Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 04, 1897, WEEKLY EDITION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1f5m':'r
Pokrok Západu
i 9
í S
t
Uillostl v Chřtu
1'Arfiit fftrtttt
Jak mimo byla U července
mjíivíf na chebská d moiMirnřnl
chůze" f anovi nt na t ri nl l i
fo "ilMniíc" Před tím jíl b)Jy
ťapoř ny jíně tv£ sehfie vee
lafie posl IfMII á lí( IIMItfl in do
"tnmh" a do "Stromovky"
Přotí žákaitti míněnéuo! pedalt
I řiktiřf do- H řiřvnieea
jíl ln j fit ifoíio (n nďlt
drŽiťlství yfínf jím! r fc Mf
It ri odmítnut N LUle-do abi 'í vir
láni k mínítl ftvu ifnv fi ! i
na fdířesnírn In jtmam m v ( h ln
vyhlálka ktr byla vyvM 'iM také
Ve Fřantilkových Iáznlch klfMi
4 zapovídá kaMé shřomalfovítif
4 pevy kování na rjnýc ft mí
stech Purkmistři a otxcnl staro
stové iate-ckho okre-sti dotlt
vy rociiinítií o xipovědi lov in" ž Í
V okresu t I tt řl
Nálada jaká vzhbďm k lmto
událostem zavládla v Chbu a
v německém Časopísectvu vůhe
slibovala bouřlivý prfih"hdut Inilio
dne liČkedí "Fgcrcf Ztsž" Z !nr
lo července pravila le se není
obávali žádných "pw Ik lhali" vý
stfidnostf Okresní hejtmanství
che bské jíž v úterý minulého týdne
soustředilo do svého sídla 5 čet
níků a 40 ozbrojených finančních
strážníků Obec chebská odpf la
jitu ubytování načež dáno toto
mužstvo Io hotelu "arcivévody
Štípána" lak byli přeložení do
zeměbraneckých baráků
Dne 10 července vypraven z
Prahy o 7 hodině ranní zvláštní
vlak 8 jízdní policií pražskou se
64 muži a 54 koni O 2 hodině
odpolední přibyl tento vlak do
Chebu Třes všecko tajení roz
letěla se o něm zpráva rychlostí
blesku a k nezvyklé podívané pří
chodu jízdní policie dostavilo se
ohromné množství obecenstva
zejména z liavor Obec odepřela
policejnímu tomu mužstvu a jeho
koním ubytování a tak musilo vše
zůstati ve vlaku jak přijelo
Toto velké nahromadění cizích
živlů mělo již v sobotu odpoledne
za následek srocování na veřejných
místech Odpoledne pak o 3 ho
dině přijel od Vídně Schcenerer a
byl na nádraží uvítán davem asi
400 výrostků již volali mu ohlu
šující "Heiló!" Schoenerer spolu
s Irem Funkem a Heiningrem
byli hrdinové dne Veškerá sro
cování byla četnictvem rozehnána
V 7 hodin večer konali němečtí
říšští a zemští poslanci již se prů
během odpoledne dostavili skorém
v plném počtu do Chebu důvěr
nou poradu ve které smluven vá
lečný plán pro následující den
Obecenstvo demonstrovalo po
zdě do večera před sochou císaře
Josefa II na náměstí zpív4ním
"Wacht am Rhein" Uylo arci
rozehnáno Poslanec Iro ohlásil
na neděli spolkovou schůzi spolku
"Deutschnationaler Maennerbil
dungsverein" ve Vídni Schůze
ta však byla zakázána
V neděli ráno o 6 hodině počali
se sjížděti do Chebu účastníci
z venkova Přijeli z blízka í z
dálí Viděli jsme tu obecní staro
sty z celých severních Čech
Každý vlak přivezl velké množství
demonstrantů vyzdobených chrpa
mi a stuhami v barvách trikolory
veíkoněmecké Město bylo vý
hradně v týchž barvách a to hojně
dekorováno Okresnímu hejtman
ství přijel z Prahy na výpomoc
celý štáb politických uřadníků
Sluší spravedlivě uznati že jak
tito s okresním hejmancm v čele
