Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok SSAfadu
1S
NFBRASK A
— Okresní Vltavu v Salině
Co hude ve Wilber v (Irttxh 1 4
I 6 7UÍ J tJVt JK d vý-UvM
Mátni
— l{epuHik4nki konvent:1 o
křesu Hutler uvolAna j st za u7e
lein volby il 1 Kilft 1I0 konvente
KtAtnf na den 11 srpna
— V Kxeter zničeny hyly ve
ivrli L IiiiVÍm 111 ftva f 1 1 í I f (
na (atinÉ A Mimo nich
fthoK lo též několik slohn obilí
— U West Point i mřel ve
í t vrt k čtyřletý hoSík zámožného
íařinera Henry Stalpi a to nísled
ketn napití se jedu kterp na mou
thy píípravt n byl
— Stlitiy Itrský (Juill se tA&v:
"Co učinila naSe "opravní" žeh-z-nifnf
komise víte ml Itývalá re
puhlikánská?" K tornu pak sam
dává odpovřd: "Nic!"
— V Mead zemřel ve stfdu
lojety p Latnar Kinu roz
Klápnuta as pfed třemi dny koním
- noha a smrt spnsohena následkem
otravy krve kteráA záhy na to
1
se dostavila
— V I'eatrice utonul v nedčli
při koupmí : slety" J S Nelson
Utonutí jeho zjidčno teprve kdy?
dlouho domu se nevracel a když
šaty jeho na břehu potoku nale
zeny — Krajským soudem v Lincoln
vydán byl ve Čtvrtek soudní roz
kaz kterýmž nařizuje se správě
sirotčince ustav tento do 12I10
srpna tprávČ státní předati aneb
podati důvody proč uČiniti tak
se zdráhá
— V Butler County svolány
jsou populistická demokratická a
stříbrařsko-republikánská konven
ce ku dni 26 srpna V konvenci
této voleni budou delegáté do kon
vence státní kteráž prvého září v
Lincoln odbývána bude
— V Blair usmrcen byl bleskem
ve středu k večeru íarmer Magnus
Kronberg na poli vázáním obilí
zaměstnaný Bratr jeho nedaleko
' pracující byl bleskem omráčen a
značně popálen Boty a kalhoty
byly při tom z nčho líplnž
strženy
— V Lincoln zorganizováno
bylo v nedčli odvětví ligy jejížto
veškerá snaha na potlačení hostin
ců obrácena jest Liga tato zor
ganizována byla as před dvčma a
půl lety ve Washingtonu a nalčzla
v některých státech již značného
rozšíření
— V Juniata uštknuta byla
chřestýšem dceruška íarmera II
Keestera a to když v sýpce s kor-
nad kolenem a jediné tomu že
dečku značně kořalky dáno a že
rána lékařem vypálena jest co dě
rovatí že při životě byla zacho
vána f — V llarnsourg zasireiua se v
pátek k večeru mladá dívka K E
Draperova kteráž s milencem
svým na projížďce se nalézala
Milenci se pohádali a dívka roz
čilila se tou měrou že uchopila
ručnici kteráž ve voze se nalézala
a z téže do prsou se střelila
— V Kearney obžalován byl v
sobotu Fred W Kobertson před
seda úpadek učinivší první národ
ní banky pro vylákání penčz pod
falešnými záminkami Žaloba po
dána byla okresními komisary
kteří uložili v bance jeho $12000
a to v čase kdy banka jak nyní
zjištěno již v úpadku se nalézala
— česká škola v Crete získala
vzorným vedením učitele svého p
Souhrady celkem as 150 žáků a
žaček Vyučuje se ve dvou tří
dách každé sob a ncd Zástupci
těch kterých českých spolků v
Crete o Školu pečujících se již
zorganisovali ve správné těleso a
školce se daří
— Ve schůzi
nově založeného
Česko-Bratrské
čísla Západní
' Jednoty v Crtte zvolen byl dr J
fudí!-Jiiíiký lékařem řádovým
