Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 01, 1897, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
CHYCEN!
F A Novák obínény i vra
idy a ihJřství dopjJcn
VfřJlřJs v jUtoJoltck ktoftJlkttft jfc
Mt 14 MftWtMm MfciUII #t-l
Nl mnul #lktt # aW
čl ttáfi fiaU 4i(á pamatovali
iiuďi na r právu kterou jtiif
jdinI o poláni v VValford la
poěitk-m ťnora ktrýrul v stře-
clu dno J ťirtMf ni n lfní# vt
hký ob bl ířiiíir ii)'fii jhojfui
kíj4iift Nováka Zahokrfskhn a
tfi k tc řím I n i n Je a mnoho
tisíeřt ík ody j'ňíjni ale á
lo ft i jťh n Itdký liviit jak
f roli I rt uíí trus k zpltlno ntra
cm byl Obchod tento byl jd
ním t nsl%h
tamním j iikoi
v erb nt okolí
jak oiiamo i-
HO v krátkostí pld líni nkohk
pokusu o v ) loupení téhol uiiiério
bylo mělo t potátku a to
polár Ií n {Hol n byl lupiči do
obchodu onoho e vloupav&ímí
2e mrtvola latu rul ni jt
vlastně mrtvolou jednoho % maji
telů obchodu onoho Frant A
Nováka o němž vědělo e 2c v
budově dotyčně v noci h pat a kte
rý! hned jo poláni pohft íován
byl Zavedeným vyž třovánírn
zjištěno 2c předchoího vičera
odebral re do obydlí nad obchod
ní místností se nalézajícího s No
vákem zároveň i mladý íarmer Kd
Murray a jelikož pak po něm neb
po pozůstatcích téhož ve spáleni
šti marně pátráno způsobeno zá
hy podezření že nejspíše o tajem
ný nijaký zločin se tu jedná A
podezření toto ukázalo se býti vy
šetřováním poroty koronerovy
úplně opodstatněným Zjištěno
totiž nade vší pochybnost že jest
to mrtvola Murray ho a hned vy
slovena domněnka Že týž nejspí
še Novákem zavražděn byl No
vák nalézal prý se následkem hý
řivého živta na pokraji úpadku a
zjištěno že teprve1 před nedávnem
život svůj u různých společností
pojišťujících na $35000 pojistil
Z toho vyvozováno že jedná se
tu o chytře zosnovaný plán jehož
účelem bylo přivésti společnosti
pojišťující na stopu klamnou tak
aby zdálo se Že Novák v plame
nech zahynul a aby následkem
toho obnos pojištěný rodině jeho
vyplacen pak byl
Z počátku nepřikládalo se tvr
zení tomuto mnoho víry a to
zvláště ne proto poněvadž rodina
Novákova v celým širém okolí té
nejlepší pověsti se těšila a že do
sud mělo se za to Že obchod zmi
zelého nalézá se v poměrech těch
nejlepších Leč záhy "pochybnosti
tyto byly vyvráceny a to hlavně
tím že zjištěno že s Novákem
zmizelo i $5000 kteréž dle knih
v pokladně zachráněných Nová
kem do banku v Cedar Rapids
k uložení poslány býti měly kte
réž však cíle svého nedošly a mí
sto nich pouze jen prázdná knížka
bankovní obdržena Dále zjiště
no že osoba jejížto pozůstatky
ve spáleništi nalezeny skutečně
byla zavražděna Že klíče od zad
ních dveří zmizely že puška s
kterouž Novák obyčejně na lov
chodil a kteráž předchozího veče
ra v pokojíku jeho se nalézala
zmizela a konečné tčz na jevo
vyšlo Že Novák o různé částky
ošidil celou řadu ccob kteréž do
sud mu důvěřovaly a u něho úspo
ry své si ukládaly
Následkem podezřelých těchto
okolností zavedeno bylo pilné pá
trání a záhy zjištěno že muž je-
hožto popis Novákovi úplně od
povídal a kte rýž zároveň oděn byl
v šat kterýž též z příbytku jeho
zmizel viděn druhého dne po po
žáru v okolí Homestead a že pě
