Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 04, 1897, WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
ZÁPADU
i
I
WtfcKLV tíMHON
KřRH AT ílMIHA WKB AI ll!(li MM MAírB
ROČNÍK XXVII --ÍÍSL0 1
MAHA NEB VE STŘEDU 4 SRPNA 1897
Ht1ptn M Puk roh IJm1i 1120 rak
řrHUfftM řftkmk Knlk A II OOM rok
POKRClí
i
r
Pan P KVondrojs
nál ftslujítí julnalil vytlal
lírnlo týdnem na jih Nav&líví
ntHt? Oklahomu Žádáno- vše
tímy laméjsl naíe f fnivt oel
Mratrlf aby jej ve snahát It je ho
podporovali Zvláště ab žádáme
ly kteří nim dluhují aby dluhu
jftl řinky pro něho připraveny
InČli neboť ltrIM v5 i líny navští
vili Vázne nám za odbra
lely Umnějšími idusná Částka fi
kali jsme trpělivě když junu se
domnívali že jest obtíŽno dluh
vyrovnalí vlak b tot musíme na
léhali na vyrovnání neboť nutně
I ne vyhfiutt lně polít blijeme
Vyti lok I pádu
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KKOMKA UDÁLOSTÍ
Slivka hornlkS
trvá dosud beze změny a věru
třžko jest íící kterak že skončí
zda vítězstvím Či porážkou stlv-
kujících V úterý došlo v 1'itts
burgu konečně k odbývání schůze
majitelů dolu kteráž svolána byla
za účelem vypracování jednotných
podmínek za kterýchž by na dált
horníci zaměstnáváni byli a za
stoupeno na ní celkem 89 dolu
vesměs z oblasti pittsburgské
Mnoho toho v5ak ve schůzi nevy
konáno neboť značně majitelů
dolů bylo proti vzdávání se stáv
kářům na milost a nřkttří prolitá
sili že úplně nemožným jim jest
vyhovčti požadavku stávkářů o
zvýšení mzdy o plných 25 proč
jednání o jednotlivých podmiň
kách skončeno teprvé ve středu
večer kdy zpráva výboru jemuž
vypracování podmínek svčřeno
schváleno a jmenován výbor kte
rýž d to starati se má aby zráva
tato 95 procenty všech majitelů
dolu podepsána byla Při tom
zároveň prohlášenože přijetí těch-
to jednotlivých podmínek za kte
rých horníci na dále zaměstnává
ni a placeni býti mají nemá zcela
ničeho co dělati s urovnáním stáv
ky mimo čehož zároveň i usneše
no že na dále veškeré vyjednává
ní přímo mezi majitelem přísluš
ného dolu a horníky díti se musí
a že zakročování agitátorů neb
úřadníků unie trpěno na dále ne
bude Dle zpráv posledních se
celkové vyhlídky stávkářů značně
se zhoršily a to následkem toho
že nepodařilo se jim doposud při
měti soudruhy své k zastavení
práce v dolech v nichž dosud
pracováno jest a z nichž veškeré
potřebné uhlí na místa příslušná
jest dopravováno tak 1 následkem
toho Že se strany ostatních orga
nizací dČlnických nedostalo se
jim podpory náležité a vše jen na
planá slova obmezeno dosud bylo
Zásoby stávkujících po většině
jsou již vyčerpány a na zakoupe
ní nových peněz není a vyhlídky
na vítězství a brzké skončení stáv
ky též více se kalí a to následkem
toho an vůdcům stávky nepodaři
lo sc příměti zřízence železniční
ku zastavení práce na těch tratích
po nichž uhlí z oblastí v nichž
pracováno jest dopravováno jest
následkem čehož ovšem pak ne
může vzniknouti nedostatek uhlí
tam kde by to stávkujícím nejví
ce omoci mohli
Y zijmu sti vkiřa
Ve Wheeling VV Va odbývá
na v úterý schůze v zájmu stávku
jících horníků kteréž súčastnili
se předáci velké většiny organiza
cí dělnických Schůze odbývána
za předsednictví Sam Gomperse
předsedy Americké 1'YďraM Prá
tr M fávkujfil HMpnlnMil výsledku
U)v i slibovali b)li t v očeká
vánic h svf i li klamárii ('( ko
