Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
13
Mniiri omnnm (mih
hUVV 0U1IUMI mmii
0
K doif v kmhkttprttví 1'fikffi
-'#4 14 1 11 I
nu spanu ifmaua wiirasaaj
tvf'iínl
í Mk ♦f!iinlf ft pl 4
7f ti'kr ťMoll V řlUp
ltl!Mr-f linul Ilnti tm Ku min
tktbn Pod křidlám M3rM ~ lbrMk
— ' kult iMnl ttitl(nká tiHfd X
— Huf dobročinný m~Jk )"m ly 1 hlM
tvU h4 pMl ípíflch od Jmu kollirs
ftOMŮ
fl Iři 111 f frlnl ! 11 lřb
rVpií J A Kofninkf Dl fi)ff tlhn
tildf I upravil Jor Korinca ir
lit íli pifclmnovánkf Ffurtl ítt
mfř Bubi-K Třetí vydSM tf
W 1'ovMkf rř X Mvobody
II MAt iloliří !řlřnfr _ llfHHlhV trt
trlkr V nkovr-řh tirolfivíry ř"inmr((
fM-ř- ran v# smtiun - fMff to
řiiHil - Vr"ínkí f" rrnl rU - Pro
th4k n Novák 'fr
řH-yv Vybraná lW Vád Itíba
VtnM vydáni IV
-'m Jun lín Tf"li p'll
itUiflih kiefui ctl a hrutíím (V
f Mm tMttfítil MtiJ Hun Ze srbského
preioxu j i"íini 4-M'
?„l Námluvy Pie Zinhokkho 01
V Nlípka tc
210 Povídky Whln(ílonii I rrlnirit
AnnlnVa lMrbrov4--Itip vn Wliikle
rfeloJII J II Mul
3H1 Huml Povídka od llittersberiř
iita
233-233 Básní a písní KmiiiiTiirit
tiku Venků I slovanskí IV
aH -217 !'oíay 1 Tliomnn V
nkf verle uvedl r r Potu ba íSOc
238-20 Paničtí o válce (Ullskí C
J ťaesar Přeložil A Brcindl Část
I Mc
21!—2i:l Í'míU o válce (IsIIske C
J (Vmr Přeložil A Brcindl Cát II
25c
2H~2IS I!r v ím hy Sepsal K II
V dutnčm íiIih IiHé lfi tAitnth nkrA
V irullftA lhlrntia krále hUťiř
Vifn( t(nl hI Ifftlkit llfii(rnTt ť
Víní fll řlik fomiln floin
!' l Milniíhf řrnřiiikli' fom
Vb Inml ftil TliM ťulfl llfíhlftkt
fptin imli h tiilti thfnfřh Třu
lllrm V II frflik Ona TlUkti
tliiií 4i řV i ikiSkiii Tt
Vlk4 (íHlpft t (ViMíh K lliifrh
lili MM l I fíittnhd jiirnnlml
1 1 tnn ""r
Virnn l'fl tMhilř Horhl ik
lUHf h i h'inťli(i llnmiín tii
kťho cmI Rirlmotff Wif
ftř hAUtifk řiifriritrli hf i
od A V iny I V
i nfřifiHtřu t b 'Mipínitl Hitáfh to
líni f ort k vlili lifl (UI !'-
řřH N ifcMUř frtm WMI l y 4
V(Pnliký řom4n imI Karoliny Mfřll
Vetnlkf frítfi tíMpwtl lml línovy
Vll a t li(rka olfi tiffi fnliSiIř):
rixIlKuja Jo-f Hukni MW wllty 2 3
4 a í onifiin" f ar iKnnymi tj
ff tabf 1 nill kli lillAll( a flltil
drní lnn rfy 7I yibrefi(ml tep
Jtm t Hlmvťk rern fiM!
