Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 15, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í
ROK ZÁPADU
W X X M L V_ f t T K N
aTMo ' "" IjV orng áf om4 44 satono-cMM kiarraa
OUAHA WEO V£ ŠftECU hTzAM iw"
Mii(M i M !4m4 tf 10 ti r
POK
V
V
(
ř"
Y
t
nove zrnAyy dosAcí
KRORIXA UDÁLOSTÍ
řinl
vyplaceno bylo illo právy audito
ra víitroeinnfho odboru v tiply
nulm ror trlhii #140477637
V úfadnfrn focr t vyplaceno
slulného H 1 37 J f I Jjfoku j
Jl4o33Hot t J7lv
J$i f I154 551114 Vy
dání vydržováním penijn( úfa
dovny spojené obnášelo v oply
milém roce ófaif ním J309 na kal
dý tisíc dolarů frotí J407 v roce
Jfltclll(tl1
Utt osob ItOlllO
Z Detroít Mich oznamuje se
že ve středu vyplulo si lam v ma
lé yachlě na jezírko St Clair de
vř mladíka PH plavil počínali
i rozpustile neboť počli lodicí
houpali následkem Čehož tato se
konečně pře vrhla a 6 jich utonulo
Sboici x vlaku
F Ackcrt nejstarlí konduktér
na dráze Vťabash zaměstnaný pří
Šel v úterý mezi Ottnmwa a licí
knap la o život a sice shozen
byl z vlaku neznámým trampem
kterýž lacino do St Louis chtí
se dostati Když vlak do liel-
knap přijel shledáno Žc konduk
tor na vlaku se nenalézá a proto
ihned jeto nazpátek a tu při Soap
Crecku při trati ve stavu umírají
cím nalezen Když k vědomí by
přiveden udal že při přecházen
z jednoho vozu do druhého na
trampa tam se ukrývajícího nara
ríl a tímto z platformy sražen byl
Po vrahu není ani památky
Vrátí Mdo 9áM~m""
Jak známo zastavili horníci v
uhlodolech iowekých zaměstnán
as před 14 dny práci když pře
mrštěnému jejich požadavku mzdu
Ji 00 od tuny vyhovčno nebylo
Stávka však dlouhého trvání ne
meta Horníci zaměstnaní totiž
v dolech v okolí Christy a Des
Moines odmítli se co nejrozhod
nějí stávku započíti a tak když
stávkáři viděli že naděje na vítěz
ství nemají rozhodli se v úterý za
staré mzdy do práce se vrátili
Ubývá dobytka v zemi?
Do chicagského trhu dodává
prý se přítomně méně dobytka
nežli jindy a třeba to nebylo znátí
ještě na ceně masa jest to znáti
na ceně syrových koží a slibuje to
zdražení obuvi na zimu nejméně
o 16 ze sta Minulý týden pro
dával se dobytek o 50c na stu li
brách dráže nežli loni Chicag
ský trh cítí schodek tento už 7
měsíců ač dodávky do všech hlav
nich trhů v Chicagu Kansas City
St Louis a Omaha jsou mnohem
větší nežli loftské Vládní stati
štika udává žc máme letos v zemi
16 mil krav o 195759 kusu mé
ně než loni a 30 mil volu pro
ti 3a mil loni Masa se teď více
spotřebuje v zemi rok od roku
neb obyvatelstva přibývá a tu by
se mělo také dobytčí hospodářství
zvedatL Nejvíce je to znáti na
kožich Že jest jich málo Vy
stouply už o 40 ze sta a ještě ne
ní cena jejich pevná Cena obuvi
není ještě vyšší ana je veliká zá
soba starší obuvi vyrobené ze sta
rých laciných koží ale do zimy
prý se cena obuvi jistě zdraží
SáJBOvraida otrávením
spáchal v Atlantic la ve středu
aoletý íarmer And Jensen Týž
nalezen byl mrtev nedaleko pří
bytku svého a z počátku mělo se
za to že smrt ochrnutím srdce
působena byla a teprve pytváním
zjištěnu že o samovraŽdu otráve
ním se tu jedná činu toho do-
pustil # ftáhdkem toho fe mott-
Uíť fcterýl před nHoltka dny
pfoíel jtaplaliii nemohl on bál
l majetek jeho prodán mu
bude Pojiltčn byl na jto
Ltial folJfy
které jil m po dva n-li tři týdny
v UíKlíořfj rf rvcí řádily tti
nají nabyvatí dl právy e řtvr
ttk t ÍUiUěUt Wyo doíM stilr
vltkh totmtih tak le jíl jo
Čive rnfch mil jimi t%lmi j l
na miliony utop dříví ra n4t
