oba tyto směry jsou
památkami barbarství Jsem ze
lenáiníkem Nevěřím však že
by vláda vydávati měla peněz be
ze všeho obmezení Peníze vydá
vány býti by měli na základě úvě
ru vládního neboť to jest to jedi
né čehož k bezpečnosti a ustále
nosti měny zapotřeby jest"
V nejvy&ím soudí spolkovém
jehožto říjnové zasedání v pondě
lí ve Washingtonu zahájeno bylo
podána v úterý Žádost nejvyšším
návladním kalifornským za rychlé
vyřízení případu W A T Dur-
ranta kterýž jak známo pro dvoj-
ninohtiou vraldii v j dnom kottl
!♦ v !Kfi 1'MfiíMku spáchanou k
mřti odtOMXefí by ktefýl ftej
vyUfnni sou u protř dnictvlm
právních náiinpf ů ftvýih Mlot a
vydání hahea torpm podal NVj
vyUÍ návladuí kbíornký ládá
odinrtif ní íá dotÍ dolyřné na fom
základ au prý Sp Státy v pfíp
du tomto Žádné právomotnoti
nemají a rozsudek smrti ipůsof m
zákonitým a v ifiihla#t e zákony
slálními vynešen byl
D08fiÉ ZřřUvY
Coloradský guvernér Adama
zmínil v pomleli rozsudek smrtí
v případech J !urana a J Kuče
ra kteří pro zavraždění dvou pří
fučí Seriía odsouzeni bylí k doži
votnímu žaláří Jakožto důvod
omilostnění udal že fini lak v
souhlase s usiieŠením posledního
sněmu kterýmž rozsudek smrti ve
stáíu Colora Jo zrušen byl
Počet koní používaných ve
státu Wisconsin Kentucky Min
nesota Nebraska Illinois a Mas
sachusetts zvýšil se od r 1890
dle zprávy úřadovny statistické o
oa333 35 čehož patrným jest žc
nejsou doposud oprávněnými oba
vy žc by koně ze všeobecného
používání vytlačeni byli
V Camden N J zavraždě
ny byly v úterý z rána 6510tá vdo
va K Vaneová a 4oletá dcera její
pí S M Shawová Vražda spá
chána byla lupiči kteří do obydlí
jejich se vloupali a když ženština
mi přistiženi byli zavražděním
jich každou stopu po sobě zakrýti
chtíli
V New Yorku mají již páté
ho kandidáta pro úřad mayora a
sice navržen pro úřad týž stranou
sociální Lucien Sanicl původem
Francouz kterýž doposud ani ná
ležití anglicky neumí
7 NashvilleTenn oznámeno
v úterý že zastavilo v okolí onom
práci as 300 horníků a to násled
kem toho že požadavku jejich za
zvýšení mzdy vyhověno nebylo
Školní radou ve Filadelphii
vyloučeno z íetby školní tohoto
týdne proslavené dílo francouzské
ho romanopisce Viktora Hugo
'Bídníci' a to proto ponívač prý
nalézají se tam charaktery s ja
kými Žactvo seznamovati by se
nemělo
Dle zprávy pokladního odbo
ru vyveženo bylo v prvních q mě
sících letošního roku celkem za
399 145945 chlebovin bavlny
olejů dobytka a různých potravin
což jest proti roku minulému o
$62 140000 více
V Cedar Rapids přišel v úte
rý o Život 1 M Goodwin starý
osadník z Vinton a sice spadnul
týž z mostu železničního kterýž
ve stavu podnapilém přejiti chtěl
Z Denver Colo oznamová
no ve středu Že syndikát východ
ních kapitalistú pomýšlí na zříze
ní několika cukrovarů v Coloradu
a že zaručilo se již na 100 farme-
rů cukrovku na značných rozlo
hách pěstovati
V Des Moines la zahájen
ve středu státní sjezd spolku pro
docílení ženského práva hlasovací
ho za účastenství as 150 delegá
tek z různých končin státu
Starými novomanželi budou
v Rochcster N Y 88letý Ben
F Hunta ooletá I A Sherma-
nová jichž sňatek na příští středu
určen jest Jmění nevěsty páčí
se na $1000000
Letošní úroda jablek odhado
vána 'jest pouze na 40 proč úro
dy obyčejné a následkem toho ce
na jejich v trhu rychle stoupá