Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 18, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
POKRCW
PABU
WfttNlV MfiriON
tnHtf
WC 4f OW4IM NU 4# fif ( MTfl
ROČNÍK XXVII— ČÍSLO 3
i)hJk HÍBt VE STŘEDU 18 SRPNA I8U
rHium fot r au umí li m m
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KI-OMKA UDÁLOSTÍ
r
Sliv tivMy
odhadnut byl fiopoáf kým kI
1'Ofi-m jak v úterý oznámeno nu
K6fj proti 86 im i lt rvrnre l4h
V rot# minulem odhadován Mv
bavlny H4 81 pfftrti'ný Mav j
jl v Mfníi dní po minulech Mi ro
ka obnáUI 86 i NjU S iJr-p-sVnl
j ilfi 4 rvt ntt v íiřoř-
Kii N ('arolinA S Carolm
Ibtfovánlf fáleJítottl MthaftiV
A fřaďf S4in Vnthhna A
loan A" kťfýJ! je jd-
ním l nrjiUfM h dpolkft v oboru
lom i Jtffřfl lM dotid tnlnfm
í nrjjýfiřUi li v oboru lorti
byl pnv4Jován f f i rpráv kte
ráž j t liftu Iry 14 podána y
Uáfl byl pf'hytek v rbnoi
li j6Mo kt y JI !ak fírif audi
tora 4 prohlídkou kfih hotovi by
li shledáno )i fiiMo přebytku ?
jeví li bod k 4 o thoď k vlicf
tnnfnt $ i6j6j i obnáw jí I foť
ofIK ni auditora pfi-obib tr i
podílníky fi4'lf jHKhojMlf lny
jírMi iíi¥íIí lili třM ulív4 jíl f'l ř 11 f'Jii7l'iMf)I jifn j ffMif I ni4 JH jvyi
liorrifki lh k rýt li innh t U m tk fnil' fi(Mtov4lr A jk j tt timíliM trtotu Hvť
ufinanit U ilil HMfiM - l'"il dním mi of4!fm ln Ihrt l-yl- I !n ]htut! )"
ift4l ir4vlii M'M4lnií Mil [i(it vti%lfhnfáth ni ImIh4? nírui ftikl rak ti''
itií lívktijl (mí 4I vlc vf I uplynulou f""- ftf4'lnf(n iJHjj U n hUvn ť n jffíliffft ji
fol iyi r MíJ5 fřt hifř I jffofi vnfnfif- n fMíit fm I4Í
Iíl l'fí'li mih v r rnirnilrn inn 11 lotií lio l4lfť
jjjjn iifnii 4 1 1 y v fff l fiinl iloj'i l( řfvii4 lUtovduy
iltolm Z llali nl nU I 1 1 v fml tí5 I # tltff mmu In
fhliMV4lf ft 5fjl' " 'řoy-
ulití 4 I' t y fttinuljitti i'-l j-
i4 444 tmi
# vlišili ii i jffir# íjhy i n
tvkykl:fl f c#il4lnllin rřni
ři4i(hu il'lfíí N4 !' htt ni-
Ařřivtfk l n nMít4ifni iijimu
slUkAKi i h io frNl kl' J nr
i(-4tk m ulili t4vkoti vyvolili
to vl4k liofil4 v o plní (b o ' 7 tt t
k r i i rfíMcn 4 I4v] nu nyní ImmIo vy
i i ' i l Ifoviní kam 4%tn tnf
ti4iecn iMinniiuviifi iv ifiriy n
l lovu:: VirijiřiU Iuiané "" '"K
ot N Cířolina 07 S VtuUn lwíll fcofilcl
gi (Worgia j$ I IoímU KH Ala-1 v konvi enti uU řý v (Jtlumwa
lama KM MÍHÍ4íppi Hj Ttia Im!lyv4n4 filiolli nmlávko
íH Atkansa iio TnncaM' Hivatí v idjinti níivkiijřtkh oulni
Ttrr 9 allift vycliln(rl r lo víak iiloiili
l tytlnf pnplalck i$C pro lomí z
n?lio2 Iil4(ivkl KMliny Hlávkuji
cíth pmlporovány ú mají Kun
vrnce I iyl1 vt liro h oHlAna
rulioť sotva čtvrtina tlum hýla tti
MÍMiurí M5 Iiulian
Oklahoma H6
líli m1 lov4l no j t uhlí íow I v 1 í I (if) t k v plntHiovahlvii ttl
nk( a kii4tk4! a í liorníky v o lni rfcm n Uif krl ílo v ř
_
hon iMifo ('iImi oikI kli a
ra(koi a'' loni pro Hryana Ma
oval rnktífak n ouhií a i1
k'lyly iiMiniiioviii{ j ho upolvato
na tom ta I y totl 1 wtnxm
taviní pÍt pfinutíti iupla
lilo
řro flivliaoM ioJu
pokutován tyl v třf ln rliiras{
ikí pan ra!ní W Manulir aoml
c m luiin tii a it thuntt n k
pokuté lliiuo m k 90 tln dm v okr
vřfní MarigUr fil nHoIika
tilny chlubil Í! prý nalí n
