Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
zprAvy zahraničně
Tfg raflvfcé
Střední Lont i tu r"i rvencf
a oí 4lk ni arpna Milena opětně
průtrží mraě n a povodněmi ktf
fé v Čecháth na Moravě Vf SI -ku
v Dol Hknukir v Koruta
ny li v Krajin a v Saiku hroz
nýth ftpou nadělaly a v 4pětí
nif-ly i ztráty tta živote ch líďkjrh
Zi vSeth vyjmenovaných zrnil do
cházejí Jobovy rprávy jedna za
druhou-— Z doMých práv vyjímá
řiiř jen y nc jdůleŽítějíí: Kladko
Opava Nová Wa Koicf na Ko
Jitko Od rké dráze joti zapUvc--
ny V Libert i píímna byla
doprava žclezniěnf a zastavena
práce v továrnách následkem ro
vodněné Niny V Zitavé voda
odnesla několik domů Z Upy
jinak klidné stala t dravá řeka
Ve Vrchlabí Mariově a Frcihaítti
Úpa strhla nakolik inoMft a odne
sla mnoho domů Žluté spousty
vod plné trosek valí se dále k La
li které rovněž pobořilo více mo
stu V obou ř kách nah-zlo smrt
přes 50 osolí V Teplici a Stlioi
nati vynášeli hasiči oly vatclstvo
domft okny Dubé 11 Teplice
hrozí zbořením papírna a restau
rant Kuchhauscrftv V sousední
I lystříci odnesla voda několik do
mft Pokud bylo možno z 'f nit
nova zjistili vytaženo tam bylo
již 20 mrtvol upa sc vylila ze
břehu a zaplavila větší část města
Soudní budova byla podemleta a
stěny se sřítily Ve sklepě její
byly uloženy Železné pokladní tři
balíčky peněz s 1 50000 zlatými
které byly vodou odneseny Ne
méně řádila v Liberci řeka Nisa
Také v jižních Čechách v okolí
Budějovicspftsohcno mnoho Škod
Ve městě Úpici zahynulo 11 lidí
Ve vesnici Koewersdoríu u Jac
eerndoríu uchváceno bylo dítě
vlnami a odnešeno aniž by mu
kdo mohl více pomoci V Chra
stavě u Liberce sřítilo se několik
domft a pohřbilo své obyvatele v
sutinách Ve známém výletním
místě Spindclmuchle sřítil se ho
tel při čemž zahynuli 3 turisté a
sklepriík V severozápadních Ce
chách postiženy nejvíce Teplice a
sousední město Dubí Letohrád
ky v okolí mést zaplaveny a spu
stošeny Zemská výstava v Ústí
nad Labem pořádaná místními
Němci utrpěla tak Že je velikou
otázkou bude-li moci býti dále
vydržována Dle zpráv vídeň
ských ze dne 2 srpna jsou spou
sty zátopami spůsobené v prav
dě hrozné Dunaj vystoupil znač
né a přelil se přes břehy na celém
horním toku Ve městě Enži na
rozhraní Dolních a Horních Ra
kous stálo pod vodou 200 domft
V Jšlu musilo obyvatelstvo ze
svých příbytků utéci Neobyčej
ný pohled poskytovala Vídeň Ně
které ulici naplněny kalnou vodou
a mčsto mělo vzhled Benátek Do
jednoho velkého pohrobnického
zásobovacího ústavu vnikla voda
a odplavila odtud na 50 rakví
Nejenom železnice ale i pouliční
dráhy a tramwayc nemohly jezditi
dovoz potravin do města přerušen
a nastala neobyčejná drahota Na
některých předmostích obyvatel
stvo ve svých příbytcích uvězněno
Vojsko jezdilo vpontonech od do
mu k domu a sbíralo na loďky ty
kdož pomoci potřebovali Voda