tak i bezpečnostní mužstvo měli
ókol málo závidění hodný Jak
mile se kde objevil úřadník četník
policista nebo finanční strážník
byl vítán výsměšky a pokřikem
Ranní hodiny dnešního dne vě
novali příchozí starostové prohlíd
ce hradu a městského musea a po
depisování na radnici protestu
pfřití I k 4 1 fiiŮf Mllrwnf
kd" r tn konali tlft Inirf
ínfoff f fhrhkýth byla twl
fina olma rti tt tnk tv w
Mi I !! ♦ nMvrm klí tnut
tiýfui proudy i iii'iii4li'ln -kfUvliif
"fil!" proeMibi iuf
M rti b)b mí bM a M k
Mjjiky pnlwirií l-ř4ii a h b -ftiřltf
líMHf ilirpifii tA-A -nt
l bfNlinř ď{Htidni H'l i
U i-ImI Slflnií ptvid vytři
fiit ( liriv ioí pdtl tiH '' Ftinka b) t
lam v ý h 1 1 ♦ I 1 1 Ty I po ý %u na
Slí biu í ob 1mI H4 In )lni4řití
a tst Md il kt gif j ky ol řtil
SlbbiKi jiník ími a iiy if# ný
jbii Aav ntoipí Abrasii
Pan fkřil Ii jliu4ři l'i r
lnwbií pr'iblíil ff jdni klid
lř ba i m í 1'ntikf oA i I a
"vojiki in" výfn níhl na n $
niilř kd 1 ík dav foplýh n a
v íkr plít body na nimť-otí byly
kordiiti in í Iníkft i fifMriiiíL fi a
ř rjy Při lotu udily ' ýj vy
řáii rovna r volní tiíbo 0IIne1
"AbiU lUbni"' ba i nidivky
mínioir pr id ritoví d4b' líat b !'
"Ni deř ftiil th n Teb ili'ř Mfid
At t polniielu n Wif l bafl!" č I
nnlvii i polte íi upílSno atd
Po olelc jili hlimlll ponlariti
Stli n r rern vÍí Ip na nádfaíl
k uvítání novýth plíthoích
Mr(?ví preivolivalo vým vňď
mimi m u a av a a v nhimmi
býí náuiNtí vyklí 'ii o
K rokau centrálního ítábu
irre-dfiity projíldřti vtbHÍprilití
okolí aby sr pb vd! íli ídalí je
hranice zetnká uavřina Vojikei
lylo v kasárnách koniniováacji
ab neužito he proč nevím
O Jji bíMlině vyčistilo četni
ctvo finanční stráž a jízdní pedi
cie náměstí a obsadilo nádražní
třídu i nádraží Při tom udály m
prudké výjevy činného odporu
ba stalo se že holrini byli koně
policistů tlučeni př s hlavy a vše
možným způsobem pla5eni Vý
rostkové kteří tvořili hlavní kon
tingent demonstrantu míli za
klobouky mimo chrpové dekorace
také obraz Schoenercra I ele
gantní dámy děti gymnasisté a
j volali: "Schlagt Hadcni tind
die Čechem nie-der!" atd
Policie chebská (městská) cho
vala se úplně passivně ba proje
vovala svoji radost nad demon
stracemi Purkmistr chebský dě
lal jako by chtěl vlivem svýrn
zjednati klid hrál však při tom
velmi smutnou figuru ba ještě
podněcoval lid který se mu vy
smíval
Jízdní policie v oddílech po 15
mužích projížděla městem a všude
kde se objevila dostalo se jí vý
směchů a obecenstvo ba i děti
činily vše aby koně plašily Při
poledních výtržnostech padl jeden
strážaík i s koněm na hladké
dlažbě a věc mohla povážlivě tio-
psdnoitti Avšak obecenstvo jako
na povel dalo se této nehodě hluč
ně do smíchu ba applaudovalo jí
Ke třetí hodině došla zpráva
že vše táhne do bavorské obce
Waldsassen Tam také odjeli
všichni poslanci němečtí Tu za
účastenství více než 6000 lidí ko
nána schůze bez překážky při níž
měli Iro a Keininger řeči o jejichž
obsahu a tónu ani nepotřebuji
mluvit
V době té kdy byla ve Wald
sassích schůze bylo v Chebu
ticho Na této schůzí byl pomocí
bavorských četníků odstraněn Člo
věk kterého měli za rakouského
špicla