mu pfi ilíiím jt ilním ol hoiriiki rn
ťiiiliitt k v iilmoKii liixio ja ha%
j ho pro mlh ní výa!y -l-k irícké I J'H4a5
potiliřtií tiráž když vSak pfrcl
j vi Ikon porotu přt dvolin hyl aby
otmM'1 poíit phtlio¥alýf li pff- víry vt píijmouti ni ! tu ni-
ktudtíkn niiKfkfl IV''t' Ikly přijmout! y n mohl
přibylo jích v rot iiplyniikm t (ittllhAn kiotuíK
poi- 1I5JJ ' Hakoinkoih r- tH MÍtní konv nri vou v
ka khiiiil poíi t pííthovalfu á faf{ „ JhmivíIU' a MtU 111 na-
JSloj v rm- př lchofm na J J-1 vrlc-nf 6kan pro ňral tipiníka
vy vnll v ntrrí v Ikavcr Fallu
l'a 7b tý ho&ík pí (i Ktithma
novó Tíž vntrřil totiž avímu
jcdnorořnbmi bfatKřkn trubící ml
vil ichovd jmrupy ktirž k naj
novánf gumových obruíí na bicy
kle su tiouiívá do krku pumpo
val chudáCkoví vzduch do žalud
ku tak rychle jak jen pumpou
pracovatí mohl Když matka k
dřeku přiběhla byl holík již v
r'ivu bezvědomém a žaludek j ho
naulnín bvl jako malí balon l'o
vytažení trubice vzduch rychle
unikal a dicko záhy píivedtno
opřt k vcdoiní
Stav osení
Hospodářským odborem vc
Washingtonu vydána byla v úterý
podrobná zpráva o stavu osení v
den 1 srpna a stav jednotlivých
plodin odhadován při tom násle
dovnř: Korná 832 jarka 867
žito 898 tabák 787 a zemčata
779 Stav korný jest dle toho o
13 bodů vySSím než počátkem čer
vence a o 118 nižším než 1 srp
na roku minulého V jednotli
vých státech odhadnut stav korný
následovní-: Ohio 8c Indiána 02
Itlinste rt í t r t tr 1 r Ur Tnua KAPITÁN MERKY
78 Missouri 87 Kansas 70 Neb- Kapitán Willinm L Mcrry byl untauovcn jircílilentein ra vyslance do vřW mnu
7 M ssouri B7 rs-ansas 70 mu 1 lh „ 8tř0(lnl xmerro avSak proti Jeho pfljoif řinény byly nitmltky
raska 84 1 exas 031 ennessec 90 Tý nnriMlil ve mihu New Yorku Hvínk Sil mnolift Jela na pHCiucKcm po
a Kentuckv 02 NejvčtSÍ zhorše- bfeíí a po kolik rokĎ byl koniiulcm wicuraguy
bvlo z Kansas a
oji oMatnu h jti-jni vrop-
skch uvéilí dlužno Anglií od-
ktidŽ kbulo přiotMiovaUtvt % ly-
na V974J ? Švédska kblo t
11137 n 1 3 4 Norska M 1 5 3
na 3H41 a t Inka ze 40301 na
0 Riicm vývom
ap IjiiíIio oudu Vdor v sko
rému fW!ikávání }f cd Irakcr
kl r'ž pli volb- m ná tora polko
včho 4k prudtr na -be íilořilí
op'tnř v boj si utkají jrvlidl v
koiiv nci mír a v -k rá prác ihI
by ta # vzornou svorností V při
Í4t5 tdatformé sthválrna Utnl i
vydána byla ve středu pokladním I národní administraci rrpulilikán-
odborem obšírná zpráva z n(Ž vy-Lká a poraduje se opravení záko
jímáme následovní: A l rviiu c na 0 civilní slnŽbř tak aby nřkte
vyvi ženo celkem za 1369 1 3 a 7H rá místa zpnsnbnosti téhož vyjmu
rftzného zboží proti Í35 645849 ubyla Za zápisníka navržen
v téme uiřsíci roku minulého a jednohlasné J I) Haihy z Maxo
proti ř294 534' v cervinci roku f„ Co
1895 Z obnosu toho připadalo Poeullsté OhlOÍtí
na chleboviny 113914 487 nalotlliývaH tátnf konvenci svou ve
bavlnu #a43H5-6- na minerální Llrttl„ v Columbus a táž byla ve-
oleje $$ 1328 15 a na potraviny hc řol a ouž{váno při ní arKU-
počítaje v to maso $15459460 mtílln velice pádných v podobě
Korný vyvoženo celkem 1 2405- fltu kterímiŽ jednotliví páni de-
460 buslň 07000000 buslft více Kjáté na sebe utočili Ku sporu