vali totiž Že tta mIiiií této umu
řt nu bude na pomoc j finanční r
Že všemu oruaniovanému dělni-'
t lvu urče 11 bude jiý pojdate k pro
íolld Z něhož by stávkující a hí-
t ' I I
eiou iiz upni normu to noru ra-
li- zatím však obux žila se schů
ze na pouhé přijetí sáhodlouhé re
solme v kttréž vyslovují B)lii
palhie se stávkiijítíini a v kteréž
zároveň lietiaMytiií kapitalisté to
nejroliodneji nv odsiiiijí )íe
inneReno aby 5 srpna všemi or
ganiattini déluitkýini po celé
zemi pofádíny bjly sympatliit ké
st hftze v zájmu stávkujíc It li v
nic hž by o dalsíth krotít h ve pro
spěch títhíť se usneslo
Vnltrozemnich dani
vybráno bylo v uplynulém roce
ňřadním 3očervnein ukončeným
dle zprávy komisaře pro vybíráni
daní třt h celkem 5146619508
til i i f P(t'&$
TORPÉDOVÁ
Nová torpédová loď Footo Jest 100 Ht
nese Iři 18pulcvé torpédové df la
což bylo o $2 11 106 méně než v
roce předchozím Z obnosu toho
připadlo 582608558 na daří z
lihovin 530710297 na daň z ta
báku532472i62 na daň z nápo
jů kvašených 51034129 na daň
z pamásla 518992 na daň z pa
dělaného sýra a 5357468 na pří
jem různý Nejvíce daní vnitro
zemních připadlo na Illinois a si
ce 542115622 načež přišel New
Vork s 518420766 a Kentucky s
5 "57957-
Chtf se dČlit
Z Kanady oznámeno bylo ve
středu Že vláda rozhodla se uloži
li zvláštní daň všem těm kteří
zlatou horečkou zasaženi jsouce
štěstí svého v distriktu klodyke
ském na Alasce hledati zamýšlí
Jak jsme již sdělili jsou tyto bá
ječné bohaté doly na území anglic
kém K dosavadnímu poplatku re
gistračnímu v obnosu 515 a k roč
ní dani v obnosu 5 100 z každého
klejmu uložena býti má nyní daň
další v obnosu 10 procent na vý
těžek do 5500 měsíčně a v obno
su 20 procent na výtěžek větší
Dále vyhraŽen býti má každý dru
hý klejm pro vládna výtěžku jeho
používáno bude prý pro dobro o-
becné
Dvojnásobná vražda
objevena byla v úterý ve Spring
íield 111 a sice staly se obětí té
že Mary líriscoe a malé děcko je-
Obě usmrceny byly sekyrou
kterouž hlavy jim rozseknuty a
pí -v
m
podeínií řinu Ifilmio padlo na
obthodtiíka s kofitni ja Minula
kterýž se tJ ttílinoil 01100 po ib UÍ
tun v nedovoleném poměru Žil
ha sct
lil' na bude stauiie vojenská a
poHídka pro prvý t ai dle zprávy
washingtonské sestávali bude t
56 iiiiiJíi a j diistojnfkfi ktfl na
t slu do C irtle City 3 srpna se
vydají Zárovt fi s posádkou loti
tou poslána tam bude zásoba po
travin kteráž jim na celý rok mí
vystaěiti Vydáni s dopravou
spojené obnáseti buile ze San
l'rautiska až na místo urtV-io ÍI5"
za každého muže a řHo za každou
tunu nákladu
Vyhráli
' Peoria III došla ve středu
zpráva že unie železničníth topi
čů vyhrála v soudě spolkovém v
Žalobě proti dráze Pliiladelphia
Weading & New Kngland ve sprá
vě soutlfi spolkových se nalézajítí
v kteréž Žádáno o vydání rozkazu
soudního jímž by snížení mzdy
:i
fí
LOf) FOOTK
dlouhá lfl st Široká a vnortm 5J ston a
a 3 liberní ryclilopaliut děla
zřízencům oněm zakázáno bylo
Unie tato byla jedinkou organiza
cí dělnickou kteráž v roce 1894
hromadnému snížení mzdy na od
por se postavila a k soudu o vy
dání zákazu soudního se obrátila
Nechtí kontrakt
Odborem válečným vypsány by
ly v minulých dnech nabídky na
dodávku ocelových pancéřů pro 3
lodě válečné kteréž v loděnicích
se staví a tu ukázalo se že firmy
ocelářské kteréž výrobou těchto
pancéřů dosud se zabývaly my