Vnuka fráífta Iiinl rittiitli % ilolt
Ulrpi-nl tiííroiU ffukrlio ml J J Mtafi-
krvkclto o %tmM fitM il 3
Vilifikií i)Htiřti i ilťk nmilion
hyrn m koiiubkciio íjic
Vulna m(r ilk rniiiiin ml I N
Vr liticli Inniklnv tiffnrava k lnul
tuilifm Jfho lyriky cul E Alberta 2'h:
Vínitnf zIpvv Ohraz ílfota mntrb
i llili natHiai r raní iicruei íhpc
V tfíMlm ilvnrc Itntnftn z praNkrno
iV— 2! Vyhraní? hánnh (lnclbcho
rieložil J Pícím l'ic
2r2-2M Cíkáni Umnán t pazhatalrli
ipmQ iv li Aiai ny '-c
Hálkoy llullaily 15c
237-258 Homrrovft Ilia-la Veriova
nra rý"mcm tyloíma ixl F Šebka lr
O-il—TJI Hturl Smullu Hit V ('(lllřlřl'
Ililinká pfn lan MaJuranlře í'řt'1
Jot Kolftř la
2R1— 22 Tvl Jiříkovo tiilřnl Hit
chorka e iíy a tatcl v ítl oddílu
nlcft ísc i
'i_ori Tvl Hlrnkonifk dudák
Národu! báchorka i zvy ve íl Jt-dn od
J K Tyla V
2tV-'U'A Hořoklftr Kiloklít přel 1
Dardík 15c
24M— 270 Pán r I'oIIch( a dívče vesni
cké povídka od F 1'ravdy 15c
271— 273 8taroklaické pohádky vy
pravoje r urcii c
274— 2H0 Didaktika čenká od J A
Komcniikcuo wc
0H1_íH1 Klíivnlřck elznlHXVČn
predcboKÍin ohýbacím a pravopisním I !
abfrkou kaziruluvu nahrazených vrazy
preanýml Belavll K Vorovka 25c
28-1— 2W Životopisy výtečných vole-
vňdcn od iv šepotá prci a ivvapu
Cáal II 15c
2WI— 287 Z veiwlých dob I'ov(dky a
f rty im ílvoia iuiieinitciio ou iv
lupy ID ciQ
248 ÍWl Olynthsk od HftnoHthcnn
přel r X rellkftn ne
H 280 HiUnč vepsal Joh Hnul 10c
290—212 Díliny revoluce francouz
ikí rtanHal lr líinzer rruiozu iv rc
tHk 20c
2113—301 HiiHký slovník neMtavil J
Váňa Díl I Klovník česko ruský
75 cta
3()2— 303 Nový aiiKlicko ruský humor
Upravil Jan vino ic
ii_fífl Uuaktf aluviiík sestavil J
Vália Díl U Hlovnlk rusko český
75 clft
Ukrajinská pvMkv od Ht ilrudzirf
kého Z M)lskčho ph ložil F II 40c
Úpadek román od LuíkI (lualdo plel
Jlndř voiiftK 4oc
Mvola Vypr K M C'pek Illustrované
i barvotiskem cena f iw
Vybrané Ccské Humoresky uspořádal
Fr H Troeliázka Illtistrov Díl 1 a 2
každý po ti 25
ťulin miAiwA vnutit t nnlni A i'A~
1 j umuč 'J"tur "
nv a ihiitUv norádá J N Hro Na
skladí 20 aeňitĎ po 20c seSit
Vvcnávánf ptáku a savců od I) Bran
dejsa 40c
Vykladačka karet nejnovíjií 20c
Vykladačka karet česká 25c
VvlíČenf holohlavosti dnkl&dní tíž
padání a aoučasního ftedivínl vlasft 30c
VvinlnkáH: novídkv a kresbv Z Dohoří
od K V Kaise 40c skvostné vázaná
80 centů
Vvtmání o mistru Jeronýmovi Z l'ruliv
j ' —
Kronika o Janu Žižkovi Dle starího
rukopisu vydal Jar (Joll 25c
V řajetl Armidy Když Jsme táhli na
Oil l'av AlDlerl no uiUHirov
I1ÍJ5
I NAŠEHO MĚSTA
Koniíaklfiř U V Strlw
klrfritil V fitntn taAn lyll
líivl'ti fftmylv'ho Mf na
výliiv£ xfrtii4íiiiiski1 t nlinos
IjHH7 o nlmf tTOulít fialo e
h konlfaklil lohutfi vittli tu-
friýMÍ (MlfMl !ir()loiivit (fotyř
rifiil kfímřřiř v IxniiUK 4fov( ft
íifiikii tsk íjirávfií? AmUh-nt Mh
#l i rif ii lili urin lnil I) f
kontraktu iniiiř iriiliMfská lf
ařki tftt na InnIovČ! tr? ío f
