Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 22, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    :rpk západu
tí
POK
WMtfLV MHflON
ROČKÍK XXVII ČÍSLO 8
♦NOYE ZWtÁYY DOMÁCÍ
OOíUM ldalomI
V WiwYofki
Ilhývin4 Ve fdi líhá" lltllb
ho ! mnkfatíi výboru v rdí
dle opřáviirií loftikoit konvencí
llálnf wtml-ulhn přikročeno ku
jun novaní Čekaní e f r úřad n j-
'yUíllO Mft odvol? íllO ll '
nominován pro rif ad imen A II
Park" f f Kinj(lori ' hmttt
výboru dotavili e sáttuptí loyál
til detnokMtirké Ifjíy a lf ítraf
kýtb dmokr4ti kt fí ládatíahy
výborem Mlíbrafiká plaforma thí
ragiki se hváleit4 bě důvo
dy jejich byly hlasem volajícího
rtu potiltí a v ohledu lom není in A
no i niČ ho
řlt otob lynčováno
Ve Versaille Ind lynčováno
v noci na středu 5 zločinců kteří
nekalé řemeslo vé jíl po dlouhou
dobu po celém okresu HipKy pro
vozovali a před nimi! nikdo ma
jetkem svým jistým nebyl Jak
ne oznamuje řádila banda lato v
okolí onom již po 5 roka aniž by
hu bylo podařilo na stopu pfijíti a
teprvé minulé soboty připravena
na ní léčka a to na základě sděle
ní kteréž Šerifovi jedním z Členů
bandy učiněno bylo Panda chy
stala 80 totiž k vyloupení obchodu
jednoho v Correct a proto učiněny
náležité přípravy k jich přivítáni
Výsledek výpravy byl že za mří
žemi vezení okresního octlo se 5
vězím ve stáří 22 až 57 roku a
jakmile zpráva o tom mezi lid se
roznesla ihned poČlo mluviti se o
tom aby soud lidu na nich vyko
nán byL Ve středu 01 h ranní
poČli se zakuklení osadníci okolní
do Versailles sjížděli a když po
čet jich rs 400 dosáhnul tu věze
ní obklíčeno žalářník ku vydání
klíčfl přinucen a všech 5 vězňů z
celí svých vyvlečeno při čemž
když tři z nich na odpor sc posta
vili dvěma z nich hlavy pažbou
revolveru rozbity a jeden do prsou
střelen Všem hozeny na to o-
prátky na krk a beze všech dlou
hých okolku celá ta banda na jed
nom a témže strome as 200 stop
od včzení stojícím pověšena —
Když zpráva o hromadném tomto
lynčování guvernéra došla nařídil
tento Šerifovi aby c vypátrání a
náležité potrestání účastníků lyn
če se postaral — toho ale sotva bu
de docíleno neboť veřejné smý
šlení na straně lynčovníků jest a
stěží nalezla by se tam porota
kteráž vinnými by je uznala
Vyplácí se to
Odboru zemědělskému podána
v úterý podrobná zpráva o výsled
ku prodeje másla kteréž z Min
nesotských másloven na zkoušku
do trhu londýnského vyveženo
bylo Doprava z Minnesoty stá
la 2c na libru a máslo kteréž
by bývalo v trhu newyorském na
nejvýše Metů za libru přineslo
prodáno v Londýnč až i za ig#c
ve velkém spotřebovatelům pak
prodáváno většinou po 26c libra
ntbo-li za tutéž cenu jakouž tam
to nejlepŠÍ stolní rráslo dánské
má
Srážka
Na předměstské pouliční dráze
chicagské udála se v úterý večer
na Harlam ave jižně od Harrison
ul v předměstí La (irange sráž
ka dvou proti sobě jedoucích mo
toru při čemž 16 osob těžce po
raněno dva z nich smrtelné Že
počet raněných tak velkým jest
zaviněno rychlostí a jakouž obě
káry proti sobě jely neboť kon
duktér jedné pro hustou mlhu
druhou ncvidčl
CM AHA
TÍl ! ilM
V okolí lUlnon 14 kdl
jk IlIHMlb jMIII- fltl illltllj-f lf '1-
n(t SkWt tílino-MÍ k ďttňitt v
lriM i t ř ťb ím byli nyní
slivka uhlokojiti mčroti ni mulou
tA ) v (I(imIi n (liliMít Ii ifMd
attí jf lmkliO hrrik4 v tli i t4iu
