Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
5 ! -í-
4
Pokrok Západu
IMÁVYjAMOftSKf
thich J1'fil frc oiký ifr n
nik "I T in j'" imituj f#!i
řto r fu(l úvodním pozoruhod
ný f fin k ' lf (f f mí n(tff!' ♦ n tf
ftřřiif y ol podívá nWrToý obrať
t# lom jtk ři'Mn( f jti4 pobit'?!
n řiyrtjM íl ífin # Nmií fi v %
e f iir h k j" dl príva
N'rn'ký nírl v K4koiki f i
vn #! navJrt "ti'-" kut i
navykli ptrwvit a nnvn ttutf
tioval udři ní tvé i jí rnfni
páH ří"" ft U hlt (mtirtl
V? uvrtil usííovifif jiriých n-írod i
na ři{ť dmi 4rov ft y o
J ny plíiny n piov ):ho popra
ku čtchícb riiiil N"mci
př pouhou pM'dln''t f kéuui
národu prokázanou ro tvdi Mu I
a pt r kutíc h 4 tyranii a hitto
fkky vytvířllífi ctU ttopf U ní
pomr k íf'í i r junt k nlinttké
tílČÍ fltmu Jakého lfiIl'l 114-
ntitky ty jiou mlUntt vylidním
th l ukách událottf při nichž
prolirakomký h' propvu dopou
ítlli lidé vinící Vchy iál f
iilhání hranice i panslavismu
Co týcV pomru miniM rva
Iíad nova k tinto zp-vňm dok
"Temp" že by mohl ka
bintt tátí pílM !11 ftttOatr kdyby
mři trochu obratnosti poj né a
náležitou kuráí i poukatr
jakožto na jdiné výthodiUě t
této politicky ikodlivé a negativní
na politiku kabine tu llohtnwart
ova z r 1871
Xikltrí fflťmy frvtijHgtiikha
hnutí v InJU objasněny byly na
schůzi indických příslušníků ko
nané v Londýně následovně: Kdy
by Anglie byla je nom jediný den
spavována jako Indie jež po
desítiletí trpí útisky anglických
ůřadníků propukla by v Anglii
okamžití: všeobecná bouře VSe
cky důležitější úřady v Indii obza
zeny jsou cizinci — Angličany —
kteří kde co mohou odvlekou
ba i výslužné své ze země odná
šejí Následkem toho Indie fi
nančně se ničí Na 150 millionú
zlatých t j plné dvě třetiny ve
škerých ročních příjmu v Indii
odvážejí Evropané aniž by sebe
nepatrnější částku v zemi zane
chali Div-li potom že obyva
telstvo domácí po tisících a tisí
cích mře hladem Milliony Inda
nikdy do syta se nenajedí a tak to
trvá již po 50 let! Z 39000
úřadnfků státem placených jest
28000 Angličanů na něž připadá
ročně 180 millionů zl plata 11
000 placených domorodců dostá
vá 36 millionů zl Potraviny nej
nutnější podrobeny jsou ohrom
ným dávkám tak na příklad sul
jíž vyrábí vláda kilo asi za 5 krej
carů prodává za 70 — 80 kr
tedy skorém ijkráte dráže! Daně
pozemkové dosáhly takové výše
že domorodcům z úrody nic nez
bývá — proto trvá tam stálý hla
domor Dicks počítá že v Indii 80
millionů lidí strádá hladem
Mezi Ruskem a Abglil přiostřuje
se napjetí pro poměry v Aígani
stanu Angličané snaží se pří
měti k návratu do Afganistanu
někdejšího vládce v aíganském
Turkestanu Ischaka chána jenž
dosud požíval útulku u Kusů r
Samarkandě Ježto poměry v Af
ganistaně jsoti této doby velice
rozrušeny tuší Kusové že návrat
Ischaka chána bude počátkem
branné vzpoury proti emiru Ab
durachmanu Za hlavní důvod
znepokojení se uvádí odpor proti
zamýšlenému rozmnožení stálého
vojska afganského
filé vyJanýeh výkatil dohsly
vklady v ruských státních spoři
}en4ch (sberegatelnyje kassy) 1
toče 1896 367 rniílionů rublů
sumu jež převyšuje soukromé
vklady u státní banky akciových
bank společní vzaté Spořitelen
takových bylo 3876 o 284 více
neŽ foku l8y5 vklady stouply
současně o 37 millionú rublů
l'f"k jlití j 6 prf} t fifi iiiď
li"fiř fuMft ffají tpnfit lny lyfi
I' llillí íiblutJMr v fnnýfti
pApífMfl lll' fif Cílil' IU jlf'3
miilMinřt fnM'! f'i'7 milli" m
blfi ubíjeno ilitnl '4řií
ťilti nce turné iidy ikU lm
niivl fnilfuctv ni'i f)iily
fiiifftvc 'iii f nv(! ft ji jffu no
v4n innm(řtii )ri v t dJnmli
rřílníititt j'pch binb ritílil
K rt ) v IíimIiu flll" l4Íl- přiví
ďrif ukuly 'iii'ltťi Vy!#třo4C íc li
p'fiM' nkýt h %Utťt
fnířovýth ímii (V iv(oy lm
ďni nbirov 'ndy jifřil picí yť
íť k li'ť cmni h pfíiť liiloii
kiiiMtt í-4í vyji7k "UUrt
vnVtjf" by tíkťi tuiVU-til
tf V)biy úkolfifti Ii4 th !'