O 8 hod večer vrátili se účast
níci této schůze dvěma ohromnými
vlaky které dráha bavorská ochot
ně vypravila do Chebu Když se
účastníci druhého vlaku za ohlu
šujícího řevu drali opět do města
postavila se jim jízdní policie
vstříc byla však následkem hrozi
vého chování se davů nucena užiti
plochých šavlí k rozehnání jich
Při tom upadl jeden kůň a jezdec
dostal se pod něho Jezdec i zvíře
zůstali v beavědomí leicti
Kdy! phj'l druhý vlak t Wald
t4 defilovali n7afníi kobm
olafiřfi i řpívali apobi lřmíl
"Waebl am Kliein "
N'r jíiif itljí pobiali i ťiatinfií
t Alf a omladina Chebu Ne-
ffiné vlak pfiplí k ifiifivfMti
pinjrvn přtťetní bavuMÍ ťial
níií
Vynlfipfivirif hittmnlUn rVjfrn
tl4 a pobije kýrh ťifadníko bylo
n# fiu alf ohb dne4 al ukuto
pfíli4 edhdii S t t hy I aklo
litfedy liejdřiabi ke pfíitm
fV"htfiil pfojt vy Smimíi ih dijf
t aut pfoVfMll p"j' VK '
-Iř llflU ( t lift
( harakli řiilte kými 'mi dvA
epiexlky k l r y h byl pravinh)
v il vdk a kť oi (bafak
fs(lke plil flt)'tlllí lb IMOft-
lf mlfi
Jili r ií iMiim v n blralfií it
NtiMí i táala j dnoh "nad
b řiet " in vlnili i ý lefl láftlIM
2rtaiii ná (lolabi # í a íwlpo
ht if thn Paďní přý udlal
t "Eg rlafidil" (tV6 Ae iiií!
Ifiihý rďráek: Napilý ebfpa
lili odU ný nedlák ftedl II lolii
ve upni ("iioili Itavoráků pUli-
vým Immui na ní volal "Pfalfí-
íkové elcb-jle ať llí i ná Vi fii"
e ať už ebtarn tne' e té Vké
Te nto výrok j i jlepíím eleeslo-
v tn pro můj tt U rit kte rý ilopb
řiiij' právu druhého kob gy zpra
vodaj'' Třipejfiii nuto budiž že peečit
cizinců v le nto eb n v Clu bii páčí
se na jo —15000 AuU
Vhtbu 11 }(r tne
IN tlritlirhii irvla)v K It
ťropagandu svoii v Chebu za
hájil p Schcw ncrer již v sobotu
Přibyl iiž o Půl % hodině odiol
Ze byl také náležitě uvítán ne
třeba zvlášť podotýkali Na 400
dobrovolných i m-dobrovolných
ctitelů jeho ozdobených panger-
manskými odznaky dostavilo se
na nádraží a doprovotlilo jej za
nadšeného provolávání: "Hailó"
a "Hoch" aŽ k radnici kde shro
máždili se všichni přibyvší po
slanci němečtí k předběžné po
radě Dav lidu který před radnicí
demonstroval a provolával "Slá
vu" Schoenererovi a němc-ckým
poslancům byl záhy policií roze
hnán tak Že nedošlo k žádné váž
nější srážce Před pomníkem cí
saře Josefa který nalézá se na
náměstí rozestaven byl silný kor
don četnictva aby překazil chy
stané demonstrace Pánům Ger-
mánům vyschlo však jíž hrdlo a
proto uchýlili se raději do bez
pečnějších místností hostinských
O n hodině panoval již v městě
úplný klid
Hůře bylo však včera v neděli
Za časného jitra vyslány na blí
zké hranice bavorské hlídky
skládající se z četníků policistů
jízdných a finančních strážníků
aby zabránily přechod přes hra
nice cizozemcům kterých — ze
jména z 1'avorska — neobyčejné
množství k "volkstagu" se přihlá
silo Na nádraží chebském na
tak zvané "vojenské rampě" tá
bořila jízdní policie pražská která
odtud vysýlala hlídky koňmo do
města
Pokud jsme pozorovati mohli
byla značná část kofistva tohoto
detachementu ponechána ve vo
zech železničních mužstvo pak
bylo všechno na nohou a připra
veno k okamžitému zakročení
Prozatím ještě nebylo k tomu pří
