Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 01, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POií ZÁPADU
v
WEIKtY_trHjON
oMAHA neb VE STŘEDU 1 ZARI
ÍÍ0YÉ ZPRÁYY DOMÁCÍ
zají
MONIKA UDÁLOSTÍ
řohUlilk ustřelen tuflil
E 1 Struble pokladník Far
mcrs banky v Shlhar1 Mích
přepaden byl v pondělí v bance
dvěma lupiči dvěma ranami za
střelen Jedna kule mu vnikla do
levé strany praoti druř A do pod
břiší Struble chtěl odejiti do
Mont Pleasant a byl iz o i hod
v bance kdež v tom byl přena
den Všechny peníze na hotovo
sti byly uloupeny avšak obnos
není znám Původně se melo za
to že Struble spáchal sebevraž-
dtt Pližším ohledáním zpozoro
vánj yly stopy zoufalého boje a
Danko ky rozházeny byly po pod
lazc Po lupičích není dosud
stopy
Zbláznil se
Na rychlovlaku dráhy North
western krátce po odjezdu téhož
ve středu k večeru z Omahy se
zbláznil J D Tollan president
bankovní jedné firmy ze San Fran
ciska kterýž nalézal se na cestě
do New Yorku kdež vscdnouti
mel na parník do Evropy plující
Tollan zachvácen byl utkvělou
myšlenkou Že činěn jest pokus za
zločince tei prohlásiti a vyhrožo
val každému kdo by k němu se
přiblížil Po cestujících házel
zlatými dvacetidolary jichž za
několik set v kapse měl Po pří
jezdu do Chicaga zapotřeby bylo
spoieného úsilí několika policisto
aby přemožen a do policejního
vozu dooraven bytí mohL Šílen
ství přivedeno bylo prý žalem nad
smrtí jedinkého syna kterýž před
několika měsíci na záškrt zemřel
Sjezd vysloužilci
odbýván byl v úterý ve středu a
ve čtvrtek v Buffalo N Y a dle
zpráv byl jedním z největšfch do
sud odbývaných Odhaduje se
totiž že síičastnilo se jej více jak
300000 osob Zvláštní lesk sjez
du dodal president McKinleykte-
rýž mezi staré soudruhy své se
dostavil a ve středu jejich veške
rý čas svůj strávil a také slavnost
ní průvod ve středu odbývaný
vedl Ve čtvrtek odbývána volba
úřadníků a místa kdež příští sjezd
odbýván býtí má a zvoleno k tomu
Cinctnnati 512 proti 214 hlasům
odevzdaným pro San rrancisko
Za nejvyšíího velitele armády vy
sloužilců zvolen J P S Gobín z
Lebanon Pa Odstupujícímu ve
liteli T Š Clarksonovi z Omahy
věnován od Členů štábu jeho cen-
nÝ odznak v ceně mnoha set dola
rů a řeč věnovací přednešena pre
sidentem McKinleym
Jenom 8 minut
potrvala republikánská konvence
4 soudního distriktu lowskeno
kteráž ve čtvrtek v Sioux City
bvla odbývána Za soudce navr
Žen byl pro zbytek lhůty soudce
Ladda kterýž členem nejvysšího
soudu státního se stal Wm Huť
chínson z Oranire City Práce
konvence vykonána tak rychle ná
sledkem toho že nedržány žádné
nominační řeči a navržení učiněno
bez hlasování jednohlasným
Osudný požár
vypuknul ve čtvrtek po 6 hodině
večerní v nábytkovém závodě Ed-
mundson & Perrine v Pittsburgu
neboť nejenom že při něm téměř
za $175000 Škody spůsobeno ale
zároveft t životy dvou hasičů zrt
cením se zdí utraceny Mimo to
ho pohřešováni jsou dva hošíci
kteří jak zjištěno z té strany na
kteréž zdi se zřítily na požár se
dívali a obavy tudíž jsou že mrt
voly jejich pod troskami nalé
V jilmu roJochfi
Zvláštní jednotě odboru indián
ského kterýž nějaký fa na Sisse
tou íednatclně v So Dakolé strl
vil zamyslí odporučili odboru 111
dianskému by přebytečné poem
kv uch Indiáni doposud nepotře
bují a jž k rolničení výborně se
hodí pronajmuty byly za mírnou
cenu skutečným osadníkům na ur
čitou řadu let s tou podmínkou
že po uplynutí doby nájemné ve
škery budovy hospodářské jež by
náicmci na pozemcích těchto zrt
diti museli Indiánům připadly
Jednatel tento tvrdí že spůsobern
tímto bylo by Indiánům značnou
měrou spomoženo neboť po uply
nutí doby nájemné měli by pozem
kv iŽ úplně vzdělány a hospodář
ské stavení úplně připraveny tak
že vše co by lim zbývalo učiniti
bylo by na íarmy se přistěhovali a
v započatém hospodaření pokra
čovati
Nechce je pustit
Během minulé zimy kdy jak
známo zvěři v Yellowstone parku
MIW ELI
8yn sekretáře pokladny K0 nalerd se ?
