Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 18, 1897, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3
Pokrok 2SApadu
W M PobřU bývalý vdko
dt h'Iník Newyonký cmMv
plbk v rn wyork li lb tur n
HlOfřltíi po d U nyé nrtnoij
jahn dtudf cMovk t s domova
!'♦ rmlmy HobifM byl ř !h"'
lTj(ft el fljÓíh'l íi( %f
MfIJnfm íboJbu 4 platit t mřín
honáVibrtěho nohou íff KdyJ
íiřfivtř Cl t lan I r v n prohlá
tl Vf( kaudldunřu Ub r f 4
řhl V poltfo ký vlf titrtrrl p íif
4!ldbÍV4l I(M Mm
ft n n n A f I Mtl a Vulnf-
fopě 1 4 k díbko fr fMU" I IiM
dali př nl nta b Iad4 o f i 1 4
M fníMo 'Iý pn-dil j j fM k'm-
ulát Cíiiii' odkud vříid
pffd _J ftiřtdl i bud fU flIOf f(1
lak l amrt Malá if t i pouhou
úlevou
Jí JdOřiohy ochřlňťř
Na avóě j mnoho hrdinných
lidí avíak případ :v óovk
jenž l"í brlí ni ntoJ Mi'irt(!t kft
ku ai bránil tonout (do jf 4jit
velmi řídkým Patnácti! tý Ch
"Sf rait V J f y Sficř' Juni lion
I' je rurikuti hál mu }' fi4
noha Vr V t r t k oďďral
jedním soudruhem k Pm# ( fotu
aby (aut v) koupali Spoíóiík
ji ho dotal e alf do hlubiny a
joal lonoiiti Sf f tt dlouho
nrromM I puitil s- za ním u
chopil ho jednou rukou a vlaiy a
plavaj o j dně ruce noe do
pravil ji j na bř h kd Ž ohro
žený hoch bro otavil Strait
ztratil před 5 hty nohu a vzdor
lomu ! vyrostl ve skutečného
athlcta Hraje míč jezdí na bi
cyklu a běhá o jt lné nor a j tlní
itrli jako kaJdy' j ho soiulruh
Jáko v Dakoti
'Státní si kr t'tf ohiosky' uvt řt j
íconctin týdne statistiku rozvo
dů a Ohio za rok kouřící it rvn rn
J897 z níž vysvítá 2c Uzmála v
Ohio iít tolik rozvodu jako v o-
hledu tom v pověstné So Dakotí
Fro cizoložství obdrželo rozvod
410 inuŽft a 1057 Žen pro opuStČ
ní 410 mužů a 1057 žen pro tý
rání 76 miižft a 491 žen pro opil
tství la niužfl a 186 žen pro pod
vod 10 mužů a 16 žen pro různé
příčiny 14 muŽň a 54 Žen celkem
obdrželo rozvod 735 mužů od žen
a 199? žen od mužů což činí úhr
nem 2727 rozvodů OdmrStč
jiých žádostí o rozvod jest 1070 a
dosud nevyřízených 2965
Smrt hrdinské Ženy
Mladá pí S Wargeová zahynu
la v pátek v Jersey Pa pod koly
vlaku při pokusu o zachránční tří
letého Štřpána Kroga Wangová
jež bydlela nedaleko Železniční
tratŽ vidč-la oknem malé dřeko
na kolejích jež si tam bezstarost
ně hrálo nepozorujíc blížící se
expresní vlak liychle spřchala
je zachránit leč sotva že vkročila
na koleje přihnal se již vlak jenž
ji srazil k zemi Dčcko bylo
usmrceno a hrdinná žena utrpčia
tak tčžkých poranění že jim za
krátko podlehla
Nepovedlo se
V Central City Colo učinčn v
nocí na pátek pokus na lynčování
4 vžzftft kteří obvinČni jsou ze
zavraŽdční horníka A Goddarda
kterážto vražda v hornické osadí
Russell Gulch spáchána byla
