Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
Pokrok Západu
c-l
Ottaw ftrody
podána byla vi? í t vrt k vládním
olticír nt n tnědčUkýtn }! rftrt A
íprávu níž vyjímáme- tt4it( lov
ni: V státech středních uc inila
k minulý týdní kukuřice nia ný
pokrok vyjímaje částí NVbrasky
Kansas a íápa lni Miotiri kdež
poškozena byl horkými vc"try a
nedostatkem vláhy Podobně
trpí suchem kukuřice v Texas a
částech Arkansas a Louisiany
kdežto naproti tomu zase ve- stá
tech novoiinglitkýc li a v středních
státech atlantických poškoze na
byl přílišným vlhkem a nedostat
kem tepla Uavlna učinila je n s Č -ný
pokrok v stře It a východní
části bavlnového pásma suchem
pak trpí v Missouri Teas a čá
stech Louisiany a Arkansas V
Texas spůsohována jest znavná
Škoda předčasným pukáním holců
V jižních Částech Texasu jakož i
v částech Mississippi a (ieorgie
jest pickování v plném proudu
Zprávy o jarce docházející jsou
vesměs příznivými vyjímaje pozd
ní járky v N Dakotě kteráž jest
velice špatnou tak že většina jí
vůbec ani sekána nebude Žně v
jižní části pásma obilního jsou v
plném proudu a v Části severní se
již s nimi započíná Vyhlídky na
bohatou sklizeň ve Washingtonu
a Oregon jsou výborné Tabák
stojí si v Tennessee dosud velice
špatně a pouze v Kentucky se o
něco zlepšil V Marylandu a v
jižních částech státu novoanglic
kých poškozen byl tabák velice
přílišnými dešti Orání pro pod
zimní setbu jest v plném proudu
v Ohio Tennessee a Virginii
Vraždu a sebevraždu
spáchal v noci na pátek v Grand
Rapids Mich as 7oletý II A
Daly Týž minulého dubna psal
st chicagskému mayoru Swiítovi
aby opatřil mu nějakou ženu a
když pak následkem uveřejnění
dopisu jeho v Časopisech více jak
500 odpovědí obdržel vybral si z
nich 45letou vdovu H Newtono-
vu s kterouž po poslední 3 mísí
ce šťastné živ prý byl První
spor mezi nimi vypuknul teprve
když manželka jeho na návštěvu
do Chicaga odjela a výsledkem
bylo že po návratu jejím manže
lé se pohádali a Ženuška konečné
od manžela odešla Ve čtvrtek
večer přišel k ní Daly žádaje aby
s ním opětně žila a když žádosti
té vyhověti nechtěla střelil jí z
ručnice kterouž sebou byl přinesl
a na místě ji usmrtil Vrah byl
zatčen a v pátek ráno do vězení v
Grand Haven dopraven býti měl
Před odjezdem dovoleno bylo
mu vstoupiti do hostince a na tu
cestu několika sklenkami se po
silniti kteréžto příležitosti použil
k požití dávky jedu následkem
čehož smrt v krátkosti následova
la Cena stříbra klesá
Cena stříbra v našem americ
kém dolaru obsaženého klesla dle
zprávy řiditele naši mincovny
Prestona v pátek na 486c tak
že poměr mezi zlatem a stříbrem
v den onen 366 ku 1 místo 16 ku
I obnášel Toto klesání ceny
stříbra vysvětloval mincmistr náš
tím že po něm téměř úplně žádná
poptávka není Čína prý žádné
stříbro nekupuje Japan zalcžil
svou měnu na základě zlatém a
podobně i z ostatních zemí žádné
poptávky po něm nedochází Za
to prý však těžba zlata a poptávka
po témže stoupá a není prý po
chybnosti ze Sp Státy též ku za
vedení zlatého standardu stále
klesající cenou stříbra donuceny
budou
Mučen lupiči
As 60 roků starý osadník J
Kennedy bydlící na íarmě as 2
míle od Stuartsville N Y vzdá
lené nalezen byl ve čtvrtek z rána
sousedy svými v příbytku svém ve
stavu bezvědomém Ilyl téměř
úplně nahým přivázán by k židli
a nohy téměř ke kolenům měl u
plně spálené Když k vědomí by
přivnh ti pravil h v noci př pa
d it byl dvěma lupiči kteříž o vy
dání peněz jej žádali a když Žádo
Mi té nevyhovil tu prý mučili j j
počli Lupičům podařilo xe Zmoc
nili zručné části pi líř a dosud