dnft (! dne lfánl smlouvy
dohotovena ýti
— Archilkii VValkrr & Kim
lall khrýrní vrchní door na
lavty n výtavi5ti yamiÍ4ii'
kčin vřfefi lyl pracují iíítomnc
na zhotovení ptaíílio pohledu na
výstaviW který znAornovati toto
má tak jak po dokončení v Sedí
afavtli vyhlíželi bude Obraí
tento proveden bude v barvách v
ukfchí jednotlivé fuidovy prove
deny budou a architekti slibují
Jo titule to obraz kterýž výwtavé
ku tli tdoužiti bude
— Správou výstavní vydán byl
v tíchto dnech třístránkový jam
lltt o výstavť zarníssissippsfcé
kterýž odoben jest vyobrazeními
budovy administraČní rolnické
průmyslové hornické strojnické
jakož i vyobrazení obrazárny
Kdo by si pamfletu tohoto za úče
lem šíření známosti o výstavř
přál nechť obrátí sc na odbor pro
šíření známosti o výstavÉ v říslc
světnice 6oi l'c Huilding
— Guvernér llolcomb vydal v
úterý proklamaci k lidu našeho
státu v kteréž poukazováno jest
na význam výstavy zamississipp-
ské kteráž v příštím roce v ničste
našem pořádána bude a kterouž
Žádány jsou všecky okresy mésta
korporace i jednotlivci aby spo
jenými silami k náležitému zdaru
výstavy a k důstojnému zastoupe
ní státu našeho spolupůsobiti hleděli
V zátiSÍ časový obloa od Kar Svitli
25c
Z
Upíná sbírba řečí a proslovů ke vSem
slavnostem spoiaovym a nnnioii
2 - každý díl 75c jMjitou 80c
V
VliUiín lilt romantlrkv obraz od
K llerloie přeložil dr J II Pich) 33)
stran velkeuo tormaiu ooc
Vanda III tor povíst od Prok Cho-
cňoloiiAka io
V olvfrh utnlliárh km Aťkkí annhasflo
253itrnnkacii napsal auus jirasea cena
i Včelaření podbčrní sepsal JA Pitra
J0 rtů
Včetařské zápisky práce včelařské pro
každý mísíc tbeoretlckó výzkumy vče
ltX llbi nrvllli laliif I utnUnl
rmr ticiiiii"
tabulkr pro praktická včelaře aestavil
Ant vamuera 5wc
71imi!nlfkí linnlnřimí čili návod nro
j ---- ---- - - -
ičHtitele květin zelin ovocnycu aodoi)
ných Hromů I keřů Jak vhodní úpravo
vatl a uiKHřebiti různých hnojů H po
mocí níkterých spolupracovníků upravil
Jos Jettmar COc
7ÍUIH1I0VÍ ícskího oravooisu amluvni
co pro ftkoly česko-anelické sestavil F
II VIrMxlí lnA kn(Ž-ka tufnolCJlI
stránkách sloužitl má učitelům a žákům
za stručný návod k sprftvncmu českému
psaní cena l post zasunou v
7nltjrv iiovdlka nro mládež z naší
minulosti — Hvatojanskd pouť Činohra
pro miAucz ic
7i IívMii mlmbuitl Podhorská divila
ze života Bož Nímcové napsal Vá
Kezníček 25c
[ _ „ x 1 „ -řlni u
li hwbiiiu ruiiiim fBřiTiiiii iiiciinriu
Cechů od KKIostermanna skvostní (ilu
strovaný II ta
Za málovího vičers: dva obrázkv z
Jestída od K 8včtií 15c
Zamítání novelia ol K Bvčtló 15c
711 řit otcovu román od Xaviera de
Montípl na 1088 stran velkíbo formátu
cena 7-c
7lbavn4 snolečnfk potřební orůvmlce
v zábavách a ve spoiečnostecu vůbec
sestavil J V Z 20c
Základová lučby rolnické od Ad
Eckcrta 60c
Září a stínem: drobné črty FK Uinus
mutha 118 itran A5c
7Mml víkv: historická novídka od
J01 Brauna 40c
