Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 29, 1897, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    :
14
Pokrok Z-Apadu
o
i
O i " 'i
""I
'i
Jak iivMÍřn' bodhjl
ď-jtl dlrmké l'fy t(jffmlt i'
otáky njkho lit j ( n
výtt4vě 4uimiaippké k-lyl
f ') h y itiiíM fnM'ily k ni
ř ffiti Jakého díubu íil'iitt rtí
lít býti Ink firnť postní rohwluu
ó To '4 bpřv řifnf' jn
lifi M aekfet lb m upoiku vy
Mvrifho 4 výbornu KimWIio
rul VUní kfeřií ť nt tyM- n i
ndbývatí bud M i" byli h
dámy tipoMd4í u'j4ký ký d
IMpoft ifř n feakýt Ji (Ulit flJ V) l#vř
Mfil t4ké l" byli J" pujb-u
V útityli vfn I Ták ksi plf
k )!' t navrhuj f y poíád bíd
byl O 4pi' OÍ Vy k t- V)lh
kt tti I i y po-d íoy ferit fil tý-
11(111 %řtiV(il 1I ( hlě4£4 4k
n Jj?it nmi pbl4ti nýlrl
{OtnjíSí 114 ť aby 4 f!lffllk
e iliUf t výíivrk řťii)'r Ir ytii'
tn { V 1 t I rlívfk ř "k) l h V ÍH )
nunějlíe h kMjífticli Umí
j4kí i kMjk uhík'-)cf y
ttn nl # ! jflVf } H J' i
ínfjftly AI y l)l lo j"i il4viífit
ItKtfiía ly In l')'h nkoíik iiv k
atittslninti tittm ní:it kf4jk a
vyiívrfe ftií ty i!ojit4 IxkIiIc
i o{:no(i }oornot a vt II k
liojnfjU jfol ji 7 by v lis k
toho ljml tle H4l ty o toni
není oth)tnovit I'i ki' j jtth
ov&-rn ty tf ba n vy jÍ4ltl4
aviak jirotl j tUí pfivi í tUho
by nm%t k r tí ttito výlohu Ktl ty
lyU nřjjká ř k4 liulov4 n vý
Mavílti mohly ly t4m oví in Jí
řtny týtt potlotiným sjuotwnn
různé ukázky práce {vsít Tak
ku příkladu mohlo by se tu brou
sit! sklo totiž hroutili iniciúlky
jrnena neb hesla neb obrazy na
sklenice a tyto prodávat! a při
tom mohly by se prodávat! různí
jiné skknfné píc-dmťty a upomín
ky na výstavu V takové budovč
mohl by být! restaurant kde by se
strojilo po česku mohl by tu být
pekař prodávající České pečivo a
s ním mohla by býti bába oplat
ková Mohlo by se tu zavésti též
broukni granátů a prodávání gra
nátových Šperků Mohla by tu
býti pražská kavárna i "dolní"
hospoda s dudákem Mohl by tu
býti doutníkář hotovící pravá Če
ská viržinka vůbec mohly by tu
znázornčny býti nejrozrnanštčjší
řemesla a odbery průmyslu To
by vSe tu mohlo býti kdyby ne
bylo kazimírů kteří je£tč jaktčživi
sami ničeho neprovedli a honositi
se mohou pouze jen tím že ničí
a maří vše co by kdo jiný podni
kati chtčl
— I Miller dobytkář z Lin
coln přisel na zdejším nádraží ve
čtvrtek kolem deváté hodiny večer
k vážnému úrazu Týž stál na
platformě kaboosy kteráž s ná
kladním vlakem z Lincoln přijela
a dříve než vlak zastavil strčeno
do nřho ze zadu nějakým cizincem
kterýž též v kaboose jel a kterýž
seskočiti chtěl dříve než vlak
k nádraží dospěje ťři pádu přišla
Millerovi noha pod kola a byla
tou měrou rozdrcena že odejmutí
její po dopravení do nemocnice
sv Josefa nutným uznáno
— Tom Christianson bydlící
na 8 a Hickory přišel ve čtvrtek
k vážnému úrazu kterýž snadno
smrt za následek mít! může Týž
zaměstnán jest co krmič dobytka
vohradách Illerových u vinopalny
se nalézajících a tu pří roznášení
krmiva byl hladovým dobytkem
ku zdi přitisknut při čemž dlouhý
rezavý hřebík do kolena mu vra
žen Dopraven byl do nemocnice
sv Josefa kdež pomoc mu po
skytnuta při čemž zároveň na
vážnost poranění upozorněno ne
beť lékaři obávají se Že ztrnutí se
dostaví
— Obětí prohnaných darebáků
stal se ve čtvrtek k večeru hostin
kó n Franci Přišli k němu
totiž dva muži dle vzhledu dělní
ci kteří po koupení sklenky piva
za proměnění bankovních pouká
zek žádali čemui p Franci ač
plh řHIMl T)lrWI li přVf S
'Ifthťlio tiw dtMvdf ♦ H4 bati- i
ku ) pfdpiy prt(b'I Wiy 4 )
o t 4i u y
N# nlmnii nlvtlvtMt tml(
1'fMiU i I' Kii)4 Týl pro
bii t li } )4k)liii tnihui K vy
U'iW % II nMidrft k Ii tii4bníi
pl k4p rd W líni J'dv4 k'tn
!