nl'nď- V ťit fy f řdluďir Sit po
rt I t ivklIJU M fl )lJt 114 plIHMl a
riáidk m l'ilii otfn4 (m
liy V ht l írnltfe i iioiiriifmf n
bf řiovýth výtff riotí %f nit
l obívy ty b)ly ftplnř l)tliiý
mi rif boť íipliiý pořith k vtuď
tai hován ~- V l4timrr ilbývá
114 V u! řý hfte utákkiijíi ít h v
níž pfnliM ny poZUvky iIMni
ctV4 a icc' I) Mby 114 díl nu
ceni tu byli kupovuti v jithol-t h
poltnottí nálež jícíc h i) aby
mda ví ho dliiif tv v dob ili
zamf-tnauého o ji procení evý
íeiia byla 3) požaibije e pro
puUení z prácr v& tb ktifí v pá
tečním útoku na Mávkáfe podílu
brali a 4) postaven požádav k
že žádný ze Člen A výboru t práce
pro účatrnMvl své propiiStč-u bý
film - 1Ě
l'ANÍ JAMES LONGSTHKETOVA
MlínM mnníelkB řPiímého jencMla Jménu armiíily konfedcrHcní Jcit te
[rv5 2'i rnkv giiron aí iunníe! Její a kterélio teprvé min Xfúmt o pro
vcImIm jlz 7rt rok strtřf svého přesimipil Jt-Ht l(tmru vzdělanou redigovala
dva tťdi-nníky a v iM)nluilní dol byla jiflrufdn stAtnlho knihovníka
KijHkelio
ti nesmí Odpovčdí společnosti
na požadavky tyto bylo Že poža
dovanému zvýšení mzdy vyhověti
nemůže an platí nyní mzdu jaká
dolech ostatních se platí a po
dobné odmítnuto propuŠtčníúčast
níkft útoku na bezbranné stávkáře
následek čehož ovšem byl ten že
stávkující odmítli co nejrozhod
něji do práce se vrátiti — Ve stře
du řady stávkářů rozmnoženy o
pčtně nčkolika sty horníku kteří
práce zanechali když požadav
kům jejich o zvýšení mzdy vyho
věno nebylo a po celém okolí za
chován pořádek co nej větší Té
hož dne přibyl do Hazleton tajem
ník rakouského konsulátu dr
TheodoroviČ aby tu okoluosti
střelby vySetřil a svčdecíví pro
vládu rakouskou kteráž náhradu
pro rodiny zastřelených podda
ných svých požadovali hodlá se
bral Při navštívení nemocnice
za účelem zjištění národnosti jed
notlivých raněných prohlásili se
dva z nich za Němce a oba měli
Čistě německá jména — Martin ša
fránek a Jos Pavlíček
Po stávce
Stávka uhlokopů pokud oblasti
pittsburgské se to týče jest skon
čena a čtvrtkem vrátilo se tam
pře 16000 horníků do práce při
mzdě 65c od tuny Dle pflvod-
NEB VE SífiEDU 22 Uhi
iiíli-i hm ' ní mf bi t- ti t
poítl lipřvi p iipljrntitf o dno j
tf kon lil pof4dV V t olullibíM
O odbý vaiif 11 11 níl řpfdvu j on''
iiJ ttfiro I-č vi' i lfií fi4 itlí
' I i
íiitdpt í liftriíkť oH 1I0I6 u
fiťtNfVÍ IMil IKfil íetlfl ri4 to
riiilluti a i "dk Udit' flo př4i'#
IMvrátltl
ioult
U 'ilivu Kulítkťiii o jejímž f t
ď' ní 'Minule jtfne pravil jdineli
lubvU prý (4k boiibnoii jk (t
vodri' oiMiiioyí 110 4 pot řdtl
pfý IMlohefM ineiiííui Tak
V S4biii "é% utonuly potie 4
ovihy jel iMljy m na bwlíeh
j ž hurríkáneiii na lb h vi hnány
b)ly NejvřtU Skinly itpťiiobi liy
v 1'orl Artliur kdež polovina mé
uterka lmr úAtf povrchu íiiic
leiia iiftt ziučtie pokoena Se
verně iwj Sabině 'aj bylo sjhmi
ftaii)i vod o 4 bfeh vehnanými
pinč M nul železniČníí h tratí od
plaveno a v přNlavištíih l'orl
Arthur ajooo top jehel od
plavenu Skoda V okresu Jeííer
soli íiiiiierdin na ňrodč pňnob ná
odliadtijf se na í 150000
' Jsme prvními
VÍv zpráv odboru poštovního
jest přítomně na světě 4900921
mil telegrafních drátů v což zahr
nuto není 180440 mil lana pod
mořského Z počtu toho připadá
1764790 mil na Evropu 310685
mil na Asii 99419 na Afriku
217479 na Austrálii a 2516548