7tvAl'liilnbllrká Jana Amose Kntnrn-
skčho přídavek k české didaktice 20c
Z bratrských vlastí Povídky od Jos
D Konráda cena 40c
Z bouřlivých dob blat obrázky od JI-
ráska 2 díly 00c
7 AaLi?fk ttilnA II nmnNtab r ITsirlai
Tůmy IlluMrovsne dva díly každý po
1125
l)ikon{nl liuitoocDÍ
— Na výstavišti zamississípp
ském přikročeno v úterý odpoled
ne po druhé hodinč k vypálení
dynamitového náboje v artézské
studnici od čehož jak jsme již
oznámili slibováno že hojnějšího
proudu vodního tím se dosáhne
Použito bylo k tomu 75 liber dy
namitu však s výsledkem výbuchu
jak kontraktor tak i řidittlstvo
prozatím nejsou spokojeni Nedo
cíleno totiž nijaké sesílení proudu
kterýž jest nedostatečným ku zá
sobení výstaviště potřebnou vo
dou — Spolkovým komisařem An-
dersoneni odkázán byl v úterý
soudu spolkovému Frank Dagan
vlastnící hostinec na 24 a V ul
v South Qrnaze a sice na obžalo
bu z udávání falešných penčz
Týž pfi menční penéz dal totiž
falešný dolar jednomu svému ho
stu a když na to upozornčn byl
více k témuž hlásiti se nechtěl
— Ti kdož pravou kávovou
plantáži vidčti by si přáli nemusí
Ijezditi ani do střední neb jižní
Ameriky nýbrž mohou tutéž vi
dčti v mčstfi našem a sice na 49
a Grand ul kdež S 13 Clark
celý jeden akr kávovníku vysázen
má Kávovníkům daří se výborné
a pan Clarke tvrdí že letos více
jak 150 liber výborné kávy sklidí
— V noci na úterý sřítila se
při západním příjezdu k mostu
U I' dráhy navážka v délce 220
stop a jedině té okolnosti že v
čase tom žádný vlak přes most
neiel jest co dčkovati že velké
mu neštčstí bylo zabránčno neboť
tratč v plné délce té visely v po
včtří bez jakékoliv opory tak že
spadnutí vlaku do značné hloub
ky nezbytným by bývalo Neštčstí
zavinčno bylo asi tím že při úpatí
navážky nalézala se kaluž kterouž
navážka poznenáhlu podemílána
což nepozorováno až koneční se
sřítila Množstvím hlíny zasaženo
bylo nčkolik baráčku jichž v
f#ko onom hojnoil e naléit lid
ítrttí ví-ik íádfiý k úrau nepři
lil — Ve Mfedil kolem 7 hodiny
ranní pfiíel na tratíc fi t) I' drá
hy nčkolik ftvertň jiXnc ímI Shedy
Station o livot 'yletý C Karvatký
který rodiči svými na jH a
Walntit nlieídi bydlel Týl
mlnán byl mladší nestrou svou
sbíráním uhlí na trati 11 V
prací touto byl lak pilné zatnČst
nán lf příjezdu paroslroje ani
nepozoroval I'fi výsbhu poroty
koronerovy bylo jiŠténo Že stroj
vedoucím (iávána výstražná na
imení jik pískotem tak i zvoně
ním vzdor tomu !e však hoík
traté nehnul a Že hlavu pozvedl
teprve pak když parostroj pouze
nčkolik stop od nčho se naléal
Následkem toho vyneŠen rozsu
dek že smrt zaviněna vlastní jeho
neopatrností a na zřízencích drá
hy žádné viny neshledáno
— Oznámili jsme již minule že
návladním městským rozhodnuto
že dle nového našeho charteru
městského jest jakýkoliv přenos
penčz z jednoho fondu do druhé
ho nezákouitým a že radní kteří
by pro nčco podobného hlasovali
za obnos dotýčný zároveň s ruči
teli svými zodpovědní by byli