h nýui v cilirníuftm cifvtu ilíf
%Vhn Nj)U( imi pfr Sibiř
"mtib bii4}4 p4l4f4" li í V Iřkuť
ku t'ifnký ribvexi pfiíUbn p4
latA v K441U Nových nfiufbft
budo jf fiuváno j 3 j již V)br4fií
kcrn cl Koutlů v Hmkn
'a' MMKlcft ith v) k4 li) ř 1 prc-ti-nt
Anf privnícké vdíl4uí
unitritní 10 pfocuil vdl-Snl
114 jiných hkultit li zbytk vy
brán 1 i ! y l jrok'iily pra
kticky iou pťiobioi Jak pa
trno j t tato soudní org4niate
př cltcnb in k "ii(lfiittvl v otat
rUn Hu-vkti zaved licímu
A'uiký et ffíký Stihraniint ťťfhťii
doftáhl dle zprávy "Věstníku íí
nansov" za rok ij6 při vývozu
sumy L() millionů rublů o 1 li
millionú rublů více nž v roce
iHťjij a při dovozu 540 millionů
rublů o 30 millionů více než v
roce 1895 Vyvoz převyšuje tedy
dovoz o 24 milliony rublů —
Časopisy se dovídají že pro pří
pad nezdaru účele cesty císaře
Viléma do Kuska pomýšlí se v
Ntmeckn na úplné uzavření hra
nic německých proti Hušku
L '1'ývthií vlaštovek Štýrskohra
decký časopis "Illustr Thier
íreund" přináší z různých krajin
Evropy z Uavor a Durynk Hor
ních Kakous a Slezska Wirtem
berska a Štýrska Horních i Dol
ních Tyrol atd tklivé zprávy o
všeobecně pozorovaném ubývání
lašťovek V místech kde býva-
o množství vlaŠťovČích hnízd u-
ylo jich během několika let tako
vé množství že je vlašťovka někde
vzácností Půjde-li to tak dále
rozmnoží se housenky babky ko-
orado kobylky komáři a po
dobná havěť způsobem úžasným
pro květenu přímo osudným
ozdě bude potom ohlížeti se po
roztomilých zpěvácích a Ětěbetál-
cích které činily zahrady í pří
bytky tak utěšenými
Neznámá rostlina JcŽ vjli-ří neduhy
Ifdrln h mřc-hjrc rerniathrn
uttlM zdarma
Již drive zmínili Ume o nnvdm
oblevu v liotanice A)kvi který zhe
peěuie TVíreni neduiiQ znvinf nf cli ky
nelinou inoěovon T krrl Bneh nepořádky
ledvin a datroji nnovebo Praví e
nyní že AlkavU lem výrobkem z dolilo
zniimě Kva-Jvnva kroviny a tet zvliíst
nim lekem proti těmto neuuhom prrtvě
tuk lako rhinin proti malaril ilon ItC
Wocxl z IíOweil lna nice ze ve c -tvrec-b
tyunecn vyiccii jej auhvih z clioruh
ledvin h inecnvfe tiiiuz po deget rok
byl mlžen a Ke Tlioniai M Owen
l M 1'awlet Vt diivit podobné do
gvřdrerif Mnohé ženy též douvčcKuJf
o olxuvuiaouno lefive moři leho v clio
robnen enm pnbuznfrn Jeilinymi
lmpirtérý Alkavis lnou donml Churcb
Kiunev Cure Uo él 41H rourtb ve
NeW Vork a přeji ti dokázali cenu léku
aby 1 nim onvceuitvo aezníimili a proto
zašlou bezplatné léčivo Alkavlt vypla
cené poAtoti každému cteniiH Pokroku
Západu ]enž trpi lakymkoliv nenořad
kem ledvin neb mrebyře Brlirbtovou
nemoci revmatmmem TodnatcdnoRtl
plukem V Dio1 bolesti v ziidceb choro
baml ženskými neb Jinými neduby Jel
maji plivod iVnJ v neupravné fínnotl
leuvin nei) nutroii mocovébo
Kadili bychom víem trpícím aby za
