Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 22, 1897, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'i ř
'i 1
A
r
" í
V i
i í
4
i
Chtl M IlOjlf
V ("oorsdt jak loio odotíl'
nulu hio t t-iwUj atíi daUl p
jrnf populily a lfí!if ahltými
ff publiHny ftíUď V (thnl
mletu t ( 1 pro úfad oudi
14lin o vydáni řokau aoudfiíbo
jimi by tpílnl konknfní poď
laty nařiiovino bylo 1 iitkft luto
vyplatili dřív fií-1 mlatnl vkla
dy a lo pfolo an prý
ony r-ťy ty ohyfVjným vkladem
rf f! yiiit k um hov tni ohh
ro-jvyMiVi m 1 1 narf't rninl 1 Ji( r(řf „} (f rt lam by
frkán i ď řii"fcř4lckt {)
MíVirMký ppihli Vý třlf'ř4ř
ko i fiiMUfiikf Nyní vlak
přihi ft í k ponW traoa
ffitMkk ínfc I rn tlřj-
II řiJ kffříkfliy Mrt otť
fiblt lak # pří fnlfilnf lil ♦ tří
brahtýth na f r-wo' ífak
Ií-iiI kaíididita p-ibbk íínkho
jtí jř (S ř jif)'m 1)1' l'f"ť t -
kl ořnpi{ nyní jn na
fij-fj 4 { rii j-itf k lf'
ř ťhll' van' ?tu (MfiroUti
vteřiny Iři n Hfiř)f' nn''jU
yntrt hti vylřinl k jn!tJ i t a J"
U tntho kri)'fn t'řftfii vl f h
Iři #i'iíatnčři)'ch tfj'i
vyvoftri ť)i v loM "Jtítním vý
ťofí fii ř pnl4ikírik)'fJ Win )
iltl ipoíkítvífin 4 karíJnUt4 lro
ťířafl vrtlmího -iJ' nomltt o
voUcího V provoliní kt-rJE k
bt4ntm výl-orrrn ) linoschva
il[em 2inaf nl snah Taminany
správu mčMskmi opřtnř i!f# ru
kou v£ch doítati
Stávky
íahijilo v pttt-k J'fcs iiMiK tHlní"
ku zaměstnaných v ohuvnických
iovírnich v Urotkton Masn a
to násh(lktm toho Iv požadavku
tlilníkft při Mrojáh na hotovím í
kopyt zamřstrianjxh o zvýkní
mzdy vyhoveno nebylo Jsou
obavy ž: ntbudt-li stávka Wh tm
tohoto týdne vyrovnána v sobotu
v&ichni ostatní dtlníci v továr
nách tčch práce zanechají čímž
by řady stávkářa o 2500 mužů
rozmnoženy byly
PoJvíJÍ vliJu
Z Denver Colo oznamováno
koncem týdne
na stonu obrovským podvodům
zosnovaným za účelem okradení
vlády Mezi poštovními zásylka
mi na tamní poště přišlo se totiž
na značný počet padčlaných líst
ků poštovních a vyšetřováním zji
štěno že neznámými osobami
značné množství lístků těchto ob
chodníkům po městě 1 státu roz
prodáno
I S'it! 'lidl ftjnl nAři
(tu frtiHiitfí vypUrtrtí olriod
fiítfifxj tprivci kofikfirřil pltly
lukiifrfttt ' řoudkd oím
tiínn tvoHn( k ri-jUiiii nou
)l {'otkovrni fiť'ř ti 4 frtj
k l lomtn říblffi fofiofffiu
IÍciM ř4dy {Jp4d1 t rttt hl p'
nlte mttVA n I IkolrW v ťn
klfh ftp4tek liinivlí:h iiloírnjř
h)ly
ni Alukal
l(pí I ( ity S I on4(ií
4io v fitik íi dobytkíf „ M
Knfi chytli 2 4řl 4 ívliSl
ní výpravu V M yi pinrn
V)prl lotií do lalon(nnýth
polí Ukf(h Iřřalrtru 4přvl
velkiry dopravní a cmtovnř vjlo
hy ti tni nul vtak xavialí
rntiof Ir al tam r provdají ty-naloíi-noti
ř4lku i dobraní úro
ky mu apta!f Jak jenimo )-(
na Ala i citelný n dolalck len
a Km man doufá tímto zánobe
spolková í [„ "trhu" dobrý kiiíttfik udřlá
$ť opu ne
iwlbf ii řiijnl a ím 'Jaov4íi
btido poui" pk4llk j' fl a lak
Jfoiiooo trf hf t iř-
ďivny f # n ) i n f poli' ba b íd I"
lna a pfn# rrlkrnt at It 75""'
o'"
d'Hfnýn fnpftlřil křjrl hjii
fiiuř
řřOtl lOlKROtlNiM
V Sfi i'raiKiku odf ý4n !