slely to skutečně do opravdy když
před několika týdny ohlásily Že
nehodlají ucházeti se o kontrakt
na základě ceny kteráž kongre
sem na pancéře ony ustanovena
bylo totiž 5300 za tunu Něko
lik oceláren kteréž doposud pan
céře vládě spolkové dodávaly
oznámily již odboru že o kontrakt
tento ucházeti se nemíní a dle
zpráv washingtonských nrávem
prý lze se domnívali že podobně
1 ostatní firmy podobně učiní
Stane li se skutečně tak tu nezbv-
de odboru válečnému nic jiného
než v souhlase s usnešením konir-
resu iičiniti příslušné kroky na
zřízení podobného závodu vlád
ního
Zastavili práci
Z Washingtonu oznámeno bylo
Že zastavena byla práce ve vel
kých pfádelnách Amoskeagských
a to následkem toho Že v posled
ní) h 6 iiiNít fi h výroba lam
nevyplácela a nesmírné zásoby
zboží nahromaděny b)!y Jak
správou závodu onáuieiio zůsta
nou dílny zavřeny po ly srpen a
n pratí zapoť ne se jedině tenkráte
když by v záfí vyhlídky na obchod
se zlepšily V továrnách dotyč
ných zaměstnáno bylo na 6000
osob Podobná zpráva došla i z
llolyoke Mass kdež počet Za
městnanců v přádelně společnosti
Iymanově o polovičku zmenšen
0 samovnlJu
pokusil se v úterý V (iuthrie Okl
generál J C Jamison a sice požil
značnou dávku thloralu Týž
jest 70 roků stár jest starým vy
sloužilcem koníederačníui a bral
též značného podílu v několika
revolucích v Nicaragua K sebe
vraždě prý odhodlal se následkem
ne snází finančních do nichž po
slední dobou upadnul
čin síleného otce
U Hamburg la zastřelil ve
středu zámožný íarmer J Marrow
J N (iooda když tento s dcerou
jeho do povozu v kterémž na zá
bavu odjeti měli vstupoval Na
to střelil po dceři své minul se
ale s cílem Ku střelenému Clood-
ovi povolán dr Johnson po kte
rémž též Marrow střelil načež je
du požil a sotva při životě zacho
ván bude Na Marrowovi pozo
rovány již po nějakou dobu znám
ky pomatenosti a není pochyby
že zločinu tohoto v Šílenosti se
dopustil neb čin jeho ničím není
ospravedlněn
ProhibiČácl lowští
odbývali státní svou konvenci ve
středu a ve čtvrtek v Des Moines
o krom všeho očekávání navržen
hned při prvém hlasování rev Ii
L Eaton z Des Moines za guver
néra V konvenci veden totiž tu
hý boj o to mají-li navrženi býti
kandidáti úplně samostatní či
mají-li jmenováni býti společní
čekanci s ligou proti-hostinskou a
navržení Eatona stalo se jedině
následkem kompromisu obou spor
ných stran Platforma tentokráte
jest neobyčejně krátkou neboť
obmezena jest hlavně na otázku
prohibiční mimo čehož vyslovuje
se pro ženské právo hlasovací a
pro spravedlivě sčítání při volbě
odevzdaných hlasů
Demokraté marylandŠtl
odbývali státní konvenci svou ve
středu v Paltimore a z celého jed
nání bylo patrným že sen Gor
man doposud politickým bossem
tam jest a Že jedině to v konvenci
demokratické stáli se tam může
čeho on si přeje Za komptrolle-
ra navržen T A Smith a za písa
ře odvolacího soudu J V Kord
V přijaté platformě prohlásila se
strana pro binutalismus bez udá
ní poměru v jakémž by oba kovy
raženy býti měly odsuzuje sc co
nejrozhodněji celní zákon Dingley
hb co daleko ještě horší než zá
kon McKinleyho a požaduje se
náležitá ochrana zájmů americ
kých na Kubě
Republika středoamerlcká
stane se dle zprávy konsula naše
ho v Tegucigalpa Honduras ko
nečně skutkem a smlouva kterouž
tato zakládána jest a kteráž mezi