než v tčfulc mtslci roku pledclio-1 aoto následkem toho Že v kon-
zího
Švýcarská banka
začne co nejdříve obchodovati v
ISan Francisku Ve Čtvrtek dána
totiž úřadům státním několika do-
venci objevila sc vČtSina proti za
mýšlenému spojení se se stranou
demokratickou a že tato včtšina
obviňována byla Že prý jedná v
zájmu republikánského senátora
bře známými kapitalisty žádost o llanny kterýž prý dobře ví že
povolení ku zřízení filiálky Švýcar- když více lístku v poli nalézati se
sko-americké banky z Luzernu ve bude vítězství pro stranu svou
Švýcarsku kteráž dle zákonů Švý- bude míti zajištěné Kvačka v
carských zorganisována jest Fili- konvenci nabyla takového rázu
álka má míti $1000000 základ- že k utišení její policie přivolána
ního kapitálu z kteréhož $300000 býti musela a táži pak v síni kon
zplaceno již jest
Vyhnáni z práce
V Denver Colo postčŽovalo
si ve čtvrtek italskému konsulu
lir Cuneovi 26 italských dčlníkfi
ní zaznamenáno
sice o plných 20 bodft a v Texas zastoupena a proto také agitátoři
o 18 bodů Dle téže zprávy jsou kteří by stávku v dolech iowských
vyhlídky na sklizen jablek velice v zájmu stávkářň východních rádi
- - „ 1 „ # 1
nepříznivými neboť v Uf::o a Mi- privoum svoiavaji Konvenci no
chigan sklizena bude pouhá třetí vou na příští čtvrtek v níž o téže
na v Fennsylvanii ještč ménč v otázce znovu jednáno bytí má
New Yorku sotva polovina a ve
:-„:_:: - Osudný VyĎUCtl
vnBiuii4ncmuj ui uv v Cl „ „ v
úrodv obvyklé Fodobnč '"""" V
ir"MM 111 m 1 1 Anmi nirmr 1 1
L-nlť-m fk h voťTnf maio ve vle-
duo Diaaxa ku bárkl 9 dřívím naloženou Sot-
Z Philipsburgu N J oznáme- Va že přístavištč opuštčno začalo
no v úterý že učinčn tam nezná-1 pršett o tu dčlníci kteří na bárce
mými bídáky již po čtvrte ve 4 8e nalézali hledali útočištč na
mísících podařený pokus na vyši Lléčném parníčku pod přístřeším
nutí vlaku na dráze Central Kad- poblíže parního kotle se nalézají-
road a sice -vyšinuty z kolejí dva cUn V tom však udál se výbuch
nákladní rychlovlaky při čemž parního kotle při čemž 4 dčlníci
Skoda při nejmcnŠím $50000 spů- smrtelní poraněni a 10 jiných se
sokena Frvé vyšinutí stalo se pohřešuje O těchto má se za to
kolem 10 hod večerní nedaleko že byli opařeni a výbuchem do
venČní ponechána za účelem udr
žení pořádku po celý zbytek zase
dání Výsledek jednání byl ten
že pro veškery úřady navrženi
kandidáté samostatní s povčst
ním I S Coxevm známým to
j -
broskví
White House a spflsobcno polože
ním několika pražců železničních
na koleie a celkem 14 vozů ná
kladních bylo při tom loztříštíno
v: ~sii- „k„i c „uu irió výsledek její
tLí n nnSlít vraril nři Ze přcdzvídatl
čemž dva vozy roztříštěny Nčko
lik zřízenců bylo při tom poraní
Fo bídácích není stopy
Schodek místo přebytku
no
řeky smeteni
Ve stávce horníkS
kteráž již tak dlouhý čas se vleče
nenastala doposud žádná zrnina a
tčŽko dosud
Ve smíru navr
hovaného vyrovnání prostředni
ctvím soudu smírčího neučiníno
v posledních dnech ničeho a ná
sledkem toho pozbývají také stáv
káři nadije Že by čeho dosavadní
V Chicagu podniknuto v minu- cestou smírnou docílili sedala
lých dnech státním auditorem vy-1 Pravdou sice jest Žc řady stávku-