lan ivoii aiireni zminc-ne niKilef nontl
zinkali laklo Alkavia zdarma Jinde v4m
zaslán úplnA zdarma aby dokázala
obdivuhodná Jeho moc léčivá (II
řicT Úplný seznam knih
dostání v knihkupectví Pokroku
Západu zdarma
ftŮZNÉ ZWMVY
}ltn t tik)n h výprv v po-
l'dřlí llřibí (4 W t4t(l pMliikli!C
lýfh fibyl4 provlcna jk'výřni
y np4íi' mí í lhfi vdcManbo
(49 Mk Utímn riM ( Vn
vyprav %stUVfUn if?řiýř Ah
ř4f j ní jk řiinifi P'híhI
i t í t ě i
Viic rinpMviu 4l'riMii Spit-
lkŮ k m v řrií tJ tt Jíl fnk
10 oki bcnIUI AfKlf' k výpfítř
? ífi tltojic í rlit'1 dl Ni!
Íkli'i(!4 Itdiťl' Um ť ť ř"l's(ic k-
l' fíl4VII V' StítMiolltl kilfldi-
t lta filoWii- NiU StřiďlU ííí
N ) lllhcliti ptUji m prjvcul
níh plínů a Jnl lv uitou-
il n bř prý i hovi n hybnost
} babin vum i'i kotil itk4 -ti
jí MIP Iikh"bfi4 ntoiipil pik
tsi vndiif b fii infrtýř -'ratik
'řd 5lhi lta piMil André pro
nj balon n v rrií ř Ati ún
kýcl cmtrovů ilikc i arénu ína
nýt h romlr ft líalortbyl m rM-
lncn ale cckávaný plní vítr
Ilouho neavanul 1'rolci drío-
val André vůj výkcrt až do polo
vice rpna 11 když ani b nkrá-
řu-dcíčkal povítrnowti píínivj
U vypuitil z balonu plyn a vrátil
do vlaiti pevným )íc-vt)cV
ním že cestu podnikne na jito
rokem letošním avíak 1 časnřj-
iího léta m íli pft I rokem aby
yužítkoval jižních větrných prou
ů Ictoi 21 května opustil
André (iothenburg a za ) dní do
razil k dánským ostrovdni I'o
ykonané prohlídce místa bylo
zjištěno Že zbudovaná aréna šťast
ně přestála útoky zimní bouře a
něhových vánic Zvláště ucho
valým byl přístroj plynový jejž
inženýr André loni na ostrove ch
náhodě a osudu zcela klidně po
nechal Opravné práce květnové
trvaly osm dní Dne 13 června
dokončilo pomocné mužstvo veške
ré přípravy a od 30 června byl
alon připraven ku vzletu Ve
škeré zásoby a výpravní pomůcky
vážící asi 1000 kilogramů byly
ílem ve člunu složeny dílem při-
evněny na jeho zevních stranách
Odjezd mohl nastati každou vte-
inu a se zimniční nedočkavostí
všech očekáváno zavátí jižního
roudu Klimatolojickýmrzkou-
škami zjistilo se že nejpříznivější
ohodu k vyplutí bude skýtati do
dá mezi 20 červnem a 20 červen
cem A jak jsme již také ozná
mili nastal konečný vzlet v neděli
dne 11 července a půl 3 hodině
odpolední Halon dostal jméno
'Orel" a vznesl se do výše asi
200 metrů načež ubíral se klidně
svěžím jižním větrem hnán
na sever Hedvábný tento
kolos jehož obsah činí 4800 Čtv
metrů se zdvižnou silou 5000
kilogramů opatřen byl na jedné
straně švédskou vlajkou na druhé
vyzdoben praporcem z bílého hed
vábí darem to komitétu švédských
dam Ke spodku balonu připev
nČna bambusová tyčka se Širokou
křídlovou plachtou jež dá se z
loďky říditi samostatným lanem
Ač celá cesta vzdušnými končina
mi potrvá nanejvýš 14 dní byl
balon opatřen zásobami takového