nuoB íei lira "bhiuuotihi
' 1 #
ainyk cbilKOOUtlcy a pni ugeo
a v pověstné Jackson Hole past
viny se nedostávalo podařilo se
1 A Adamsovi kterýž velkou
rančí při řece Orosvenor vlastni
chytnouti 77 jelenů kteří na ran
či jeho k stohům tam se nalézají
cím nakrmiti se přišli Když
státní hajný se o tom dozvěděl
žádal Adamse o bezodkladné jich
puštění a když rozkazu tohoto ne
uposlechl a k nejvyššímu návlad
nímu státnímu se odvolal byl tím
to podobný rozkaz proti němu vy
dán leč ani rozkazu tohoto neu
poslechnuto a Adams nyní tvrdí
že neučiní tak dříve dokud nej-
vyšší instanci soudní nařízeno mu
to nebude On prý jeleny ony
nechytil aniž je tam vlákal nýbrž
tito dobrovolně na pozemek jeho
přišli a následkem toho také pry
zákon státní zapovídající lov zvěře
tou dobou roční na případ tento
vztahovat! se nemůže
Kirtanicl vybráll
V Kansas City odbýván v úte
rý soud s T Careym majitelem
herny 'Derby' kterýž policií pro
vvdržování neřcsttié místnosti zat
čen byl a skončil uznáním obžalo
vaného nevinným Carey zatčen
bvl totiž pouze následkem toho
že zdráhal se zaplatiti pravidelnou
měsíční pokutu 'licensi' městem
hernám uloženou a soud nyní roz
hodnul Že tak ďouho dokud mě-
sto licenní tuto ukládali bude
místnosti podobné l neřestné to
važovány hýli nemohou Karba
níci pomýšlí nyní na vyzvednutí
zákazu soudního jímž by městu
zakázáno bylo jakékoliv pfi-kaf ky
ve provozování 'obchodu Jiir kl
sti
V iljmn iro iíp4Íu
Z Washingtonu oznamuje s
že odbor zemědělský chystá se ku
zavedení nové rostliny picni kt
ráž dle náhledu odborníků zvlá
ště pro západní suchopáry výbor
ně se hodí a pustiny dosavadní v
výborné pastviny proměnili může
Jest to sveřep bezbranný (Hromu
Iiiermis) kterýž výborně daří se
na stepích sibiřských a pustách
uherských na nichž žádná jiná
pícnina dosud dařiti se nechce
Na základě zprávy proí Hansona
kterýž jakožto zvláštní zástupce
hospodářského odloru do bilme
vyslán byl objednány v úterý te
legraficky a tuny semene rostliny
této a zkoušky s ním učiněny bu
dou hlavně na úpatí pohoří skal
ního Proí Ilanson studovati
bude ještě dále poměry a podnebí
O A OK
Diiwson City v AUsre a munWka Jeho
u™ j -
_ iJtl
ruce uyu vu wcn
v Sibiři za účelem zjištění zda
ještě jiné pícniny tamní snad pro
podnebí naše podobně by se ne
hodily
Odhal majetku
v So Dakotě obnáší letos celkem
$120167 166 což jest o J?776
010 více než před rokem obnášel
Z obnosu toho připadalo $74
63860 na pozemkový majetek
venkovský $1592527 na loty
městské $20455227 na majetek
osobní $9116435 na majetek
železniční $127202 na linie tele
erafní $57406 na společnosti
expresní $53406 na společnosti
telefonní a $1 1000 na společnosti
spacích vozů NejvyšŠíodhad po
zemků má okres Iírown a sice
$xqqi67S a nejnižší okres Stan
ley $18123 Hospodářského
dobytka napočtěno odhadčími:
314104 koní 537848 kus0 do
bytka hovězího 316097 ovcí a
235598 kusů dobytka vepřového
Hromadná otrava
V Maryville Mo onemocněli
v úterý po požití kávy R Hook s
manželkou synem a dceiou a je
dině tomu že pomoc lékařská se
rychle dostavila jest co děkovati
že několik itch nezemřelo Lu-
čebníni zkoumáním zbytků kávy
zjištěno že učiněn tu pokus na
otravu celé rodiny a sice namíchá
ním do nikrti
lávivéhn prásku
vinného
Nrly v ArkintJ!