činy Ti kdož přibyli ku "slav
nosti" ubírali se do města zcela
krotce a byli-li kým přivítáni byli
to jedině bavorští zřízenci želez
niční žádající rázovitým svým
dialektem o lístek
Také my následovali jsme —
ovšem ineognito — - hosty něme
cké do města Ovšem přizná
váme že byli jsme vskutku na
pochybách o tom kam vlastni
jdf Nťheit ft by loto troubí
Mo ovlditl piíehyllto! Stoji
k Kakoiukti ftrv fio tt tmt -Jlulými
přip'fy vlajíeími bWř ae vlétli
budov hlattiíi li iilitíe h bm
jtite- to4Mt ne-vfďli Tak náa
tutntnf em fKttitrdily Inkobif jr
bate t ve lkemf me ekýeh j I hrudi
vypjaťiti a ínle-nlativfi noil jak
Malí tak I rolifU njmlaíf
Tiutonl th'b?tf Upe vnili í j
karu j n tiieihli: na kravatárli na
lurittK kýl h kitf h a ptťdi 11 a
kabáťih fiuof amtnli do
lieiiiie i hiiImi ni klobouku vimi
trikobiftui
Na řídiiíe tlifomaí-fovalo
Idavní "rlint " ttuft h "10 p" ko
jí tu ft" kleří roíťde iií sviimi
nad jaykovými nt f libní pto
pojilí ililll výřau Vfliiťli
do Iirokýeh vral jouee- davnn
hettifllVe podravoválii J'ib II po
druhm lak tť}mfii poslané i
pp : Punk1 Wnlř Praď Sig
iiiiind Sehiiťkř Ifo Selutn
rr ! hliriíř Pfiílt Kindr
marirt Ib ininger Uu li nď I
IleinI a jiní — toliko platHfí
dostavilo se 31 ib (Tt bu
p'ílj' v lo če tné o i nl Maro
ty fe pr ne nianly růzuýth peib'-
l nle v tpedků luNtní neilability
a jiné
{edun ra ktré % usnesli
páni nám nedali — abychom ledy
tvťdéli vlatní pNtatii jejich
tmit-M-ní bylí jmie nuceni jíli
trochu dále na hromáŽdiMě vý
kvílil fiřliie-cké inle dligence a
mravní síly
Pyl jím ne dale ký 'Schie isliatin'
nalézající e v in jbližUru sonsi d
ítví ři ky Ohře a plovárny na úpa
tí starobylých chebských hrade b
Kozutiií se že 1 s tobolo domu
vesele vlály ve lkonřme-tké pra
I"" y
Poněvadž výnosem okresního
hejtmanství bylo jakékoli shro
máždění v této místnosti zakázá
no pokusili se svolavatelé 'volks
tagu' zákaz ten obejiti Tak na
vrhoval posl Iro svolání jeho do
t zv "Haumschule" posl Kei
ninger naproti tomu do souse dní
ho parku "Steinbruchu" leč vše
cky tyto zprostředkovací návrhy
byly politickým úřadem zamít
nuty a učiněna rozsáhlá opatření
aby k jakémukoli shromáždění ve
jmenovaných místnostech vůbec
nedošlo
Před "Schiesshausem" rozesta
ven silný kordon četnictva který
sesílen stráží finanční a za dozoru
dvou policejních úřadníků praž
ských obsadil vchod do zmíněné
místnosti a nedovolil nikomu pří
stupu Po 9 hodině dopolední přibyl
za bouřlivého provolávání "Heil"
a zpěvu "Wacht am Hhein" oče
kávaný již průvod účastníků sje
zdu Z moře chrp a velkoněme
ckých trikolor vynořovaly se tu
postavy posl Wolfa Schoenerera
a Schueckera v čele četných posl
říšských i zemských a velkého
davu hulákajícího obecenstva
"z blízka i z dáli"
Před policejními úřadníky dav
se zastavil Z řady poslanců ně
meckých vystoupil poslanec dr
Funke který y pathetické řeči
jménem přítomných projevil žá
dost aby sjezd bylo dovoleno ko
nati Oni prý jako poslanci o
zákazu sjezdu uvědomění nebyli a
proto bylo by prý nezákonností
kdyby se jim nevyhovělo Shro
máždění couvne prý pouze před
zbraní (Iiouřlivé 'Heil!' 'Wackcr!'