jim pdlo WUeri snaha okol'
nich onadníka na potUiní nb
obou ml požáru byla fiiamoti a
jidin výdatný a dlouho trvající
liják mohl by tu proupěti
řfpoveilo m
U Morano Calf učiněn byl ve
středu v nocí pokus na zatavrní
a oloupení rychlovlaku Soullu rn
1'acific dráhy lič nepovedlo
NEJHYCHLEJSÍ
uo do eHQe rozetnavHji rtva druhy
z m T" ~ m mm
(trotters a pttcrru) Cliůre klusák jest obyčejnou chnxf koně 1 vftrch
jiných zvířat Při chflr1 té zvedá kfB střídavě -levou přecinf a pravo-j
zadní a oiět pravou přední a levou zadní nohu Mlmocliodnfk má ale
zcela jiný krok neboř zvedá vždy najednou obě nohy po Jedné struně
Při dostihách ěiní se rozdíl mezi kluxáky h mlm(:h(Klníky a u posledněj
íích docílen byl ěh rychleJAÍ Nyní jent králem mezi vAeml mlmochod
niky Stwr Pointer Týž minulý
v lleedvllle Masu odhývMiiých
jHaysoiiv luimocntNinik min uběhl
Pointer Jest ninjetkem koflitře Ihtom A Murpliyho v Chicaga
to Lupiči nahroiradili na kole
jích několik pražcf jož zapálili a
když vlak následkem hořící pře
kážky této zastavovat! počal jali
se po strojvedoucím a topičovi
stříleti Na vlaku nalézalo se ná
hodou několik přfručích šeriía
kteří z Los Ancclos se vraceli a
ti na střelbu odpověděli a tím ta
ké lupiče k útěku přiměli
Osudný výbuch
při němž pokud zjištěno 6 osob
o život přišlo udál se v úterý o
h odp v Cygnet O- při vrtá
ní po přírodním plynu Práce
tato svěřena byla S Barberovi
kterýž v ohledu tom velkých zku
šenosti požíval a kterýž k rozší
ření studnice 120 kvartů nitrogly
cerinu použil Výbuch byl velice
úspěšným neboť vrstvy spodní
rozdrceny tou měrou že přírodní
plyn rychle vystupovati počal a
tím právě děsné neštěstí ono spo
sobeno Nežli totiž dělníci na
uzavření proudu unikajícího ply
nu pomysleti mohli plyn se vzňal
a od plamene vzfiala se další zá
soba nitroglycerinu kteráž na vo
ze v bezprostřední téměř blízkosti
studnice se nalézala Výbuch
byl tak silným že vše v okolí tom
zničeno a že otřas v místech ně'
kolik mil vzdálených pocítěn byl
ipfřwtřednl
hl(fcoti f naMali byli em#t
iMinffMií a po mnohých t+t(%U
ani urwini ttarnáiky nsřnl
oob opodál slojících bylo jIí
ytth poraněno
Nroiaé aililtil
l'lMníČní udilo se ve středit po
7 h večerní na trati dráhy Santa
Vé nedaleko Kmporía Kan Jede-
náci ool# bylo na míiě usmrceno
a tolikéž ne li více jich porané
no Kythlovlak na východ je
doučí urail e totíl s rychtovla
ketu mexickým a kaldornikým
jedoucím smrefrt opačným a to
dob? kdy oba arotroje plnou
rychlostí uháněly O srážce mo
žno ti učinili pojem t toho le
vlak polednjSÍ tažen byl dvěma
paroslroji a Že v okamžiku kdy
srážka udála parní kotle všech
tlí vybuchly následkem kteréhož
lo výbuchu vyrvána v zemí roz
- _
MIMOCIIODNÍK
koní h nice klusáci a mlmochodnlcl
měsíc a sice dn 28 srpnu při dosaiháeh
ubřhl mílf ta ne-jkratfií dobu v juké kdy
totiž tu l minutu 60 vteřin Star
sedlina tak velká že několik vozů
poštovních do této se sřítilo a
ostatní pak vozy na střechy těchto
vjely V troskách vypuknul po
žár dříve nežli na zachraňování
uvězněných tam nebožáku pomý
Šleno býti mohlo NejvětŠÍ počet
obětí vyžádala si srážka ze zřízen
cn poštovních a expresních v prv
nich kárách se nalézajících Ne
štěstí zaviněno bylo spletením roz
kazfi strojvedoucím daných Vlak
kalifornský byl o něco zpožděn a
tu strojvedoucímu nařízeno se
Zvýšenou rychlostí jeti a příjezdu
vlaku druhého v Iímpona vyČkati
kdežto strojvedoucímu vlaku dru
hého dán v Emporia rozkaz jiný
a sice aby vyčkal příjezdu vlaku
