Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 08, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' t" "~
ZÁ
1T& '
PADU
WftftKLV fcfMflON
KMTfc Kle Af TM 'Wf OřrkB kt IVMIM K RN AI MCOUM MM M4TTKM
ROČNÍK XXVII" ČÍSLO 0
OMAHA NEB f VE STŘEDU 8 ZAM 1897
řf'4lt4 M FnkMi Illita 1110 Mrftk
POK
í
'4
I
i-
i
1
i
x
NOVÉ ZPRÁVY DOMXcí
MOřMU IDAIOSIÍ
Letni tolary
řádí v xnaéném rozsahu v okolí
Anaconda Monf Tuk nnanm-
VállO V pondČlf fwllamtud J jil
asi looofi akrů f sa bylo r4
lem zničeno a Že osady (íeeirge
towrt n Hilvt ř Lake jimí ohroŽová
ny jou Vi Jki fy elosavadní
kuly na obme zení požáru hýly
marnými
Stav veřejného dluhu
tyl dn? l sáfí Ilo zprivy poklad
ního odboru následovním: Dbih
po odražení hotovosti v poklad
ně obnášel 11003385121 to2
jest o 14888475 víu rul iřl
měsícem ktcrélíto zvýšení vysvěť
luváno j-st současným snížením
hotovostí na ruce jioncí Celý
dluh bez odražení hotovostí oh-
nikl vlastně $ 1346896337 z
čehož připadalo 11847673540 na
dluh zúročitelný 11336329 na
dluh z něhož úroky platit se jil
přestaly a £358124507 na dluh
nezúročitclný
Čínský lékař
Don Sang usazený v Crown 1'oint
Ind vyzvednul si pondělí ve spol
kovém soudí soudní rozkaz proti
státnímu zdravotnímu a lékařské
mu výboru dle kteréhož podali
má týl důvody proč Že licensi ku
provozování prakec lékařské žada
telí vydati se zdráhá Don Sang
tvrdí že pochází z rodiny jejížto
členové po 9 pokolení védou lé
kařskou se zabývali a že vystudo
val lékařskou kolej kteráž již ro
ku 1407 založena byla jejížto o
právnénost však ku vydávání plat
ných diplomů lékařských komise
uznati se zdráhá
Úřtdnícl povraidlnl
Do Littlc Kock Ark došla v
pondělí zpráva dle kteréž přepa
dena byla v horách okresu Polk
družina maršála spolkového ktc
ráž po stopě 'měsfčkářů totiž taj
ných vyrabitelů kořalky se vyda
la při čemž dva Členové družiny
té na místí- usmrceni dva smrtci
ně raněni a jakožto mrtví od vra
ha na místi přepadení zanecháni
a dva konečně zmizeli aniž by
stopa po nich nalezena býti mo
hla Místo kde úředníci tito by
li přepadeni nalézá se na opuště
né rokli as 35 mil od Russellville
vzdálené a již po řadu let o místě
tom známo bylo že tam měsíčká
ři nekalé řemeslo své provozují
Před několika dny dostalo se úřa
dům zprávy dle kteréž naznačena
byla stopa bandy tajnou vinopal
nu v místech těch vlastnící a pro
to vysláno tam 6 úředníků pod
vůdcovstvím kapitána li F Tay
lora za účelem polapení téže Při
prvém nájezdu podařilo se přisti
hnout! a zatknout! 12 členů ban
dy té a když z výpovědí jich zji
štěno že v okolí onom celá řad
dalších tajných vinopalen se nalé
zá učiněn pokus na vypátrání a
zatčení ostatních Jak se podo
bá byli však měsíčkáři o druhé
této výpravě zpraveni neboť když
družina maršálova do rokle vnik
la bylo po ní ze zálohy hromadně
vypáleno tak že úřadníci ani té
nejmenší příležitosti k obraně ne
měli Na vypátrání vrahů vypsá
na byla úřady spolkovými odměna
f 2000 mimo čehož ještě vypsána
odměna další guvernérem arkan
saskýtn v obnosu lioo na vypá
trání a usvědčení jednoho každé
ho Člena dotyčné bandy
Ze Žárlivosti
pobodala v úterý večer v Chicagu
pí P E Midletonova manželka
dívadelnOm íidít e mladou a ln i
kou herečku Ih ll CariHi n H tkala
a ní 114 ulici a h x jedinkého
klova na ní vrhla a iwf m 8es
hluboký h a db dohrodání lékař
kkho rnrtrný(h ran jí xasadil
[UnffuiP propnUřna by la ! vil
xáruky na kvnhodu na pouhý je n
khb k soudu k" dostaví a!
pf líčení vyvoláno bude
hlujt llilkl
J Whorney t Madiiou S !)