podemlela a svalila velikou část
náspu městské dráhy a dlouholetá
práce přivedena v nivec Tunel
vedoucí k Solné Komoře zasypán
a opravy budou vyžadovati stati
síce zlatých Povodní vystoupila
jezera travenské a gmundenské a
mčsto Gmunden ohroženo Dunaj
vystoupil 53 metry nad normál
což jest největší dosud známá výš
ka Brána uzavírající dunajský
průplav jest pod vodou což sc
doposud nikdy ještě nestalo Niž
l( Msti města nřťdměstf stálo
na několik stop pod vodou U
jezera grumdclského se strhla hráz
a voda zatopila mčsto Aussec v
I (omítli Kakonnfi h Stbi m- o
podě V not i kdyŽ jil vítko o
by vat lolvd p"iílíno bylo v'
upátikti MnoÍ zachránili ' j 11
a ftťjvěltíml oblíJi mi Podobnou
áop j'obilo j Z' řo lialhijdt
ké iriltii Klu í!íjíona kť rá
dlívrměitě oznámila rhte
rmobnř vybírali píNpěvky na za
lopt é Obyvatltvo trpí to-do-Málkem
potravy MěMo PreMxirk
v L'bríli na Dunaji j t dklop
no voou V Mari li nbuřifu
ypal drnu a l lidí zahynulo
v ln4h W 1'f ilnii vřfa j"
d 11 dóm v pravím tlova mybi
odn la a 17 I ť f i jcahynubi O
hromrtá íkoda y(%u j#-t po
( liii Kakonkii na h Ifzniřnícli
náp h a iiioott th N j v íc utr
pla drha zipadní Mnohé via
ky Mojí na kolt jích in i j' dnttli
výiní ljrii(imi tak jak bly vo
don zaMav'tiy a to j po t lé tra
ti Oprava lud- t4tí miliony
Xajtfnavo jt In povodnč tyto
ddvíd4ny byly pfeine na pobd
ní dny v ftrvenci povřtným nř
metkým prorfikfm povřtrnoti
l'alln in již na podimu
yhouhy povodněmi námi již
oznámenými ve východním Nč
mt-ckii severních Čechách a Ha
kousku spftsobené jsou dle zpráv
docházejících ohromnými a jsou
třmi nťjvČt&fmi jež tam od r 1H70
spňsolM-ny byly Dle zpráv uřed
nich zahynulo v Stezku 105 a v
Sasku 180 osob Ztráta majetku
páčí se úhrnem na 150000000
markft V Pilnici sídelním to
mčstČ krále saského vystouplo
Labe tak prudce že nižší poscho
dí královského paláce bylo zato
peno a dvůr v Drážďanech útulku
hledali musel Na ulevení bídy
včnováno bylo císařem rakouským
7 osobní pokladny 30000 zlatých
králem saským 20000 markft a
regentem bavorským 15000 mar
ků Městskou radou berlínskou
k témuž účeli odhlasováno 50000a
a méstskou radou drážďanskou
300000 markft
Ve Slezsku odhadována jest ško
da povodními spftsobená na
120000000 marek Navrhuje se
aby říšská rada svolána byla k
zvláštnímu zasedání za příčinou
porady o poskytnutí podpory oby
vatelstvu zaplavených krajin
Z Prahy oznámeno ve středu
Že Hiedlovy uhelné doly ležící
blíže Karlových Varft poškozeny
byly tčžce ohnČm Škoda bude
veliká a dolování bude muset být
v nich na delší dobu zastaveno
Ze Srfdce oznámeno v sobotu
že v Luštugu udál se ve vládní
továrnč na patrony výbuch při
kterémž 46 lidí na místě usmrceno
a na 200 rančno Z rančných
poranéno jich 60 smrtelné
Ruskou vládou zakázán prý bude
dle páteční zprávy varšavské ve
škerý vývoz obilí a sice stane prý
