Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
Pokrok Západu
— V pátek v večer vy
puknul požár v vdké č tyfpatrové
budově na rohu it a Howard a
ntl plameny uhašeny na více jak
JiOono koy spůsnbeno Vftfit
vypuknul jak zjištěno z příčin
neznámých v komisionářském
obchodě L M Lesliedio a pla
meny po proboření slabé Míny
dře věné dostaly se k otvoru de
válorovému a tímto přerušeny J
na čtvrté poschodí kde knihařský
Oitbor ulkého tiskařského Hodu
Re sova se nalézal a následkem
snadno zápalných lilek jichž tu
hojně nahromaděno nalézalo se
záhy cdé poschodí toto v jedin
kém plameni Když oh fi spozo
řován a prvé čety hasičské na
místo se dostavily bylo maršálovi
patrným 2c nutno napnout i ve
škery síly má-li aspoň část budo
vy zachráněna býti a proto také
všechny čety k požárovišti bezod
kladně povolány Vdor úsilí
hasičů a vzdor spoustám vody
kteráž ze 7 hadic a z vodní věže
do hořící budovy vrhána rozšiřo
valy sc plameny na poschodí 3
kdež nalézala sc sazárna a části č
ně i na poschodí druhé kdež na
lézal sc odbor litografický a stro
je 1'ožár utlumen byl teprvé ko
lem 11 hodiny když byl jedinč v
závodu Riesově škody nejméně v
obnosu $35000 spusobil Mimo
toho poškozena vodou a kouřem
celá řada obchodů jiných v pří
zemí a v prvém poschodí se nalé
zajících spůsobená Skoda je však
po většině pojištěním kryta —
Při požáru přišel k vážnému úra
zu hasič A Livingstone Týž za
sažen byl kusem skleněné tabule
kteráž proudem vodním roztříště
na byla a rána několik palců
Široká v pobřiŠí mu způsobena
— V sobotu odpoledne odbý
vána schůze ústředního populisti
ckého výboru okresního v níž po
dlouhém a bouřlivém jednání
usneseno odbývati okr konvenci
v sobotu 28 srpna předvolby
pak odbývány budou o dva dny
dříve totiž vc čtvrtek Jednání
bylo velice bouřlivým a neschá
zelo mnoho že by bývalo i k pád
ným argumentům došlo a jeden
z pánů delegátů dokonce i po jed
nom kollegovi svém Židlí hoditi
chtěl — Zastoupení v konvenci
ustanoveno tak že každá warda
města našeho oprávněna bude ku
9 a každá warda south-omažská
jakož i každý precinkt venkovský
k 5 delegátům
— Republikánský výkonný vý
bor okresní rozhodnul v sobotním
svém zasedání aby konvence
okresní za účelem volby delegace
do konvence státní odbývána byla
v sobotu ai srpna předvolby
odbývány pak budou v den před
chozí Rozhodnutí kdy odbývá
na býti by měla konvence za úče
lem navržení čekanců pro úřady
okresní odloženo bylo na dobu
pozdější Ve schůzi přijata reso
luce kterouž prohlásil se ústřední
výbor pro rozdělení Clontarř pre
cinktu na dva díly a pro připojení
těchže k prvé a druhé wardě a
jmenován tříčlenný výbor kterýž
by o docílení toho u rady městské
se zasadil
— V sobotu dopoledne postře
len byl za zvláštních okolností v
severní části města uletý Geo
VVagenseller a sice zasažen byl
kulí vypálenou z revolveru buď
tajného policisty De-mpscybo neb
tajného Dunna Tajní tito nalé
zali se na pravidelné objížďce vy
kázaného jim území a tu na 11
ulici spozorovali tři muže kťří
ku koupání v jezírku tam utvoře
ném se chystali Vystoupli proto
z kočárku aby jim to zakázali
při čemž Dempsey vytáhl revol
ver aby vypálením několika ran
hlaveň si vyčistd kteréhožto pří
kladu i Dunncm následováno by
lo Na to vstoupli opět do ko
čárku a jeli dále daleko ale nedo
jdi když tu za nimi přiběhnul
jeden z oněch mužo sc zprávou
že jednou z vypálených kulí zasa
Jen byl výše jmenovaný lošík
kterýž na druhém konci jezítka