d v Ivřlk nthfti l4ft(fi'
bont dfavolnílio t átrUm poro
kování jak4 kroky uirrv I li
fy f'ly aby tilinn vrntiJol
priu ionř hoiinířft {'alilf níi
#abř4nilo Mnit lAafi thodují
v lom )c ókai tn ř4V(5o4fi
j t Mavn tr tlt fmi výr bo bi
souchotinami If pitími klřl
Cabíorníi ňb vtl bb dají a kl ří pak
cildckolí vé r'Ují
lním přivá'lf
hnom $7! 000
poiaduji So 1'akota o-I Sp"
nýtb Málo a im- přMtl4vuj lato
Č4lka 5 ploc řJlky na kl foul
ixlliadnuly jou pofuky na inde
antkých r rvackb l'in Htf
Kom bud Iovnf !rub Crow
Cm k Chcyi nn Kivi ř a SiandínK
Kotle DuvihI k požadavku tomu
jrt Iv tím íť Indiáni kteří jhoii
vlastně chovanci trlího národa
Irbfl Mffifiího řib I řorhodnu
Ibit aoudii přofHb ia nyní ia oř
arniai i n ikoriiřrtu n ifalM pf'
♦ #iov4nl obhodl ji akáÍno
GfcM f lol
V pondíí ďpobd' poof
v 4n byl poí4ř v ilol V rn
nfabko Itluckloti Ala pmii!
při f or bořníkl mmtft4fio bbi
hnid iiírrťny ktkf aby bio t
¥ tě Vfti doslali ' dJftfpo
pUínho řfMorfil tlrbl nui
i'rrtíky v íký m ilek a un j ft
iltif bapfílořofHHlř flkh fýib j5
10 dkovalí " tntfný pil jich
ru ra p"ío jt! I- í vdoififit
i dolu u 1)1 1'oknd (i'
tliifl bjli íoíddo }'oui 3 horní
kfi v odI ři! Síobí i#rnlftafif h
lam uvíb a nml n)fo iiil na Uj
J by lifolřftt vyinouli rnotdi
flc maJ vllká?
a
umUlnrta wl V S Mith'l a
riniřia k loou )hbdnii4 vy
pMrrn bud' il lofiolo lln"
utonut iřPksi
Tnli fnMík doiMVil j
pílik f)'íí řdfou pakoliřh a
v Mififinof lak li vcíkiřy řil"
nify frpbi pofifly Míly tvo
t bd ll-iuílky labulovhotkla
Nplíl kb tnull l pbuffu oná
rtirtut jí Moorcbi ad í na H
liipfi
Híoridan Wyo fiťnamu
j# # dosud npfwláldo po
llafli bn( poíáry v oblailííh
l'iny a ltlllc potoka řádí'
rf Škody tahali budou ď la
liícn Z { nvi r oznamuj tc I
prý dol)líímtl lkaíi V A Noř
ťaardovi todařdo nalfKOOlili
VVbkií řtit-nl byb vyol4ři I (7n přotfi-drk proti ' aM
V Allanta t4( konrini tiur ťjmrijfj A ilf npoífv1 Ijl Vi?