množství že plavci mohoů vydr
žeti nad zemí po celý měsíc Aby
zabráněno bylo ucházení plynu
jest balon na spodu svém uzavřen
a opatřen velikou bezpečnostní zá
klopkou aby všemu nebezpečí
ohně bylo zabráněno Jako při
jiných výpravách záležet! bude
výživa v baloně z masových kon
serv také měkký chleb neschází
cestovatelům a hermeticky uložen
v plechových nádobách Vzdu-
choplavci jak se zdá nejsou pří
lišnými ctiteli studené kuchyně i
zamýšlejí upravovati si teplá jídla
na přístroji lihovém O přeruše
ní plavby mluviti není ani zdání
Ona ukončí se teprve pak až se
balon ocitne nad krajinami oby
dlenými nebo kdyby nějaké
zvláštní okolnosti sestupu vy ž ad o
valy Lodice jest 1 a stop dlou
ti t 1 jt% a
V it? ir u 1 1
farfw
:it
i ifír %i
Jt H ři tt m m ri
v IMMfl ft_
KJjl lt t iefillii lftíitim Ut WKři4
5?
Jí
ttuluhf J'r l'il lhn"l f if-ainm Mfírjnl ahU
b i''ll l'íH(rfi UUtf a I t liiifím
Sírilaiiil)iiWrTropfciil
ř(třd#ňř fnifi iiř i'i (M-fi ? hity mM'# otlra
titnf t icl h4 M ## Sl)f f 'k tt l'l
tt
řit i j Hti it í_i -tt m liJ
Sf
if u ici t 1 r ir ir 1 11 -11 1 r infvnn t m -%r inru ir-m i rin
tié
h i 4 t"py íiroki pf cp4ř ita
po trtnb h cikiiky m viží t kilo
UMtiiů "I l fi mobím ti)t id"'
Mat f nlio pohodil - Také tn
tokráte VZ4I bot Aridřé pošto
vní holuby jjik# při první výpra
ví Z holubi') j 2 t bdí pí d řJ
toup ním nivrafii vypnMil n -přibtI
do vlalí ani pdiný V
l tofnl výpravě použil jiehodváŽ
ný vzdut hophvec 30 p l í zao
patřil v Troinsoe Holubí poita
ktrž použip André při první
příb lítosti aŽ i!opje do m jvyS
ŠÍ1I1 vzduchových tUr M %tiv4 ze
samých zvláště V) hraným op
řcIJCň Jd nícte jic h jet zvláiť
otiiž nýth n boť jak se zjistilo
jsou zvyklí pob tovati ve vzduchu
i v ntjvctíí zimě — i 'ok tul se tý
ká úsudků odborníků prohlašují
někteří že výprava se znamenitě
zdaří a Že říší vědy se jí prokáže
služba velkolepá Jiní — a mezi
nimi i slavný proí NVumaycr ře
dit I meteorologického ústavu ber
línského — však výsledků od pod
niku toho neočekávají a prohla
šují Andréa za lehkomyslného sa
tnovralia Dnové budoucnosti
dosti blízké poučí nás sami o tom
která strana má pravdu a která
ne
IIMivmi války utrlllwjli Dr llo)it byvutálú
puvftrooHtl vjrttaveiinfiurlmtlny: Prv(Uit:
"NeolálSio lirl íe uíivíni Alln'a lunic llaUa
nuuli'kujl íijM'in lr4r a tříim m Aplnému
idravi" — Nueinto inikunyi novml a nevy
ikouíenť ml léky JeMll tniln kM aneb
jHleli iia lili'lií uZiveJttlIniiMl AI!i'ii'it luii
Hnisaní
Nyní máte příležitost k natytí
farmy
Obfinkové vílitr íh) iriat ICx-k Inlnntl
(lráx ]i'ikrnk6 v cikíubniiiií KuiiximaToH
1'ťt vťN-tft butlt umxlilti Jízdné xa cm tu
t um I rx't ikiiiu X)Idviíiií a dlatktiii teJM
rieiy itaium 17 arpna 7 a Zl mu a ft iv
nu 1'oíiili-tui o ixlril)iitl ku ríliokollv