při Locust ni lovem rvbna udici
bavil Hošík zasažen byl kulí
do ad pod pravou lopatkou
šťastnou náhodou však kule plíce
masáhla a tak poranění jeho
těžkým není - - Nehoda tato jest
velice zvláštní neboť hošík nalé
zal se několik čtverců od místa
kdež rány vypáleny a mimo toho
seděl pod hrází tak že viděli ho
nebylo a kulí zasaŽi n byl v tom
okamžiku kdy povstal aby chyt
nuvší - mu na udici rybu vy
táhnul
— AI Shustcr z liloomfifld
přiveden v pátek do města našdio
maršálem spolkovým aby se zde
z obžatoby pro prodej lihovin In-
lián fini zodpov ídal V žalobě se
tvrdí že Slmster prodal kořalku
Indiánu Jos) piv Taylorovi kterýž
ve stavu podnapilém na trati že
lezniční ulehnul a na "šťastném
lovišti" se probudil
— Herman Bartsch bydlící v
čísle 606 scv 17 ni přišel v Dá-
tc k ve Walnut la o obě ruce
Spadnul totiž i nákladního vlaku
tak nešťastně že mu obě ruce pod
kela přišly a v záloktí rozdrceny
byly
— Minulý pátek odbývala se
výroční schůze českého klubu a
republikánského a těšila sc dosti
značnému účastenství Asi deset
nových členů se přihlásilo a byli
lil
Budova tato omÍMf n uk- liHJe hlavního
Mrky IsuukU to VIiibIIN: UVi1 nuuovy nuc pyím-irie-ni ncjnr nnin a umni-iu uirtmiTu niť re ipojcny ouuou CIVO
ri-m iiZHvri-ným na obou strnniírli koloníidumi Mrké chodby povedou píímodo velkých íáll nad nimií bc vzníSÍ
dmy jimiž vnikmi budu světlo dovnitř horem bodfc se tak nejlépe k výstave dél Boclisřských Kolkolm budou pnk
míly v nicliŽ uiiilsiíny budou díla malířiikii Tlm fe budou budovy dve docílí e lepMho roztříděni Sloh bude Jak
J(Kti korintský Architekti budovy této Jsou Kamcs & Young ze St Louisů
přijati až na jednoho pověstného
Frank Hromádku kterýž byl za
mítnut lři předsevzaté volbě
zvolen byl j A Kment znovu
předsedou p F W Bandhauer
znovu náměstkem a pan J Michal
znovu tajemníkem Pokladníkem
zvolen byl p- F Svoboda a do
výkonného výboru zvoleni Louis
Iierka Kar Steiger Jan Rosický
Josef Kavan a Václav Bureš l'o
volbě rozpředla se rozprava o
tom kterak n vnější správa od
měňuje sc Českým republikánům
Mluvilo několik řečníků a všichni
poukazovali na to žc bez hlasů
českých nebyl by zvítězil kandi
dát republikánský pro úřad ma-
yora v minulé městské volbě a
ktležto všem ostatním národno
stem dostalo sc uznání Čechové
kteří byli skromní a žádali od
něho pouze jedno důležitější po
stavení a jedno podřízené —
nedostali pranic Na nápadné
takovéto povrhování bylo trpce
stěžováno a někteří z nejhorlivěj
ších aŽ dosud republikánů vyja
dřovali sc že nebudou více po
máhat! nevděčníkům takovým a
nebudou přispívali k vítězství
straně pokud nebude určitých
závazků co pro české voliče uči
něno bude: Iia někteří šli i tak
daleko 2c odporučovali aby sc
dalo za vyučenou nynějším politi
ckým machrům jestliže strana
demokratická v příštích nomina
cích okáže se českým demokra-
tůni příznivou Z frč f všedi vy
svítalo jasně }f panuje velká trp
kost a nespokojenost nad líni
jak vůči nám jednáno bylo
— Pan F W Houkal odjel v
pondělí do La Salle III jakožto
zástupce dvoru NVhraska t 216
ku sjezdu hlavního dvoru organi
nace Nrodvislýth Lesníků Na
zpáteční cestě zastaví se v Cdica
gu a v lowa City
— V pondělí k ránu sřftila se
novu navážka západní příjezd
k mostu U I' dráhy tvořící a
škoda as Ji 500 tím spňsobetia
Vyšetřováním zjištěno že spňso
beno to proudem vodním zo sta
ré studnice aftéské vycházejícím
jímž navážka neustále podcinýlá
na Nyní učiněno bude opatření
aby voda tato rourou přímo do