ne naleze na po nit li žádni stopa
laJulenl
V Cineinnati vypuknul ve Čtvr
tek kolem 3 h ranní neznámým
dosud spůsobe 111 požár v re statira
ti Otto Ailbra který za následek
ztrátu 4 životů lidských tne I Před
chozího vičcra odbývána totiž ve
selka dcery Adl rovy a 17 hostů
ještě v podní tuto dobu ranní
nalézalo m v pokoji v druhém po
schodí se nalézající Jak se po
dohá nah zati se již museli pud
vlivem lihovin neboť požár spo
zorovali t prve pak když místnost
kouřem plniti počal a když již
každý východ z hořící budovy by l
jim zamezen KdyŽ přispěchav
ším hasičům konečně podařilo se
plameny utlumili byli již všichni'
1 j t: 1 _ I
uymem omameni a jm 4 oyia po
moc lékařská již mamou
Proti železniční komisi
státu Texas vydán byl ve čtvrtek
soudcem krajského soudu spolko-
AMEKICKÝ KOM ISA fl
Prt-gitlent Cleveland UHtnoiI Mohcs P
rem Ku pexiniknutl nriiirav pro
roku rXM) Handy JcM Jcdnfm
služné co zvlítitnlkomiKar obmlít -
vého v New Orlean McCormick-
em soudní zákaz kterýmž zapo
vídáno jest uvésti v platnost sad
bu poplatků kteráž pro společno
sti expresní v dnech minulých vy
pracována byla Sadba tato ve
jiti měla ve čtvrtek v platnost a
soudní zákaz vydán na žádost
všech společností expresních v
Texasu obchodujících kteréž tvr
dí že poplatky za dopravu jim
určené jsou mnohem nižší než
jakéž přítomně za dopravu oby
čejného nákladu počítány jsou
což ovšem bylo by více než ne
spravedlivým K výsledku sporu
komise se společnostmi pohlíží se
se značným napjetím neboť
prvnější tvrdí že odejme povolení
k provozování obchodu ve státu
všem těm společnostem kteří se
sadbou onou spokojeni nebudou
Okrádal národní pokladnu
Počátkem tohoto týdne předse
vzato bylo v pokladně národní
obvyklé převažování peněz stříbr
ných tak aby se zjistilo zdali ná
ležitá částka tam se nalézá a při
tom zatčen byl ve čtvrtek Černoch
E II Martin kterýž doposud za
teemono z nejvcrncjSích zaměst
nanců v oboru tom považován byl
a kterýž již při osmi podobných
priiezuosiecn uyi zaměstnán a si
ce stalo se zatčení jeho následkem
toho an zjištěno že peníze z jed
notlivých pytlů kradl Při pon
děl ním vážení zjištěno že z jed
noho pytle ukradeno ro a ná
sledkem toho tajná policie pá
tráním a zároveň se střežením jed
notlivých zaměstnanců započala
Ve čtvrtek zjištěno uzmutí SiH a
viuník záhy na to v osobě Marti
na vypátrán zatčen Ukradeni
částka nale ze na byla v kote lně
pod hromadou dříví odkud) ni
patrně Martin podčji lup svůj
odnesli c lit 1 'I rest na l tito zlo
čin j' ho cďnáU až 10 roku ki
nice a pokutu flJ Í5000
iptinjm střelcem
nkáal e fiýti v piti k řev John
allslein ktf ryl ve Waslíitujiunu
několik misionářských kázání mi
milého týdne uspořádal Týž vy
volal proti sol: velkou npfíiu a
v pálk oznámeno mu že- přivítán
bude smradlavými ve jci pakliže
by k daUímu kázání se odhodlal
Hrozba tato j j nezalekla a v pi
lek dostavil se ku kázání i dvěma
nabitými revolve ry kle réž podle
bible- si položil Slíbe ná Vejce
ne nec hala na bv dlouho če kali a
velebníček taky dlouho ne rozpa
koval se na to odpovědíti neboť
uchopiv revolver vypálil několik
ran tím fcměrem odkud vejce při
lítla Z uličníku kteří vejce ho
dili nezasáhl Žádného za to však
siře lil do podbfKÍ 3letou dce rušku
J Standfortla kteráž n matkou na
kázání přišla a klidně v lavici
PAřtíŽSKÉ VÝSTAVY
llnmlybe zviiiAi ním výstavním koniinn-
americkou výstavku na vyntavc jiurrHkc
re zníUnVcli zurnaliHtft americkýc h Jeho
ti liude íííKMí dol rořníi
podřimovala Velebníček útek a
to v nejvyšší čas neboť když zji
štěno že poranění děvčátka jest