prcu yra časem zjou- vůdcum arm4dy nezamřstnaných
jméno obchodníka onoho udalod- ni Dyn na prací zeiezncm v cnp- řcd nřkolika kt na Washington
mítnul tak učinili an prý by tím P-o Crecku Ze jednoho dne o půl tám0ljd v Cec
do jisté míry sám proti sobč sví- "™ dav!' "řlníků amerických
dectví vydal následkem čehož probuzen byl a že im bezod- Demokraté ve Virřlnll
nyní odsouzení jeho pro neváž- adné opuštční okolí tamního odbýval státní konvenci svou ve
nost soudu následovalo Z roz- P"u CM:U lyuvu
hodnutí soudu povoleno odvolání 1 Denver vzdálenost to 1 20 více jak 1500 delegátů Nomno-
mu uosiaviu se ve míivu zutuu- vam w ibíuvjikiu
váném neboť byli úplní beze pro veškery úřady státní a na ná
všech prostředků a celou vzdálo- vrh populistň kteří volnými byli
nost tu urazili píšky Konsuleni společný lístek postavit! a s ná-
prohlášeno že záležitost ta stane mčstkeni guvernéra a některým
jiným podřízenějším úřadem sc
spokojiti nevzat úplní Žádný zře-
k soudu vyššímu a do rozhodnutí
Mangler pod zárukou $ 5000 na
svobodí ponechán
V zájmu západu
Sekretář zemědělství J Wilson gC předmětem mezinárodního jed-
zavítal ve středu do Denver Colo nání
a o příčinách návštěvy své na zá- Ústavnost tcl- V přijaté platformě schvále-
padi vyjádřil se následovní: "Ú- zákona wisconsinskéhoktcrýž po- U platforma chicagská do poslcd-
myslem odboru zemědělského při I sledním snímem státním přijat h písmeny
bezolatném rozesvlání semen jest iivl a ifmi nakazováno iest ie
opatřiti semena skutečně vzácná zyou Ve státních trestnicích zho- v Chicagu zatčen byl v úterý
iež iinde k dostání nejsou a roze- tovend a do Wíaconsinu nřiváže- tajnou policií spolkovou pověstný
slání jich íarmerům v té části ze- nt známkou Že to oráče trestní- pvnÉzakaz Gco Follkramis alias
mě k4 ž dle dobrozdání znalců cká jist opatřeno býti musí zku- Ueorge kteryz minuielio
ii vi " - - _ li 1 _ _y t „wiilrt rt
- - 1 — — — v 1 1 ai lid 1 1 l v u tL 1 ne iuiisiLii n 1
čemž vybírány jsou krajiny takové sjcc komisařem práce Ericksonem vyloupal
jež polohou a podnebím noibliŽSÍ- ktervž přesvědčil se o tom že Do Mexika odebéře se tohoto
" ia 'i
mi jsou krajině z nichž semena Ukon onen ze stranv mnohí cli podzimku W I líryan aby tam
pochází V souhlase s tímto plá- obchodnikň neustále přestupován studoval průmyslový stav země a
nrm mamě prtiomnc zviasmino ťS Ústavnost zkuftena bude otázku stnurarskou a icio ce
tím sprtsobem Že komisař někte- stě své provázen prý bude poslan-
rého z obchmlníkň dotyčných zat- ccin Osbornem z Wyomingu
knouti da a po pokutovaní oncliod- # v Coloradu odbyvati budou
nika dotycnóho pak odvolaní k imnLrt í rrnnhliLtn títní
konvencí svou v Denver v jeden a
tíž den totiž dne 6 září K no-
jednatele v Sibiři kterýž zanáší
sc zkoumáním travin na vysoči
nách tamních a výsledků jeho prá
ce použito bude ku zkouškám na
suchopárech západních
Přlstihovilstva utývi
soudu vyššímu učiněno bude
lowskínt demokratím
Dle zprávy statistické Mřadovny dostalo sc hezkého nadčlenl Zji-
přistihovalstva značnou měrou řtěno totiž že soudce LG Kinnc
minování připadá pouze soudce
nejvyŠšího soudu