řeky odváděna b)la čímž hodlá
se opakování toho zameziti
— Výsada kteráž nové plynár
nické společnosti radou městskou
povolena byla prodána a přepsá
na byla ve čtvrtek na omažského
kapitalistu a předsedu omaŽské
plynárnické společnosti Frank
Murphy-ho Dle původního znění
výsady zavazována byla společ
nost plynárnu v obvodu South
Omahy postaviti tomu však nyní
sotva as vyhověno bude a plyn
jednoduše i na dále plynámickou
společností omažskou bude dodáván
DOVA KKÁSNÝC1I UMĚNÍ NA VÝSTAVĚ ZÁMISSlSSirSIifc
vchodu podél InRimy n bude ve fornifi
— K vážnému úrazu přišla v
neděli odpoledne na 24té a K ul
paní Mary McAllisterová bydlící
v Čísle 1703 severní 24tá ulice v
Omaze Táž jela na návštěvu k
přátelům svým a na K ulici dáva
la konduktérovi znamení ku zasta
vení a když téhož dbáno nebylo
odhodlala se ku seskočení Do
padla při tom však tak nešťastně
žc levou ruku v loptatec si zláma
la Byla dopravena dobytu svých
známých kdež lékařská pomoc jí
'poskytnuta a později dopravení
I její do nemocnice nutným uznáno
'Není to prvá nehoda kteráž na
' pouliční nehodu v South Omaze
'sc udála a stížnosti že páni kon
duktéři povinností svých nedbají
a že nezastavují tam kde toho
žádáno jest jsou téměř na denním
pořádku
— V pondělí zatčen byl krajan
Josef Kuláčck na vážnou obžalo
bu kteráž na něho krajanem Jos
Růžičkou zc 14 ul vznešená
byla Kuláček byl prý toho dne
u Růžičky návštěvou a mezi tím
co tento pro pivo šel vzal prý mu
z bedny v níž dříví na pálení
měl ukrytých tam řu6 Zmizení
peněz těchto zjistil Růžička hned
prý po odchodu Kuláčkovfi a pro
to bezodkladně zatknouti jej dal
U zatčeného ani v bytě jeho pe
níze nalezeny nebyly
— Tímto týdnem usnesly se
dráhy zamississippské na novém
pravidlu pří dopraví dobytka
AŽ posud platilo od káry bx
ohledu mnoholi dobytku b)b do
ní vměstnáno však tímto týdnem
počínaje bude se dobytek všee hen
váíiti a bude sc platili d váhy za
vše co by bylrt pře jistou váhu
určitou Za váhu káry 30tí stře
vítové bude e počítali 19000
liber za 33 Jí střevícové 10500
liber a za 30 střevícovém i i 000
liber a vše co bude přes tuto váhu
o káry naloženo bude se- platit
zvláště To se rozumí že tato
změna nen"í dělaná v zájmu do
bytkářrt neb farmářů nýbrž v
zájmu dráh Jest ovšem pravila
že se někdy stávalo Že některý
hrabivý zasílatel přeložil káru dal
do ní více než měl a následkem
toho utrpěl ztrátu některého slab
šího kusu ceiž teďelíti Ke nemusí
když nebude mít dobylkář žádný
podnět k tomu aby co nejvíce
možno kurů do káry vměstnal
Však účel jest pouze ten aby
elráha ne přišla o to co si myslí Že
jí náleží a aby každý zaplatil za
každou libru kterou inu dopraví
— Jak sc podobá je st městská
rada nakloněna k tomu nechati
úplně usnouti objevené švindle
kteréž páchány byly při objed
návkách tiskových prací pro mě
sto Aspoň nebyly učiněny žádné
kroky další v tom směru Radní
Stulit vrátí se tento týden zpět a
pak uvidíme co uvidíme Jak se
obdélníku miijíc 2-lfl utop délky a IIW gtop
podobá bude učiněn pokus Stuh-
ta zastrašiti neboť bůdleři vyčí
tají mu že prý není lepší že prý
objednával materiál pro viadukt
na 11 ulici aniž by byl k tomu
oprávněn Jsme zvědavi jak to
asi dojjadne
— V nedělí pozdě večer zničen
byl požárem příbytek Harry Hod
gese na 10 a Faul ul a týž při
tom tou měrou popálen že dopra
vení jeho do nemocnice nutným
uznáno V čase požáru nalézal
se Hodges pod vlivem lihovin a
má se za to žc ve stavu tomto
