Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1Í p
'
i -
i
PADU
WMKLy MifflON
wTMf éf TWa řf Httun át OMIIM 41 IHHrtMUM MA f TRI
OMAHA H£0„ VE STŘEDU II SRPNA 1897"
RCCgÍK XXVII - ČÍSLO 2
řMl( flk 4mI II 10 f
Ph1H14ě 4 I 00 M tni
POKRP
V
h
) '
Í10YÉ IKUVY DOMÁCÍ
Vllfťii mni
f St1Ul mJ""I''(í I" Indián
B iíM obavy j'm $#♦! krvavý
nij % lřlMwL iálato í
Vírl - a líf ním ř"
lX I k Jl f fm ď'nnl kbfýl
tvrdí li tane plílomne
( jak KW ínJHhft na f ř¥4
Vacj doly UnVuy jtoi i J
brv frofitf Í''mI 'jftotíH j"
dim nclml krt IMÍ- N(o
koj mrčí In diinjr byly
mr'( váJmt ni'ník Hci
km-ne Partra í"f
lochů I příčit 7 4vrJIJífi
řf tlili praco líiítřlOChy
V Atlanta (i i Malo
Mfedi práci více j k " H
vt k camffttnanjfch 1'ullono
tovární na pytle a Hbdkm to
ho an v továrně jrj V'Nin4n( 35
černoškám dáno tyo Jak O lom
dělnice se dozvídely 'nevkročily
již více do továrny a k- JyiT dílové
doučím jim oznámeno skuteč
ně Černošky zaměstnány tari býti
mají ohlášena stávka ZábV na
to zastavena tam práce 4(00 dělií
ky kteří tímto apůsobem cjriižkán
svým k vítězství dopon toci chtí
Správa továrny onámilta že ra
ději výroby zanechá 11c 2 aby od
dělníků poroučeli si dala zda čer
nocha v závodu svJtn mítf srní
Přívoz ctiletovlfl
Dle zprávy statistické fiřadorvny
přivezeno bylo do Spoj Stát A v
úřadním roce 30 červencem úkon
čenérn všeho všudy poutě jen za
$2774763 chlebovin Nejvíce
přiveženo ječmene a pšenice a i
ce prvnČjšího 127187 buŠlú v
ceně $394 748 a poslednější
i 166337 bušlů v tenfi ř J 1 76
337
Dobře pochodil
V Stockton Cal zjistil v úterý
E Kuggles kterýž před nedáv
nem teprve se oženil že místo
dívky kteráž myslel že chudou
jako kostelní myš jest vlastně bo
hatou dědičku si vzal Obdržel
totiž zprávu že manželka jeho
jest jednou ze sedmi dědiček jaké
hosi dědictví $750000 obnášející
ho o kteréž v New Yorku již po
mnoho roku soudy vedeny a kdež
nyní ve prospěch manželky jeho a
ostatních příbuzných jejich roz
hodnuto Stav veřejného dluhu
byl na 1 srpna dle zprávy poklad
ního odboru následovním: Dluh
úroky nesoucí obnášel $847365
320 dluh z nČhož úroky platitise
již přestaly $1336340 dluh ne
zúroČilelný $377761442 tak že
celý dluh $1226463102 obnáSt-l
Po odražení hotovosti v pokladní
se nalézající obnášel veřejný dluh
f993996496 c0 Íest 0 6'79°
560 více než obnášel počátkem
mísíce předchozího Zvýšení to
to zaviněno bylo výhradně jen
snížení hotovosti v pokladně což
spflsobeno tím Že neobyčejně
mnoho položek během měsíce vy
placeno býti muselo
Vlíínl příjmy 1 vydání
Die zprávy pokladního odboru
obnášely za měsíc červenec příj
my vládní celkem $39027364 a
vydání $50100908 tak Že jeví
se schodek v obnosu $1 1073544
1'orovoání příjmy v měsíci před
chozím byly -to o $2442656 a
vydání xárov $27166214 vět
límL Že v í v měsíci tomto
tak velkým bylo zaviněno hlavně
tím že vyplaceny býti musely rů-
iné nmy f jn IM oJty
Tik kil 'ř )"lfhi 1 ''
na ( Vu $xiřioi ti 4 4'lř -n(
IfftVn li n Vrytí
íhndkti v fftlxřii irnijnín
tumium ri4 ďiknrub ní oki ft ky
Mofiofj4lif ly $řři(fK(f lioiinty
na řiikr $ti'- jHiiljfořy f ít
ním hfpfMMIký(t liobjdii j
Hntfi ri4 vydrJnvártf ařmí-ly
att
ZiMjyIII ífjel
' Othimwa tt otnlmi tm y