Toto rozhodnutí návladního jak
se podobá nemá tt pánů radních
mnoho váhy a to aspoň na tak
dalece pokud fondu požárního
se to týče Včtšina radních jest
toho náhledu že fond všeobecný
utvořen byl za účelem krytí vše
obecného vydání městského a že
penČz v nčm se nalézajících po
užíváno býti muže v jakémkoliv
případu nahodilém když by ve
fondech jiných na krytí vydání s
tím spouného penčz se nedosta
valo Ve fondu požárním nalézá
se přítomné sotva již jen tolik
kolik ku krytí vydání do 1 října
postačí a kdyby obnosem tímto
pro zbývající tři mčsíee vydrželi
se melo tu by vydání odboru po
žárního pro čas onen o plných 60
procent sníženo býti muselo To
ovšem bylo by totožným se sníže
ním počtu hasičstva témčř o více
jak polovinu na což ovšem rada
mčstská přivoliti nemůže a proto
také nejspíše do fondu onoho 2
mills z fondu všeobecného pře
nese
wardu druhou 4371 na wardu tře
tí j'jjj r na wardu čtvrtou lojH
Jak známo skončeno bylo obírá
ní censu a dm června od kteréžto
doby pfiSlo na jevo Že Armour
nové jatky itavíti tam bude na
dedkem čehož jínačne lidu do So
Omahy se nahrnulo a proto také
odhaduje se že přítomno počet
obyvatelstva South OmaŽského
snadno plných 14000 obnášen
muže
— Návladní mčstský nesrov
nává se s náhledy policejního
soudce Gordona dle kteréhož týž
tvrdí že oprávnčn jest k služné
mu které pro soudce policejního
starým charterem mčstskym určo
váno bylo Jak známo rozhod
nuto nejvyšším soudem že lhíita
policejního soudce ustanovována
jest ústavou státní a že tudíž
charterem mčstským prodlužová
na býti nemůže Vzhledem ku
platu neučiněno však při tom nej
vyšším soudem rozhodnutí žádné
Dle náhledu návladního soudce
Gordon nemůže služné kteréž by
soudci policejnímu dle charteru
starého přináleželo požadovati
na tom základč an ucházel se o
znovuzvolení v souhlase s ustano
vením charteru nového a zároveň
v souhlase s ustanovením téhož
charteru po zvolení svém záruku
složil Následkem toho jest prý
oprávnčn také jen ku platu jakýž
policejnímu soudci novým cliartc
rem ustanovován jest
Minulou neděli zavítala do
Omahy paní Ilutnpál-Zemanová
vracejíc se t nčkolikatýdnfho po
bytu v Colorado kdež trávila
prázdniny u slečny Gregorové
K ieií ooctčj usnořádalv zdeiŠÍ
sbory J č I) dýchánek v síni p
Havlíčka a shromáždilo se tu asi
75 členky fi oné Jednoty Od sbo
ru Holestava a od pí Havlíčkové
dostalo se vzácnému hostu pěk
ných kytic To se rozumí že bez
mluvení se neobešlo a paní Ze
manová v iníormální sice avšak
zajímavé řeči mnohou dobrou a
prospěšnou radu svým přítelky
ním sdčlila Líčila též zajímavé
dojmy své jež na ni dálný západ
učinil Odtud odjela paní lítim-pal-Zemanová
v pondělí do Wil
Ur kdež byla podobně vřele uví
tána a zábavný večírek v domě p
J F Spirka k její poctě uspořá
dán Doufáme že odnáší si na
východ milé upomínky ze svého
pobytu na západě
— Herny a loterní místnosti
jsou v South Omazc opětně v
plném běhu aniž by policie provo