mil na Ameriku
Nepochodil
Ve Washingtonu rozhodnut v
úterý nejvyŠším soudem distriktu
Columbie důležitý případ a sice
zamítnuta byla žádost superinten
denta zásylek poštovních na poště
▼ Louisville Ky J G Wooda o
vydání soudního zákazu kterýmž
by nejvyššímu poŠtmistrovi zabrá
něno bylo z místa onoho jej sesa
diti Soud rozhodnul že v pří
padu podobném úplně Žádné prá
vomocnosti nemá a že ani komise
služby civilní tu nemůže zakročiti
a to z té příčiny an ten kdo k ob
sazování nějakých míst právo má
nevyhnutelné též právo mít i musí
k učinění jakýchkoli? změn jež v
zájmu služby za dobré uzná
Korná poškozena
Ze zprávy hospodářského odbo
ru v úterý vydané jasně vysvítá
že koma horkým počasím v po
sledních dnech panujícím znač
I8U
nou mřoi }KtkoMt4 byl ř boť
po W itnt dorWiti poil4 V
N bf4v e poi iloí ni iMtíky po
ftiofetio ponřkiid podní kořili 4
t4V tíe lowř pfl pO('j- v pří-
4tíb dvoii týdítet h jiřífiivVrii VI
portkiid je$tA jflepSitl %f tttfl" V
KatMíM trpí podní korn4 tm? til
tuliem a v MÍMouri jií ni 'b'
víi vlihy 114 nohy Ji lupornftíe
Imlnl tiřvu
V pof4d odboru pokladního
odborem poítovníin uneí no riiif
niti bitjvil dvonii nlové nS niky
povlovní 4 ii 11ineno lak fude
k vfili rtupofe Ihiavadní brv
krutíiiová nahrazena bul optné
Imivoii zebrtou jko dříve bývala
čímž prý na r ené inkoiitu roč
né JtofHo uSetří
řovík podlni mluvit
X Vinton la onámeno v pá
lek že Holetý William Murray
otec ICdwarda Mnrravho z jehož
to zavraždčnf jak známo z Ala
iky plivežený Prank A Novák
obviftován jest meškal v minu
lých dnerh v městě a když Novák
o tom se dozvěděl vyžádal prý si
aby ve vězení jej navštívil K
vyplnění přání tohoto byl stařec
teprvé ve čtvrtek přiměn a tu prý
požádal Nováka aby pravdu mu
řekl zda mitvola ve spáleništi
nalezená skutečně mrtvolou zmi
zelého syna jeho jest Novák od
pověděl mu následovně: "My
slím Že ohořelá ona mrtvola byla
skutečně onou vašeho syna Jsou
s tím spojeny okolnosti jež říci
vám nemohu" Doznání toto po
kládá se za velice důležité neboť
použito ho bude v nastávajícím
soudě Novákově Přátelé jeho
dosud tvrdili že Murray jest Žiy
a že prý ode dne požáru na růz
ných místech viděn byl
Vzal sl jl na zkoušku
V Emporia Kan odbyta ve
středu za zvláštních okolností
svatba starého mládence K Laf
fertyho z Keading Kan s K Mc
Phersonovou také již zralou pan
nou odkudsi od Omahy Lafíer
ty chtěje se oženiti dal si ohláš
ku do novin a z přihlášených vda
vek chtivých panen vybral si výše
uvedenou s tou však podmínkou
Že to bude týden 'na zkoušku' V
čase tom přesvědčiti se hleděl o
torn zda vařiti a jiné domácí prá
ce zastávati umí a když nevěsta
jeho v každém ohledu se osvědči
la tu po uplynutí vytčené doby
sňatek uzavřen
Žlutá zimnice
na pobřeží gulíském vzdor vše
možné snaze lékařské stále víc a
více se šíří a téměř každodenně
nové připady z míst nových ozna
movány jsou — V New Orleans
odkázáno v úterý zdravotnímu od
boru k vyšetření 26 onemocnělých
leč pouze jen prý při 4 Žlutá zim
nice nade vší pochybnost zjištěna
Z IJarclay oznámeno jedno one
mocnění v Piloxi 15 a podobně
tolik v Oceán Springs kdež prvně
nákaza tato se vyskytla — V Mobi
le Ala spůsoben značný rozruch
v úterý zprávou že objeveny tam
3 případy Žluté zimnice a násle
dek toho záhy byl Že kdo jen po-