mi t n ) (-tun vymďtii 4 }
to t Jfný tbl4p ( iky r i v k d
vd'HÍ jp h (tiytti f
tnmt ff ttn'i hv m u ti lpuf
Místivil v l im Uk byl In jíl
bUp dluliý fnťl pf ifl4Ulr-i
Mkfn p"i Mly jiíř býv )' by t
lii rl by lil Ip4t !ť ďp4d!l J
b n t- !!'") i prÍ#U ďi b-iidfu
'f p4k b)l polil sun puílri ň
t i 114 UU I výliíly h pfý k-
ní itiku u iiiuí p-lul'ivM 4
11:11 JI p p'i !))tll J4k pf 4-
{ivii V y iiiliv4 t!# byli Ulí
nji í tuho li fi4 ibii krmíi U
ivJU v nhlívk) (tmí fcjlp-
Mtřnýfll j-t Ir 114 křáď i pllpf
tutí bvlí Kof)4 u ní ovi ni
tíiť íhittn p4ii il) p"k'j u n
proti in' tnu tííiiiil
- lli t In té dobré 4 výno-
Hrié 4tnřtM4lf dopltle 114 f ' c " V
SithtmiH )J V St I'4iil Mimi
S Stfyťkf tit Sam ni ih jkm
v Iké ipáy V tm nuly li din tli
uM j- IiM kra)4nka b jfi j n má '
! in (Hidiiímii stíhání kt !' by
ji b)lo mohlo véti n j n do im
příjemností nybrž třeba i k ziiač
nřmu trestu Počátkem roku bía
m ni poslána jisté osobé částka p
nežni Nějakým nedopatřením bl
dopi chybně adresován IllíŽc
toho čísla na kterýž adresován byl
bydb lu jistá paní kteráž ne i l i
v dala mí la totéž jméno na jakéž
dojis zněl a aíkoliv neměla žádné
peníze z Cech k očekávání ani k po
žadování a musila věděti že jí to
ni-patří přeee dopis }ÍÍjala a pe
něžní poukázku proměnila 1'ravá
majitelka mezi tím netrpělivě če
kala na částku kterouž obdrželi
měla Na dotaz v Čechách uči
něný bylo jí odpověděno Že peníze
byly odeslány a když vyšetřování
zahájeno přišel po nějaké době
teprve pravý stav věcí na jevo
1'oŠtovní úřady chtěly zavésti trest
ní řízení proti oné paní kteráž
dopis a peníze přijala aniž by
byla k nim oprávněna kteráž ale
tak brzo jak omyl zjištěn peníze
přijaté vydala Pouze jen na
snažnou žádost red t 1 bylo od
trestního pronásledování zmíněné
paní upuštěno To může slouŽiti
za výstrahu každému aby se ne
opovážil přijímali dopis a obzvlá
ště peníze z pošty jež by mu nená
ležely neboť úřady v těchto věcech
jsou takmeř neúprosnými a nepo
daří se pokaždé trestní stíhání
předejiti
— Paní Jos Vomáčková bydlí
cí na a T ulicích přišla v so
botu kolem půl noci k tak těžkým
popáleninám že smrt vzdor vše
možné pomoci lékařské v neděli
odpoledne následovala Paní Vo
máčková zaměstnána byla Šitím
když tu nešťastnou nějakou náho
dou lampa převržena V témŽe
okamžiku udál se výbuch a ne
šťastná žena téměř od hlavy l
patě plameny zahalena Na po
křik její přiběhl manžel kterýž
při strhování hořících šatů na
obou rukou strašně popálen než
však podařilo se mu plameny utlu
mili utrpěla nebohá žena popále
nin tak děsných že na zachování
její při životě ani té nejmenší na
děje nebylo Kusy masa na mnoha
místech totiž úplně opadaly a sva
ly na rukou a maso na hořenní