11 ponvní Mále hojiiř dorháí při
Málek di předpokládali Je i
1M0 v Crete titul jedním % 1110
liulnřjSíih 11 zdáfiic pňsobícíth
— Dni prvního cáří odbývali
budou demokraté Jiopulísté M Mfí
braří svou státní konvenci v
Lincoln Mínit to sice trojité
ale ne svatá
— 7 Auburri oznámeno v nte
rý páteř Thomas I'ítgrrald
podrobil ne rozhodnutí papežské
ho b gáta v známé jeho při % his
kupem Bonacum a že odebral ne
do Conception Mo aby v tam
ním klálttře trest Šestiměsíčního
pontu a modlení si odbyl
— V Lincoln odbýván bude v
dnech aK 30 září národní kon
gres zavoduovacf k nřiiiiiJ očeká
vají se delegace z Arizony Kali
fornie Colorado Idaho Hansa
Montana Nebraska Nevada New
Mexico North Dakota Oklaho-
ma Oregon South Dakota Texas
Utah Washington a Wyoming
— Už i ten Bán Bůh opouští
popokraty Je tomu sotva pár
týdnů co populistický Sekretář
státní dělnické úřadovny dohoto
vil zprávu od populistických far
mářů Že se farmaření nevyplácí a
když se počalo mlátit tedy se
shledává že akr pšenice přináší
$ 10 aŽ Í25 Tak i ten Bán Bůh
tresce ty popokraty ze lži
— Ve Wahoo odbývány ve
středu porady výkonného výboru
demokratického a populistického
a usneŠeno svolati konvenci obou
stran za účelem nominování spo
lečného lístku okresního na den
26 srpna Zároveň jmenován
pětiČlenný výbor kterýž vyjed
nati má se stříbrařskými republi
kány o postavení lístku společné
ho a kterýž zároveň vypracovati
má rozdělení úřadů mezi jednotli
vé strany
— V Beatrice žádá Albert M
Winnebrener kterýž jak známo
počátkem července davem rozhor
lených občanů z vězení vyveden
dehtem natřen a opeřen byl o se
sazení všech policistů an prý ti
povinnosti své nezastávají čehož
nejlepší prý důkaz jest ten Že o
zabránění násilí na něm spácha
ného vůbec ani se nepokusili
Bakliže žádosti jeho vyhověno ne
bude bude prý žalovati město o
náhradu
— Ve Weeping Water odbývá
ny v úterý okresní konvence de
mokratů populistů a stříbrařských
republikánů a výsledek byl ten
že společný lístek navržen De
mokraté ponechali sj šerifa škol-
dozorce listovního a měřiče po
pulistům připadl pokladník zá
pisník a koroner stříbraští repu
blikáné spokojili se pak musili s
okresním soudcem Navržený
lístek všeobecně považuje se za
velice slabý a předpovídá se že
ani jedinký navrženec zvolení ne
dosáhne Veliký výlet "Novověkých Dře
vařů Světa" odbývati se bude dne
18 t m v Crete Veškerá Čísla
státu našeho a Kansas pozvána
jsou ku spolusúírastnění se Ko
zumí se že též čísla česká Šma
hem zastoupena budou ftečniti
bude guvernér Silas A Holcomb a
Hon C A Atkinson z Lincoln
Na všech dráhách jízdné jest sní
ženo Výlet odbývá se na roz
košné prostoře Chautaqua společ
nosti bez vstupného a při vhod
ném programu
— Státní železniční komise
rozhodla stížnost proti Missourí
Pacific dráze v zájmu stěžujích
Stížnost pozůstávala totiž v tom
že dráha čítala za uhlí z Banama
Missouri do Lincoln a Omahy
$142 za tunu za všecko uhlí bez
rozdílu ač dle uveřejněného cen
niku měla tolik čítati pouze za uhlí
prosívané kdežto za uhlí neprosí
vané cena býti měla o 32 centů
méně na tuně Státní železniční