tak následkem velice špatných vy
hlídek na úrodu letošní
Dle zprávy pařl!skév úterý došlé
nemaže se dosud zápletka východ
ní za rozřešenou považovati ba
naopak možno dle všeho očekáva
ti v brzku nové a daleko vážnčjší
srážky než jakou válka řecko-tu-recká
byla Vláda turecká jak se
podobá nehodlá totiž Kréty se
vzdáti a tutéž správč guvernéra
velmocemi evropskými jmenova
ného svčřiti nýbrž hodlá tam i
nadále rukou železnou beze všeho
dalšího míšení se velmocí panova-
tt Tento úmysl Porty ukázal se
nejlépe tím že v úterý vypravena
celá řada lodí válečných s přísluš
nou posádkou ku břehům krét-
ským kdež pakli skutečnč velitel
loďstva tureckého o vysazení voj
ska na břeh by sc pokusil ku krvavé
srážce dojiti by musilo Admirá
lové loďstva evropského odhodlá
ni jsou totiž překaziti nČčemu po
dobnému za každou cenu a toto
rozhodnutí své také již zástupci
tureckému ohlásili Téhož dne
oznamováno že Gram bot paša
vyslán byl za důležitým poselstvím
tlalnoriirifni luti-ro ault-trto
výru k tÍMÍí iiiiií ( kfiiii ri4
o-ls M aíiti m i 44 lapili
po4nfírt fl i 11 kr4b fniotinM
ho Polirií jlo píiklUi v
Cafíhrad h'obj7i jriá ihUhm A
Ivrdí i" na }l'dkit po!4n(
j ko nnř poď p4fií tmiottvy ri'f
pokrajování v daUfm ripl4ť htví
4l Žti buď"
l'aHe utnnmWr l princ
jíndíith Orbáftíký vyzván b)l
tí' mi dHtojníky ítaUkýmí na oi
boj a to n4l'tk m flinku v kť-
rtní (hování m ařnii-ly v
Hal" íí babým prohlalovul U%
if(diho Vyviní n%t prý
mu i od pfiiw íljUkho
V Í'aHU nt ifiilo tur-tké vy%é'
nctvo Ktilritinii nivl4'lnímti lr't
ní onítiK ní ft4 Ahtiuda l(ii
Níladoturka j fiž v 1'rantii vydá
v4 Čaoopi "M' f hvi r t" a j ho
upoluprat ovníka (íanrma pro tiráž
ku aultána Státní n4vladní poJjl
Žalobu a 3 urpna odbýván soud
S ribžalovanýmí projevována víe
oUcná nympti'' a nám státní ná
vládní donal že otid vede jen
nejvčtíí nfchutí Povolána ve
liká lada svědků Wtiinoti žurna
listů Vtíchtii mluvili pro obža
lované a vytýkali sultánovi zbabí
lost Soudce maje vzhb tl k opráv-
nřnosli stanoviska obžalovaných
jaké v listu svém osvědčili odnou
díl každého k pokuté šestnácti
íranků ač urážka cizího panovníka
trestá se ve Francii včzením od
tří mčsícft a pokutou do 3000
íranků Rozsudek vzhledem ku
své mírnosti přijat byl od lidu
s velikým nadšením — Za svčdka
očekávám byl také Kochdort ale
nedostavil se a poslal psanou
omluvu V té znovu dokazuje
známé své tvrzení že sultán poslal
k nčmu Zia pašu aby jej uplatil a
ten že mu oznámil Že bylo ze sul
tánovy pokladny zaplaceno níme
ckému císaři $ 1000 000 Dopis
jeho přijat potleskem
V Helieke" snfmovnř poslanců
oznámeno v úterý předsedou mi
nisterstva že dosavadní obchodní
smlouva mezi Belgií a Anglií stá
vající byla poslednčjší zemí za
zrušenou prohlášena Zároveň
ohlášeno že vláda belgická učí
nila již nutné kroky aby nová