druhého ve stanici Lang as 7 mil
východně vzdálené Mezi cestu
jícími na vlaku nalézal se též W
J Bryan vracející sc z Durlin-
game kdež na okresní výstavě
řečnil
Žlutá zimnice
jejímž vypuknutí v Oceán
Springs Miss zprávu jsme již
přinesli dle zpráv posledních ne
vyžádala si dosud žádných dalších
oběti a úřady spolkové kteréž zá
roveň se státními zdravotními vý
bory louisianským mississipp-
ským alabamským a floridským
hlníií klrří V I
) r
m 1
V zájmu obineeril nákaiy M po
dobí doořají Iw podaří jím ná
kam tuto iáhy potlačili Vyše
třováním bylo f jiHllno iti od R
řrfveocr událo e v Oocean
Sprint n lkern 74M rmemocnlní
t nihl dopomid 37 ono! nemoc
no jM Umrlí událo celkem
y poiifl vlak ve dvou případech
nade vlí pochybnost zjíllěno bylo
U soirt skuteční Holou zimnicí
poolena byla Kolem Oceán
Sprinx zavedena byla plínná ka
ranténa a ládnmu není dovoleno
lam přicházeli neb odcházeli a
nařízeni tomuto dáváno jest nále
lité váhy putkami jimiž strálo
koldomft slulbti konající jou oz
broj ny Veškery záiilky poštov
ni z mětta onoho posílané podro
bovány jsou dokladné desiníekci
Jf (o vyktíovásl
V Mason Cíly fa započato v
minulých dnech prohlídkou
kněh bývalého pokladníka okres
ního 1'eltona kterýž před několi
ka měsíci býkem usmrcen byl a o
němž teprve nyní zjištěno žc
značný obnos okresu zpronevěřil
Jak velkým obnos ten však byl
zůstane pro vždy zahaleno rou
škou tajemství neboť v noci na
úterý neznámí bídáci do úřadovny
dotyčné se vloupali a veškery km
hy pokladníkovy spálili Po b(-
dácích není stopy ač hádá se že
v tom mají prsty ručitelově Pel tó
nový kteří bývalí by nyní musel
zpronevěřenou Částku okresu na
hraditi
Soudní zákaz
vyzvedly si jak zeSioux Falls S
D ve středu oznámeno dráhy
tratě své v So Dakotě mající pro
ti státní komisi železniční kterým
komisi zakazováno jest uvésti v
platnost novou sazbu dopravní
kteráž v minulých dnech byla ko
misi vypracována a o nižspolcčno
sti tvrdí že přílišně nízkou jest
Nové sazbě ' podrobila se pouze
jedinká dráha totiž Illinois Cen
tral kteráž všeho všudy v obvodu
So Dakotském 8 mil tratě má a
kteréž tudíž v příjmech značnější
ho rozdílu činiti to nebude
Vrátí se do práce
V Higginsville Mo odbývána
ve středu schůze stávkujících hor
níků z dolů okolních v níž usne-
šeno prohlásit! stávku za skonče
nou a vrátiti se do práce při mzdě
dřívější totiž při ceně %Ác od
bušle Před dvěma lety placeno
v dolech těch 4 "Hic od bušle a
prvého půl centu strženo před 2
lety a dalšího půl centu před ro
kem Práce zastavena byla když
nebylo vyhověno požadavku o
zvýšení mzdy na 4c od bušle leč
společnost od stanoviska svého
ustoupiti nechtěla a tak konečně
stávkující ku vráceni se do práce
za podmínek starých donuceni
Chtěli podplatit porota
V Ottumwa la zahájeno bylo
v úterý přelíčení soudní s dvěma
lupiči kteří z vykradeni banky v
bldon obžalováni jsou a tu spůso-
bena nemalá sensace porotcem
hd Stcrlingem kterýž soudci
odevzdal dopis kterýž v poslední
téměř chvílí obdržel a v kterémž
nabízena mu značná odměna když
bude docíleno osvobození obžalo
vaných aneb když aspofl dohod
nutí poroty zamezí Dopis bvl
anonymním a po původci jeho za
vedeno pilné pátrání
MoČlII jl
Major Nordstrom jednatel gpol
kový na reservaci Pueblo Indiánů
v New Mexiku zabýval se v mi
nulých dnech vyšetřováním zvlášt
ního případu kterýž ještě krvavě
zakončili sc může Zjištěno to-i
til { ttirá j"lna Indiánka mu
čena byla členstvem jtvlátlnf lajnrf
organiate náholernkl "koř!