útefý U V í!itřikt( tiininíiii tA-
ftUvíio prie i íip jk loiifi horní
kn Tito poJfa!í o fJ
h4 vatt M flor- o I tuny v řa- t
nfn a f I v čil líirnlsii a kdy 1
pik afiit(i4vaJi é n u p
ialavik prvnjU pí iitotipili
umloiivti vilil d ni ku zvýt ní ce
ny zimní tic ínití odinílti xative
na pfire Slávka líliy rolítda
$r na uhloduly v tinterville
Kathbtm a ForKotii a Hlávkující
volatí titn( konvenci hornhkou
na 9 irpna v které! prý o pro
hláSení v£eolí cná dtávky jednali
se má
JOSEťJI LADUK KltAL KLONDYKESKÝ
ZakltiUlřl mřsteřka I)mvon City v krajině Klondykraké Jent JosepJi Luduc kte
rýáS tiyl objevitelům léto biljeenfi na zlato bohaté krajiny Je&t iniiJeni v
prógtředntcb lctcb a pocbAzí Platlaburffu v New Yorku V AluAro zdr
zuje ae Již několik roků fl z pncniKii bcikhvhi hc ncznun-iu bvmhk nuiiai hc
ťMlmraftm b pronikaje dííl a 1J1ÍI0 do země podél řeky Vukoo nalezl koneční
Tajemný souboj
se v pondělí v Denver V
odbyl
jednom hotelu tamním a sice za
střelen tam byl muž o němž poli
cie domýšlí se že jest to VVTlliam
0'Urien ze San Franciska Pro
tivník jeho S II Edgar utrpěl v
souboji poranění tak vážných že
v úterý v nemocnici vzdor veškeré
pomoci lékařské ranám těm pod
lehnul Edgar odmítnul jakéko
liv udání kým že souboj tento
vyvolán byl aniž zda udaná jména
skutečné pravými jsou V dopisu
u ního nalezeném přišla policie k
přesvědčení že oba dva byli lupi
či ze řemesla a že hádka as vzni
kla následkem sporu o to kterak
o ulovenou korisv rozucnu ac
mají
Osudný poiir
V Chicagu vypuknul vc čtvrtek
požár v Northwestern elevátoru
na Cook a West Waterul kterýž
značnému počtu hasičft osudným
státi se měl V okamžiku totiž
když hasiči k náležité činnosti se
připravili a ku vniknutí do hořící
budovy pohotově byli udál se
hrozný výbuch kterýž daleko byl
slyšitelným a v témže okamžiku
celá budova v jedinkou hromadu
trosek obrácena Pokud zjištěno
býti mohlo zabiti 3 hasiči a jeden
neznámý muž na místě jeden pak
ae pohřešuje a jiný výbuchem doj
kuniin sf'ři lo liťoHil tp
níe poraněno tuh připáleno iřfrf
a ř 14 li4 iinyi li 1 tu e hltnli
ík)m-Imí m j i nu )-( (Mf-i 1
p'jiltifn plní jl kryla
Stávka horník
trvá ďt!f irtiny a dl- o
%bdní(h práv poii4jí vyhliM
ky j jif h na títéntví nahnou ntr
fo lepíiií Vlivem ah'itil'r vy
Mnyih ku vSmii ťi'iiii v nit lil
dtmid přa ováno bylo pol fil'i
pry tiíii? v'inti žalu tnnriý l
tam horník f k xa%tavi ní ' vtit i li
tulú a jíl prý v durch njbliHíth
I1 a jitutju oekávatí ! práci-
Vf h t h dolet h jak l'i nntyUan
kýth tak Wril Virinakých úpl
nř zastavena bud- Ilorníknm
ve unae jejich napomáhá hlavní
la okolnost íi nlf Nfáď k v
kazdrii ohledu zachovali a } vy
stříhají %n páchání výtrlfiontí tak
h- úřady zakroení proti nim ani
nejmeníí příčiny nemají Db
zpráv úterních utábořilo e v oko
I J i l 1
11 uoni iuru'irnk kolem 2000
stávkářú kteří setrvati tam míní
tak dlouho pokud by poslední
horník práce tam nezanechal Le
žení horníků nazváno bylo tábo
rem vytrvalosti a horníci prohlási
li žc ZA žádných okolností z míst
dříve se nehnou dokud cíle svého
nedosáhnou Výhrůžky šerifa
kterýž rozehnání táboru se pokou
šel bylo málo platným neboť
vůďcové stávkářů dobře vědí že
týž proti ním zakročili nemňž