republičkami Guatemala Costa
Rica Nicaragua Honduras a Sal
vador uzavřena vejde 15 září v
platnost Vrchní řízení republiky
spočívat! bude v rukou náčelníka
států kterýž volen bude vždy na
jeden rok v abecedním pořádku z
jednoho státu po druhém a rada
jeho sestávati bude z 10 členů —
každá súčastněných republik za
stoupena bude dvěma
Z Washingtonu
{ Státnímu odboru tiaíeiim o
známeno v úterý vyslancem naším
v San Salvador Pakt re tu Že kon
sul Otto Mne htuaye r kterýž pro
úřad onen v roce 1895 jme nován
byl spáchal tam samovraŽdu
Jak jsme již oznámili jmenován
pro li-nlýž úfad minulého týdne
Omažati John Jenkins
í NejvySsfm poštruistrem jme
nována v úterý jělenná komise
kte ráž vyše třili má jakých oprav
a zdokonalení zapotře-by by bylo
aby posta Newyorská v každém
slova smyslu vzornou stala
Prc sidente m jme nován V úte
rý M P Mandy z Illinois zvlášt
ním komisařem spolkovým kte
rýž o náležité obeslání světové
výstavy pařížské kteráž tam roku
I900 odbývána býti má starati se
má Sněmovnou poslaneckou o
pomenuto totiž bylo přijmutí před
lohy v senátu přijaté kterouž pre
sidentu právo ku jmenování 5Člt n
né komise za účelem tím dáváno
bylo a kterouž zároveň 5500000
na důstojné zastoupe ní Sp Států
na výstavě oné povolit! se mělo
Za to však přijata byla položka
nalézající se v rozpočtu na krytí
schodků kterouž dáváno presi
dentovi právo ku jmenování
zvláštního komisaře za účelem tím
a na krytí vydání 525000 povole
no Handy odebéře se do Paříže
v dnech nejbliŽších
X Japanským vyslancem podán
v pondělí odboru státnímu nový
protest proti zamýšlenému připo
jení Ilawaiských ostrovů ku Sou
státí a sice má býti nový protest
tento jaksi odpovědí na notu kte
rouž obdržení prvého protestu na
šim odborem státním stvrzeno V
protestu tomto uvádí se že nestá
vá žádného důvodu k připojení
souostroví onoho neboť prý toho
pouze nepatrná část obyvatelstva
tamního si přeje a zájmy americké
byly by prý právě tak dobře tam
chráněny kdyby souostroví neod
vislým zůstalo jako když částí
Sp Států se stane Dále uvádí
se že prý téměř jistým jest že
připojení Hawaii ku Soustátí za
následek in f ti bude to že velmoci
jedna přes druhou samostatné do
sud ostrovy v moři pacifickém pro
sebe budou zaujímati čímž by
ovšem zájmy japonské měrou ne
malou poškozeny a ohroženy by
ly Ku konci protestu uvádí se
též že připojení Hawaii ku Sou
státí za následek by mělo zrušení
stávajících smluv mezi Hawaii a
Japonskem čímž obyvatelstvu ja
ponskému na souostroví tom ne
malá újma spůsobena by byla
t Presidentem oznámeno ve
středu jmenování Daniei Swiney
z Ohio konsulem z Cork Irsku
TéhoŽ dne oznámena dlouhá řada
jiných jmenování z nichž zmínky
zaslouží jmenování T Pitchieho z
New Yorku komisařem přistěho
valeckým pro přístav tamní
t Ve čtvrtek oznámeno presi
dentem jmenování dlouhé řady
konsulň tak že již jen nepatrný
počet míst těch k obsazení zbývá
Mezi obsazenými místy nalézaly
se konsuláty v Neapoli vGlasgo-
vě v Norimberku v Kiehlu v
Hamburgu v Mnichově a v Štok-
holmu
V Providence K I zemřel
v úterý J K Doolittle bývalý se
nátor spolkový z Wisconsinu ve
stáří 82 roků
V Michigan City Ind zni
čena byla ve středu v noci obchod
ní část požárem při čemž jedna
osoba zahynula a 4 muži nebez
pečné popáleni byli
í %
r '
t
i
1 : - v
ť '
ú '
Iv
t
ř'
i ?
r i
:v
?
t
!'
- l
-
ees
t -
1
4