PcmJíI v úterý Jalobu proti pivo
varnické kpoh řnokti hiotm 1'alN
lUening Co na obnoa $fon kte
rýl kpoličnofcti ilotyčné zaplatil
xa pivo odebrané v době kdv v
So Dakotě lákoti prohibiční byl
v platností V žalobě důkazová
no jest !e pivo dotyčné koup no
bylo v době kdy prodej piva ve
itátu onom neJkonilým byl a x
toho dovozováno j t že by pivo
vár peníze ty nyní žalujícímu měl
Vlátitl Výkledek přelíčení oči:
kává se ke snadno pochopitelným
napjetím neboť na ním záleželi
bude zda celá řada žalob podob
ných soudům podána bude
Pomstil čest dcery
V okresním vězení minneapol
skérn odehrála se v úterý krátce
po půl noci krvavá scéna Příru
čí Šeriía I L Murphy dostal se
totiž kolem jedné hodiny ranní do
vězení pod tou záminkou Že věz
ně sebou přivádí načež odebral
se bez meškání do příbytku Žalář
nika C II Woodburna kterýž v
lůžku svém spal a po temže cel
kem 1 1 ran z revolveru vypálil z
nichž 5 těloieho zasáhlo Jakož
to příčinu útoku toho udal že
Woodburn ač ženata otcem ro
diny jest dceru jeho svedl kte
roužto pohanu on jakožto Jihan
snésti nemohl
Časný mrazík
Ze St Paul oznamováno že v
úterý v noci spftsobeny dostavi
vším se mrazíkem značné škody
na osení a zeleninách v jižní Min
nesotě a S Dakotě Zvláště v
Minnesotě jsou Škody velice vel
kýrni neboť zde poškozena byla
značně koma jakož i podzimní
len Podobné zprávy došly i z
Detroit a dle těchže největŠÍ ško
dy spftsobeny v severní části stá
tu kdež osení prý mrazíkem tím
úplně jest zničeno
Ye stávce uhlířň
nastal počátkem tohoto týdne do
jisté míry neočekávaný obrat
Kdežto totiž doposud vůdcové
horníku o jakémsi vyjednávání
neb o ustanovení mzdy střední ani
slyšeti nechtěli pojednou v úterý
obrátili a jak z Colubus O ozná
meno jsou nyní volni přivoliti k
tomu aby stávkáři do práce vráti
li sc při prozatímní mzdě 64c od
tuny a aby za cenu tuto pracovali
dokud by výška mzdy výborem
smírčím ustanovena nebyla Jak
známo byli doposud stávkaři vol
nými vrátiti sc jedině do práce
při zajištění mzdy 69c od tuny a
od požadavku tohoto nyní ustou
pili a jedinká podmínka kterouž
si vymifiují jest že smírčím výbo
rem o nižší mzdě jak 60c od tuny
jednáno býti nesmí K rozhodnu
tí tomuto dospěli vůdcové stávká
řů zajistě následkem toho žc vi
děli žc na brzké vítězství naděje
není jakož 1 následkem toho Že
prostředky unie Jakož í jednotli
vých členů téže úplně vyčerpány
jsou a většina stávkářů nevysloví
telnou bídou trpěli počínala Ne
malého vlivu na rozhodnutí vůdců
stávkářů zajistě mělo i to Žc po
rada předáků veškerého organizo
vaného dělnictva amerického kte
rá! v pondělí a v úterý v St Louis
odbývána )U vmt týedku
(eknvlid jakI říkáván b)
Nriinelefirj ťitil u H la l idlie
podpoř h'tiotri4 a planých &liv
ktávkiijlíí iIm Ivo k nenají
KOflífflfKf dilflltkťcR tli UÚ
volán! ďi St Jotiii xa (t I m
porady čího by v xájimi utávku
jl(ítl ulďdtopů v p(ni)lvnii
W VifKÍnií Ohio a lllinoi uíi
riiifi býti inbi odbývána b)la v
pomleli a v úle íý v St IouU a
nedopadla tak jak i toho plíl h''
Itávkiljíi í h přáli a jlk toho b) lo
ockávámi Ohmei noť totil ve
tkeré jednání výhradně jn na pla
né Mi a Jádný t Mníkft nena