Části těla úplně byly spáleny —
Trápení nešťastné ženy trvalo
plných 14 hodin Ubohá byla
sestrou paní Hynkové z Omahy
Pohřeb její odbýval se v pondělí
— To co po vydání rozsudku
jímž dobytkářská bursa v Kansas
Cíly za nezákonité sdružení pro
hlášena očekáváno stalo se kon
cem tédne skutkem — podána
itjl H f J# fc j!M IH III Spfji fiýi b J
Slitu podobní tUb4 pft buř' I
noiith iM4Jké 4 ptoii lfm } jím j
mrifiMi ýUdktin j JuAnf otiď
I í p hjf by bud- yd4
f1 IÍI - tl - Li I 1111
fi biubtv tni buř" ' ik U'
Poďnil Jaloby byb piriboy
buMy ib p!4 mtry pf kv4j'Hiím
fťboť V rdí i bilM I eď- M Úplíl
V lni iU It 4kofi4 4 í MnA pro
Iv kdI bib)lk ri4 proď-j ío
tíhu b f í íf p(i4lí bni dobrou
byh 4'i proib j přfuťií př4-
Vldlv Udil 0lllí lllil he
htoíiiym b) lo
l?h# (K'm IÍ Im# kf '4 p#iI trf I
nrMV4l p k-tťt len lt
i'% I p-4i tim éhiivm (M-il !
? "Mt i ''k %% I ř~
ét t M !"'#} t"t ' 51l%
P M Írrř4 ffl
l
f il téi tttt WiMl # nH $
ťí'í #4 (' #♦ (fill
li tm' fr U'l Kfi I f M V " r
Ht 'i tf hitc-á l 4r lH- M
ti- a
)'H )! Il ff btf)4 U o It A %ll I
týl lf ll Vtilě 1 fí'i
Jttmr rry kSUiM t II
ItJué HsbI i jríl tl l
il1
Ihilytrh l"tíil ltfil I"n4 lBft4 tirff !"
i4 hul 1- f lk4 mi en áfll
i kiíi innji i f tM n"ii f
r" UI #( #1 mm li t
$ 91 V-tř k líru t V{ mi fcfár )Utl
f f! !:
Stihni t''flk hfi minut tfifn tnj (fc
SV Ji I 11 1-1 B miťl IMi !fp
I il 'r Uii títitnoa i w řl 1 1
Omnii Tf M
V nliiii!ni Ifilnl tjrt iifivoi iiř i%h I
lni iil t k i-l i Imlnř luk )ilí ll t
iimol h#ii i nfkoílk IJilrifi mimi-
♦t li jiu in ifp ii-ií i'm tpii
nUlii mm hi řti)iliii( li Jfiil uhifijl
viilíi tutup b )tml t'lml pliriiifiiti
Hři Vrphi Pkof
Til n kufií aft rilirr :oijii Hwi
„ I i'IA Jl'l II""
II lM KM ru
4 XV
Krmi-nií ntl M- uitrliiti riift ilolir lnv
nriMiáfiv Iilr mi ♦ al 'i li llno ma-
dit W-t njř-tk ii44'cíeh ir4fiiřw3ii IIImt
tliMililn n ertty Voli k tru pril4vaji
pi l tll i a krávy a Julnvlee fjfti h
lilii
Vciiiivf íloliylk v Ifclnl minulem vatn"
v ' nf kol!l Isi firlki kliknul o iihiych
úilu rtontavilomi piixnovu kli'nnutí iinidávnl
lilii Mli k alt Vnbiliurilll O l"4 ! V w
o plnícli M e'iilft umifcjl nu ijiii-ii prini
1 lim Ji't ií t aiinii 11 & i"iiiii ivnř}lřn
a Di-iiilnvi m on l-ITd a 3 Ml NánliHlkotii klt-
Huní prí vok Vfliev m habiiul
nVcJi-cforiIvé prodírají mi po I3cnta tucet
Miln wi v ct-n IvpM Oliyl"'Jné k nukládiiii
rniivá m ii M cfiiiii li iii'lli'i'M ni ilni i rvn-
kovu 11 mt II cum A % niáxliivťti 17 aí W
Ilríilirí tiriMlávt Ur Jak nioltidlild: Slnilcc
7 i i-niů kiilmull 1 :tž 4 Jariil kulatá 8 centů
kai lmy n ni 7 kruiy o ci iilň
iVno ]i't nyní onřt lernf Jul i vSI t6 a
ní il ii II tuna