zprávou I či rnoíký pottmiir v x% limf koupi li loímí ji jíl
llos(arivdli J II loftín byl o fíJt v ři jnost lom dánu ne
ninámýdi bídiku iřikrit Mblm yj„
m alřbn a ak Hal pfý pfv- v of jMřř(% s Jj
ní cdnlbloibu klrří rohnváni u y {tk vtUhunmt 6biáM
jvm na prídnu McKirdyho I{řowr0¥ili kuráž pítd nřkolika
piojho střannulví tVfnm hnm f fk tr ni-patrn
NupokojmoM tatr povMalakdyi niU t(vt(l
ia výbřfcího vnítrozi mníth dani
BUDOVA IKWIDAftSKÁ V ZAMISSISSUTSKÍ: VÝSTAVft
Ve Wilmore Ky zničena v
nrdřli požárem obchodní čát mí
kli čka a ftic padlo dravčmu živlu
cflkvm li budov v občť
Severní Ohío a Indiána na
vštíveny ve čtvttik prudkou vich
řití kterouž značné Škody ipftso
beny V Sandusky Dehance
MassiUou a Panldini{ bylo Zfiačně
budov poškozeno a několik osob
padajícími trokami zraněno
U Kiytesville Mo srazil sc
ve čtvrtek večer osobní vlak drá
hy Wabash vlakem nákladním
při Čemž 4 osoby usmrceny a 10
jích raněno Neštěstí zaviněno
tím že hodinky řidiče vlaku ná
kladního o několik minut s pozdě
°y tyty-
Státní výstava iowská zakon
čena v pátek a s výsledkem mo
hou býtí pořadatelé spokojeni
a t %ř i Í 1r Cí 1 3 rťl I t „!!! I- At KHXirAbAMIMMlnlmtilAm fatravmt riim)Ltf lul tvém I irt ftkba n I n fm m
„í!a ííhfim lohřm V hlflmfrh rvm-eh irvch bude tto udo#a ilobu reneddurníiio ozdoliy pak vzlhotl m budou lívlat návštěva IOU nejvetSI OU r
ním wwsviu" : " :_ ~ m li- ' _ tu ti-- iti 1 --1 i 1 v ___j-_t_
niaTne oodu íejiniu M)im imuiou uibtuu rie ruiiiHiT iiniui nu™ uuu 'viiu iwuiii 7inqi avyieZKeni zaplaceny upinc
kleDek bojnfi ípřjiohem imínřným vyzdobený v barvách Po obou stráních budou M tochv znázorfiující wt( a „ei„i„r r rnil a vy
kopáni dle Milletovýcb vřbUinycb obrift Po obou atrandch v hlavním vchodu budou výklenky vyzdobené bo "uliy po posittinicn 5 toku vaz-
hhté barevnými ozdobami a n vrcholu hlavního vchodu vzntUcti e budou tři akupiny aocn t nich? prostředni bude noucí
OOhyne ' Oinoftll pfKiporOTSna prari B pociiTOSii nu(l Tnuiejni j:iibiiuh uuuuh MnuiMiu b ukuj míiiii i # M I tá
N' rohnvírh navilonech budou aocbv představu Hel roční dobv a příznivé vr-try
14Hi4'K) atřevících Navržena byla architektem Čaaa Oilbertem ze Ht Paul Minn
ltozmfr budovy téobnďeti bude
Žlutá zimnice
dle zpráv z našeho jihu docházejí-
Po tiskaři lístků i po cích počíná se stále víc a více
těch iež prodejem tich se zabývá- rozmáhati neboť každodenně no-
jí pilně se pátrá vé případy onemocnění oznamová-
Srážka vlaku i50"' Tak oznámeno z New
íi „av „ w raon( Orleans v pátek 8 nových přípa-
"Ur CrV™:ř r' r dft onemocnění a jedno úmrtí a to
eTr zil7 v oTtré záte dv"a v d stnklecb kdež dosud se by
nákladní vlaky dráhy Wisconsin "?ý nevyskytnul A podobné
Central rychlostí 40 mil jedoucí prlvy doHy téhož dne j z Ed
_f: "a : u fcx Lmr wards Miss kdež událo se 11