Z lítb Rotk oznamováno v
prvých drieth tohoto týdne U v
mnohých íčkách potocích nalf
zeny byly v značném innottvl
muJI perlorwwné kl prý ne
obyčejně velkou renu mají Krb
ty jou prý velice pravidelně vy
vinuté krásnou barvou a cena
níkterých dle odhadu znalců jimi
ku prokoumání zaslány byly ob-
náší prý až na $Hoo Nejvíce a
neílepších nalezeno v í íčkách Sa
lině White a Fourchee Někte
ré z těch jež posledně jmenované
líčce nalezeny vážily od 30 do 50
gramů
Stávka uhlířů
trvá dosud beze změny a výsledek
její dosud těžko lze předzvídati
Isouť obě strany umíněny od za
ujmutého stanoviska za žádnou
cenu ncustoupiti V úterý odbý
vána v Pittsburgu porada zástup
ců stávkářů 8 majiteli dolů oblasti
té a po delším jednání zavrženo
jednohlasně ultimatum stávkují
cích Že přivolí k projednání spor
ných otázek soudem smírčím jedi
ně tenkráte když budou se moci
bezodkladně do práce vrátili a
když do vyřízení sporu 6jctů oi
a
tuny platiti se jim bude Drive
placeno bylo tam od tuny pouze
54c a tu majitelé dolů nabízeli
stávkujícím cenu průměrnou mezi
ctnou dřívější a cenou nyní jimi
požadovanou totiž tilAc od tu
ny a když to zavrženo prohláše
no že ten kdo do práce vrátiti se
chce může tak učiniti a místa
všech ostatních Že bezodkladně
lidmi odjinud přiveženými zaplně
na budou Zpráva o nezdaru vy
jednávání tohoto stávkáře příliš
nepotěšila a obzvláště ne proto
an soudruzi jejich ve West Virgi
nii pomalu do práce vraceli se po
čínají Čímž ovšem vyhlídky na
vítězství nemalou měrou zastiňo
vány jsou
Do trhu!