gky až do Iowa City se dostal
kdež lístek do Council Iíluíís si
koupil Stopa tato sledována
bvla dále a tu zjištěno že táž
fiohfirl Vidli byl V CoiiflO
Iufí h v nnVM v nvtl u
tdíniil ďitvný V OftttC #dř
oval t-U INifk pd- jni'itm
l A Sinithďi Portland Of(íti
i koipd KdyJ lMk tnfi m
'ddkontVnf rriy ib řnotti ii
ťfi lyl pofovnivln fnkopí t
trtit rukopis mi Nov4kov) 111 a
dl toho jiln lf top4 ifolyř
ni tkuťnA přatou ! No-
vAk kn(rn ft # ip le ín im
t l'rtUnd pfibvl II únof a nd
kul vjdil ilh privy ttn
polin" ihnd na rmltidalU a
d I'ořl Timn~fid kamJ 14
února plil-vl O-tlud tnUt
upfthUk du Sattlf fdkud JJ
února parník ru "Alki"ďi Jun au
odplul Iřfplav íipatfd po
jin ít ni J A Stuith po tníU (11
na d Alaky b) (Uť
ký d hmlník Iu (íofi(í a iďa tr
Ion c tu utrivíli ílitatlftu kar
ban fit ř mul idmu prý Novák
Jlí í ve Walínfd oddin b)l (
pólu 11 ve nh dovinl Itopy jrho
li bylo nipotiKi ným byla ta
okolnost Ir- po t lý t n fa ob!--d
n byl Novák v týž ía( v jakrn
t ilfivejSfio bydliště ftvho 11111 1
a násl ilkt íii toho také když (
tujíiíiii ktfí ctu onu ním
v) konali piohina j ho ukázána
byla tu I odkladně totožnost
j ho zjiítína a to vzdor tomu že
tváfnotí tvé oholením knírů ji
ného vzhledu dcxlati chtěl ' ju
neati odebral se Novák několika
horníky clo zlatýth polí v Klon-
dike a když posledně o ním poli
cie se dozvěděla tu zaměstnával
se hraním na housle v jtdné z
tančíren v líawson City Když
zpráva tato došla tu vzdala su již
policie téměř naděje Že na stopě
pravé se nalézá neboť nebylo jí
známo že by Novák hudebníkem
byl Leč dotazy ve Walford
učiněnými byla pochybnost tato
vyvrácena neboť zjištěno Že sku
tečně Novák výborným houslistou
byl Následkem toho vyzvednuta
ve vší tajnosti u guvernéra iow-
ského žádost o vydání stíhaného
a sice stalo se tak již koncem
května a že zatčení jeho na tak
dlouho se protáhlo zaviněno tím
Že v poslední chvíli když již ku
zatčení dojiti mělo zjištěno Že
stíhaný nalézá se mimo dosah
spravedlnosti americké a Že jest
vlastně na území anglickém ná
sledkem čehož dříve vláda kanad
ská o vydání jeho požádána býti
musela Žádost ve směru tom
presidentem McKinleyem učiněná
byla příznivě vyřízena 10 června
tajný s listinami potřebnými
bezodkladně na cestu do Seattle
se vydal
Průběh dalšího stíhání a okol
nosti za jakých zatčení Nováka
provedeno bylo dosud známy ne
jsou neboť vše co o tom známo
jest byla zpráva v pátek došlá
že zatčení provedeno a Že týž v
průvodu tajného policisty C C
Pernne-a nalézá se na parníku
Portland kterýž ze St Michael
Alaska vyplul a do Seattle
Wash v neděli o 3 hodině ranní
připlul Dle zpráv posledních
Novák ku zločinu za vinu mu
kladenému se přiznal Proná
sledování jeho vyžádalo nákladu
$10000
Zprávou o zatčení Novákově
zajistě překvapeni budou nemalou
měrou všichni dřívější přátelé je
ho kteří až doposud věřili tomu
že týž při požáru o život přišel a
že tudíž žaloby podané proti po
jišťujícím společnostem kteréž
pojistné vyplatiti se zdráhaly
úplně oprávněnými jsou Jedna
ze žalob podána byla 25 června
správcem pozůstalosti Novákovy
právníkem J J Novákem z Iowa
City a slyšení toho případu na pá
tek 27 srpna bylo odloženo