smlouva obchodní s Anglií v dnech
nejbliŽŠÍch uzavřena byla
Do Londýna došla v úterý :
Kapského místa zpráva žo po
vstání v Bečuansku jest již skon
čeno a že vůdcové povstání kte
ří asi 1000 stoupenců mČli úřa
dům anglickým se vzdali
Anglický parlament odročen byl
v pátek v 2:30 odpoledne trůnní
řečí královny Viktorie V řeči své
uvedla královna že styky Anglie
s ostatními zemčmi zůstávají ne
zmčnčnými totiž přátelskými a že
opčtný mír na východé totiž na
Balkánč co nejdříve zavládne
V dalším oznámeno vypovčdční
obchodních smluv s Belgií a Ně
meckem an jimi zbraňováno An
glii povolení zvláštních výhod ko
loniím dále uzavření nové smlou
vy s Čínou a s habešským králem
Menelikem Hladomor v Indii
vyžádal sobě velkých obětí jak od
vlády tak i od jednotlivců jest
však prý naděje že bídě mezi oby
vatelstvem panující co nejdříve
uleveno bude — Po přečtení řeči
odročeno zasedání do 23 října
Z Londýna oznámeno v pátek
že naši bimetalistické komisi do
stalo sc od ministerstva anglické
ho konečně úřadní odpovědi dle
kteréž jí rozhodnutí vlády teprvé
v říjnu oznámeno bude Otázka
bimetalistická jest prý příliš váž
nou než aby o ní jen tak rychle
rozhodováno býti mohlo mimo
čehož prý dříve dohodnutí s vlá
dou indickou docíleno býti musí
— Následkem oznámení tohoto
zůstanou členové komise do října
v Londýně a bude-li odpověď vlá
dy příznivou odebéřou se pak do
Německa Rakouska a Ruska aby
i tam v zájmuo beslání konference
bimetalistické pracovali
htllntt oznamováno v aobotu
ž" návrh NVirorka na kontrolu
fifin'í hikýťh kotu fn byl přijal
a h- týl Mnkrm mnloiivy fitko"
nmkf " Ui Dí" itánrltii to
ho jrfiMiována buď íl íítní korni
% klí ill tvírVna bud" prlva
hkťrýih jrdrojfi vládní li plíjinrt
t k£i h a p řir lak to vyNkfýf h
používáno bud fujn ku zaplatí"
ní náhrady váb ni Tur'ki při
Ittht alf i ko aplať-ní dluhopnů
fOrkrrn vydaný h a dávno jiŽ pro
llýh
Cliař nmrttj píď)l na yatlit
uvé v aohotii k návttíí fara do
Kronj(ii a uvítíii f)l vábínýni
l'x l y 01 řutkýlll jfíiiuŽ V f f
yathtacartká nallala I Sí
lání m i obiiM vtadííi bylo prý
vlicf ujf imnýrii V ri'dťli oí
býváii v rarnklm paláci bankd
při kterémž proneÍ ny jak tar# rn
lak í císařem titixtkýni pfíjiítky
Čát pfřjíitkii tíař firlne klho a
íce ona v kterémž blahopřál ca
rovi ku zdaru snahy jeho na udr
žení míru evropského pronesena
byla jazykem ruikým
Madridu tloíla v neděli pře
kvapující práva o zavraždění
předsedy minitt rtva KpanřUkého
Canova del Častilo a sicr jedním
anarthist ni italským Canovas
nacházel se s manželkou svou v
lázeňském městě Santa Agu-ra a
zavražděn byl třemi ranami z re
volveru kteréž na něho v bez
prostřední biíkosti vypáleny byly
když s manželkou svou v pavlánu
lázeňské místosti se procházel
Smrt následovala v několika mi
nutách a poslední slova umírající
ho bylo prý: Ať žije Španělsko !