Ilriiinliíiry Jiu lením ct-ny vyjke H) al 86
wnift liuí1
Jablka Dík ni maji crnu obatojnou 1175 hí
2iiud
Klín Imm n-n imvné a vvřii uvrfivéfiVt al
dn iitft wilfiié 7 al H CPiitA hucIií Hal lliamlťi
tuluci ni fl-i i-i-ntu
6t Unl ?7 Kálí
l-tilc liyía inlii j'en rany ochalilejf ! t ik
dne 0 řt Houpla VrmUvi ť 8 t
tvr147H(Tí
KtikiiHrc tiíl kU-ala ! nyní Jeat ceny pc-
Ilkvlna jll o kolik IjMnG tH-trvávi t cen o-
chili!cii a klcJli i prmliti ro nyní na 03-14
350 akru uojlei) nozemku
v(tátu ArkiiiinitH m 110 akr ua prixlej Je
vtiliili n Z ini ml niAnta Harfu 4 mílo ixj mř
tt:tokniiilio Ixi Valla lllutf a 41 mil od lilu v
iiílio iilíntHvniho iih-hIu llttlo lliK-k O da4i
vjuvri i-ni pn-Uí na:
IlUATÍlt IIOÉFK
tilhHil boaMi KLWOOI) IND
Furiny na urodoj
f:irmi v ukil' IIud a
d' nikoli k
tmi
f:irmi v ukir Líu d a ti Jnlrm o liWll
íLrfN li u llraltiaril Ni-lt 1'rmlaji w v-lml
lnviiř a na volnii wKliiiinky IkiulMe nu Kwll
Kolda LlnwtaKl Ni-li WMÍ
llln1íln II il'lin" oIh-IhkIuI viuli-Unl a
JI II lltllt-ll limlláln II nHVtřvnvHll nul
li'Ul lakový rtu v n:t tnuinli'- tollá Oinalia
ltimiiii-iH C illfiřn lnulo to It vnmu nromi
rhu kily He plililiníai dKvis a vydavaUilalva
luntito umu
Klondikc Ynkon ¥tóSÍS
xlala imI apolinoali a Ixlintnil 4lly a lil-
linii W! vklii'liili-lť i iiiimi lov Miaiia a
0ILItKUMAN Hl
řl l'aul Mlnn
li f i it í UV 'lotirý krojil ku boiovpnl
lllr IÍA nli kalltot a vhkI klirý plat
a lli prii-- Minii" w nni'11 uopitut na
Jom í riTiiík rd Nulir 7-S
ai JoM-f Maliknir jnl pHJi-l do
niir ir Atm-rlkvi Mwlnkeh I'fiJ-mkí
o eiHiti Imln In mrfio diiniiW-nl J t unwn
ni'kl v Oklalom Kdo t'T o nfm ilí- n-li
iiilrám niM-lif Iwtkavě ilniiíi na Jn WaiArner
W Allpiirtht MtitrM-UCiib-avu lil
Ifltilií i-'k lar( mul m Innou Žnai
lUIMlil l tipatnnátil AH a mul k vl
na
ouairmanl dftl a mul k vw
olm'ii4 pcmlntn v lioH lu [xilrf a irlálí d-
tnuv plut pMmí-r nf Adruji Ant iv-li
lilávrk oor na and M Ho umaiia rti
I I I-Wr I- hiiii V velké ík
Itt lllt ItJ HI tlili Ka niol il
MiUlo rc vfi-bíMlnl Tirliraare VypnuUm a u-b
rynířnim ta malou rannn (inwiji:
11 i IluinUiIdt NU
řjr Předpláce jte na Knihovnu
Americkou pouze íioo ročně
NI MASKA
twné rila'h n'li
41 Mř ¥ ÍHíf t flilli í
?4 !fi#ly aaiřfH
! W MI M I e
ieilll M rii I ďif tfci'"
V IVn bí #lk$ln ('itMý
Hondu tpolkovfiiu po if uk"u
Iííkiii IioíIhmV ý loii by g Hub
bxlil ibínřný pf"d j" lihovin
Indi bi'fii
V í'íe! ntiíelí lilíniilhn
týdne pani Ndb4 íi-vl4lní
nuib p4fi If4fik4 "lly
aliří 77 toku PofnUlýitt vybi-
iij ni ri4i upřímnou notitr44t
- I UVt Píinl t) n by
v pltk t fária při pfejííiUní Iři
lovatky i Irniní mlí lý Í4íiueř
John l(eililiní{eí M peirnřrt tk
lu b ttnt J nift íhy n to
n4b (lov!