Dav lidu vloupal se do vč-zení a
požadoval na Žalářníku vydání
klíčů od cely v kteréž obvinční
vŽzněni byli a když vydání tčehto
odepřeno tu jednoduSe celá řada
střelných ran do celi oné vypále
na VězBové však vyvázli bez
toho nejmenšího poSkození neboť
ukryli se za žínčnkami z nichž
hradbu byli si učinili Druhého
dne byli vůdcové davu Šerifem vy
pátráni a zatčeni a obavy jsou že
to další výtržnosti za následek
míti bude
Z pomsty
kteráž na rodiče namířena byla
zavražděn byl v pátek v Karlham
N M tajemným spůsobem 15b
tý HarolJ Morley Týž vyjel si
f-fpíb don na přií)dku kofttriíi a
k Viřifii nÍWtiŘ ildii lll fnil
Vola j' ho Ma třoMi' Itoupdjií
dík t loitA m nh f mrtvol t
j hn k ffMiHfmti fffift)i Uhisn
a J "v ' n 1
řtn lMrhl
ft ni fV Iff V pifl I fniiwofxf
MmI ( h II Uop a II fid
1 1 'alfbtt 1)4 UÍ p'tdifl4
lta p'tWuíftl pniť-ťn)' ' k'f
řll 1 1 ' I f ilukau k imi' ní loi
v rukou mi V pm dní d"l y
puklo f'{il v fr ť fint m íii
hk pfjífíi a !' í jeli pokaM'-t-U
fikl rl budov klrií
Iťo ut vifníM a v vi( p")i
Ut H4 I')t4 Kdv d ikay - obíabt
V4'i !u př l U fty plrnil %#
liu l II k mu lofím a o f 1 ? ku
lt íí lí o Kuw ttapuut byl
ř#MMI j Um
alnf)ií ťtňu on Miiovido
kouťun lydíif )v tAU't pok U lni
lnliurA I 1 1 tl4 iUt !) na u -lid
iiaíf n'io(a lný afi4ř
řhivtů ktřípo avra?di'ní pf l
dy ípaftkfho iniui!' řlva Ca
nov a- t I ram iSpařihka a lla
! vpovfni byli a t ní hl nf
li á á 1 ě
kolik db do)h npMV křoky
( ku břrhtíut jmi rii kiti obrátí-
palAc uock
Milionář Willlam Hnrkefellvr podílnht r
#
umí iimninn iiiiuiii 1 u iniin- iM'ir inioin i rryi"wii (wir Hiinii ijz
řa iVfíťin ulomení lnnf im 12 VWWi en} e utxiíkovf Iťx kefi-ilcrovl zilii
pííliS mnoho a niitjíří re xHtl prý pruilali totu letni nfdlo vé za 3V)0(XI
li Nový přisitthovabcký komi
sař T V Powderlv Drohlásil v
v rozmluví se zpravodajem že
použito bude vSech prostředků
zákonitých aby zamezen byl
vstup na břeh náš vůdci španěl
ských anarchistů Planasovi kte
rýž úřady francouzskými do Jla
vru dopraven byl a tam na loď do
Sp Států plující prý vstoupnul
VeSkerýni přistehovaleckým úřa
dům v New Yorku liostonu Phi
ladelphii liattimore jakož i zá
stupci našemu v Quebec Cauada
rozeslán byl v pátek cirkulář kte
rýmž na Španělské anarchisty
úředníci upozorňováni jsou a kte
rýmž Žádá se aby cestující veške
rých lodí které v nejbližfiích
dnech z Ha vru neb Anglie připlu
jí bedlivé prohlídce podrobeni
byli tak aby přistání anarchistů
zemezeno bylo Zajímavým při
tom bude pod jakým zákonem
přistání anarchistům třmto bude
zamezeno neboť dle dosavadních
zákonů přistřhovaleckých smí to
učinČno býtí výhradně jen vůči
pauperům dčlníkňm kontraktním
a osobám kteréž pro přestupky