Odklad kterýž na žádost návlad
ního učiněn byl tehdy různě vy
kládán a teprve nyní vysvětluje se
tím že návladní o nalezené stopě
dobře věděl a tutéž íak před
časně prozraditi nechtěl a přeli-
(fini ha udaný ď ti íkIImM v i
řiadjl I' if doby M atn ní No
vtkovo pro i M illd' ř tr j}
v dobil onu prl íiiiihh tioati tmt
( nalífli riatati loid
If př4v obdníth tiniinio
bvlo opalffiií aby ratmý po
pfiv rl j hi ifopMvrn byli"
odkladu1 ilrj vfVřil titnfíiu v
AfiamoM 4ft ohavy jmu } ikr
tttt-nt Viftton by ďl l př'
hým mhyb Panuj' ť píof rinmi
V okolí niiíMif foJiořřfif takoví
by lynovinl j h 111(111 di-
ným n hvbi
VflOtfčRl llltkl
vt tkrflin iirKiiii'van'h ! I
itva poo týili ík Stál ih fiaří
na prý bud' v poradí ilnpů
tfmif v U1I1 umí ďlniikýíh a f
lni( kýcli kli f4í ito M Lotu
rta vňnjk v lápíMi Hlávkují (i h
lorníkft ivolina bla rflda
Niiimí ki K d ra' prác% Sov
r iiín vyjAtllil u prai koni -r
nt lé náldovně! "Nikdo d
ud nemftí' říí to vykonáno bu-
Zdá ke řní Ir ?k ré orga
nizované dělrmtvu plně ponává
ča )Í2 nad í l k inliožnil v J
kry žárlivosti a k utvoíení pdité
jedinké orKaníate kl ráí by v4r
mí možnými prostřsdky a napj
tím v(krýcb ml e aiadila aby
Ulnictvu náležitého uznání e do
stalo" leden t majitelů uhlodo-
ů vyjádřil m o plánu tomto ná-
edovně "Poíadatřlé thystajl
a ě t t é 1
e vyuati provolaní k ucinictvu
americkému v němž slovy plame-
nymi prohlašováno bude že zotro-
ěováno jeit monopolistickými a
soudními tyrany Tvrzeno vněm
nule Že (iíinietvo olupováno jest
o práva a svobodu tak draze krví
dedků vykoupenou Za účelem
tímto sestoupil se triumvirát agi
tátorů a dělnictvo mělo by přeď
lány jeho varováno býti Navr-
íovaná všt:obecná stávka byla by
tím největŠím zločinem proti ze
mi naši spáchaným a rozvážné
dělnictvo zajistě že svůdného hla
su toho následovati nebude"
O stavu íiroáy
uveřejněna byla odborem zeměděl-
kým ve Washingtonu ve Čtvrtek
odrobná zpráva z níž vyjímáme
následovní: Počasí za uplynulý
týden ve středních údolích v oko-
í velkých jezer v novoanglicku a
ve státech gulíských bylo osení
velice nepříznivým a zvláště po
kud se to korný a bavlny týče Po
celý týden panovalo neobyčejné
chladno v kraji východně od po-
íoří Skalního a z okolí jezerníhoa
z okolí hořeního toku mississipp
ského oznamovány dokonce i leh
ké mrazíky Sucho panuje dosud
v částech obou Virginií N Caro-
ině Tennessee Missouri a v jiho
západním Texasu a počíná pociťo
váno býti 1 v částech Nebrasky
Iowy Illinois Indiány a Ohio
kdežto na straně druhé spňsobe
ny zase škody přílišnými dešti v
jižních státech atlantických a po
dél zálivu gulfského Na pobřeží
pacifickém a v oblasti pohoří Skal
ního bylo počasí neobyčejně pří
znivým a pouze v Oregon a Wash
ington bylo poněkud příliš vlhko
V Kansas stav kukuřice značně
se zlepšil V Nebrasce kukuřice
pěkně dozrává a v So Dakotě
pěkně nalévá ač zapotřeby by
měla teplejšího počasí má li před
časnými mrazíky zajištěna býti V
Iowě Illinois Indianě a Ohio má
korná zapotřeby deště při čemž i
teplejší počasí značně by jí pro
spělo V posledních dnech do
stavivší se deště značně pozvedly
bavlnu v Texasu vyjímaje v části
jihozápadní kde sucho dosud pa
