Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 29, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
MM
PABU
ťrr™ '-"— " — --- -
VAlK XXVlUtfUO 0
CUAHA NE0( VE SíftEDU 29 tkM 1897
thUWt M Pft' liMt It I M t
tttWéin pK%n% % Umu km ♦ 1 ftři f-
POK
ý
í
f
NOVÉ ZPRÁVY DOflÁCÍ
K0IIM UDUOlfí
ftoyfcof ajf toti
V ltm4iivilV ím fcj i# j4k
tnínulp jm oznámili třl'dný
útok M Mrnnfhrt ínnUklio
p"(tmílř4 uiři hyj foykMjf
nyní n4 tamní poím ani j
dinkl zátylku řffií tJ# vyv
dován mh lam k iyli ďdi
vin NVjvy !4Í poíttimtr rozhoď
nul rtil ! právo černoch k za
Mávání úřadu n rí riíf býtí tu ii W
faklzal přijímání tUyUk poítov
níth na vUtíc fi in M t m tím jedou
tich i jelikož cďČantlvu tamní
? liUvil i postavilo i? g lrtn-
kým lunetu iílniiMf ni ničeho
to Činit mílí n#dud' j vtUÍ'
kt on" nyní úplné1 U t veSkerího
poštovního njuijf u(
Budou foáforovit ttivkiri
Ve Washingtonu odbývána ve
středu schůze výkonného výboru
Americké ť(htcu Práce v kte
réž o delším rokování unt Seno
pracovali i dále tu organizování
stávkujících horníků ve West Vir
ginii Illinois uk aby tito ko
nečně přec jen zasloužené mzdy
domoci se mohli V zápase je
jich kapitálem podporování tm
(loti vlím organizovaném dílní
ctvem kteréž za účelem t(m zvlášt
ní ty t! ní dan z hlavy si uloží
Zároveň vydáno provolání ku víc in
organizacím k Federaci Re hlásí
cím v němž zrazováni jsou od
♦ posýlání delegátů do dělnického
sjezdu kteráž v Chicagu jjf zájmu
' stávkujících odbýván bytí má V6-
cí prý lépe se prospěje když pe
níze kterýchž by vyslání delega
ce požadovalo přímo hladovícím
rodinám uhlokopo se věnují ne
boť jalovými slovy nikdo $e nasy
titi nemůže
V soudu Luetgertovž
kterýž jak známo obžalován jest
ze zavraždění manželky své a ze
zničení tíla jejího pomocí Žíravin
započato e středu koneční s vý
slechem svčdka pro obhajobu a
dle oznámení obhájců obžalované
ho plné 3 týdny to vezme než se
závěrečnými řečmi bude se moci
započíti V zahajovací řeči své
rozvinul právní zástupce Luetgert
qv plán obhajoby a sice spočívali
bude tato v tom že popřeno bude
vše co státem na usvědčení obža
lovaného uvedeno dokazováno
bude že Žíravin v továrnč jeho
nalezených potřeboval k výrobč
mýdla dovozováno bude že man
želka obžalovaného jest živa a že
nejspíše v Německu se zdržuje že
kosti ve vaně nalezené nejsou
prý kostmi lidskými a prsten tam
že nalezený že nikdy prý manžel
ce jeho nenáležel Obžalovaný
prý ve vlastním zájmu svém na
stolici svědku bude povolán
Princ v trutlu
Z New Ycrku oznamováno po
čátkem týdne že princ František
Maria Jan Josef Auersberg pří
tomně V Drooklynu usazený ve
finančních nesnázích se nalézá a
že iirovnání týchž v rukou soudů
rakouských bc nalézá Princ při
byl do Spoj Států před a roky
kdyl rodina marnotratnictví jeho
déle snáŠeti nemohla a přítomně
navštěvuje kolej lékařskou Dlu
hy kteréž panáček tento ve Vídní
za sebou zanechal obnáší prý
£50000 zlatých
šest dítek uhořelo
U Donalds S C uhořelo v
úterý 6 dítek černocha A Smitha
ve stáří 18 měsíců až 7 roků Ko
dičc odebrali se toho večera do
kostela a dítky zavřely samotný
btiiM tím přivé n íllí tAo
Umt flmj t f vflifiuM Ifitil
jfi lifírií jftip4 a j'hkn2 duř
jMvf ny yy In uniknutí h'
fiK tift ftpjnA ftrfiioHri) tu jmi byla
NJly t vřítil
In Ofhimw í ilMU polit
kf řil lýiln" při l ("h liowr
ktr rý2 V hnníli okří'iníliří {
kUlník l'owhí(k íikftiu trttť
nou čátku yt nti iprotH-ví fit a
pk do Mmk pfdmul rád by
vriht kdyby totil nthl
Kowf pii ?m ní vém v hlavním
in#lA Mcnika pomocí prirnlk4
vymohl í pfdptiltní n )m! a
corpti pontolil ní tím !' x blín
it IfMil l'ijnrhly í jj tolíl
iífjly nu xitké v pfídlr p ní 11
nřh' nah nr kob in l nul