dokud pořádek v každém ohledu
zachováván jest Podobné p0
měry panují i v okolí Plíno Creek
a Šandy Crcek jen Že tam tábory
stávkujících mnohem menšími
jsou Účinky agitace stávkujících
počaly se jeviti nejlépe ve středu
kdy zjištěno že těžba v dolech
De Armittových kdež doposud
pravidelně 340 železničních kár
uhlí těženo na 42 káry klesla a
podobní má se to prý j v dolech
ostatních tak že vůdcové stávku
jících těší se naději že do konce
týdne těžba úplně zastavena bude
Vzteklice
V Lynn Mass pohádala se vc
středu S U Danahyová s milen
cem svým T II Calliherem k vů
li tomu že týž žvýkací gumu do
vlasů ji zapletl a při tom dopálila
se tak že láhev kyselinou kar
botovou chytila a obsah milenci
do obličeje vlila Obě oči byly
ě
uelťa'níki vypáleny obhČ#j d
oč řn rín a čkM pin hylmif Í
pMf e jmi 14 íiroČ- j' j ar ho
vafi Vť klu f d ÍM p'd iiřuk
1 1 0010
Di ia ujal
V Hudion fa# iiiiiČrt byl
ftíery pokm na výborní dynatní
tem ďi povčiM vilkčtio ť fv tiiínl
itilio d"fni Ab y Idibbi ř (i ná
l'2 -jícího a ml - tu to p o n'
ni ze atrariy tivkijíf U h za ih
l m ponukni f n jí n pobČnoti
ab- i ikčlMmi fctM fnfta jjích v
lovirnř finny té aujnodi a klefí
doni toru otravovali
fitUhM na itán
úterý koleni j h ranní till
lo e a f nul výi ÍhhIuA ( Den
vet n ílči( na tratí Kari4 Pací
fic dráhy při kt rčmí dva Jlivoty
bdké iifranny 5 oaob smrtelné
a rnnoho jiných b hce pranČno
Naslnlkeiii dlouho trvajících de
Iťft podemlely totil byly základy
notu pnoucího přea potok Co
inanche mezi Pyers a Straburgein
a následkem toho mont e uřítil
jakmile vlak na nčj vjel Za pra
vý zárak může se považovali h
počet občtí mnohem včtíí nebyl
neboť ani jedinký vůz na trati stá
ti nezůstal ZachraAování raně
ných vyžádalo značně času neboť
nejbližší místo 5 mil od neštřst
onoho se nalézalo a pomoc teprve
odtamtud přivolána býti musela
Konec postu
V Chicagu zemřel ve středu po
čtyřtýdenním postění se známý
lakomec Schrage kterýž koncem
dubna minulého roku o nahroma
děné bohatství své v obnosu as
$55000 neznámými dosud lupič
oloupen byl Ztrátu tuto vzal si
Schrage tak k srdci že téměř o
ničem jiném nemluvil a konečně
postěním se světa se připravil Za
poslední 4 týdny nepožil ničeho
jiného než několik skleniček piva
denně
Stát Kansas a úřady spolkové
jsou si ve vlasech Spolkový
soudce Williams vydal totiž v mi
milých dnech na žádost Mutual
Liíe Insurance Co z New Yorku
zákaz soudní kterýmž zapovídá
se státnímu pojišťovacímu komi
saři klásti jakékoliv překážky spo
lečnosti té ve vykonávání obchodu
v obvodu státu onoho jakož i na
řízení jímž zakazováno jest nej
vyššímti návladnímu neb kterému
koliv jinému zástupci státnímu
podati žalobu proti společnosti
dotyčné pro nezachovávání záko
nů státních Rozhodnutí toto
ovšem nelíbí se úřadníkům stát
ním an považují to za zasahování
lo práv výhradně jen státu náleže
jících a guvernér vyjádřil se o tom
následovně: Pakliže kterýkoliv
soudce spolkový pokusí se zabra
ňovali státu našemu provádění
kriminálních zákonů našich tu
jednoduše právo to mu upřeme
Prudkým krupobitím
navtlíverjy v neděli v noci částí
okresů Deadlo a Jingsbury v So
Dakotě a mnoho set akrů obilí
úplně zničeno Škoda na mno
hých místech jest tak velikou že