Z Kansas City Kans oznamo
váno v úterý že farmeři ve střed
ní a západní části státu napínají
veškery síly své aby obilí do trhu
dostali pokud přítomné vysoké
ceny panují V mnohých městech
jsou ulice vozy obilím naloženým
přeplněny a v elevatorech není
prý více žádného již místa Jak
farmeři tak i obchodníci stěžují si
na nedostatek železničních vozů
jimiž by pšenice na východ byla
dopravena
Odhadní cena
majetku Stock Yards Co v Kan
sas City ustanovena byla soudním
znalcem kterýž jmenován byl za
tím účelem aby zjistiti se mohlo
zda oprávněným jest tvrzení spo
lečnosti té že při ceně jakouž
zákon na vydržování a krmení do
bytka v ohradách společnosti té
náležejících ustanovil společnost
prodělávati by musela dle zprávy
v úterý soudu podané$658ooo
Dle odhadu znalce obnášel by
výtěžek společnosti při ceně zá
konodárstvem určené 327 proc
úroků ročně na uložený kapitál
kdežto při poplatcích jež společ
nost dosud byla počítala obnášel
výtěžek ten 1199 proc To se
rozumí že společnost s odhadem
tímto spokojena není a požádala
soud o učinění odhadu nového
Nová strana
V St Louis zahájena ve středu
prvá národní konvence strany a-
merické nové to politické orcani
zace kteráž dle provolání zamýšlí
pracovali k opětnému zřízení vlá
dy naší v plném duchu naši ústa
vy za účastenství 50 delegátů
i
pocházejících '# států I území
Zastoupeny byly tu stlty New
York Michigan Illinois Missou
ři lowa Kansas Colorado louí
siana a Indián Tcrrítory V -
iijovatf feči která pfedn'&ena
yla II II Selb rsem vynikajícím
trávníkem Z Petrott naznafen
sl program nové teto strany a
sice odporučováno zavedení inici
ativy a referendum ví obecného
ráva hlasovacího totiž rozšíření
tráva toho i na ženy odstranění
dosavadních předvoleb důkladná
ojrava našich zákonů registrač
ních a volebních úplné odloučeni
církve od státu náležité uznávání
tíídy dělnické jakožto jedinkého
to zřídla veškerého bohatství ná-
eŽité chránění dřlnictva našeho
před soutěží ze strany práce cizo
zemské zakázání vlastnění půdy
cizozemcům a úplné potlačení tru
stů a různých obchodních kombi
nací
Pecutlikiné marylanJÍtl
odbývali státní konvenci svou ve
čtvrtek v Oceán City a Gi proti
6 hlasům prohlásili se shromáž
dění delegáté proti jednání před
sedy ústředního výboru státního
sen Geo L Wellingtona kterýž
předvolby v jednotlivých městech
řídil ve prospěch frakce své a mí
sta ve prospěch jen přátclů svých
opatřoval Výsledkem dalšího
jednání bylo že předvolby 23
srpna v Ualtimore odbývané pro
hlášeny byly neplatnými odbývá
ní nových nařízeno a konvence
do 1 5 září se odročila
Pepublikáné pennsylvanští
odbývali státní konvenci svou za
účelem navržení čekanců pro úřad
pokladníka a auditora ve čtvrtek
v Harrisburgu pro prvnější úřad
navržen hned při prvém hlasování
J S Boacom a pro úřad druhý
L G McCauley V přijaté plat
formě schvalují se zásady obsaže
né v platformě národní republi
kánské většině v kongresu vzdává
se dík za projednání celního záko
na Dmgleyova a schvaluje se ad
ministrace guvernéra Hastingse
V Cedar Rapids la zahájen
v úterý státní sjezd katolických
lesníků za účastenství delegátů 26
dvorů Dle zprávy předsedy
vzrostla organizace ta v Iowě za
poslední rok ze 14 na 27 dvorů a
ze 786 na 1372 Členů
V Oconto Wis prodána v
úterý soudem spolkovým tamní
vodárna ve veřejné dražbě za $500
firmě National Foundry & Pipe
Works z Pittsburgu kteráž proti
vodárně pohledávku $2563732
měla Vodárna stála více jak sto
tisíc dol
V obvodním soudě v Elgin
111 odmítnuto v úterý vydání
soudního zákazu jímž přestěhová
ní hlavních úřadoven organizace
Modcrn Woodmen z Fulton do
Rock Island zakázáno býtj mělo
V New Vorku nařízena byla
stávka všech krejčích hotovením
plášťů zaměstnaných a očekává
se že stávky té celkem 12000
dělníků se súčastnf
Z Victoria P C došla ve
čtvrtek zpráva že princi Lojgimu
členu královské rodiny italské se
podařilo vystoupení na vrchol ho
ry sv Eliáše na Alasce při čemž
výška její na 18120 stop zjištěna
Slézání hory vyžádalo si 39 dnů
Cena tabulového skla zvýše
na byla ve středu o celých 7 proc
a tvrdí se že v dnech nejbližších
ještě více stoupne
V So Dakotě vzat byl vojen
ský census totiž seznam všech
osob mezi 18 a 45 rokem a cel
kem napočtěno jich 35000