někud mohl k opuštění města se
připravoval — Z Jackson Miss
oznámeno ve středu Že spolko
vým lékařem dr Guitt rasem kte
rýž v ohledu tom autoritou jest
nade vší pochybnost zjištěno ž
v blízkém městečku Edward již na
40 osob žlutou zimnicí zasaženo
jest a situace ta nemalou měrou
zhoršena tím že několik onemoc
nění za příznaků podobných 1 z
okolních osad z Clinton a Smiths-
town oznámeno Následkem to
thitUfé u řntMk léttU If 19 $i
PMimm Mr 1111 km II nOMMk
ho 4 ved- 114 f-eodktlf !ll přOll
víero f ti mMům pří-iiiá karanté
na 11 ir ' jm'li4iní V rukou
kiMý Myk nakmými ttiNty
íimeiijf V J! i pnjnf Jeb-jifti-'
t ní bylo řitíity ťttí pí'fuíeiif
V J41 k ion iiiof ml - oli4flv4
tikový poMfai h př d nák4iOi if
obi lio-y 4vř 11 v vydinř řaiopiift
(jvi ihi iřMifiy obyvatel
stva H4 10000 citajfdho prý
ihmo opintdy V1 člvrtrk pn
lotřil v Jlontomi tnuftsj jioplaih
ff ft tuh I lam n ika011 touto V
S Conanl iludujM 'ebsb-y u
iiiviHity kťrýž příd ntkfdika
dny ři iiKnn již t Jamaiky
vrátil Mrtvola j ho M Ílotitla
a pylvou jiítno ž- smrl j'iio
hena iiutiK í malarirkoti V Kan
nai City sjíoorováu ve čtvrtek lei
jeden podejijý případ o rif mi
lékaíi ibíHiid v poihybuovtech
jiou zda žlutá zimnice to není
Onemocněl lam folii 7h tý čei nů
sek (l Amlerson kterýž t prve
před ří iluy z Mississippi tam při
jel a pozorovány 11 něho všechny
příznaky žluté zimnice až na (o
že černé dávení se dosud nedosta
vilo DROBNÉ ZPRÁVY
Z Chicaga oznámeno vc stře
du několik úžtliň slunečních z
nichž dva smrtí skončily
Úroda ovoce v Missouri od
hadována jest znalci na £25000
000 Jankost jablek nebyla prý
ve státu tom nikdy lepší než le
tos Inžinýrovi J L Waddellovi
z Kansas City svěřeno bylo vypra
cování osmi Železničních mostů
pro dráhu nipponskou v Japon
sku Konstrukce svěřena bude
Železárnám pennsylvanským
Pověstný pěstní rváč John L
Sullívan uchází se o úřad mayora
města Bostonu a to na platformě
jejímiž hlavními Články jest licen
sování heren a nevěstinců
Z Chicaga oznámeno v úterý
Že u Mel rose parku nalezena před
chozí noci několika farmery Šílená
a na polonahá Žena Dle všech
známek potulovala se ženština ta
okolím tím již po delší dobu
Ve Fargo N D nalezena v
úterý v jednom z vozů nákladních
mrtvola as ilctého mladíka a
druhý mladík W Douglas ze San
Pranciska kterýž v témž voze na
lezen zatčen na podezření že té
vraždy se dopustil
Dráha Missouri Pacific chlu
bí se od úterka novým parostro
jem kterýž mezi Kansas City a
Sedaliat Mo rychlosti 68 mil v
hodině dosáhnul
V Maryville Mo zasažen v
úterý k večeru úžehem slunečním
J V liratcher a smrt v několika
minutách následovala Týž stí
žen byl úžehem před několika tý
dny a to as smrt jeho uspíšilo
Z Rapid City S D ozná
meno ve středu že Černé Vrchy
zasaženy byly studenou vlnou te
ploměr klesnul toho dne o 40
stupůů ve 2 hodinách Ve čtvr
tek rozšířilo se chladno na celou
Nebrasku
Do přístavu san francisského
připlul ve středu parník 'Excel
sior' kterýž již před 6 týdny ze
St Michai ls Alaska vyplul a si
ce přivezl 03 cestujících kteří do
hromady ze zlatých polí klondyk
ských #2500000 si vezou
V Nanticoke Pa sřítila se
kh c v níž 10 horníků do dolu
firmy AbK-n Coal Co spouštěni
byli neojatrnosti strojvedoucího
do hloubky 5M0 stop při Čemž 8
z nich utrpělo poranění smrtelného