zování nekalého řemesla jejich ja
kékoliv překážky v cestu kladla
Jak známo vybrány byly veškery
herny south omažské as před šesti
týdny na základě žaloby munici
pální ligy leč soudem uložena by
la majitelům pouze pokuta nepa
irnná a po zaplacení téže otevřeny
herny znova a od té doby hraje se
tam bez jakýchkoliv překážek
Stává sice ordinance kterouž her
nám a místnostem loterním uklá
dána jest pravidelná měsíční po
kuta v obnosu $50 leč tak táž za
chovávána jest patrno nejlépe z
toho že od počátku roku až do
týdne tohoto pouze $350 do po
kladny městské složeno
— V úterý vznešený zatykače
y i
n ' nosiinsKC pro přestoupeni
z udělního prodej lihovin
vLvu ten zakazujícího Jsou to
hostinští Frank hetchmark mají
cí hostinec poblíže Ft Omahy a
hostinský Weishartigan na 10 a
Dodge v jichž hostinci jak mi
nule jsme oznámili minulé neděle
2 z hostů stlučeni a oloupeni byli
Poslednější prohlásil že jen tak
z lebka se nepoddá nýbrž že
ústavnost zákona Slocumbova
kterýmž nedělní zavření hostinců
nařizováno jest zkusit! hodlá
— Oznamuje se že správa ja
tek Swiftových v South Omaze za
náší se plány na rozšíření závodu
toho a celkem prý náklad na nové
stavby a na různá zdokonalení na
Í2SOOOO rozpočtěn jest b roz
šiřováním závodu započato bude
prý ještě tohoto podzimu aneb
nanejvýše příštím jarem
Školní" rada vylezla konečně v
úterý na světlo boží s výsledkem
sbírání censu městského kteréž
jak známo zároveň sc sbíráním
fondu Školního předsevzato bylo
Celkem napočteno dle něho v So
Omaze 12976 obyvatelů z cehoŽ
připadá na wardu prvou 4664 na
— Gustav Kitter slepý pasa
žér který ve středu z Chicaga do
města našeho přijel seskočiti
chtěl s vlaku na 1 5 a Locust při
čemž nohu v kyčli si vyvrtnul
tak že vozem policejním do ne
mocnice dopraven bytí musel
— Klub pro zvelebení jižní
strany města rozhodnul v posled
ní své schůzi pořádati v neděli
dne 22 srppa koncert v River
view parku a náklad s tím spoje
ný kryt bude z penčz kteréž od
pořádání slavnosti dne 4 červen
ce v pokladně klubu zbyly Ku
koncertu zjednána bude hudba
sedmé wardy a v týž den pořádán
tam bude piknik nedávno založe
né zde organisacc Kytířú Lesa
#100 Odměny $100
ČU-náH tohoto llntu w hJIsU s radmiti 1I1
1 a lil u n lulnu tiomitf vanuli
rum X imi lín nirm'" — - —
lhmo£onii a m6í být v vtovh stopoieh vy-
éřiMia n to Junt kaiar Ilall1 OUurrri eure
liwt JimIIiiim pnttlhilktm proti teUi ni-murl
Ink j ny ni lekán snuji rinirii j™ ir
niMnoct aoimtiiry mui iijm v
ti-ii h !nrM a n#ivá vnitrné
Hflnkuln pHiiiit na kr'v a almné tilány nou
tvy fini inlří flkliid m-moi-t sill wnni
ne ao inovuiimniivsiimi c"i wnn j
hponioi-nlm pnrrvld a yontvm i""""-
' 1 VI I L mull tiillK llúVÍ T
v (rnUJ lk nliíscti Jfilno t) rlirllarl t
kslkli pfíprulJcn by Jimi nrrmihl 1 bjl yleíu
Uopllui il pro ncxnaui vynvřdfi-ul
I Aftresujw V i CIlENEr OO ToLKIM) O
Na pnuli-J tt irssrnma u iw
IUU ťamliy pliuiay Ju njirp—