Prozatímným nástupcem zavraž
děného předsedy ministerstva
jmenován byl dosavádní ministr
války Ascarraga Zpráva o zavra
ždění jeho vyvolala nejenom po
celém Španělsku ale i ve všech kru
zích diplomatických nemalé vzru
šení neboť považuje se za jisto
Že smrt jeho vážných následků pro
politiku Španělskou a hlavně pak
na otázku kubánskou míti bude
Z Kréty oznámeno v sobotu žc
poslání Djeved pašy na ostrov ten
mělo účinek neočekávaný a Ture
cku as velice málo příjemný
Zástupci všech provincií vyslali
totiž k admirálům loďstva evrop
ského deputaci kteráž oznámila
Že Kréťané s nabízenou jim samo
správou úplně spokojeni jsou při
Čemž zároveň o co nejrychlejší
odstranění posádky turecké požá
dáno
Vláda turecká jak z Cařihradu
v posledních dnech oznamováno
konečně pomýšlí to s uzavřením
míru do opravdy a žádných překá
žek více prý vyjednávání v cestu
klásti nehodlá Přiměna k tomu
byla vyprázdněnou až na dno po
kladnicí úplnou nemožností uza
vřití novou půjčku špatným zdra
votním stavem vojska v Thesalii a
konečně zostřenou situací politi
ckou Bulharsko Srbsko a Černá
Hora totiž vystupují rázně proti
loupeživým hordám tureckým jež
hranice často přestupují a vyhro
žují společným prohlášením ne
přátelství nebude-li řádění tomu
přítrž učiněna
V lrtu£alskv zdá se chystat! k
všeobecnému povstání a veškeré
dosavadní pokusy vlády na potla
čení nepokojů byly marnými Dle
posledních zpráv vláda používá
těch nejradikálnSjších prostředků
a zatýkání občanstva z protivlád
ních piklů podezřelého jest na
denním pořádku Že situace sku
tečně vážnou tam jest nejlépe
soudili sc dá z toho žc králem
italským jehožto sestrou ovdově
lá královna portugalská jest vyslá
ny do zálivu Lisabonského dvě lo
dě válečné a žc vyslanci italské
mu nařízeno tičiniti všemožné v
zájmu udržení dynastie
Z Jfawaii oznamuje se Že na
dále úplně zakázán jest přívoz
čínských dělníka a žc dosavadní
Číňané na plantážích zaměstnaní
DRA PETRA
[8
Upravuj!
J&tret
5ítl ♦
krev
onslhťy
ledviriy
fii
&alucLelc
ti tvoři novou
životni silu
000
Nelijte o n# v llkárnácb Jcllkol
mí IlohOKO prodává poiue ivUltní
mi jrdnateljr Nrnl-ll liňnéha Jf-dna
leUtvf vo vaU oadí dopiit Ihned
na
Dr Peter Fahrney
H'M1 4 S Hojno Ave Chicago
po uplnutí lhůty na kterouž po
byt na ostrově jim povolen čer
nochy ze Soustátí importovanými
nahraženi budou
Xa ostrovech Filipínských řádí
doposud povstání s neobmezenou
prudkostí a jak se podobá byly
zprávy o potlačení povstání od
tamtud do Madridu zasílané prá
vě tak vylhanými jako podobné
zprávy Kubánské Dle zpráv
soukromých počíná se souostroví
ono podobati jediné poušti neboť
vše ničeno jest mečem a ohněm
k dovršení čehož nyní úplná neú
roda se tam dostavila
V Bombaji jest doposudjjmrt
nost neobyčejně velkou Za týden
pátkem ukončený oznámeno cel
kem 1071 úmrtí z nich 220 bylo
cholerou a 17 hlízovým morem
DROBNÉ ZPRÁVY
Jak známo jmenován byl vý
běrčím vnitrozemních daní pro di
strikt georgiaský černoch H A
Rocker a všichni dosavadní příru
čí vesměs běloši ohlásili nyní své
poděkování se z úřadu an prý pod
černochem sloužili nebudou
V Cedar Rapids usmrcen ve
čtvrtek na železničních tratích při
hnavším se parostrojem I2letýj
Hansbrow
V Spring Hill Ala lynčo
ván byl v pátek černoch G Tur
ner kterýž o znásilnění dcery
svého zaměstnavatele se pokusil
V Hutchinson Kan zřízena
bude solárna v kteréž prý tisíc
beček soli denně vyráběno bude
V Austin Tex ukazoval ve
Čtvrtek teploměr 106 stupňů V
noci neklesnul pod 90 st
Z Park City Utah oznáme
no v pátek zavření stříbrných do
lů v Ontario a Daly kteréž těmi
největšími vc státu onom jsou a v
nichž více jak7oo horníků zaměst
náváno Stalo se tak následkem
klesnutí ceny stříbra na stupeň
při kterémž prý se dolování jeho
více nevyplácí
Těžba zlata na celém světě
za minulý rok odhadnuta našim
mincmistrem na £205000000 z
čehož % 5 3000000 na Sp Státy
připadalo
V St Louis prohlášen byl v
sobotu neústavným zákon po
sledním zákonodárstvem přijatý
kterýmž sázení na dostihy koňské
zakazováno