vrhnul nějaký plán neb ceMu
kterou! by ntbožákůnt lěm sku
tečně1 hmotná podpora ajiUria
byla Celkem kučantnilo se po
řady 88 delegátů zastupující ná-
kledovní oramace l'tiii spoje
ných horníků amcrúkých sociál
ní demokrati Americkou U deraci
práce Mezinárodní unii kamení
ků PratrMvo barvil ů a dekoraté
rů Uratrstvo sklářů Unií dělní
ků stavebních družení vlastenců
amerických Pratrstvo dělníků Že
lezničních Ligu jednotné daně
i
SLEČNA ANNITA
Nejlepší studentkou na Vassarské koleji v minulém běhu roěnfra byla slečnu
Aniilta HetnlnKova kteráž buililu pozornost těž svojí krásou Nyní
přišlo na jevo že v žilách jejích koluje též něco krve černošské což
spOHoullo v jlstýcn kruzicli zniičnou sensHcI
Ústřední radu dělnickou v Cincin
nati Mezinárodní unii sazečskou
Stranu lidu z Kansas a Průmy
slový řád svobodníků jednání
prvého dne zasedání zaznamenati
dlužno návrh předsedy unie hor
nické kterýž navrhoval aby pres
McKinlcymu podána byla Žádost o
svolání zvláštního zasedání kong
resu v němž by stávka tato k urov
nání předložena byla a v kterémž
zároveň" rozhodnuto bylo o prá
vech jakýchž dělnictvo nadále po
Žívati má Návrh tento však
schválení u delegátů nedošel Dru
hý den zasedání byl podobně pla
nými řečmi různých předáků děl
nických aniž by čeho určitého vy
konáno bylo a porada po přijetí
sáhodlouhých resolucí v nichž
kapitál a trusty co nejrozhodněji
odsuzovány jsou konečně odroče
na a sice do 7 září kterýžto den
další porada zástupců dělnických
▼ Chicagu odbývána býti má
Partnerský národní kongres
zahájil v úterý v St Paul Minn
17 výroční své zasedání za před
sednictví PFClaytona z India
nola la za účastenství několika
st delegátů z různých států Prvý
den zasedání věnován byl výhrad
ně jen organizaci mimo čehož
iiMMÍefto aby pHtf tj'd v- 'ort
N onlt ji olbýván byl
řrllcfnl
A L Lm tgeriem kt tf l A
xnánio v Mtiragii pro vraM-ní
maníi Iky k pro xnienf mrtvoly
tťh v roioku lífavfho Uil4 rd-
Jílován jesl vČi pofíMhl kil
píi tlu a j ik aui k b'Mi ro!iiiiil
ljiiv4iio ) i xe klratiy vi fejno
lí k nemalým xájmm S výl
íhem svdků xapoČli b)bivpfn
ďdí a tu in jxajíiiMVČj'ím kvilkefn
b)l liblý huUU obžalovaného
LtMiík jihoJto výpovědní! aČ
kvělkrm pro obžalobu byl ni
vládní klátní kotva i b)l spoko
jen Dle vývodu obžaloby spá
chána bla vražila manželky I ic (
gertovi kotem 12 h noční a hoUk
povolán na ktolici svědků hlavně
xa tím úMmi aby dokvědčil že
obžalovaný manždkil svou před
12 h z bytu do továrny v kttrž
prý jí iiHinrlil odvedl Héliem
výslechu prohlásil však hotfk že
dávno po půl nocí v ložnici své
šramotem probuzen byl a že na
otázku kdo že tam se nalézá mat
kou jeho odpověděno mu bylo
V zasedání úterním vyslýcháno
IIEMINíiOVA
několik dřlnfků v továrně Luet
gertově zaměstnaných nic nové
ho vsak výslechem jejich na jevo
nepřivedeno
Vichřici a deštím
navštíveny byly ve středu k veče
ru různé části Ohia a Indiány a
značné škody spůsobeny V Cle
velandu obnášela rychlost vichřice
po 15 minut 74 mil v hodině V
Hardin Co O byla kukuřice
vichřicí téměř zničena V India
napolis řádila vichřice zhoubněji
než kde jinde a za mnoho tisíc
škody spůsobeno
Kam s vrahem?