sám převrhnutím svítilny požár
spusobil
— V neděli odpoledne pořá
dána býti měla v University parku
hra v míč kč "požitek" tento
byl milovníkům tohoto národního
sportu panem mayorem zkažen
Hra pořádána býti měla devítkou
"Bloomer" z Bostonu výhradně
z dívek sestávající a jelikož pan
mayor toho náhledu byl že by
snad některý z diváků pohlcde-m
na ženské hráče v široké kalhoty
oděné v mravností své uražen
býti mohl jednoduše maršálovi
policejnímu nařídil aby pořádání
"gejmu" tohoto zabránil
V Kansas City zakázáno bi
skupem katolickým spolkům po
řádánf nedělních výletů a zábav
an prý se to příčí duchu církve
Z výstjvlité
V pálečnf pravidelné adiníi
výkonného výboru výstavního li
ebtelslva jmenován fiditel obrazár
ny v Detroit Mieb O H (iriííilhik
přednostou odboru krásných umě
ní a v tělo hodnosti své odebéfe
sc v dnedi ncjbližsích do Fvropy
aby tam pro výstavu naši přední
umělec ká díla zajistil
Z rozhodnuti výstavního líditcl
slva zhotovena bude budova krás
ných umění jejíž vyobrazení a
stručný popis na jiném místě při
nášíme vesměs muteriálu ohni
VJrnéhotak aby obrazy a ochy
ktt réž umístěny tam budou před
poškozením ohněm úplně zabez
pečily byly
♦Ač ještě plných devět tněíícft
schází do dne kily brána výstavní
otevřena být! má přec jiŽ dochá
zí přihlášek ze strany vystavova- (
1 _ 1 11 j _i k
leiu 1 ři k veiKC mnuMvi v zuar
výstavy v ohledu tom úplně již
zabezpečen jest Riditelst veiil
ohlášeno v sobotu že téměř každá
stoja místa kteráž k účelům vý- ]r
stavním v paláci průmyslovém vy
dražena bude zabrána již jest
tak že bude si mocí správa vý
stavní nyní již vybírati a pouze ty
nejlepší výstavky připuštěny bu
dou Tvrdí sc že více jak celá
jedna třetina žadatelů o místa
bude muset býti odmítnuta Při
hlášky dosavádní jsou vesměs od
těch nejlejiších firem amerických
kterážto okolnost jest tou nejlepší
zárukou Že výstavka zajímavou a
cennou bude
V sobotu odpoledne otevřeny
byly nabídky na stavbu budovy
hornické jakož i na stavbu audi
toria Na stavbu prvněiší podáno
nabídek celkem 14 z nichž 7 bylo
z Chicaga 1 ze St Louis a ostat
ní od koutraktorů omažských
Kontrakt zadán dvěma firmám
Chicagským za úhrnou cenu Í50
1)40 Na stavbu auditoria podáno
též nabídek 14 z nichž šest bylo
z Chicaga 2 zc St Louis a osta- $
tek od firem omažských Nejnižší
nabídka zněla na 554249 a roz
hodnutí a komu kontrakt na stav
bu tuto zadán býti má odloženo
do schůze příští
Vydání popisných pamfletů v
nichž mimo stručného popisu
podniku výstavního též i veškery
hlavní paláce výstavní zobrazeny
býti měly zdrženo bylo vyhořením
tiskárny Recsovy kteréžto firmě
kontrakt na dodání pamfletu za
dán byl Formy nalézaly se v
čase požáru již na lisu tiskařském
a značná část vytištěna již byla a
to vše stalo se obětí požáru
Jak oznámeno dodávati bude
celkovému vzhle:du výstaviště ne
malé zajímavosti laguna kteráž
mezi hlavními budovami výstavní
mi táhnouti se bude a kteráž téměř
půl míle bude dlouhou a v nejuž
Ším místě 75 stop v rejŠirŠím pak
plných 400 stop širokou bude
Riditclstvem obstarány budou pro
lagunu četné gondole po kterýchž
návštěvníci budou se moci projí
ždět! a zároveň použito téže bude
k výstavce záchranné služby spol
kové jejímŽto mužstvem několi
kráte za den cvičení na hladině
jejf bude prováděno
Frank Novák
majitel
ZaMssswtl!
sochařsko
Zhotovuje mramoroví a tulov pomníky
deky jakoi I vMm druha pr4 hřbitovní
V ker prir vyhotovuji m aprtvn ryrhl
afeval Vtf
dílny
I
1
{
!
i
V
i 1
í