Ji-ilimtí lo " lUx-k iMitnil " druhy Bíli li dulililo
na JOHN HHiAíTlAM
O I' A
Tl-4 Cbleaico III
nrjstarfl teský lék&mtk v Nebrasce
má Iťkdrnu v 'rague Neb
Je vídy ěeritlvě zásoben všemi do
ruácíinl hojivými prostředky Ilyliny
květyi kořínky kapky olejíéky šfá
vičky prášky innsté pro různé bolesti
ji)ko podlom (fellon) mast pro otravu
krve začínajicí v koučetitiácli mastě
pro kofiiiké boláky léky pro koflskou
kolíku různá mazáni pro lidi i pro do
mácí zviřuta to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
1'rostředky ukoro okamžitě úcinkujici
proti píchání v uších proti rýmě pro
li bolení zubů a Lolení hlavy mant
proti kuřím okám užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života u
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím ml ovšem záoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept u(
ho psal kterýkoliv doktor lKvoláva
je se Vaší přízně doufám že v čas
potřeby navštívíte vždy
A MAAlNDU
Kožní nemoce
jako jnou Kc-zeniu (jínty druh li-
éeje) pruSivka Iiáej a Hvrahvy
le'éí m trvale iouíitíin
HE1SKELL OIIITMENT
IIHHkMU Pilulky pomtliajt Olnlmnto
vlivem avfm na iálrn fhnlk a mřfva
tUtii-e takto krv Té vylétl boleni bia-
oiiitmcnt Hic Pilulky Ke a lékárníka
nb poMou
JOIIXST0Xf HUIJ4)WAY C0f
31 Conneree SU lblldcJpbI l a
tt tu tt h tt tt řt tt r ♦ l
tt íť ' 'r '' ' ' "j j4
rt tr ttjf ttfft ř řj rtu rtjjlim
Dr E Holovtciiiner
ícký lékař
iiitli H4 rkM li llawanl ni fihm
l!Uk I cftrřl 210
V pUétn k irrfl A M 41 IT hn timi
I Iir a fl J l # trJrf
(MdU tríh inttl fnUr allr#
D r Ga I b raiťh & Lořd
provádí prakci ranhojičikou
a léčí ženské nemoc e
Onirp v paln ItliH-k na robu 10
lamám ni Omaha 5-b
Jtl I ! k ni-ni knlďKii-nii v 11 Jfiw-ph
ritmií-nlil btkt
ĎrXŘošewater
Office:
iit U- l(lilir rh 17 a Farním ul
Tlrnn SOI
Obyďií:
3153 JIŽ Sil ul blíie M Marjn Are
Tslrroa 1111
OMAHA - - NEI1RASKA
ItT Mluvi ítwky
Dr Rudi-Jícinsky
ČESKÝ
lékař a ranliojič
V Crčte Nebr
Ordinuje v lékárně p I'r Neděly
TKLKKON 3S
Ze Schuylcr Neb
PrLHSixta
ČESKÝ
lékař a ranhojiř
uviill Alrému oliwetmtvu v iníinoM l e
trvale ve Hhujlur Uhádli a jmi (x-hou-n na i
volant kuMmu pomix-! lkuřhkí blitdajictnu
IKDtlnutitl Poradili kimocUř unHi au jxxlle
poCty v Holliiiari4 bliicku veilrulníiii pom-hixll
T 4lo
FR CUBA
Český právník
VE SCHUYLER - - NEBR
Vede právní pře při vSech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Kkkekknce: IJankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuyler Neb
Krupobití
Farmeraka Vzíjemna Poji&fujícf 8po
luonont proti krupobití
FnlrAeld Nebraaku
Hnoleěnoflt Uto J?at dplní vzijemnoii
icdinoii lokorporovanou vzajemnA poli-
niujHii i(K)iecoou prou krupobití
ve
iiaiu
O dal&f podrobnoati přiblaald ae v mfiU
ni ďadovne (utum
l!T Hledají to jednatelé
J M 8ANKOIID J J WHITTIBR
bt hdlUI UImbUt