yn i-B4 3 uwu u™ vt ýy_řl dalších onemocnění a z Oceán
no a 4 tfcZce poraněny iesicsu -
k fm rA Spnngs 7 ZMayfield Ky o
"„Z MÍ mámeno téhož dne í na tamním
" T:r_" 'r x „ re nádraží zemřela pí L Bowenová
v in x I z uhu na Bever jedoucí a že dle
kem toho že udála se v ostré za- } " „
_ _:„i„i _v náhledu lékařského smrt žlutou
r 1 1 wuiwi — —
zasiavem „ -
tu oznámeno v wew uneans opei
pečí spozorovavší na
vlaků svých více již pomysliti ne
mohli Pro vraždu
uvězněn byl v pátek v San Fran
ciscu bez připuštění záruky knih
veaouci 1 n 1 - I četné výbory jež na důkladné vy
něn test ze zavraždění zaměstna-1 :ř „
vatele svého I Hoffmana jehož
mrtvola 1 června v písárně nale-
1 _ _y x — 1 „
zena pyia a o c ceKch čtvrtí — V neděli oznáme
myslelo že oběti upico v psarne I ' yotn(
jej přepadnuvších se stal isa
vladní státní tvrdí že vražda spá
chána Figelem proto aby zakryl
okrádání firmy což prý již po řa
du let provozoval
Důležitý rozsudek
vydán byl v pátek spolkovým zemřelo
soudem v Des Moines la V Nedostává $e
bance jedné kteráž před několika Fensijním komisařem Evartsem
rokv v Telia úpadek učinila měl oznámeno koncem týdne že kon
totiž v čase úpadku pokladník gres v podzimním svém zasedání
Školního distriktu uloženo J5000 bude muset býtí požádán o povo
a tu zadána žaloba kterouž soudí lení dodatečného rozpočtu pro
ně několik nových případů one
mocnění následkem Čehož uČině
ny další kroky jimiž šíření náka
zy zameziti se má Na podnět
obchodní bursy zorganizovány
čištění města dohlížet! mají a zá
roveři započato í s vykuřováním
neien jednotlivých domů ale i
no zdravotním odborem 6 nových
případů a 2 úmrtí z Mobile Ala
oznámeno jich pak 1 1 a z Ed
warda 4 V pondělí oznámeno v
New Orleas tónových případů
tak že celkem dosud 58 osob žlu-
[tou zimnicí onemocnělo a 9 jich
umístěni jsou na reservacích v ob
vodu státu So Dakoty ubíráno
jest místo osadníkům skutečným
Čímž zároveň zmenšována jest pak
rozloha kteráž by jinak dani pod-
éhala a z kteréž by daně do po
kladny státní odváděny býti mu
sely Podobné- nároky učiněny
před lety celkem 13 různými stá
ty a na účet jich vyplaceno dopo
sud z pokladny národní celkem
9-9-453-8a-
Padl vrchnímu soudu
Zajímavá odpověď podána byla
návladním kansasského městečka
Erie na rozkaz vydaný vrchním
soudem státním a jímž uložení da
ní za účelem zaplacení starého
jednoho rozsudku v obnosu $5000
nařizováno a táž shrnouti se dá
krátce v tolik aby vrchní soud
o vlastní věci své se staral a aby
nepletl se do toho do čeho nic
mu není Návladnf uvádí
v odpovědi že daní již uloženo
jest tam tolik kolik zákonem do
volováno jest a že výnos týchž
sotva ku krytí běžného vydání
městského stačí a končí následo
vně: "Soud kterýž rozkaz tento
vydal nemá Žádného práva k u-
kládánídaní a proto nemůže také