V tomže smyslu — ovšem tro
chu ostřeji — promluvil poslanec
Iro kdežto poslanec Pergelt ob
mezil se pouze na okřikování roz
jařených posluchačů
Jelikož však policejní úřadníci
odvolali se na rozhodnutí okres
ního hejtmana místodržitelského
rady pana Stadlera vyslána k té
muž s poslancem Irem v čele de
putace za vyjednáváním Okrcsrí
hejtman trval však na zákazu
svém a prohlásil k' dotazu depu
tace budá-li po připadl ulito
provili -dkr) rujkrijrtfjtícli kdyby
jd Vfdor tomu kotlal )f ří
dili bude iMtanove tiítnl jáfcona
(lepuiaif vrátila t# #ly js n
pořičnou nap't
Prtjf mluvl iiřiiorkjí — dr
f 'ttttk ~- jmerte-m ffUkýrh I fem-
kýdi polane n a juifie fit Ci Mliei J
nmnklio národa (Hul! Ilříll
Waefcerf Hurra') protratuj proti
tmntibi kroku a proti oitl( rť
nlkftv a policejní Mr4 pralk
vyývá VÍak árovin ubritnáliM
lit by aehevli klid Podané I
fiuieil trvají prý na pAd t'
keoia a pteit Hidl uhruiiiáídnl
by e fn íe (Vb olie cllý fidpof )
Ve vfi i le bodr- prý párt hnědel
podán prill na h -jiuianiv(
'olane'C Iřo přiide úlořil ee
jiona na vyiliní ptaKk pedicíc
do Chebu prop-vd víak ťátoviA
nadjí h' píílomnl imlají ♦? f 1 i -řini
provokovali
HfiilVe4 roříb tlí IM 'Spokoje neft
bbdl rtu rgíe kými ulovy likonej
iilí také hI- l'rglt pokud
eiví m idahý j bo hlai vřavou pro
nikiMMilí ttiohl
Spoji néinii ťmlí Hřme c kýt h pe
slanců lei kom ř 11 peedaliio
Za hulákáni "I led" a "Waeker"
a a ibnioimlrativního propivo
vání "V lit am Idu iti" nantou
jm 11 pochot zpátiční a pány po
statici ve- středu
Plíce Mlýnská a KfiŽovnická
ttŽÍ je ti stačili mohly návalu po
vykujíiích "trpíte Iň" ~~ potomků
Ira lových by b laké zd pozoru
hodné procento
Průvod eiospl ia neutiichají
tích projevů na náměstí a soustře
dil se pře d radnicí kamž vchází lí
za boullivéhei provedávání 'Hoch'
a 'Watkcr nřmeřtí poslanci a čel
ní účastníci sjezdu Na radnici
konán 'volkstag' při zavlciiých
dveřích a promluvili v debatě posl
dr punke dr Pe rgelt dr Šieg
mund a Iro Tenor vŠcth řeci
spočíval v trpkých stížnostech a
Žehrání na vládu a vývody řečníků
přijaty s nadše ným souhlasem
Dav lidu před radnicí zatím
také nelenil 'lícil 'Wackcr'
'Hochdem Ilerrn Puergermeister
und den deutschen Abgeordne
ten — ozývalo sa napořád z davu
v jehoŽr" středu mával jeden pra
germán holí chrpovými květy
ovinutou 'Heil! Heil!' — zaznívá
po celém prostranství
Poněvadž páni poslanci dlouho
se neobjevovali vyhlédli sobě de
monstranti terč jiný Naskytl se
jim hned Ubíralať se právě v
tom okamžiku kolem hlučících
řada Četníků a finančních strážníků
s nasazenými bodáky kteří obsa
diti chtěli prostranství před po
mníkem císaře Josefa Demon
strativné 'Hoch!' 'Heil I a pos
měch zavzněl z tisícerých germán
ských hrdel Demonstranti po
nechali poslance zatím jejich
osudu a hnali se za obrovského
povyku za postupující četou
Velitel téže četnický rytmistr
zpozorovav hrozivou situaci za
stavil oddělení své okamžitě a
kázal utvořiti kordon který po
stupoval s nasazenými bodáky
proti demonstrantům S bodáky
na plocho napřaženými tlačili
četníci hulákající dav zpět 'Heil!
Heil!' a posměch zaznívá z řad
které nikterak nejeví úmysl ustou
piti Na chodnících způsobil ovšem
rozhodný postup četnictva obrov
skou paniku Všichni chodci
snaží se uchýlit se aspoň do krá
mů majitelé těchto však výmluv
nými posuňky a shrnováním želez
ných rouleaux dávají jim na jcvo
že na jejich návštěvu dále nere
flektují Kytmistr četnický do
mlouvá povykujícím dútklivě by
náměstí opustili každý krok po
stupujícího kordonu provází však
burácející ironické 'lícilo! Po
čtyřikráte opakuje se týž výjev
Demonstranti ustupují sice na jed
né straně ala obrátí-Ii sa četnici
zpít ozývi jil opit na straní
-1
4
t
a
1
1