lconfťkfvaly a nn tim koinčné
ia ti roků llik6 práce odoun
V nteřý fdidřž li píáulé j ho rx
ntho lit v nříuž irpcw na oiud
svůj i stelu jt a lidi aby vlivem
jt jkh u vlády iiK xuké vládou tu
fií bylo zakročeno tak aby úU
dftm íowukým k potrestání vydán
PRINCEZNA 1IAWAISKA KAIULANI
Neteř hjv& kritlovny Liliuukalaoi
vzíulitna a vyctiovAnn byla v Aniřlll
a vycuovAna byla v Aniřlll
uxuiini svých niírokft 11a trbn bodlii
v zňjtnii vf'ti pniiobila
býti mohl KdyŽ prý už má se
dět tu prý raději nechť jest to v
zemi rodné kde s vězni přec jen
jako s lidmi a ne jako s dobytkem
zacházeno jest
Tři výpravy
pořádány byly dle zpráv newyor
ských v dnech 1 až 12 září na
Kubu a všechny tři šťastně na růz
ných místech ostrova přistály a
zásoby armádě povstalecké doda
ly Výpravy vezly sebou značnou
zásobu dynamitu a jiných potřeb
válečných
Jsou pod záruku
Ve Wilkesbarre l'a předvede
ni v úterý k předběžnému přelíče
ní šerif James Martin a 40 jeho
příručích proti kterýmž jak zná
mo zatyxače pro zavraždění 24
bezbranných stávkářů u Latimcr
vydány byly Všichni prohlásili
se býti nevinnými a odkázáni na
to soudcem soudu krajskému pod
zárukou I4000 každý kterážto
záruka za všechny bezodkladně
složena byla
Hurikánem
navštívena byla v úterý Florida a
značné Škody při tom spnsobeny
V Jacksonville pršelo po plných
předchozích 36 hodin a vítr počal
foukali z rána a největší rychlostí
teprve k polednímu nabyl V
Tampa obnášel spád deště 6 pal
a největším byl v okolí Titusville
a Cocoa kdež 15 pal dosáhnul
Vk ry pffiky tm itminhíntny
indoly ipl4VMy á M4 nkchtídi
pnřHÍh nrfiifři Ikndy pi'ť
! ny ÍVbibíi právy ď'ly i
kk S-vnnali im kď I jfířov ň
pfi ťm ť-plutuf fM míru nbývn
hni ťtH 4 U lupfií'1 kbsnul
ř4 Ahnfcgf
„ ('hiyi nn1 Wyo yj'l'
lítfi fythlovlakf fi Ij vojíuft H
pluku pchoty veď ním tří
dftilojtlíkft d Si altlr Vth od
kud t pondlí na AUku kI plují
MtiJttvo ip4líno j't vlím pi
tfíbným ku ilfivt ní zimní ony
v kraji tdovem pfi d i!j7d ll
vypUtf no jim nu píd %Uúnf t
H řnfíců 1'mádkii umMn tm
dJ V Sl Miílai l í4 )4f' pro
nikn 1 di Círtbf C!ily
0 firoJi v Puiki
podánu byl utálnímu odboru kn
tub tu naUm v ihU%p Id nannn
potlrotmá zpráva t níl vyjímám
násbdovní: Ve značnd čáti fík'
panuje úplná tu úroda kteráž za
viním hlavní suchou zimou tak
ant niipndníol nu trfin liawalNký TM
n kilyz liyln Um mnnifi se dovolAvRln
11
iiyla ti
pry nyní přijeti at-m aby u naft! vlrfiiy
že téměř polovina pšenice nevze
Ěla Jaro bylo příznivým a po
znovusetí vyhlídky značnou měrou
se zlepšily když tu pojednou před
samými Žněmi dostavily se deště
a to takové jakýmž po leta rov
ným nebylo a co ty nezničily to
dodělaly kroupy Na značných
rozlohách vůbec ani na klizení po
mýšleno nebylo a kde se sklízelo
tam obilí za mnoho nestojí Ozim
ky i járky sklízelo se od 5 do 6
buŠlň z akru Ječmen jest leh
kým a špatné barvy a totéž platí i
o žitu Jediný oves obstál Dle
náhledu konsulova budu pouze
jen velice málo obilí z Huška vy
veženo a to vzdor tomu Že by na
obilí následkem úplné neúrody v
Rakousku Humunsku a Bulhar
sku dobrý trh v okolních zemích
byl
učitelky však si jich ani nevšimly
tvrdíce že nařízeno jim pouze bě
lošské dítky vyučovali Hada
Školní prohlásila že dítky Černoš
ské mezi bělošskými trpěti nebude
a že k odstranění jich když toho
zapotřebí bude i policie použije
Vyšetřování započato
V Ilazelton l'a započato ve
Čtvrtek koronerem McKeem vyše
třování za jakých okolností 11 La
ti nu-r bezbranní stávkáři příruČííni
šerifa postříleni byli Výslechu
přítomen byl mezi jinými též i ta
jemník rakouského konsulátu ve
'hihd Iphii právním řhoii
ýiu a In m m phVinoii aby
p4tM ií aM f tví iu j-hnH' f l
khM by mkomk'1 pf i ř" Imy !