- S f i I n ( výbor atří!ií4řkýth
republikánu vtlil pálik u
fcfetíf' tátnfhf titnl vftj lftk
a po!4l4vkm aby lýl na lutu
volebním bvy 'StříbrařUÍ řepu-
dikini" tihlavf n byl
- N farmě V J Kotav a
i Jí míle vt rovýthfhlně d Mil-
i4ii xničt-nu blo požárem mi
nulého lydnt- obyib lni stavení při
čemž nájemce farmy Jo Čečrle
O veškerý nábytek a iatstvo přišel
- V Columbii počínal si v
úterý starý osadník Sam W
Wilson při čistění pušky tak ne
opatrně že rána vyšla a on nábo-
t ni do levé strany zasažen byl
Poranění jeho prohlášeno smrtel
ným
— Klaťaíští demokraté v Ne
irasec přijali za svůj odznak
ivězdu To jako chtí nepochy
mě aby hvězda tato vedla nazpět
do chrámu pravé demokracie ty
pobloudilce kteří zabloudili k
cizím bohnm stříbrným
— Ze Schuyler zmizel v pondělí
minulého týdne mladý Fr Milota
kterýž v sobotu před tím podpis
otcův na bankovní poukázce na
JÍ4950 znějící padělal a částku
onu pro sebe podržel — Pokud
ujištěno koupil si v Edholm že
lezniční lístek do Prague
— V lednici Jana Novotného
ve Schuyler vypuknul v pondělí
min týdne po i hodině odpolední
oheň a než plameny utlumeny by
la celá střecha zničena Oheň
byl založen a jest to již as po de
sáté co neznámý bídák o vypálen
p Novotného se pokusil
— Ve Wausa minula se ve
Čtvrtek s rozumem mladá učitelka
Lydia Hessova pocházející z Nio-
brary Táž vyučovala po celý den
jako obyčejně a když k večeru do
mů se nevracela bylo po ní pá
tráno a konečně kolem půlnoci v
pastvišti nalezena a tu zjištěno Že
se rozumem minula
— Ve Fremont přišel ve čtvr
tek ku smrtelnému úrazu íarmer
James Christopherson Byl totiž
v městě s nákladem melounů při
čemž koně se mu splašili a on na
dlažbu vyhozen tak nešťastně Že
levá noha mu zlomena a hlava
rozbita mimo čehož ještě těžkých
poranění vnitřních utrpěl
— Z Lincoln oznámeno v pá
tek že dr Armstrong bývalý ři-
ditel ňstavu pro blbcc v Deatricc
kterýž jak známo ze zpronevěře
ní obžalován byl se státem úplně
se vyrovnal tak že týž ničeho více
od něho k požadování nemá a dal
ší kroky proti němu byly zasta
veny Celkem zaplatil do po
kladny Státní kolem 1 3000
— Z Davenport Thayer Co
oznámeno v pátek že tamní ban
ka rozhodla sc obchodu zanechati
a to z příčiny zcela zvláštní Má
prý totiž pííliS mnoho peněz na
ruce a nikdo dlužili si je ne
chce tak že další vedení obchodu
nikterak by e jí vypláceli nemo
ě
♦ kUUteldfii vvpl4řn pln fcbno
ji h khdá
- V H w4řil btiip4li ♦ i nor J
in ftrf k fieniiití luptí! do ni
Í4drtfbo tf Jt fratlf ilrihy i:ikhoT
ib Satrť bon # ffiimtl #"
kdrl poiiil nilfflyMf!nu vl
knu pokladnu íoHrhli fennv -
tm liMifumi I4111 ttfUinf A)
iiiiříldi Koful bud miř
třít blpt píítllílr' trnf řlefiWl
tnhUi t dbiinh npiil UUtiVl
llaoiiiif iMiiii nr ' 'm
I J 1 LI I W
Hl4)iei }ii h pl4tnýmí jOU
lV4blnlfMhotiiíti Príiíiif V
L I m t at at 4a jltjf iÍiii itá+ W-