obilí yůbec již ani sklizeno ne
bude Krupobití následováno by
lo prudkým lijákertj jíirž škoda
jon dovršena
utrží mražen
navštíveno bylo ve středu okolí
Castlo Kock Colo Potok Plum
následkem toho proměněn v ně
kolika okamžicích v dravý proud
poiIobnA rozvodněno několik
potoků jiných následkem čehož
téměř prý na sto mostů odplave
no Tratě Železniční byly též
poškozeny tak že doprava dočas
ně zastavena býti musela
tipotint iřMvr
W apotkovýth loirn ovn ♦ h
th rv bylo za nJi: l r v n c r I
fceffl u Ml J i fřiílýffl nt
l rMiol yo $ 377000 řtata $jiV
oř ilíílfa a f $i j1 v diol-riýi h
ynh nik lových a ul(tnt h
Okolí Otturnwa la navili
veno bylo v út rý prudkitt kru
polníni jíinj na rf rl n rnírn
tkoly pooU ny Krup napaď
ňido prý tok iMobní vlak
dráhy Un V Il4ndk ipifa(nt
jich na tratí nlironiadoýnií byl
zastaven
IVkué tpo panovalo v úte
rý v K nluc ky tioř na nki
rých mítch tfplomťfal iotup
ně dotáhnul
V líonteveriWVa vypuknul
v útrý požár jerrml celkem tt
budov za obť padlo a Umla $75
000 pf lnijí í piiob ria Jet
lo jíž druhý požár kh rýž tam J"
hem týdne vypuknul a podobně
jako v případě prvém tak í tento
krátě bylo založeno
V St Iouia zavraidřna byla V
úterý 60b tá manželka ve lkoob
chodníka a doutníky pí Ilaupt
manová Vražda spáchána byla
šílenou její dcerou kteráž jí ve
spánku krk od ucha k uchu rozří
zla Tornádem navštíveno bylo v
úteřý městečko Letohaqua v Ala
bama Jednotlivé domky ploty
a stromy byly vyvráceny a na
všechny strany rozmeteny a úroda
úplně zničena Zvláštní šťastnou
náhodou nepřišel při tom nikdo k
úrazu
Z Atlantic la oznámeno
že ve středu za prudké bouře byli
tam usmrcení bleskem C Canton
y a J Scanlan
Ze Sioux City la oznamuje
se že mezi dobytkem hovězím v
okolí tamním řádí značnou měrou
snět slezinná a že jí více jak 20
kusů dobytka za oběť již padlo
V Savanah Mo zemřel ve
středu ve stáří 81 roků A li Giď
dings který-Ž byl prvním delegá
tem do kongresu území Nebrasky
Ve FrankíortPa zničena b-
la ve středu požárem továrna na
chemikálie firmy D Jane & Sons
čímž Škoda $100000 přesahující
spůsobena Výbuchem různých
chemikálií bylo při tom celkem 9
osob nebezpečně popáleno
V Cintinnatti stíženo ve stře
du úžehem slunečním 26 osob z
nichž 5 úžehu podlehlo
Ve Spríngfield 111 inkorpo-
rována v úterý plynárnická spo-
ečnost v kteréž veškery dosa
vadní plynárnické společností chi
cagské sloučeny jsou Kapitál
obnáší $25000000 a stát za in-
korporování obdržel poplatek v
obnosu $21000
t Z Ilawaii přiveženy v úterý
do San Franciska parníkem 'Bel
tic' zprávy dle kterýchž převládá
rý na souostroví onom náhled že
v dnech nejbliŽších vlajka ameri
cká vyslancem našim vztýčena a
protektorát Sp Států nad souo
strovím tím prohlášen bude Dle
práv těch panovalo v Ilawaii
smýšlení že vyslanec náš čeká
?ouae nq zprávu zda kongres
před qdročciiím svým nějaké roz
hodnutí vzhledem k známému por
sUství učinil či zda projednánf
téhož do pravidelného zasedáni
podzimního odročil Vyslaneq
náš v týdni před odplutím parník
ku 'Ikltic odbýval prý téměř kaž
dodenní porady s presidentem Do
lem a proslýchalo prý se Že oba
na programu jakýž na dále sledo
ván býti má úplně se dohodli
4 i
f
'
! 1
t :
X " "A
4 f
Jfc cfS