l išili Ilibř4 1 1 f Sp Slltů po-
Í4dovli ftťihťi SvMky bylí vr
Hf r t -1 r 1 1 i labítýf h t '
ďítvl jjirh tybí p4t rity' in l pf
cl' ď laliiitřř #á'l'iý KřiiM
fbruj-ři nbyt a tf kdyl H'řií
MaMm j" 4i4vit a r volvr n
fi' vytáhnut nikdo o vytření t
hol % tu pokutit a vřitx f prý
4 úfadníky lidný útok riruřínn
řo stává
MoilM I filílárjlffť!
V ctvřl k h l Ivka híiřuíků V
okuli onom jrt jtbimrta a lť-táv
káři poiidllktrn í t A do prát' pří
ttarých pnlmínkáth i vrálí Ku
vdání pfímť-ní fttávkáfí liUvní
tím ! jdiia z- pol ínoHlf Ctiri
ly Mining Co zapoata mUl j-
jit h zaplňovali řrrnothy zV t
Virícíni přiváli nímí jithl ve Čtvr
ti k % l} pratovati jil zapiinlo
Novák otijloviti
Ve Vinton la vzmžna byla
ve Čtvrt k vi lkou porotou obžalo
ba pro vraždu tu I' A Nováka
kterýi jak známo před krátkým
časem z Alasky přiveden byl a
kterýž obviňován jest že přítele
svého hdward Murrayho zavral
dil a obchod svdj zapálil a to vše
jen proto aby společnosti pojišťu
jící ošídil
Žlutá zimnice
doposud při zálivu mexickém řad
a místo aby počet případů se
zmenšoval stále více se množí a
zhoubná nákaza tato v nových a
nových místech se objevuje Z
New Orleans oznámeno v úterý 9
nových případů a podobné zvětše
ní případů oznámeno i z Edwards
a Oceán Springs Značné vzru
šení spňsobeno téhož dne zprávou
Že v Cairo 111 dva případy žluté
zimnice byly objeveny ač místní
mi lékaři co nejrozhodněji to po
píráno a nemoc v obou případech
za bahenní zimnici prohlašována
Ve středu oznámeno zdravotními
úřady spolkovými z Edwards
Miss nových 13 onemocnění a 2
úmrtí a z New Orleans 12 one
mocnění a 2 úmrtí V Oceán
Springs událo se dne toho pouze
7 nových ocemocnění a tolikéž
bylo jich z nemocnice zdrávo pro
puštěno V Mobile Ala též ně
kolik nových případů se událo
vzdor tomu doufají však lékaři že
dalšímu Šíření nákazy zamezili se
jim podaří Z Ilouston Texas
oznámeno ve středu že v Ik-au-mont
spňsoben značný rozruch
úmrtím jednoho chlapce na Žlu
tou zimnici Přísná karanténa
byla nařízena a není dovoleno ni
komu město bez náležitého pro
kouření opustiti Z New Orleans
oznámena ve čtvrtek 4 úmrtí a
několik dalších onemocnění Jeli
kož pak patrným bylo že rázněj
ších kroků učiněno býti musí má
li dalšímu šíření nákazy se zabrá
nili povoleno výboru zdravotní
mu $25000 k bezodkladnému po
užití a další podobná částka vy
hražena pro případ další potřeby
Výborem zdravotním zamýšleno
použiti Školy IJeauregard za ne
mocnici pro Žlutou zimnicí stíže
né proti čemuž okolním občan
stvem protestováno když pak
protesty marnými byly tu jedno
duše škola v noci na čtvrtek spá
lena Z Louisville Ky ozná
meno ve Čtvrtek jedno úmrtí ná
kazou touto a podobná zpráva do
šla z Atlanty Cía V obou mě