lvem luku" a kom Ční le povéle
na byla za zápiti na tak dlouho
dokud e nepřiznala 1 "učaro
vala" lékům jednoho nejhlavnlj
lích "doklorft" kmene lak U ty
to účinkovali přeHaly Na jd
nať-lnu povolány jednatelem 4
aeininy spolkové jídy kirrál při
zatýkání úČamíků mučeni lohoto
nápomocnou býlí má neboť jiou
obavy le Indiáné zničení protivi
li se budou
Stivkijfcl horníci
odbývají dnes v Columbii Ohio
poradu a majiteli dolů vzhledem
k zamýšlenému prozatímnímu u
rovnáni stávky tím spoohem Že
by pří mzdě 63c od tuny do prá
ce se vrátili a za mzdu tuto až do
konce roku pracovali mezi Čímž
by sporná otázka ohledně výšky
mzdy soudu smírčímu předložena
byla Z počátku soudilo se Že
návrh tento stávkujícím jednohlas
ně bude přijat leč v poslední
chvíli ozývaly sc hlaiy Že prý by
tím hlavně jen horníkům v Ohio a
Pennsylvanii spomoženo bylo a
horníci ve státech ostatních že by
na suchu necháni byli Násled
kem toho možno očekávati jedná
ní bouřlivé a nebylo by divu kdy
by na konec porada žádného vý
sledku neměla
Ve Vřtiíra New Yorku
odbývána bude republikáiská
konvence městská za účelem no
minování čekaneú pro úřad mayo
ra a ostatních úřadníků městských
dne 28 září a demokraté odbýva
ti budou konvenci svou o dva dny
později dne 30 září
DROBNÉ ZPRÁVY
V Sioux City Iowa zvýšena
počátkem týdne cena veškerého
masa oac na libře
Prohibičáci massachusettští
odbývali ve čtvrtek státní konven
ci svou v Bostonu a navrhli samo
statné čekance pro veškery úřady
státní
Mezi stádem hovězího dobyt
ka na íarmě státní koleje hospo
dářské v Manhattan Kans obje
vena byla tuberkulosa a násled
kem toho přísná karanténa byla
nařízena
Ve Froush Valley Pa zasa
žen v úterý při přejíždění křižo
vatky přihnavším se parostrojem
dráhy Philadelphia & Keading po
voz v němž 3 esoby se nalézaly
a všechny na místě usmrceny
Z Butte Montana oznamo
váno ve středu Žc toho dne odpo
ledne padal tam po několik hodin
sníh kterýž však ležeti nezůstal
nýbrž záhy roztál Počasí jest
prý tam již značně chladným
V St Louis vypuknul v úte
rý z příčin neznámých požár v to
várně na umělou výrobu ledu H
Hermana na Wisconsin ave při
čemž udál se zároveň i výbuch
čpavku jímž celá budova téměř
rozmetena Škoda přesahuje I30-
000
Ze Sioux City la oznamo
váno v úterý že korná po celém
údolí missourském poškozena by
la značnou měrou horkými větry
po několik dnů tam panujícími
tak že úroda sotva poloviční bu
de Ovsa sklizeno bude též pou
ze málo
U Buííulo Gap S D udála
se ve středu srážka dvou vlaků
nákladních dráhy Klkhorn
dobytkem naložených při čemž
jeden z dobytkářů usmrcen a té
měř všichni ostatní zřízenci vlaku
více méně poraněni
i'
%
r
-
ť -
i-
f
-
i -