V Shannon Co S D zavraž
děn byl min Července na Pine
Kidge jednatelně iistv- Tibbets
kterýž otce bělocha a matku Indi
ánku měl Mcxiká"nem Koudem a
když vrah dopaden byl odmítli
úřady státní s tím comíti tvrdíce
Že Uoudo úřadům sjíolkovým li
potrestání podléhá Leč nyní
rozhodnuto žc úřadům spolkovým
do případu onoho ničeho není
neboť dle nejvyŠšího rozhodnutí
podléhají právomocnosti spolkové
pouze jen případy takové v nichž
jedná se o zločiny spáchané na
reservací buď Indiány neb vůči
Indiánům a že jen takové osoby
xa plnokrevná Indiány pokládali
možno je Indiána xa otc mají
Ji-hko! pak v pfípaďl tomto Ot
cem xavraMrnho Mloth byl n
inolno j j xa Indiána považovali
a proto laké vražda (a ďi oboru
právouior nosti ípolkové inpadá
Ijstavlll tricl
Z D k Moinea la oznámenu)
Ve ktíeibi že- V lihlodolec li V ©křC
u Polk nalézajících xattaven
byla práie 2000 horníky a lo ná
klídkem toho že kpotiČnokti od
mítly vyhověli požadavku jejich
1 xaveibní mxdy Ji od luny V
některých případech kdeí dolo
váno jest uhlí pro Irh byly spo
lečnosti volnými povolití mxdit li
ilanou lč lam kde uhlí pio drá
hy kontraktně dolováno jest jest
to prý nemožným mzdu lak vy
sokou platili a prolo konečně
stávka ve vše ch dolech zahájena
řinamský frúplav
dle zpráv Newyorských dostal se
do rukou kapitalistů anglických
kteří v čase nejkratUiu tlohotoviti
jej zamýšlí Koupili od francouz
ské společnosti vše co bylo hoto
vo za 65 mil (ranků a vymohli
od columbické vlády prodloužení
práv a lhůty na 7 roků od 34 říj
na 1897 kdy výsada nynější vy
prší Francouzská společnosr
nemohla prodloužení to dostali'
ale Angličané prý toho pomocí
různých partyk docílili Jednatel
anglický dlel celý rok v UogotS a
překazil obnoveni práv francouz
ské společnosti aby to dostala
anglická Tato vidí v průplavu
dobrou příležitost k zabezpečení
si důležitého vojenského bodu
jako jest Gibraltar aneb Malta
Pude to míti novou cestu do In
die a bude moci předstihnout!
Soustátí v obchodu s východen?
asijským a australským Průplav
bude postaven na základě plánů
Turnericho kteréž angličtí inže
nýři uznali za nejlepŠÍ
Úroda bavlny
odhadována jest tajemníkem bavl
nové bursy v New Orleans na
8758000 balů z čehož rozvrže
no jest 500000 balů na N Caro
linu 800000 balů na S Carolinu
1300000 balů na Georgii 1010-
000 balů na Alabamu 60000 ba
lů na Floridu 1226000 balu na
Mississippi 700000 na Arkansas
330000 na Tennessee a 2248000
na Texas V množství odhadnu
tém pro N Carolinu zahrnuty
jsou Kentucky a Virginie v Ten
nessee zahrnuty jsou Oklahoma
Rlissoun Kansas a Utah a v Te
xas Indián Territory
Nechce ze služby
Superintendentovi pošty v
Louisvillc Ky 1 G Wooďsovi
dán byl v minulých dnech pokyn
že dobře by učinil kdyby z úřadu
se poděkoval a když tomu rozu
měti nechtěl ' bylo jednoduše od
borem poštovním mu oznámeno
žc služeb jeho více zapotřebí ne
bude Leč Woods požádal soud
spolkový o vydání rozkazu soud
ního jímž odboru poštovnímu
propuštění jeho ze služby zakázá
no býti má a k výsledku soudu
pohlíží nyní četní zřízenci odboru
onoho sc snadno pochopitelným
napjetím
V Kansas City podána bvla
v úterý soudu Žádost za prohláše
ní Johna Flynna za marnotníka
Týž jest 22 roků starým a před
několika lety zdědil více jak $50-
000 I v z tvrdí ze žádost opráv
něnou není a že Žádost podána za
tou příčinou aby příbuzní jeho
nadále peníze ony v rukou svých
podržeti mohli
i
i'
r
r
t
i
f
4
1