nuje V Missouri a v Částech
Tennessee a N Caroliny též za
potřeby by měla bavlna deště
kdežto naproti tomu v značné ro&
loze části střední a východní ba
vlnového pásma byla úroda pří
lišnými dešti značnou měrou po
škozena Žně járky pokračuj
zdárně v sev Minnesotě a v obou
Dakotách a£ v N Dakotě poně
kiel deflivýni pofíiri tthhnf f t iVjnýi li IkoMíli fakuli tl
byly t'til lk 111 bdi" ftiro př itňlikji li j t by v úplnou mi
tt'%f t Iřai 110 binl' VOřiKořl a Ida4 e iboliiilii tll
V'alniiKlMii okniii uy biidi jn }f m l) ly ' I ?! ' by
atíviodnnh 1 lit m Ho pod v Sk ty tu nou nir M-Winir p"
10111Í iiby yk-fiio hvIovMl- ť plotny a jiite potobfi' Úlvy
teh MřYdtifdi #a (o ale titatuf 'podfob ny [tíu oblí I ' h'
pokrok nnnfi v I ui Oklah -Jn 1 j fto lífďl ďlnií kU p
o' Kan%a jakož i ti pobfeJÍ ta Iuf ne lakovťhej iMfiání jakl
atlanllii kn výmikoii VifKifii !jakt tn prav piivod vitkeí4
Olíloífll BřoJl b' blilmbítit aoliihuj" IJTru
V N brat' bw7 KaiKtM Mitni
ti uvifn nia bvl v filboriiňo ofiMtlvm iifřimliitfm
opeu "( ořu tu U " ydUanni''''"y ')'''' 1 1 Spřá va d ml v-
IrUMi ( & ři fNrdii í
právaná t ikla b bpfi á t
nýcli iií'4 pndI Hati dráhy 11
e rialzaií U h V NM-ra- d
lr? ny iriw tib id 1 1 1 doi
ovat Ifi a dl hí odhadována
t ptfiiiifná Úroda omk na
Jl il buílů i akru a nlkívá ifM"""-1' Malnit a ló pořa-M)'
lana i- buUf) í'rola
fcorny oijřiajo Sna -%% na pi
íniitiin(i bntlů iva 11a trini
" " " t-iiMů
na 5řnf(i inu a mat na !'
jjti-i bu V IomA odhadována I
-M Mft korný na bnUA po
akru pniinie na í b lita na 17
aovMnaJj b V Miiaouri od-
adiij prnmrná úroda komy
na 17 b t akrů čehož Umlt
r"r l"° rf
máří l'roila nimky odhadová
na j -! lam na 15 b t akru járky
na it Žita na i a ovhi tm jj b
Slivka uhlíři
trvá dosud beze mniy a vyhlídky
na brzké fckoněení téže m jmmi o
nic lepšími než plí posh dní zprá
vě naší lak již oznámeno roz-
lodnuti jsou majitelé uhlodolú
zapoěíti s prací pomocí ttkéhů z
míst jiných pf ivež nýth a proto
také započato již % vypovídáním
btávkářů v domkách společno
stem náležejících bydlítíeh Prvý
krok ve směru tom učiněn byl
polečností Chicago (jas & Coal
Co jejížto doly UŽÍ při tratíc li
lráhy 15 & O kteráž přítomně
ve správě soudů spolkových m
nalézá a kteráž následkem toho
kdyby dopravě uhlí od skébů vy
těženého překážky se strany stáv-
kářň kladeny byly o ochranu ú-
ady spolkové požádati může t
POLITICKÉ
Americká strana
kteráž minulého týdne prvou ná
rodní konvenci v St Louis odbý
vala vydala v pátek na veřejnost
rohlášení svých zásad obsahují
cí celkem 16 článků V platfor
mě této vysloveny jsou požadavky
následovní: j Veškery veřejné
prostředky dopravní vlastněny by
měly býti státem a mělo by jich
ku dobru veškerého lidu používá
no býti 2 Zaměstnávání ozbro-
ené moci ze strany jednotlivců
budiž zakázáno 3 Požaduje se
zavedení iniciativy a reíernda 4
Požaduje se zavedení lepších zá
konů volebních a požaduje eaby
v jednom roce nikdy více než jed
na volba odbývána nebyla 5
Požaduje se oprava zákonů regi
stračních a volebních v tom spň
sobě aby každému zaručeno bylo
právo hlas svůj beze všech překá
že k úplné volnosti odevzdati í
Požaduje se udělení práva hlaso