kriminální trestány a ze zemí do
tyčných vyvezeny byly Při tom
zákon náS výslovné praví že usta
novení zákona toho týkati se ne
má osob odsouzených pro přečin
neb zločin politický byť by i zlo
čin dotyčný zákony zemč přísluS
né zločinem sprostým oznaČcván
byl
SkllzeA tivlny
dis odhadu znalce v oboru toni
II M Neilla bude prý letos veli-
"'"I n lM VilIfliNfill I 1 1
d pří v' vímIi řdtf fh uřodii (4
n'-jvíí( Jiki tiw kdy fŘfháw
riina byla ( 1 1 k m kli no prý
fMilr V Sp S H h pří lil jmi Cl
fiu y"'o balí pfj pff
uivYin piaf triaduri ytf 11 I
ai fit ~ j
" Nin fv)Kriif j{M)ll
I11 i 7 r
Ku krvivé Itálii
hAi v pit k vi' l ultou lil mr
f)t oy ornátua M řfl Wofrd
1 u u n 4 fciri poru
lou o to kd' fbMtuA hlavni i'iřa
4 A
lowiv ořť4Ui'4e t tl4 Ve I ftl
l"fl rj {ok loUftl itakati
l4lf Spof ttllto ! lil lio
ví" )4k l rky a v poub dní kou-
fílf U-rU V lului'pie 14 by-
I4 odb_{virM uii i no při víJfrioi
vHinoii y úřadovny do Kor k
Mand pří ttiovány byly Jak
ltn!f Injo !II1 í n koUVf flff VI'
u1rnot vf to vyvdimt byl
ouduí í!Vai kťříutí thoviní
1 ú(i dov 11 proaliuuie akaovJno
i by lo a kon ly'ul do pmi
ina bylo odloží 110 Odklad tento
ih byl v ' k při ♦ huti tón kdož
př s{ liovíní úfadovi n do{otk
Ul ind ! příli a tak poíditt loud
o odvoláni nákazu tohoto £ádo
stí tťío I ylo ve Óvrt k vyhoveno
a kdy l'nltoňaiifí na thov4ní
kkellkka
peirolcjnif kťm trnutu ni4 H řece Hu l-
dobrovolne přistoupit! nechtčli
usneSeno konečné docíliti toho
násilím V pátek zjednán zvláSt-
I
ní vlak kterýmž as 500 občanů
Rock Islandských do Pulton se
vypravilo za tím účelem aby zde
zápisek a jiného majetku organi
zace M W oí A se zmocnilo a
do Pock Island je dopravilo O
této výpravě dána však do Pulton
zpráva a tak když vlak tam dora
zil očekávalo pány stěhovače ne
milé překvapení Přivítáni totiž
byli několika proudy vodními z
hasičských hadic vrhanými a ná
sledek toho byl že strhla se vSe-
obecná rvačka kteréž dlouhá řada
oseb více ménč norančno Zá
roveň vytrhány byly kolem vlaku
koleje takže páni z Rock Island
ani na ústup pomysleti nemohli
Čímž iláno bylo Šerifovi dosti času
nový úřední zákaz proti účastní
kům tohoto nájezdu si vyzvednou
ti Přhem kravalu zatčeno bylo
celkem 150 osob a obavy jsou že
dalSÍ výtržnosti budou ješté násle
dovali Stávka uhlířS
trvá dosud bez vážné jakési změ
ny V posledních dnech týdne
vydáno bylo proti stávkujícím ně
kolik rozkazů soudních jirniž za
kazováno bylo jim na majetek
různých společností dolovních
vstupovati a zaměstnané tam hor
niky ku zastaveni práce přemlou
vat! a krom vSeho očekáváni roz
kazů tčehto vesměs uposlechnuto
a žádné další překážky horníkům
při cestě do práce neb z práce
n kíadeny
1 % _ í g
f(MI # mihotat
!!