komise rozhodla že stížnost jest
YA'fl 'Kil '""' M-W lř fculnlif t 1'iilkf Wlrtrholrrkf t Hl Mílii #1
jit 1 F 1 I II 14 (I (f „ ni „b Mi!kf I V ormlik) itf4tní MMkf m #1
nf $ niAurilin ilnpin htri
Httialballl TnrtT!i'i Hini M fuxtlhit Vln ttné hmk f V- rrMr hff '
knimliitl fnkr lt It tli tm-l prut4itk ♦ rn tmt ( ( ni t Hiiiril htřlrli ii nh- iu 17 hnriif !# fl l) Hn'i
fll MIMtirrtjr t atrnt trn I fl tnk III it-i f ji fl I? : hl t k !f M k H i # Uř- ZtiAMMA Hlmi)i{
klnli iHlr iMnliiliíMt klli h na iillnl I iiMt i lin kVrnr hMixMéi)i „ rtil kírL ilAii 4i„
r - ij r r „-„ m „ iHirfii p irrr itnitnnji w t rtu n tttfm nn t r'"r"'il rt) w t lil 1'ilul
iliii rf nli- M olkp)ir hlnl řMiř ZiM i 1 i tltii# kttfuiitf inlátnln I #I(ii h ml rr-nt I'rtm trn HrlilN
lll nMII klfrlkoll il'h'x ri )lhn(A Huny Intrik kMtf tbilnHik I U— r lfy krtMif f nf) Iiťikf tm imf illlif
lillwr Kiiil pHkf ilmif n h JUl lflmni nu n iw4(nt n U irrlnib4 tvf t mn tUni tím (ii
rn trlkmi- K4nl t M WOBtNT'f UPPtY HOUlf Mlnnpoll Mlnn
oprávněnou a nařldiU dráze aby
Činíh rozdíl podii tvého uveřejně
ného cenníkii
— V Tetiimseli pokutován b)l
ve Čtvrtek gen vikář B Ilartig t
Nebraska City kterýž lam záro
veň biskupem Bonacunietii x
Lincoln přijel aby uvedl lam
nového kněze Corcorana kte
rýž místo íaráfe Murphyho kte
rýž jak známo z trestu j in i ni pře
sazen byl místo nastoupili mel
Osadníci nechtěli totiž nového faráře-
na (aru pustit! dokud nedo
stalo by se jim záruky Že majetek
osadní spravován bude tak jak
oni toho přátí si budou a tu jed-
noiuše generální pan vikář beze
všt ho rozmýšlení okno vysadil do
vnitř vlezl n dveře panu faráři a
jeho kuchařce otevřel Dlouho
však tam nezůstal neboť osadní
kům podařilo se brzy panu páte
rovi boty vyliti a faru znovu za
vřít! načež k tomu ke všemu na
generálního vikáře žalobu pro vlá-
mání se vznesli aloba tato pro
jednávána byla v soudě okresním
obžalovaný uznán vinným a k po
kutě v obnosu $25 a ku zaplacení
útrat odsouzen Bokutu tuto vi
kář zaplatil
— Zdá se že řiditelstvo naší
university si dělá z občanstva jen
šouíky Až do nedávná byla při
universitě přípravná Škola což
ovšem bylo ku velikému prospě
chu občanů lincolnských neboť
jim nahraŽovala vyšší Školu kte
rouž by musili jinak svým vlast
ním nákladem vydržovat kdežto
přípravka vydržována byla z fon
dů universitních Když se proti
tomu zvedal na všech stranách ve
státě odpor usnesla se před 4 r
správa universitní ponenáhlu zru-
šiti třídy přípravné a v minulém
sněmu ucházela se o povolení pro
středků k vystavení ještě jedné
prý velice nutné budovy a sice
hospodářské a technické Ačko
liv státní finance nalézají se ve
stavu ubohém sněm přece Žáda
nou částku povolil a nyní usnesla
se správa university když peníze
již na rozšíření budov má zříditi
znovu přípravku To není jedná
no poctivě vůči občanstvu
— Minule přinesli jsme zprávu
o změně v poštovním úřadě v
Clarkson avšak musíme ji opra
viti následkem toho že redaktor
míní a sazeč mění Napsali jsmd
že pan J M Mundil se úřadu
vzdal a na jeho místo že byl usta
noven mladý a řádný krajan p J