vacího Ženám 7 Požaduje se
aby státem okresem neb obcí ne
směla býti udělována jakákoliv
podpora školám sektářským neb
soukromým H Požaduje se ulo
žení daní na ve škerý majetek kte
rýž vyřejností používán není y
Protestuje se proti zaměstnávání
141 Iouila ul Oniulm Neb
ZIMNl íHUKiltf cajKne I liti Noví iHlr v nlwb oílwi--h vláílnl trnt
vřnujn m vwlnl knih lAnoplitu poanl na Intjl lelngraruvini krawiplu a krmlenl parma
BTHA VA 1k ritACI lUutluJici mohou olxlr-tl mram ta prá I iM hraUn děna
KATAMm} — Ní i H řntol nof kauloR w rtorkjr kra-ipltu ae adaruia na
kkJUloti alr-u
NJ vť Ul a w)Um taHtonf távixl hn dm lni iáliiA nd fhlmira l'ro ludujlcl kleti
koukj dobrjtn prfipf-litm uloti aaopalfnny budou mnt Ispíiuj nas
TJIidklim) riohrlotitU lIro Omiha ti ti
' V fiVfié koinbmafr řitly by
' " U ly mna n #ikla# n
d Iodním a prolo tak i
! ' W t ř 4 f rt v ' I fny m!i£ní drá
"r lr 'H n( polofii i„Mi ly
-' 'V v ijtoii poplalni Iva iy
i 5 Vo)aAi- m
' "tni ápovMě lihovin
i úplné akáání tf ftké prá
a 1 1
? 'iiiini-
! 11
1 vřfm řádům 1 1 ti JHnotv
Kl tUrUM A„lUit odo-
fc uiuau yitMdu
„1 Uřv j„ ' {ro iJy á M(J{
Mvt „ i f ou
1 Nnrd flv lolainí e
' U u hy M UMVÍj
Mará a odpovídáme le ai„ avíak
stojí ť sotva a to Co m dá z
staré pěetě upotři bití to jeft sto
jan kterýž jest ale poile klisen
litiny a sám o sobě stojí a 3 centů
Hlavní výloha pČetě je- ia rytt
nápisu a eidnaku a když tni su
platit za dovoz staré f "st? k pře-
dedátif tedy se tím nic nevyzískáv
Pítě pro texaskou Jednotu
kteráž má znak jednodušší obsta
ráme po Í250
Všechny objednávky nechť jsou
laskavě adresovány jednoduše:
Pokrok Západu Omaha N b
PtazpM z hrobu
vrátil in'uifi'iii mfiJUi tm vnuk f&Nto int
k liíintl drttt I'l(iriilii jukrt vlo onUttol
mu -I udí i u'itH-l Vii-cluiy trniilik ihhIu
liy mimIuJI k ukráceni livoia n řlnt j dru
Id in HHi'ťii( ki ilnIm vfli( trváni ' Mulnrlp
m-iluliy h'ivin lirmli ki m-(ál!lviiii reivniH
tfHiiiiiH vviri)r rniijl m-putrn íii'álkr 11 mo
hou litl xároilkii :ulriijr llimlt tliToVini
řuluiUiil liorkou Tku vío-fná hlllvktt a
b li riiiillvn M)6-KiliciiH Ji-st (irivé tuk ifti
(lejití iii')řailk6iii iKtiiU Juko jich ixUlra
hf nl 11 víh-iií uílvánl J-ji nemtío t 1 1 dcmtl
lMirMÍov4no k olmrivi-iii etmt kJSillu a
IwiM-ťcíii iMiUoJnítiii odpoíliiku iiunl Jlulíjíí
ho r líři J-imx" J "iho riHlN]ku mul llltlor
Úflnky 1 il'inoři'iil prael u vynili iil duvnl
lio iimIi f) ulrkčlio Jii iMUlrmířny pilní ol
elKHlnik a uiiHvenf klurk inlioxrátr iiiiuck
uriMlIi iii-ho BliiiluriliD 11 11 tura nett riovlnáfo
nnl))ilii t irOHthxlku íniinf níliu nkitiiifltiu
úlevu u unorgll do hutloucmmitl
W výlet a ples
U-tHtá-lá lid
Ratolest Ml dočectafl C 31
Z č BJ
v Iinwimit Ntbt 8 xdři
l-mďto vilocl lak nálrřl m uo
lm vil I a vyultvlinolill řt-l Jel
ph-iliM-Miii Jun Kotlí k re
dHkUir l'ikr Zup a Jn NmliN
mu 1 1'rHiriiK NkIi (Kitiri lnnl
lin IiikIm dlnknvatl rlé ixJpol
pH vf lulu a víJpt iH plínu
ISmlavU- vticdril vwmtn
bou MouwMly K lnulo vilin
3%
VjlMr
7
'"ij--i
E
O 1éiI
Pánům úfadníkfim spolku
ťVetní (ilciK1nf) knihy jako
rr JouruaU (Icniit knihy a jiué ed
"Se nativru u Pukroku Západu
WT" " ' ' ' 'KU