ho 4MiMiKtornt pfiliyla v no
loi i( I K4ÍW ( lilppew Ifldiiflu
Mfutimoty aby lam piodMova
la plotí mý tlenému pbthová
ni kmíne (oho 0 i rvaM Mill
Par ri While lařlh a Iťd k#
řeřřvae proti hovánl př
l liij rudoti Maři na (oni {
kladř au júda na r tvar b h
ttth ku -dliari( i)lio( jak
onaiituj" dífia bud" Indiánům
irřóli odpovď líprve po fiávřatu
irtpknřa k 1 1 ryj indiáiiik)'m od
bof#m vyláu latu b)I aby o pra
tón lavi vól e přínvd-'d
t WjíMňctOňu
{ VVatnní{tfiiu iMuíuii no ve
Óvřtk Iv v i vynluií 1 111 pro K'u
ko tafie př - I" A llitihfOík
M Loun tafí tiřílf iirnt
b ntňv a majili I im taití továrny
_ _
na tabulové klo
Konubui iia-'iui ? Med linu
ř puiiii' 1 oiumiui ouiiii 110
l s a a
veótruk ulitnímu iMllnru ž
obiiiiin lam bjl k umrlí atiiri -
kj oan Cha Padford a íe j -
bne akroó ní vlády fiaf muž
uovrdení popravy zabránili Kou
sni tvruí Je lalford iHlsoueii
yl ii vínu a týž n íhb d udílí s
ním prý m ji 11 soudce před kte
rýmž při líčeni konáno nýbrž i
Velká čál Veřejnosti
J tieni rálním konzulem naíim
na Kubu podána v sobotu odboru
státnímu práva o spůsohu jakým
toužilo bylo oněch Jt 10000 jež
kongresem na úlevu bulou trpí-
ích občanů amerických povoleny
yly Za obnos tento obdrženo
lle zprávy konsnlovy 10975
arů Španělských Potrava to-
kytována byla denně as 1400
osobám pfi denním vydání (jtfc
penězích amerických Sto je-
lenácti osobám poskytnuta byla
svobodná doprava do rňznvch
míst ve Sp Státech
Státní sekretář Sherman vy
jádřil se před několika dny o po
stavení Španělska vzhledem ke
Kubě následovně: "Španělsko
Kubu ztratiti musí To jest jistou
věcí neboť dosavadní zápas déle
ydrŽeti nemůže Do dneSka stá-
o to Španělsko $200000000 a
nyní peníze jsou pryč a více jich
dostati nemůže Nemůže zároveň
ani zaplatiti co si již vypůjčilo a
jediné co mu zbývá jest prohlá
šen i úpadku státního načež může
započíti znovu ale bez Kuby Po
vstalci kubánStí bojují jedině za
účelem dosažení samostatnosti
kdežto vojíni Španělští bojují za
plat a jakmile plat zastaven jim
bude bude i po zápasu Španěl
sko není v postavení aby válČiti
mohlo kdekoliv Přeměno kteréž
na lid Španělský za účelem vydr
žení války vrženo jest velice těž
kým následkem čehož vSeobecná
nespokojenost ve Španělsku dříve
či později vypuknouti musí Je
dině zastavením války odvoláním
vojska a ohlášením úpadku může
se Španělsko zachrániti A k to
mu dříve či později dohnáno bu
de My doposud neučinili ničeho
k podráždění lidu Španělského —
hleděli jsme si dosud našich
vlastních záležitostí a slepi jsouce
ku vší té bídě na Kubě panující a
hluší ku prosbám našeho vlastní
ho občanstva jež našeho zakro
čení na Kubě si přeje"
DROBNÉ ZPRÁVY
Jenom 10 žen má prý Albert
Milan kterýž v pátek v New Me
xiku zatčen a do St Joseph Mo
k potrestání dopraven byl Žalo
ba proti němu vyzvednuta man
želkou čís 4 kteráž v Míssouri
usazena jest
Ve Washingtonu spálena v
nedělí mrtvola zemřelého vyslance
koreanského Pam Kwong Soh-a
za účastenství členů vyslanectva
čínského a koreanského Obřadu
přítomen byl í korunní princ ko-