ni ilf4in4 K4ř4kl' rv" "braie to '
p'ibtiekho liol4 V Ce hif h4 X
kli ry'íto obut 4Čítl bývalý t(
litý po CrthltU íeihktoř p Pí' 1
C VátUv Pttílřlki SpUoítl#f
který byt vtlmi Mým i ttátnjm i
LÍkiibaní politu řraké OHiU tl
vt tkýtll Míafl ck roku l l p'nlá
ni in )4k doiilAuie ribrai nakr#
rný jfli5tě pro čeihy ameri
tké vbiií zábavný Vk blilM
uveřejním? to nejilřlve
V IWokf fi How ijitiěnu kon
4 Jf ú ě i
(rm lytin? niMncniin vyi'orr-ni
okrníeh komiaafft že oudce
Shinn kterýž twl populístn pro
ťiřad ten jfnovunavrien liyl je v
účtech svých téměř o 6oo zkrát
ka a naříeno proto návladnímu
okresnímu by proti němu soudné
zakročil Když zpráva o tom na
veřejnost dostala požádán byl
Shinn ústředním výlorem populi
titkým by nominace se vzdal
b Č týž (Klmít nul co nejrozhodněji
tak učinit!
— V pátek vyzvednut it soudce
llolmese v Lincoln soudní zákaz
kterýmž zapovídá se státní komisi
Železniční činiti jakýchkoliv kroků
v Žádosti John O Yeisera kterýž
jak známo žádal výbor o vydáni
rozkazu jímž by poplatky čítané
společností Nebraska Telephone
Co na přiměřenou cenu sníženy
byly V žádosti o trvalý zákaz
soudní uvádí společnost Že zákon
jímž společnosti telefonní pod
právomoe výboru železničního dá
ny jest neústavním a tudíž ne
platným
— V 0'Neill zastaven v pátek:
ranní vlak expresní šeriíern a v
káře expresní bečka prérijních
slepic skonfiskována Slepice za
slány byly z Ainsworth a veženy
býti měly do Chicaga a úmyslerrk
úřadů jest společnost expiesnf
soudně stíhati tak aby tato zat
každou iednotlivou sleoíci záko-
nem ustanovenou pokutu zaplatitii 1 t
i_ mt i l„ 1
mubeia iizenec eyeesm ate- y 1
měl zatčen a podi zájcukou $500
pro porušování xAkona honebnírrí-1
k soudu krajskému- odkázán vi '
— Státním hajným upozorněny '
v těchto dnech železniční společ
nosti že dle nového zákona ht
nebního nesmí zvěř an! ze státir!
ani vůbec z jednoho místa na drtíV
v obvodu státu dopravována býti
f% Xn 1 t ( I nlAclAimAnf iiatinA el I
vení toho držány budou Jedinká
výminka činěna býti může v tom
případě když zasýlána jest zvěř
lovcem zastřelená domů ku vlast
ní potřebě v případu tom však
provázena býti musí zásylka pří
sežným dosvědčením že zvěř ona
za žádných podmínek prodána ne
bude — V Lincoln vyvolán v úterý
soud s bývalým auditorem stát
ním Eugene Moorem kterýž jak
známo ze zpronevěření $23000
státních peněz obžalován jest Je
dnání mělo výsledek neočekávaný '
neboť Moore uznal se býti vin-'
ným při čemž však zároveň od
právníků jeho učiněna námitka ta Ú
v --t _ v 1 1 e
ze siai k penezom onera zaunyc"i
práv 'neměl a že tudíž vlastně zlo- j
Činem to není a obžalovaný za to j
trestán být! nemůže Obhájcům f
dán čas do 13 října k podání'
Užitých důvodů k opodstatněni
tvrzení tohoto načež pak kdyb t
soudem proti obžalovanému roz-
' 7 A
j
1 !
i' 1 l '
E
v
r
J