D Wolf sazeč však předělal p
Mundila na Wolfa Ve Schuyler-
ském Heraldu čteme zprávu násle
dující o této změně jež dojista
jest pro pana Mundila nejvýše
lichotivou: "Vidíme ze zpráv
Washingtonských že J D Wolí
byl ustanoven poštnustrem v Clark
son v tomto okresu John jest
bystrý schopný mladý muž a bu
de dobrým a úslužným poštmi-
strem J M Mundil nynčj&í
poštmistr vzdal se před krátkým
časem úřadu následkem chatrného
zdraví Úřad ten držel po osm
roků isa ustanoven brzy po na
stoupení presidenta Harrisona
Tak dobře byli občané tamnejSí
spokojeni se řízením jeho úřadu
že když demokraté přišli ku vlá
dě neučinili žádný pokus o jeho
odstranění a kdyby nebylo chatr
ného -ho draví nepochybně by
setrval v úřadě tom po mnohá
leta" Tak mluví demokraticky
Časopis o republikánském úřadní
ku a chvála ta jest plně zašlou
žena
— Úplný seznam knih v knih
kupectví Bokroku Západu zdarma
Dopište si o něj
infrť n pt ! iřj i wit lmi Vhli lfii
rvn
roh 10 a Dolge
Á 1 Ir piM
Rozsáhlá výprodej šatstva
Běkné letní mužské obleky dobře zhotovené po $275
Výběr pěkných letních obleků po $750 a $5
Mužské lehké kabáty a vesty po 75C
Mužské letní $350 kabáty a vesty $100
Mužské cc lovlněné kalhoty ve všech velkostech -íloC
Mužské $300 kašmírové a cheviotové dobře zhotovené kal-
oty -$150
Mužské $450 worsted kalhoty $225
Nejpěknější kalhoty které se vyrovnají $10 zakázkovým $225
Obleky pro hochy ve stáří 3 až 15 roků za méně nežli
kupní cenu po $250 $175 11 05C
Dětské prací kalhoty 5 Ctil
Výhodné koupe grocerie
2 nnklfky prášku ku praní rc
SlHdká čokoládu' Sic
ICIastic a Klectrlc Škrob 7c
Dobrá liiiHpenina kbelík hc
Kukuřičný škrob 3ic
Martin!(ine káva 23c
Nuctar káva 22c
WIioIh Ilio l'rc I
ftečr Objednávky
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
HcJsUrií Mmlckť památky ícskť vyšlá nákladem Pokroku Západu
i' __ :„„!- (AU„rrKrti anfmnlr řt vf Ktra n núvodnfch rtikonUá
a prováli je vyHvčtlivky o jiuvikIii nálezu a jorn o jich pravost a dukladni
přc-dnáíka o jích kulturním významu kterou tuři dne 25 kvřtna ") v fri
TČ1 Jed fvikOl V t-lUCařTU p J Wliveriun nnnvyi} auikumj ) —
tpčvy hrdionké milostné a zlomky :
Rukopis Králodvorský:
ZáboJ a Slavoj (v půvln(m znřní Manehkém)— Ctimfr a VlaMav- Jaro
mír a HolcHlav-HenťS lUřmanov— Jaroslav— Lidice a LulKr— Zbíhofl—
Jelen— Kytice— Opuitřná— Kůže— Žchulicc-Skřiváuck-Jahody
Rukopis Zelenohorský:
náftcil "LibuSin wjud" a ílomck bánS 'Snř!n
Cena pouze 25c Adresujte: pokrok Západu Omaha Neb
Předplácejte na
Jedla ccfcý rolslck Čoí)U ve Spojených Státech
Předplatní : - - Ročnó $100 Do Čech $150
rmt4 Mi'( kimnw Sj hnrrnf ixlnul f
ttill I VtMfthmitA haiiMA Él M - Éll
tiin i j nit4 tfiinir %mM rkumiog
l nutil kutrf ♦ im4 kil-ri- !' fnfil
'I
omnlm Neb
1't'kné obntzy 31c
Věšáky 10c
Skládrtcí stoly $3 86
Dubové židle 76c
IJounáky $125
Rohožky f)c
Sedmi stopové zántoiiy
15c
Nejlepší obuv
jakou jste vidéll
Střevíce Sli párr
pro muiEe ženy dívky
a hochy
Oliuv novi-li vxorkii— eeloliotpnýrb —
víli vutkiwti— nejlppíieh továrun
xi í&lOO irlr
poštou se vyřizují
Hospodáře
99
M
Um