smrtelným bylo první snahou
přítomných o provaz se postarali
Rychlou jízdu
přes moře vykonal parník 'Htru-
ria' společnosti Cunardovy kterýž
v sobotu do přístavu newyorského
připlul Týž vyplul z Queen-
stown r srpna v 8:57 ráno a do
Šandy Hook přibyl v t:%2 v sobo
tu ráno tak že cestu přes moře v
5 unecn 21 nouinacn a 10 minu
tách vykonal Vzdálenost ta mě
ří 2786 uzlů tak Že průměrná ry
chlost 20 uzlů v hodině obnášela
Vysloužilců
kteří z pokladny národní pravidel
nou podporu béřou máme nyní
skoro celý milion neboť bylo jich
koncem minulého týdne dle výka
zu pensijního komisaře celkem
9x3i523 c°2 jest o 12850 více
neŽ v roce předchozím Pěhem
posledního roku povoleno výsluŽ
né 50101 osobám a 397: byla
znovu povolena Zemřelo jich
31960 dále zastaveno 1074 vdo
vám vyplácení pense následkem
znovu se provdání 1845 sirotkům
následkem dosáhnutí plnoletí
Zajímavý pokus
proveden koncem týdne z rozkazu
státního návladního v Chicagu
Učiněn totiž pokus zda mrtvola
lidská pomocí žíravin ztráviti se
dá a účelem toho bylo získali dal
ší článek v řetězu důkazů proti zá
možnému továrníku salámů Luet
' gertovi kterýž jak známo obža
lován jest ze zavraždění manželky
ÍTi a 1 i 1 a iíi
ně v kb réž niasilé výtažky hoto
veny btly Za ťfíčínoii Ion vlo-
na tiirtiola jdu 1 do 10loku Jí-
ravčho louhu při Čemž roztok
zahříván a výshtbk byl ť 11 že
ani tie v celých dvou íedinách t
mrtvoly peníze-11 kolik nepatrných
tííse k kostí zbylo
Letouni uroJa v i:vrorJ
Dle zprávy na( he liospiidář-
íkčho odboru tireidilo se- l lec V
I v ropě pefiife veliee- málo Od
haduje - Že scliob k bude á
š ti proti lousku nejméně jon mi-
lieuiů biisln llo'nf sklizefl j st
fie tue ní od 1 S1 Násbdiijíil
tabulka pedáá sklizně pšefite
ve čtvrtíc h (po H bušb t h člvrťy za
posb duí dva loky v M v ropě Č í
slice- značí miliony čtvrtí
Itakousko ' 4 ' 4 '4
Uhe rsko 13 í 17 Ji
lil dgic i '4
1'ulharsko 4
Dánsko Jí
1'řancie- 30 43
Nčnietko li Jí it
Re c ko ? j
Holandsko
Itálie
Portugalsko
12í iMs
1'
Rumunsko (
Kusko 37 4 3 j
Kavkaz 6 5 Jí
Srbsko rjl tlí
Španělsko 12 11
Švédsko yt Yi
Švýcary Yi H
furecko 3 )í 5
řni{lic 7 7 Jí
Uhrnei'1 162 rejo
Nedopadne-li sklizeíi pšenice v
Americe tak dobře jak se až do
sud očekává bylo by incíno Že
ule evropský nedostatek pšenice
větší nežli americký přebytek a
Že by se pšenice velice zdražila v
trhu světovém Jesti známo že
e špatná úroda v Argentině a v
Austrálii odkud se jindy hodně
išenice vyváželo a nyní dováží
Austrálie i Argentina z Californie
Je neústavnl
V Chicagu prohlášena v sobotu
za neústavní ordinance nedávno
radou městskou přijatá kterouž
na každý bicykl daň v obnosu $1
ročně ukládána Daň tato ulože
na byla za tím účelem aby získá
no bylo dosti peněz k udržování
ulic v náležitém stavu a odpůrci
proti ní nalézali se výhradně v řa
dách bicyklistů samých kterýmž
by právě na dobré úpravě ulic
nejvíce záležeti mělo Proto ta
ké vyzvednut proti mísu zákaz
kterýmž úřadníkňm zakazováno
býti mělo dafi tuto kolektovati a
soudcem Tullym konečně ordinan
ce za neústavní prohlášena V
rozsudku uvedeno že prý město
nemá právo ukládati daň na bicy
kly povozy neb jakékoliv jiné
prostředky dopravní a že výhrad
ně jen právo má daň z povolání
ukládati Z rozsudku tohoto o
známeno bylo městem odvolání k
soudu vyššímu
Důležitý rozsudek
V Charleston S C vynešen v
sobotu v soudě spolkovém rozsu
dek v otázce dovozu lihovin v pů
vodním obalu a sice rozhodnuto
soudem že za původní obal moŽ
no považovali jen tu formu v ja
kéž lihoviny k další dopravě
dodány byly na místě zásylky