stech učiněna hned náležitá opa
tření aby možnému rozšíření ná
kazy' se předešlo
!fíMI (fřňtř
V Alťiii lil vpním fvila i
řd Ikolřif ff by fi d }! difky
h r n'ťili mi dítlt4'ití [nUUj'
mí v jdiMi Ihhti třídit h
trpěny b)'fí mmly úmyt víij la
M Hnvdla kdyl v pmidlí íko-
ly t"l"vřy lu dílky h ky db-
id' ii riilfí wii' Ořiiíiltké v-
tkólith ívliílníf h umNtfny To
mv t 111 li líbilo fíidtt on ililřk
Iříhťi a pfof'1 jdn'idiii v úli řý
dílky doví-dli ď lkoldo nirhl
díívp chodily a itohldli na twaby
t mít jjiih vyilr iiíid'fiy byli n-
mdily 1'íiky ift lam tidtly
D0ftft ItPkW
( hi ký rudní VVm Matiií"
b r d inal ktmtčuČ v úterý kdo
tri vUlné byt kdož r IiIji j ho
v zájmu udílení výdy novií po
hlnmú (b-ktrické dráhy Jijooo
mu nabíí llyl prý 10 J L
Kiiíií ř tdii tmdfí-dout í jednoha t
n jvitUth ib-partmentníiti obtho
ilů v lulMl
Váhčný f'U parník 'Monte-r-y"
vraíl v úterý k večeru u
1'oint Aréna Cal za husté mlhy
na rnčlčinu zvláštní šťastnou ná
hodou však Žádné vážnější Škody
neutrpěl
U (iettysbnry S V vypukl
v úterý prérijní požár jímž znač
né Škody "působeny Následkem
bujného vzrůstu trávy kteráž ná
sledkem dlouhého sucha úplně
vyschlou jest Šíří se totiž požár
neobyčejnou rychlostí tak že na
obmezení jeho ani pomýšlení ne
bylo f
V Youngston O zničeny ve
středu požárem dílny železářské
společnosti ČímŽ za #100000
škody spňsobeno a 200 dělníků
práce zbaveno
Z Topeka Kan oznámeno
ve středu že dobytkářská bursa z
Kansas City kteráž soudem spol
kovým nezákonitou prohlášena
byla z rozsudku tohoto k nejvyš
šímu soudu spolkovému se odvo
lala Vc Wooster Ind oloupena
v úterý dvěma zakuklenými lupiči
tamní banka kořist' jejich obnáše
la pouze $420
Válečným odborem darován
starý válečný parník 'Yantic' chi
cagské námořní milici co loď cvi
čební Dopravena tam bude ře
kou sv Vavřince pomocí panto
nů V Kcnosha Wis zahájeno v
pondělí v soudě obvodním přelíče
ní s Polkou Plevovou kteráž z
otrávení manžela svého obžalová
na jest
V La Crossc Wis zničen
byl ve Čtvrtek z rána požárem pi
vovar John Ciund 1'rewing Co
čímž Škoda $300000 přesahující
spňsobena a 150 osob dočasně
práce zbaveno
Ve Frankfort Ky uznán v
úterý porotou nevinným dr WG
Ilunter bývalý poslanec v kongre
su kterýž z pokusu uplácení v
poslední senátorské volbě obžalo
ván byl Oznamuje se že týž
jmenován nyní bude vyslancem
pro Guatemalu
V Uainbridgc O vypuknul
ve Čtvrtek požár v lékárně Heards
leyově při čemž udál se výbuch
různých chemikálií při ČemŽ 4
osoby usmrceny
Z Nashville Tenn oznáme
no vc čtvrtek že v mnohých okre
sích vc státu tom jakož i v jižním
Kcntucky poškozena značnou mě
rou úroda tabáku mrazíkem kte
rýž noci té se dostavil Sklizeň
bude prý následkem toho sotva
poloviční
F
í
"í '
r
1
"-"3 " ji- tfpj