ani vypsání týchž komukoliv naři-zovati"
Dobytčí bursa
v Kansas City prohlášena byla v
pondělí krajským soudem spolko
vým za nezákonitou an prý jest
v přímém odporu se zákonem pro-
titrustovním Uursa tato jest or
ganizací dobytkářských komisio
nářů a kontrolovala doposud pro
dej veškerého dobytka kterýž do
ustanoven byl černoch II Kucker pomýšlí totiž na vyházení stávká-
proti ouiiuenemu Deiocnu ňmyino- řů z domků společnostem náleže
vi a od té doby vzrůstala neustá-1 ífcích aby tak místo pro importo-
e Výhrůžky proti černým úřad- vané gjby dostaly proti čemuž
níkúm byly veřejně pronášeny „řat tSvL-ííři na nd nor nnstavití
Nyní také černoši začínají se bou- ge hodlají
_ K 1 - - I I
m a ouavy preu piemennou vai- n ftlf vlarshantown a Mason
I vá se situace mezi
horníky kritickou
stávkujícími
Společností
kou nabývaj oprávněnosti Děloši cj navštíveno v noci na
jsou prý rozhodnuti pobiti všecky m rudkým mkem jímž
černé úřadníky spolkové Loílm n{ korna značng poSUozena
U3iaiiuiiii ují lina MutuAiiy miu" i
test všeho bílého obyvatelstva a VMunCC: Kan't fe v
po svém dosazení počínal si velmi P°"dfu f°9- vewrni vaK o
i™„ „ax viin„ „„i Isobní s vlakem nákladním zvlášt-
drze vůči bělochům Vládou spol
kovou vypsána na vypátrání vra
hů odměna £500
Z Washingtonu
X Generální náš konsul na Ku
bě gen Lee měl v sobotu dlou
hou audienci u presidenta během
kteréž podrobnou zprávu o stavu
věcí na ostrově tom podával O
ní šťastnou náhodou však nikdo
při tom k úrazu nepřišel
V St Louis udála se v nedě
li z rána poblíže ústředního nádra
ží srážka dvou osobních vlaků
při čemž 4 osoby poraněny
V Chicagu spáchalo za min
týden dle výkazu koronera 17 o
sob samovraždu Povětšině spá
chána samovražda oběšením neb
průběhu audience své odepřel po
dati jakýchkoliv zpráv a pouze sc žitfm kyseliny karbolové
vá vážnost situace
Am i rvi # rt řJ rwt ttrxc an rfpAhil
svém setrval Následkem toho
uo rexy ieaar t nowara z
r rt ~ u:i„ i-
: 11 ji 1 v soDotu z rana samovrazuu sko-
1 na uue v uiauu
vrátí se prý Lee do Havany jak
mile soukromé své záležitosti tu
urovná
Kockford 111 a sice učinil prý
tak následkem toho an ve svých
účtech zkrátka byl
Do Pierre S D došla v so
botu zpráva že při řece Moreau
strhla se bitka mezi dobytkáři a
bandou zlodějskou v níž jeden z
Z Washingtonu oznamuje se poslednějších zastřelen a jeden
že v páteční poradě presidentova chycen poslednější byl hned na
kabinetu usnešeno zříditi bezod- to lynčován
% Presidentem oznámeno v pá
tek jmenování George D Pettita
z Pittsburgu konsulem do Dues
s':ldoríu v Německu
kladně na Alasce stanici vojen
Mezi Deerfield a Matkin Ks
skou tak aby posádka tamní v podél dráhy U P napadlo ve
nastávající zimě o udržení pořád- Čtvrtek v noci na více jak palec
ku pečovati mohla Posádka ta sněhu
4te