Pakliže zaslány byly lihoviny láh-
vované v bedně tu považovati se
musí celá ta bedna za původní
obal a jedině celá tato bedna pro
dána býti může aniž by otevřena
byla Rozsudek tento za násle
dek bude mít i že do So Caroliny
zasýlány budou lihoviny v zásyl-
kách galonových neb méně
Stávka horníků
trvá dosud beze změny a vyhlíd
ky horníků na konečné vítězství
počínají se lepŠiti následkem to
ho že řady stávkářů stále víc a
více se rozmnožují a počet zaměst
naného dělnictva v dolech na něž
slivku ejfi-ciid reiííříll s nepoda
řilo stále vín- se liieníí Mí tom
OV Se lil slávi se- j ároveř) situarc
hroivčjU neboť n inrioha inUtec Ji
obavy jsou le- vzdor zdrženlivé
mu chování Se slávkáfŮ pleci jeti
k vážným výtržnostem dojiti mů
že n úřady jíl lákej n možnost tn
ho s připravují Ne)horU rdi
se býti situace v Illinois kdež ži
votní prostředky stávkujících hor
níků již na dno vyčerpány jsou
kle Jí následkem toho ni pokojný
mi se stávají Z Coflirie' III
oznáme no Že místní úřady k udr
ží ní peiřádkil VÍcc- nestačí a ná
sledkem toho že také již (U řife m
guve rnér o vyslání tam milice po
žádán byl tetéŽ stalo se i vr
l airport kde ž tž jíž výtržnosti
vypukly
POLITICKÉ
huti demokraté ohloiil
odbývali budou dle usnešení stát
ního ústředního výboru kterýž
schůzi svou ve čtvrte k v Cobím
bus odbýval státní konvenci svou
v dnec h 8 a 9 září za účelem
navržení samostatných čekanců
pro všechny úřady státní Dle
usnešení výboru připadat! bude
jede n cb hgát li a každý tisíc hlasů
pro Ch velanda v roce tHijj ode
vzdaných V Tennessee
odbývána byla ve čtvrtek zvláštní
Volba v níž odhlasováno býti mě
lo zda oelbývati se má konvence
ústavodárná a tu návrh tento vel
kou většinou poražen Účasten
ství ve volbě bylo velice slabé a v
některých místech vůbec ani hlaso
vací místnosti otevřeny nebyly
Z Washingtonu
Státním odborem vyplacena
italskému vyslanci lir Vincimu
náhrada 6ooo kteráž rozdělena
tyti má mezi pozůstalé tří Italů
kteří as před rokem v Handville
L lynčováni byli
X Sekretář zemědělství Wilson
odebéře se tímto týdnem na cestu
do Utah Montany Oregonu Ida-
ho a jiných států západních za
účelem vy še tření zdaž státy ty k
pěstování cukrovky se hodí
X Z Washingtonu oznamuje se
že prý nejvyšší soudce spolkový
Field úřadu svého 1 6 srpna se
vzdá a že na místo uprázdněné
jmenován bude dosavadní nejvyšší
návladní spolkový McKenna Ja
kožto nástupce poslednějšího na
značován pak jest Henry Hitch
cock vynikající právník ze St
Louis
Generálním konsulem naším
v lk-rlíně oznámeno ve středu od
boru státnímu že přívozu a pro
deji amerických bicyklů činěny
tam jsou všemožné překážky a že
jistotou možno očekávali Že
prodej jich v čase nejkratším úpl
ně znemožněn bude Nejspíše
toho docíleno bude tím že vyso
ké clo na přívoz jich bude ulože
no Německou vládou podán byl
v pátek státnímu odboru našemu
opětně nový protest proti onomu
ustanovení nového zákona celního
dle kteréhož na cukr z Německa
vyvážený ukládáno jest vyšši clo
než na cukr ze zemí ostatních
Vláda německá nepopírá že cukr
německý skutečně spadá pod ono
ustanovení zákona celního kte
rýmž ukládáno jest vyšší clo na
cukr vyvážený ze zemí kteréž
bounty na vývoz téhož platí chrá
ní se ale tím že prý ustanovením
oním rušeno jest ono opatření
stávajících smluv kterýmž v Ně
mecku zaručovány jsou veškery
výhody poskytované národům nej
přátelnějším mimo čehož prý též
i opatření smlouvy Saratogské z
r 1891 tím porušováno jest
Z Kedding Cal oznámeno
ve čtvrtek uprchnutí okresního
pokladníka J Maddena o kterým
zároveň i 135000 z pokladny
okresní zmizelo