reánský tou dobou v Soustátí
meškající
V Ilaliimořf popraven y p4
bk 7f roků niarý P Monalmn
kt f ý 4 j) května I t manMkii
vou avřaJdil
VV Spokane VVah poulfr
libye utřidu y návalu okamJc
lho Ifb nMvf hiffiík J 'ílioma 4
oohy a konct řáděni jt ř uóněrt
bpřve (třikrále kdyl áiti kulili
i mi řažt ti byl
V llofine Tirre Mo vybiitli-
lo ve třrdu V ttlovóióil dole Si
joe ai joolh dynamitu při fVfnl
dva horníci tumrmií a 5 jiných
poranóio
V Salifuat Cal zakládá e
rtóii k 4 kolonie Zakoupí no
proatím 1400 akrů a oadní(i t-
iiiótnávati budou hlavně pě-
ováním ( ukřovky
Ve V llinglon Kati panuje
pof tm t Vod ířliou H iněmlukoil
řadou ohbdně ceny a vodu a ná
sbilkcm loho ne ji n le fuslo jet
úplně bi vihly ale árovi řl i
ráie ve všech bimnícli dílnách
aslavi im býlí musela
V Milwaukee zaló ri byl řb n
zákonodárstva ťh Polachek na
iďžalobu pro pokui iiplact nf raď
ního ICIkerla jemuž za hlas pro
jistou ordinanci Ijou nabíel
V kož lužně ve Palla Cřeek
Pa udála se ve Óvrti k 4 záhad
ná úmrtí Všichni 4 dělnici pra
covali s kožemi jež z Číny impor
továny byly a má Re za to Že v
těchto zárodky prudké nějaké ná
kazy se nalézaly
# V Peoria III zatčen byl bý-
valy tajemník a nyní pokladník
organizace bratrstva zřízenců Že-
zničních V A Sheahan pro
zpronevěření $1840 peněz spolko
vých VClevelandu poskytnuto ve
čtvrtek vzácné divadlo pěti vod
ních smrští Jednou z nich spň
sobena na úpatí Coe ul značná
Skoda
U Čado Mills Tex vySinut
jy 1 v pátek v noci z kolejí osobní
vlak dráhy M K & T a sice sta-
o se to uvolněním kolejí na stra
ně kdež hluboká strž se nalézala
Vy jma vozu spacího vySinuly se z
kolejí veškery vozy a následkem
toho také značný počet cestujících
joraněno O život přišel pouze
eden ze zřízenců železničních
Z Vellowstone parku ozná
meno v sobotu že zastaven tam
by l dostavník s několika cestující
mi dvěma zakuklenými lupiči a že
kořísť jejich na $300 se odhaduje
V Hockport Mo vySli si v
sobotu za město mladíci L Hayes
U Sons aby tam nějaký starý
spor mezi sebou vyrovnali a prv
nější při tom uhozen kusem cihly
do hlavy tak prudee že smrt té
měř okamžitou byla
Do Tacomy VVash doSla v
minulých dnech zpráva o utonuti
arniku Mexico kterýž z Alasky
výpravou vědeckou kteráž na
Alasce sbírky pro Pielldovo muse
um v Chicairu konala se vran í
Členové výpravy a lodníci se za
chránili leč sbírky byly úplně
ztraceny
V Palarm Ark strhla se v
neděli při pokusu na zatčení Čer
nošského vraha H Korra krvavá
bitka mezi přátelí téhož a pomoc
níky Šerifa při níž 3 osoby usmr
ceny a 2 poraněny
— "The Milwaukee" jest tou
nejnovější novinkou dnes v South
Omaze pro známé i neznámé u
I W Havlíčka dřívějšího maji-
tele
upera House v Kavenna
Ncbr Vkusně upravený hostinec
ten zásobený světoznámým Mil
wauckým Schlitzovým pivem zna
menitými likéry a doutníky nalé
zá v č 2512 N ul v South Oma
ha v tak zvaném Pivoňkově
bločku Když zavítáte do South
Omahy navStívte krajana a buďte
ubezpečeni že uctěni budete jako
nikdy před tím VáS 1 úctou
P W Havlíček majitel